2.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 196/15


Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES – Predĺženie lehoty

Žiadosť predložená obstarávateľom

(2008/C 196/11)

Dňa 19. júna 2008 Komisia dostala žiadosť podľa článku 30 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1).

Táto žiadosť, predložená Posten AB, sa týka poštových služieb a tiež iných ako poštových služieb [pozri článok 6 ods. 2 písm. b) a písm. c) smernice 2004/17/ES] vo Švédsku. Žiadosť bola uverejnená v Ú. v. EÚ C 166, 1.7.2008, s. 26. Pôvodná lehota teda uplynie 20. septembra 2008.

Keďže útvary Komisie musia dostať a preskúmať dodatočné informácie a v súlade s ustanoveniami článku 30 ods. 6 druhá veta sa lehota, ktorú má Komisia na prijatie rozhodnutia týkajúceho sa tejto žiadosti, predlžuje o tri mesiace.

Konečná lehota teda uplynie 20. decembra 2008.


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.