15.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 9/6


Záverečná správa vyšetrovateľa vo veci COMP/B-1/37.966 – Distrigaz

(podľa článkov 15 a 16 rozhodnutia Komisie 2001/462/ES, ESUO z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže – Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21)

(2008/C 9/04)

Návrh rozhodnutia vedie k nasledujúcim pripomienkam.

Súvislosti prípadu

Predmetná vec je výsledkom vyšetrovania z úradnej moci, ktoré sa najskôr zameralo na tri zmluvy o dodávkach plynu uzatvorené medzi Distrigaz SA/Distrigaz NV („Distrigas“) a jedným priemyselným odberateľom v Belgicku. Komisia dospela k predbežnému záveru, že určité aspekty týchto zmlúv predstavujú obmedzenia hospodárskej súťaže a zneužitie dominantného postavenia na trhu s dodávkami plynu v Belgicku a tiež sú v rozpore s článkami 81 a 82 Zmluvy o ES.

I.   Predbežné posúdenie

Prehlásenie o námietkach bolo oznámené podniku Distrigas a priemyselnému odberateľovi dňa 1. marca 2004. Na základe žiadosti som predĺžila lehotu na odpoveď na prehlásenie o námietkach podniku Distrigas do 19. mája 2004. Podnik Distrigas ako aj priemyselný odberateľ predložili písomné odpovede na prehlásenie o námietkach.

Ústne vypočutie sa uskutočnilo dňa 16. júna 2004, na ktorom podnik Distrigas a priemyselný odberateľ predniesli svoje stanoviská k obavám Komisie.

Dňa 30. júna 2005 prijala Komisia predbežné posúdenie určené podniku Distrigas, ktoré sa zaoberá obavami súvisiacimi s hospodárskou súťažou v zmysle článku 82 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o zmluvy podniku Distrigas s rôznymi priemyselnými odberateľmi v Belgicku o dodávkach plynu.

Komisia následne dňa 8. mája 2006 prijala dodatočné prehlásenie o námietkach určené podniku Distrigas, ktoré sa zaoberá obavami o hospodársku súťaž v zmysle článku 82 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o všetky zmluvy podniku Distrigas s priemyselnými odberateľmi v Belgicku o dodávkach plynu. Na základe jednotlivých žiadostí bola najskôr lehota na odpoveď predĺžená do 30. júna, následne do 7. júla a napokon do 1. septembra 2006. Vzhľadom na vývoj rokovaní o záväzkoch (pozri nižšie) sa usúdilo, že nie je nutné, aby Distrigas odpovedal na dodatočné prehlásenie o námietkach.

Prehlásenie o námietkach, predbežné posúdenie a dodatočné prehlásenie o námietkach predstavujú predbežné posúdenia v zmysle článku 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003.

II.   Predloženie záväzkov a test trhu

Dňa 11. júla 2006 predložil podnik Distrigas Komisii návrh záväzkov s cieľom reagovať na obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže uvedené v predbežnom posúdení. V nadväznosti na rokovania s príslušnými útvarmi Komisie bol predložený revidovaný návrh záväzkov dňa 1. marca 2007.

Dňa 5. apríla 2007 uverejnila Komisia v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie podľa článku 27 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1/2003, v ktorom zhrnula vec i záväzky navrhnuté podnikom Distrigas a vyzvala zainteresované tretie strany, aby predložili svoje pripomienky v lehote jedného mesiaca. Po rokovaniach s príslušnými útvarmi Komisie, ktoré sa konali po posúdení pripomienok tretích strán, predložil podnik Distrigas ďalšie zmenené znenie záväzkov dňa 12. júna 2007. Podnik Distrigas potvrdil, že tieto záväzky sa majú chápať ako záväzky v zmysle článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003.

III.   Prístup k spisu a test trhu

Prístup k spisu bol poskytnutý podniku Distrigas a priemyselnému odberateľovi po vydaní prvého prehlásenia o námietkach a následne po vydaní dodatočného prehlásenia o námietkach podniku Distrigas. Po uskutočnení testu trhu boli tiež podniku Distrigas poskytnuté nedôverné znenia odpovedí doručených na tento test.

Záver

Dospela som preto k záveru, že v danom prípade bolo právo zúčastnených strán na vypočutie rešpektované.

V Bruseli 25. septembra 2007

Karen WILLIAMSOVÁ