52008PC0558R(01)

Návrh nariadenie rady (ES) ktorým sa v súvislosti s určitými projektmi generujúcimi príjmy mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde /* KOM/2008/0558 v konečnom znení/2 - AVC/2008/0186 */


[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |

Brusel, 18.9.2008

KOM(2008)558 v konečnom znení/22008/0186 (AVC)

CORRIGENDUM Absence de l'acronymeAnnule et remplace le COM(2008)558 final du 15.9.2008ajout de l'acronyme 2008/0186 (AVC) sur les pages 1 et 6.Concerne toutes les versions linguistiques.

Návrh

NARIADENIE RADY (ES)

ktorým sa v súvislosti s určitými projektmi generujúcimi príjmy mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde

(predložená Komisiou)

ODÔVODNENIE

Kontext návrhu |

Dôvody a ciele návrhu Nezdá sa, že by ustanovenia článku 55 nariadenia č. 1083/2006 boli prispôsobené projektom spolufinancovaným z Európskeho sociálneho fondu (ESF), ktorým sa financujú predovšetkým nemateriálne operácie a nie infraštruktúra (neoprávnená). Projektov, ktoré generujú príjmy, nie je veľa, a pokiaľ áno, tak najčastejšie len vo fáze vykonávania operácie. Okrem toho v prípade malých operácií spolufinancovaných z EFRR/Kohézneho fondu alebo operácií financovaných z ESF sa požadované podmienky monitorovania – príjmy sa môžu zohľadňovať až do troch rokov po ukončení operačného programu – zdajú byť vzhľadom na príslušné nízke sumy neprimeranou administratívnou záťažou a významným rizikovým faktorom pri vykonávaní programov. |

Všeobecný kontext Medzi novými pravidlami finančného riadenia ustanovenými v nariadení č. 1083/2006 figurujú ustanovenia vzťahujúce sa na finančný príspevok fondov (hlava V) a najmä ustanovenia týkajúce sa projektov generujúcich príjmy (článok 55). „Projekt generujúci príjmy“ znamená podľa odseku 1 článku 55 spomenutého nariadenia každú operáciu zahŕňajúcu investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo uhradené užívateľmi, alebo každú operáciu zahŕňajúcu predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. Vzhľadom na riziká nadmerného financovania pri projektoch generujúcich príjmy sa v súvislosti so spolufinancovaním z fondov pristupovalo k týmto projektom vždy osobitným spôsobom. Keďže príjmy majú vplyv na maximálnu výšku pomoci Spoločenstva, mala by sa pre príslušné projekty stanoviť metóda výpočtu. To je predmetom článku 55 nariadenia č. 1083/2006. |

Platné predpisy v oblasti návrhu V predchádzajúcom programovom období (2000 – 2006) sa táto zásada uplatňovala na základe paušálneho prístupu. V článku 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1260/1999 týkajúceho sa programov v období 2000 – 2006 (štrukturálne fondy) sa najmä ustanovilo, že pri projektoch „investícií do infraštruktúry, z ktorých sa získa značný čistý výnos“, maximálna výška spolufinancovania Spoločenstvom nesmie namiesto bežne povolenej maximálnej výšky 75 % prekročiť 40 %, ako napríklad v prípade cieľa 1. Existencia „značných výnosov“ tak viedla k zníženiu maximálnej výšky spolufinancovania Spoločenstvom. Toto zníženie výšky spolufinancovania bolo paušálne a automatické. Pod touto prahovou úrovňou „značných výnosov“ však už žiadne obmedzenie pomoci Spoločenstva neexistovalo. Komisia navrhla a Rada rozhodla, že sa v období 2007 – 2013 bude namiesto paušálneho zníženia výšky spolufinancovania uplatňovať presnejší a náročnejší prístup založený na výpočte maximálnych oprávnených výdavkov. Článok 55 nariadenia č. 1083/2006 sa odteraz uplatňuje na väčší rozsah projektov, ktoré sa pokladajú za projekty generujúce príjmy (vymedzené v odseku 1 daného článku), a nielen na projekty investícií do infraštruktúry, z ktorých sa získa „značný čistý výnos“, ako v období 2000 – 2006. Pri projektoch generujúcich príjmy, pokiaľ takéto príjmy nepostačujú na zabezpečenie finančnej životaschopnosti investície, sa za maximálne výdavky oprávnené na spolufinancovanie Spoločenstvom pokladá tá časť investície, ktorá si vyžaduje grant. |

Súlad s ostatnými politikami a cieľmi Únie Neuplatňuje sa. |

Konzultácie so zainteresovanými stranami a hodnotenie vplyvu |

Konzultácie so zainteresovanými stranami |

Použité metódy konzultácie, hlavné cieľové sektory a všeobecný profil respondentov Neformálne konzultácie o pravidlách uplatňovania ustanovení článku 55, ťažkostiach z praxe a rôznych spôsoboch ich riešenia sa s členskými štátmi uskutočnili pri viacerých príležitostiach: - o výkladovej poznámke k článku 55: stretnutia Výboru pre koordináciu fondov 27. februára a 21. mája 2008 umožnili preskúmať mieru pružnosti vyplývajúcu zo znenia nariadenia; - o možnosti revízie nariadenia: s členskými štátmi sa uskutočnili konzultácie dva razy, a to 25. júna 2008 vo Výbore pre koordináciu fondov a 3. júla 2008 v pracovnej skupine pre štrukturálne opatrenia zriadenej Radou. |

Zhrnutie stanovísk a spôsob ich zohľadnenia Zo všetkých týchto konzultácií vyplynulo, že odpovede získané prostredníctvom výkladu nariadenia č. 1083/2006 pokladajú členské štáty za uspokojivé len čiastočne. Z tohto dôvodu sa veľká väčšina z nich vyjadrila v prospech revízie článku 55 a jedine tohto článku. |

Získavanie a využívanie expertízy |

Externá expertíza nebola potrebná. |

Hodnotenie vplyvu Komisia preskúmala priestor, ktorý poskytuje samotné znenie nariadenia, aby sa ťažkosti vyjadrené členskými štátmi vyriešili cestou jeho výkladu. Zdalo sa, že voľba usmernenia je výhodná z dôvodu jednoduchosti. Hoci sa usmernením vypracovaným útvarmi Komisie umožnilo preskúmať celkovú mieru pružnosti pri uplatňovaní monitorovania, nemohla sa do neho zahrnúť možnosť proporcionality pre výpočet maximálnych oprávnených výdavkov pre malé operácie alebo vyňatie operácií ESF. Revízia obmedzená na článok 55 takisto umožňuje sústrediť diskusiu na jedno ustanovenia technickej povahy a vytvára podmienky na rýchlu revíziu, ktorá je jedinou zárukou, že právna neistota bude dôsledne časovo obmedzená. |

Právne prvky návrhu |

Zhrnutie navrhovaných opatrení Komisia teda navrhuje pristúpiť k zmene a doplneniu jedine odseku 5 článku 55, ostatné ustanovenia nariadeniu č. 1083/2006 zostávajú bezo zmien. Táto zmena a doplnenie spočíva v nahradení ustanovenia týkajúceho sa proporcionality pri monitorovaní malých operácií (celkové náklady nižšie ako 200 000 EUR) tým, že sa na operácie spolufinancované z ESF a na operácie spolufinancované z EFRR a Kohézneho fondu, ktorých celkové náklady sú nižšie ako 1 milión EUR, ustanovenia článku 55 nebudú uplatňovať. Ďalej sa navrhuje, aby sa toto ustanovenie uplatňovalo retroaktívne od 1. augusta 2006. |

Právny základ Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 prijatým 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999, sa ustanovujú spoločné pravidlá pre tri uvedené fondy. Toto nariadenie, založené na zásade zdieľaného hospodárenia Európskej komisie a členských štátov, predstavuje nový postup programovania, ako aj nové normy riadenia vrátane finančného, monitorovania, kontroly a hodnotenia projektov. |

Zásada subsidiarity Návrh sa týka oblasti, ktorá patrí do výlučnej právomoci Spoločenstva. Zásada subsidiarity sa teda neuplatňuje. |

Zásada proporcionality Návrh je v súlade so zásadou proporcionality z týchto dôvodov: |

Revízia obmedzená na článok 55 umožňuje sústrediť diskusiu na jedno ustanovenie technickej povahy a vytvára podmienky na rýchlu revíziu, ktorá je jedinou zárukou, že právna neistota bude dôsledne časovo obmedzená. Prahová úroveň, ktorá sa má stanoviť, musí byť dostatočne nízka, aby sa nespochybnila celková povaha článku 55 nariadenia č. 1083/2006, v ktorom sa uplatňujú zásady riadneho finančného hospodárenia. Prahová úroveň 1 milión EUR sa zvolila tak, aby sa obmedzil podiel financovania Spoločenstva, ktoré by sa vyňalo z uplatňovania článku 55. |

Takouto úpravou sa preukazuje, že vôľa zjednodušiť riadenie fondov je reálna a bude mať nepochybne pozitívny vplyv na tempo vykonávania programov, keďže riadenie malých operácií spolufinancovaných z EFRR/Kohézneho fondu a operácií spolufinancovaných z ESF sa podstatne uľahčí a zjednoduší. Takisto sa ňou uľahčí vykonávanie inovatívnejších projektov, najmä v oblasti životného prostredia, sociálneho začlenenia, energetiky a výskumu. |

Výber nástrojov |

Navrhovaný(-é) nástroj(-e): nariadenie. |

Iné nástroje by neboli primerané z týchto dôvodov: Komisia preskúmala priestor, ktorý poskytuje samotné znenie nariadenia, aby sa ťažkosti vyjadrené členskými štátmi vyriešili cestou jeho výkladu. Hoci sa usmernením vypracovaným útvarmi Komisie umožnilo preskúmať celkovú mieru pružnosti pri uplatňovaní monitorovania, nemohla sa do neho zahrnúť možnosť proporcionality pre výpočet maximálnych oprávnených výdavkov pre malé operácie alebo vyňatie operácií v rámci ESF. |

Vplyv na rozpočet |

Návrh nemá vplyv na rozpočet Spoločenstva. |

Doplňujúce informácie |

Zjednodušenie |

Návrhom sa zavádza zjednodušenie legislatívneho rámca, zjednodušenie administratívnych postupov, ktoré sa uplatňujú na verejné orgány (vnútroštátne alebo európske). |

V súvislosti s cieľmi politiky súdržnosti sa Komisia nazdáva, že je potrebné odstrániť tieto ťažkosti tým, že sa pristúpi k revízii nariadenia č. 1083/2006, ktorá sa obmedzí len na článok 55 ods. 5 a bude sa vzťahovať len na dva body: vyňatie operácií spolufinancovaných z ESF z ustanovení článku 55 a stanovenie prahovej úrovne, pod ktorou by sa projekty spolufinancované z EFRR alebo Kohézneho fondu vyňali z uvedených ustanovení, jednak v súvislosti s výpočtom maximálnych oprávnených výdavkov, a jednak v súvislosti s monitorovaním. Ostatné ustanovenia článku 55 zmenené a doplnené nie sú. |

Táto zmena a doplnenie spočíva v nahradení ustanovenia týkajúceho sa proporcionality pri monitorovaní malých operácií (celkové náklady nižšie ako 200 000 EUR) tým, že na operácie spolufinancované z ESF a na operácie spolufinancované z EFRR a Kohézneho fondu, ktorých celkové náklady sú nižšie ako 1 milión EUR, sa ustanovenia článku 55 nebudú uplatňovať. |

Zrušenie súčasných právnych ustanovení Prijatie návrhu bude mať za následok zrušenie platnosti niektorých právnych ustanovení. |

1. 2008/0186 (AVC)

Návrh

NARIADENIE RADY (ES)

ktorým sa v súvislosti s určitými projektmi generujúcimi príjmy mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 161,

so zreteľom na návrh Komisie[1],

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu[2],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[3],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov[4],

keďže:

2. Regulačný rámec programového obdobia 2007 – 2013 bol vypracovaný a prerokovaný s cieľom posilniť zjednodušovanie programovania a riadenia fondov, účinnosť ich pomoci a subsidiaritu pri ich vykonávaní.

3. Na spracúvanie projektov generujúcich príjmy, ktoré sú predmetom článku 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999[5], sa zaviedol sa presnejší a náročnejší prístup založený na výpočte maximálnych oprávnených výdavkov.

4. V súvislosti s uplatňovaním ustanovení tohto článku sa preukázali viaceré ťažkosti, okrem iného neprimeraná administratívna záťaž, a to najmä pri operáciách spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu a malých operáciách financovaných z EFRR alebo Kohézneho fondu.

5. Tieto ťažkosti môžu mať škodlivé dôsledky, pokiaľ ide o tempo riadenia operácií, najmä pri projektoch v oblastiach zodpovedajúcim prioritám Spoločenstva, akými sú životné prostredie, sociálne začlenenie, výskum, inovácie alebo energetika, a pokiaľ ide o počet chýb pri uplatňovaní ustanovení článku 55. Uvedený článok sa má preto zjednodušiť.

6. Zjednodušenie sa musí vzťahovať na každý projekt, na ktorý sa počas programového obdobia 2007 – 2013 poskytuje pomoc zo štrukturálnych fondov alebo z Kohézneho fondu. Je preto potrebné počítať s retroaktívnym uplatňovaním.

7. Nariadenie (ES) č. 1083/2006 je preto potrebné zodpovedajúcom spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 55 nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa odsek 5 nahrádza týmto znením:

„5. Odseky 1 až 4 tohto článku sa uplatňujú len na operácie spolufinancované z EFRR alebo z Kohézneho fondu, ktorých celkové náklady sú vyššie ako 1 milión EUR.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie .

Od 1. augusta 2006 sa uplatňuje na všetky operácie, na ktoré sa počas programového obdobia 2007 – 2013 poskytuje pomoc zo štrukturálnych fondov alebo z Kohézneho fondu.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli […]

Za Radu

predseda […]

[1] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[2] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[3] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[4] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[5] Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1989/2006 (Ú. v. EÚ L 411, 30.12.2006, s. 6).