4.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/11


Oznámenie o začatí čiastočného predbežného preskúmania antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz určitých volfrámových elektród s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

(2008/C 309/06)

Komisii bola doručená žiadosť o čiastočné predbežné preskúmanie podľa článku 11 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 384/96 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (ďalej len „základné nariadenie“) (1).

1.   Žiadosť o preskúmanie

Žiadosť podal vývozca z Čínskej ľudovej republiky, spoločnosť Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd (ďalej len „žiadateľ“).

Rozsah žiadosti sa obmedzuje len na preskúmanie dumpingu v súvislosti so žiadateľom.

2.   Výrobok

Výrobkom, ktorý je predmetom preskúmania, sú volfrámové elektródy vrátane volfrámových tyčí a prúty na zváracie elektródy, ktoré obsahujú minimálne 94 hmotnostných percent volfrámu, iné ako získané jednoduchým spekaním, tiež rezané na určitú dĺžku s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „príslušný výrobok“), v súčasnosti zaradené pod kódy KN ex 8101 99 10 a ex 8515 90 00. Tieto kódy KN sa uvádzajú len pre informáciu.

3.   Existujúce opatrenia

V súčasnosti je platným opatrením konečné antidumpingové clo uložené nariadením Rady (ES) č. 260/2007 (2) na dovoz určitých volfrámových elektród s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

4.   Dôvody preskúmania

Žiadosť podľa článku 11 ods. 3 je založená na dôkazoch prima facie, ktoré poskytol žiadateľ a z ktorých vyplýva, že okolnosti, na základe ktorých sa opatrenia uložili, sa zmenili, a že tieto zmeny sú trvalého charakteru.

Žiadateľ poskytol dostatočné dôkazy prima facie, že zachovanie zavedeného opatrenia na súčasnej úrovni už nie je potrebné na vyrovnanie dumpingu. Žiadateľ poskytol najmä prima facie dôkazy, ktoré preukazujú, že porovnanie vytvorených normálnych hodnôt (vypočítaných na základe výrobných, predajných, všeobecných a administratívnych nákladov a ziskov) a vývozných cien do Spoločenstva ukazuje, že dumpingové rozpätie sa zdá byť podstatne nižšie ako súčasná úroveň opatrenia.

5.   Postup stanovenia dumpingu

Keďže Komisia po porade s poradným výborom stanovila, že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia čiastočného predbežného preskúmania, začína týmto preskúmanie v súlade s článkom 11 ods. 3 základného nariadenia s cieľom stanoviť, či by sa mali opatrenia v súvislosti s týmto žiadateľom odstrániť alebo zmeniť a doplniť. Ak áno, môže byť potrebné zmeniť a doplniť colnú sadzbu, ktorá je v súčasnosti uplatniteľná na dovoz príslušného výrobku od spoločností, ktoré sa osobitne neuvádzajú v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 260/2007.

a)   Dotazníky

Komisia zašle žiadateľovi dotazník a orgánom príslušnej vyvážajúcej krajiny jeho kópiu s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na prešetrovanie. Tieto informácie a podporné dôkazy musia byť Komisii doručené v lehote stanovenej v ods. 6 písm. a).

b)   Zber informácií a vypočutia

Všetky zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, predložili iné informácie ako vyplnené dotazníky a poskytli podporné dôkazy. Tieto informácie a podporné dôkazy musia byť Komisii doručené v lehote stanovenej v ods. 6 písm. a).

Komisia okrem toho môže vypočuť zainteresované strany, pokiaľ predložia žiadosť, ktorou preukážu, že existujú osobitné dôvody, pre ktoré by mali byť vypočuté. Táto žiadosť sa musí predložiť v lehote stanovenej v ods. 6 písm. a).

c)   Trhovohospodárske zaobchádzanie/individuálne zaobchádzanie

Ak žiadateľ poskytne dostatočný dôkaz, že svoju činnosť vykonáva v súlade s podmienkami trhového hospodárstva, t. j., že spĺňa kritériá stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, normálna hodnota sa stanoví v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia. Na tento účel sa v osobitnej lehote stanovenej v ods. 6 písm. b) tohto oznámenia musí predložiť náležite podložená žiadosť. Komisia zašle spoločnosti formulár žiadosti a kópiu orgánom Čínskej ľudovej republiky. Žiadateľ môže tento formulár použiť aj na predloženie žiadosti o individuálne zaobchádzanie, t. j. na preukázanie, že spĺňa kritériá stanovené v článku 9 ods. 5 základného nariadenia.

d)   Výber krajiny s trhovým hospodárstvom

V prípade, že sa spoločnosti neudelí trhovohospodárske zaobchádzanie, ale spĺňa požiadavky potrebné na stanovenie individuálneho cla v súlade s článkom 9 ods. 5 základného nariadenia, na účely stanovenia normálnej hodnoty v prípade Čínskej ľudovej republiky sa v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia použije vhodná krajina s trhovým hospodárstvom. Na tieto účely Komisia opäť uvažuje o použití Spojených štátov amerických, ako sa stalo aj v prípade prešetrovania, ktoré viedlo k uloženiu opatrení na dovoz príslušného výrobku z Čínskej ľudovej republiky. Zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby sa vyjadrili k vhodnosti tohto možného výberu v osobitnej časovej lehote stanovenej v ods. 6 písm. c) tohto oznámenia.

Okrem toho, ak je spoločnosti udelené trhovohospodárske zaobchádzanie, môže Komisia v prípade potreby použiť zistenia týkajúce sa normálnej hodnoty stanovenej vo vhodnej krajine s trhovým hospodárstvom, napríklad na účely náhrady akýchkoľvek nespoľahlivých nákladov alebo prvkov cien v Čínskej ľudovej republike, ktoré sú potrebné na určenie normálnej hodnoty, ak v Čínskej ľudovej republike nie sú potrebné spoľahlivé údaje k dispozícii. Aj na tieto účely Komisia považuje za vhodné použiť Spojené štáty americké.

6.   Lehoty

a)   Všeobecné lehoty

i)   Pre strany na prihlásenie sa, na predloženie vyplnených dotazníkov a akýchkoľvek iných informácií

Všetky zainteresované strany, ak sa majú ich vyjadrenia počas prešetrovania zohľadniť, sa musia prihlásiť Komisii, oznámiť svoje stanoviská a predložiť vyplnené dotazníky alebo akékoľvek iné informácie do 40 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je uvedené inak. Je potrebné poukázať na skutočnosť, že vykonávanie väčšiny procesných práv stanovených v základnom nariadení závisí od toho, či sa strana prihlási v rámci uvedeného obdobia.

ii)   Vypočutia

V rámci tej istej 40-dňovej lehoty môžu všetky zainteresované strany takisto požiadať o vypočutie Komisiou.

b)   Osobitná lehota na predloženie žiadostí o trhovohospodárske zaobchádzanie a/alebo o individuálne zaobchádzanie

Náležite podložená žiadosť spoločnosti o trhovohospodárske zaobchádzanie, ako je uvedené v ods. 5 písm. c) tohto oznámenia, musí byť doručená Komisii do 15 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

c)   Osobitná lehota na výber krajiny s trhovým hospodárstvom

Strany zúčastňujúce sa na prešetrovaní môžu prejaviť záujem o vyjadrenie pripomienok k vhodnosti výberu USA, o ktorých sa podľa ods. 5 písm. d) tohto oznámenia, uvažuje ako o krajine s trhovým hospodárstvom na účely stanovenia normálnej hodnoty v prípade Čínskej ľudovej republiky. Tieto pripomienky musia byť Komisii doručené do 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

7.   Písomné podania, vyplnené dotazníky a korešpondencia

Všetky podania a žiadosti predložené zainteresovanými stranami musia byť uskutočnené písomne (nie v elektronickej forme, ak nie je uvedené inak) a musia uvádzať názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo a faxové číslo zainteresovanej strany. Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto oznámení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytnú ako dôverné, sa označia ako „Limited“ (3) a v súlade s článkom 19 ods. 2 základného nariadenia sa k nim pripojí verzia, ktorá nemá dôverný charakter, s označením „FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES“.

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N 105 4/92

B-1040 Brussels

Fax: (32-2) 295 65 05

8.   Nespolupráca

V prípadoch, ak ktorákoľvek zo zainteresovaných strán odmietne sprístupniť alebo neposkytne potrebné informácie v rámci lehôt alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, pozitívne či negatívne zistenia sa môžu stanoviť v súlade s článkom 18 základného nariadenia na základe dostupných skutočností.

Ak sa zistí, že niektorá zo zainteresovaných strán poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nezohľadnia a podľa článku 18 základného nariadenia sa môžu využiť dostupné skutočnosti. Ak zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje iba čiastočne a zistenia sa preto zakladajú na dostupných skutočnostiach, môže byť výsledok pre túto stranu menej priaznivý ako v prípade, keby bola spolupracovala.

9.   Harmonogram prešetrovania

V súlade s článkom 11 ods. 5 základného nariadenia sa prešetrovanie ukončí do 15 mesiacov od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

10.   Spracovanie osobných údajov

Je potrebné uviesť, že so všetkými osobnými údajmi zozbieranými počas prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (4).

11.   Vyšetrovateľ

Je takisto potrebné uviesť, že ak sa zainteresované strany domnievajú, že pri uplatňovaní svojich práv na obhajobu majú ťažkosti, môžu sa obrátiť na vyšetrovateľa z GR pre obchod. Vyšetrovateľ pôsobí ako styčná osoba medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie, ktorá v prípade potreby ponúka sprostredkovanie v procesných záležitostiach týkajúcich sa ochrany ich záujmov v tomto konaní, najmä v súvislosti s nahliadnutím do spisu, ochranou údajov, predĺžením lehôt a spracovaním písomne a/alebo ústne podaných stanovísk. Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach vyšetrovateľa na webovej stránke GR pre obchod (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 72, 13.3.2007, s. 1.

(3)  Toto označenie znamená, že ide výlučne o interný dokument. Je chránený podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43). Ide o dôverný dokument podľa článku 19 základného nariadenia a článku 6 Dohody Svetovej obchodnej organizácie o uplatňovaní článku VI dohody GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda).

(4)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.