15.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/29


Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES

Žiadosť predložená členským štátom

(2008/C 178/25)

Dňa 3. júla 2008 Komisia dostala žiadosť podľa článku 30 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1). Prvým pracovným dňom po doručení žiadosti je 4. júl 2008.

Táto žiadosť, predložená Českou republikou, sa týka výroby elektrickej energie v tejto krajine. V uvedenom článku 30 sa ustanovuje, že smernica 2004/17/ES sa neuplatňuje, ak je príslušná činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré nie je obmedzený prístup. Posúdenie týchto podmienok sa vykonáva výlučne podľa smernice 2004/17/ES a nevzťahuje sa na uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže.

Komisia má prijať rozhodnutie o tejto žiadosti v lehote troch mesiacov od uvedeného pracovného dňa. Lehota teda uplynie 4. októbra 2008.

Ustanovenia uvedeného tretieho pododseku odseku 4 sa neuplatňujú. Lehota, ktorú má Komisia k dispozícii, môže preto byť prípadne predĺžená o tri mesiace. Prípadné predĺženie bude uverejnené.


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.