11.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 218/41


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh na smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 87/372/EHS o vyhradení kmitočtových pásiem na koordinované zavedenie verejných celoeurópskych bunkových digitálnych pozemných mobilných komunikácií v Spoločenstve“

KOM(2008) 762 v konečnom znení – 2008/0214 (COD)

2009/C 218/08

Rada sa 5. decembra 2008 rozhodla podľa článku 95 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

Návrh na smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 87/372/EHS o vyhradení kmitočtových pásiem na koordinované zavedenie verejných celoeurópskych bunkových digitálnych pozemných mobilných komunikácií v Spoločenstve

Grémium poverilo 2. decembra 2008 vypracovaním tohto stanoviska odbornú sekciu pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť.

Vzhľadom na naliehavosť danej témy bol pán HERNÁNDEZ BATALLER rozhodnutím Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na 451. plenárnom zasadnutí 25. a 26. februára 2009 (schôdza z 25. februára 2009) vymenovaný za hlavného spravodajcu. Výbor prijal 101 hlasmi za, pričom 1 člen sa hlasovania zdržal, nasledujúce stanovisko:

1.   Záver

1.1

EHSV podporuje návrh Komisie, keďže sa nazdáva, že liberalizácia využívania spektrálneho pásma 900 MHz vyžaduje legislatívnu iniciatívu na úrovni Spoločenstva.

2.   Súvislosti

2.1

Komisia predložila 25. júla 2007 návrh smernice, ktorou sa zrušuje smernica Rady 87/372/EHS (1), ktorá mala za cieľ odstrániť vyhradenie pásma 900 MHz pre GSM v členských štátoch EÚ, zavedené smernicou Rady 87/372/EHS z 25. júna 1987 o vyhradení kmitočtových pásiem na koordinované zavedenie verejných celoeurópskych bunkových digitálnych pozemných mobilných komunikácií v Spoločenstve.

2.2

Pásmo 900 MHz je mimoriadne hodnotné, pretože má dobré charakteristiky šírenia signálu, pričom pokrýva väčšie vzdialenosti než pásma vyšších frekvencií a umožňuje rozšírenie moderných hlasových, dátových a multimediálnych služieb do menej zaľudnených a vidieckych oblastí.

2.3

Cieľ návrhu sa považuje za potrebný, aby bolo možné prispieť k úspechu iniciatívy „Iniciatíva i2010 – Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť (2) a dosiahnuť zvýšenú konkurenciu pri využívaní pásma 900 MHz pre iné technológie, s cieľom poskytnúť používateľom čo najväčšiu slobodu pri výbere služieb a technológií.

2.4

V súlade s ustanoveniami rozhodnutia č. 676/2002/ES Komisia poverila Európsku konferenciu poštových a telekomunikačných správ (CEPT), aby stanovila menej obmedzujúce podmienky. V zmysle tohto poverenia boli stanovené podmienky na základe zásady, podľa ktorej môže pásmo 900 MHz existovať súčasne s technológiami GSM a UMTS a je s nimi plne kompatibilné.

2.5

EHSV vyjadril kladné stanovisko (3) k tomuto návrhu, keďže sa nazdáva, že schválenie by mohlo podnecovať inováciu a konkurencieschopnosť, posilniť hospodársku súťaž na trhu elektronických komunikácií a rozšíriť výber spotrebiteľov.

2.6

V nadväznosti na diskusie o legislatívnom procese Komisia 19. novembra 2008 predložila nový návrh smernice (4), ktorou sa mení a dopĺňa smernica 87/372/EHS.

3.   Návrh Komisie

3.1

V smernici o GSM sa v súčasnosti od členských štátov vyžaduje, aby vyhradili celé frekvenčné pásma 890-915 MHz a 935-960 MHz pre GSM. Toto obmedzenie bráni tomu, aby tieto pásma využívali celoeurópske systémy iné ako GSM, schopné poskytovať pokročilé interoperabilné hlasové, dátové a multimediálne služby s vysoko výkonnou šírkou pásma. Tieto nové celoeurópske systémy, napríklad systém UMTS, poskytujú väčšie možnosti ako systém GSM, a od prijatia smernice o GSM pred 20 rokmi sa stali vďaka technologickému rozvoju životaschopnými.

3.2

Vzhľadom na to, že liberalizácia využívania spektrálneho pásma 900 MHz by mohla narušiť hospodársku súťaž, najmä v prípadoch, keď niektorým mobilným operátorom nebolo pridelené spektrum v pásme 900 MHz, by mohli byť títo operátori znevýhodnení z hľadiska nákladov a efektívnosti v porovnaní s operátormi, ktorí budú môcť poskytovať v tomto pásme služby 3. generácie (3G).

3.3

V návrhu sa „systém GSM“ definuje ako sieť elektronických komunikácií, ktorá spĺňa normy GSM vydané ETSI (Európsky inštitút pre telekomunikačné normy), konkrétne normy EN 301 502 a EN 301 511; a „systém UMTS“ predstavuje sieť elektronických komunikácií, ktorá spĺňa normy UMTS vydané ETSI, konkrétne normy EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 a EN 301 908-11.

3.4

Na základe regulačného rámca o elektronických komunikáciách, a najmä smernice 2002/20/ES (5) môžu členské štáty zmeniť a doplniť alebo preskúmať práva na využívanie frekvenčného spektra, a tak mať v prípade potreby nástroje na riešenie možných narušení hospodárskej súťaže. Treba takisto implementovať primerané opatrenia a hlavne určiť, či by mohla implementácia navrhovanej smernice narušiť hospodársku súťaž na príslušných trhoch s mobilnými komunikáciami.

4.   Všeobecné pripomienky

4.1   EHSV podporuje návrh Komisie, keďže sa nazdáva, že liberalizácia využívania spektrálneho pásma 900 MHz vyžaduje legislatívnu iniciatívu na úrovni Spoločenstva.

4.1.1   Tento návrh umožní posilniť na jednej strane hospodársku súťaž na vnútornom trhu a na druhej strane hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť Únie, pretože siete UMTS sa budú môcť rozmiestňovať v mestských, prímestských a vidieckych oblastiach v koexistencii so sieťami GSM 900/1800 pri použití primeraných hodnôt na vzájomné oddelenie nosných frekvencií.

4.2   Skutočnosť, že členské štáty môžu využiť opatrenia ex ante regulačného rámca o elektronických komunikáciách, umožňujúc preskúmať tieto práva na využívanie a prerozdeliť ich tak, aby sa vyhlo narušeniu hospodárskej súťaže, potvrdzuje správnosť tohto typu opatrení, ako to ESHV už uviedol v preskúmaní rámca pre elektronické komunikácie. S cieľom dosiahnuť požadovanú transparentnosť EHSV pripomína, že treba pred prijatím tohto typu opatrení naplánovať verejné informačné kampane.

4.3   Režim, ktorý sa predkladá v návrhu, musí byť prínosom pre celé odvetvie elektronických komunikácií v rámci systému otvorených a konkurenčných trhov, a to urýchlením adaptácie tohto priemyselného odvetvia na štrukturálne zmeny a podporou prostredia priaznivého pre zakladanie a rozvoj podnikov v celej Únii, a hlavne malých a stredných podnikov.

4.4   Okrem toho musia mať spotrebitelia výhody z väčšej flexibility v riadení zdrojov frekvenčného spektra pre bezdrôtové elektronické komunikácie, vo všeobecnosti na základe prístupu WAPECS (6), vzhľadom na to, že tento prístup, ako zdôrazňuje EHSV, stanovuje technologickú neutralitu a neutralitu služieb ako politické ciele na dosiahnutie pružnejšieho a efektívnejšieho využívania frekvenčného spektra.

4.5   EHSV na záver vyjadruje želanie, aby implementácia návrhu prispela k podpore zamestnanosti, zlepšeniu životných a pracovných podmienok - s cieľom umožniť ich postupné vyrovnanie - primeranej sociálnej ochrane, sociálnemu dialógu a rozvoju ľudských zdrojov s cieľom dosiahnuť stálu vysokú mieru zamestnanosti.

V Bruseli 25. februára 2009

Predseda

Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Mario SEPI


(1)  Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušuje smernica Rady 87/372/EHS o vyhradení kmitočtových pásiem na koordinované zavedenie verejných celoeurópskych bunkových digitálnych pozemných mobilných komunikácií v Spoločenstve, KOM(2007) 367.

(2)  KOM(2005) 229 v konečnom znení.

(3)  Stanovisko CESE „Zrušenie smernice o GSM“, Ú. v. EÚ C 151, 17.6.2008, s. 25 – 27. Stanovisko prijaté na plenárnom zasadnutí 16. januára 2008. Spravodajcom bol pán Hernández Bataller.

(4)  Návrh na smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 87/372/EHS o vyhradení kmitočtových pásiem na koordinované zavedenie verejných celoeurópskych bunkových digitálnych pozemných mobilných komunikácií v Spoločenstve, KOM(2008) 762 v konečnom znení.

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné siete a služby, Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21.

(6)  Wireless Access Policy for Electronic Communications Services (politika bezdrôtového prístupu pre elektronické komunikačné služby).