31.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/20


Zmena záväzkov služby vo verejnom záujme uložených na pravidelné letecké dopravné služby medzi Rennes a Mulhouse, ku ktorej pristúpilo Francúzsko

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 134/09)

1.

Francúzsko sa na základe článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 z 23. júla 1992 o prístupe leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva rozhodlo zmeniť záväzky služby vo verejnom záujme uložené na pravidelné letecké služby medzi letiskom v Rennes (Saint-Jacques) a letiskom Bazilej-Mulhouse uverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie C 52, 2.3.2006.

2.

V bode 2 uvedených záväzkov služby vo verejnom záujme sa záväzky týkajúce sa minimálneho počtu letov nahrádzajú týmito záväzkami:

„Služby musia byť poskytované v objeme najmenej dvoch spiatočných letov za deň, ráno a večer od pondelka do štvrtka, a jedného spiatočného letu v piatok večer, 220 dní v roku okrem sviatkov.“