52008PC0065(02)

Návrh rozhodnutie Rady o uzatvorení protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii /* KOM/2008/0065 v konečnom znení - AVC 2008/0027 */


[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |

Brusel, 11.2.2008

KOM(2008) 65 v konečnom znení

2008/0027 (AVC)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o podpísaní a predbežnom uplatňovaní protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o uzatvorení protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

(predložené Komisiou)

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Podľa článku 6 ods. 2 aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska k Európskej únii z roku 2005 sa pristúpenie nových členských štátov k Euro-stredomorskej dohode o pridružení s Libanonskou republikou dohodne uzatvorením protokolu k tejto dohode. V tom istom článku sa stanovuje zjednodušený postup, podľa ktorého má tento protokol uzatvoriť Rada, konajúca jednomyseľne v mene členských štátov, a príslušná tretia krajina. Týmto postupom nie sú dotknuté vlastné právomoci Spoločenstva.

Rada 23. októbra 2006 poverila Komisiu rokovať o takomto protokole s Libanonom s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska 1. januára 2007. Tieto rokovania sa pretiahli, pretože libanonská administratíva sa cítila obmedzená a požiadala pred poskytnutím zásadného súhlasu so znením protokolu o ďalšie objasnenia, ktoré presahovali rámec tohto protokolu. Počas rokovaní sa dospelo k záveru, že sa do platnej dohody o pridružení nedoplnia žiadne ďalšie obchodné koncesie pre poľnohospodárstvo, spracované poľnohospodárske produkty a produkty rybného hospodárstva.

Priložené sú návrhy na 1) rozhodnutie Rady o podpísaní a predbežnom uplatňovaní protokolu a 2) rozhodnutie Rady o uzatvorení protokolu.

Znenie protokolu dojednané s Libanonom je priložené. Najdôležitejšími ustanoveniami protokolu sú ustanovenie týkajúce sa pristúpenia nových členských štátov k dohode o pridružení medzi EÚ a Libanonom a ustanovenie, ktorým sa do dohody začleňujú nové úradné jazyky EÚ.

Komisia žiada Radu, aby prijala navrhované rozhodnutie Rady o podpísaní protokolu a navrhované rozhodnutie Rady o uzatvorení protokolu.

Európsky parlament bude požiadaný, aby udelil súhlas s uzatvorením tohto protokolu.

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o podpísaní a predbežnom uplatňovaní protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 310 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom druhou vetou,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska k Európskej únii, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1) Rada 23. októbra 2006 poverila Komisiu v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov dojednať protokoly, ktorými sa menia a dopĺňajú dohody uzavreté medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a tretími krajinami, ako je Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej[?] s cieľom zohľadniť pristúpenie nových členských štátov k Európskej únii.

(2) Rokovania s Libanonom sa už ukončili.

(3) V článku 8 ods. 2 protokolu dojednaného s Libanonom sa stanovuje, že tento protokol sa predtým, ako nadobudne platnosť, uplatňuje predbežne.

(4) S výhradou jeho možného neskoršieho uzatvorenia by sa protokol mal podpísať v mene Spoločenstva a predbežne uplatňovať,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Predseda Rady sa týmto poveruje určiť osobu(y) oprávnenú(é) podpísať v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii. Znenie protokolu je priložené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

S výhradou jeho možného neskoršieho uzatvorenia sa tento protokol predbežne uplatňuje od 1. januára 2007.

V Bruseli

Za Radu

predseda

2008/0027 (AVC)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o uzatvorení protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 310 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom druhou vetou a článkom 300 ods. 3 druhým pododsekom,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska k Európskej únii, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1) Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej bol podpísaný v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov dňa […].

(2) Protokol by sa mal schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej sa týmto schvaľuje v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii.

Znenie protokolu tvorí prílohu k tomuto rozhodnutiu.

V Bruseli

Za Radu

predseda

PROTOKOL

k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTSKÁ REPUBLIKA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

ďalej len „členské štáty ES“, zastúpené Radou Európskej únie, a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

ďalej len „Spoločenstvo“ zastúpené Radou Európskej únie a Európskou komisiou na jednej strane

a LIBANONSKOU REPUBLIKOU

ďalej len „Libanon“,

na strane druhej,

KEĎŽE Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej[?], ďalej len „Euro-stredomorská dohoda“, bola podpísaná 1. apríla 2002 v Bruseli a nadobudla platnosť 1. apríla 2006;

KEĎŽE Zmluva o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii a príslušný akt boli podpísané 25. apríla 2005 v Luxemburgu a nadobudli platnosť 1. januára 2007;

KEĎŽE Dočasná dohoda o obchode a ustanoveniach týkajúcich sa obchodu medzi Európskym spoločenstvom a Libanonskou republikou[?] nadobudla platnosť 1. marca 2003;

KEĎŽE podľa článku 6 ods. 2 Aktu o pristúpení sa pristúpenie nových zmluvných strán k Euro-stredomorskej dohode musí dohodnúť prostredníctvom uzatvorenia protokolu k tejto dohode;

KEĎŽE v súlade s článkom 22 Euro-stredomorskej dohody sa uskutočnili konzultácie s cieľom zabezpečiť zohľadnenie vzájomných záujmov Spoločenstva a Libanonskej republiky;

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Bulharská republika a Rumunsko sa týmto stávajú zmluvnými stranami Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej a prijímajú a berú na vedomie, rovnako ako ostatné členské štáty ES, znenie dohody, spoločných vyhlásení, jednostranných vyhlásení a výmen listov.

KAPITOLA PRVÁ: ZMENY A DOPLNENIA ZNENIA EURO-STREDOMORSKEJ DOHODY VRÁTANE JEJ PRÍLOH A PROTOKOLOV

Článok 2 (Pravidlá pôvodu)

Protokol 4 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 18 ods. 4 sa nahrádza takto:

Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydané dodatočne musia obsahovať niektorý z týchto výrazov:

BG „ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ“

ES „EXPEDIDO A POSTERIORI“

CS „VYSTAVENO DODATEČNĔ“

DA „UDSTEDT EFTERFØLGENDE“

DE „NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“

ET „VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT“

EL „ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ“

EN „ISSUED RETROSPECTIVELY“

FR „DÉLIVRÉ A POSTERIORI“

IT „RILASCIATO A POSTERIORI“

LV „IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI“

LT „RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS“

HU „KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL“

MT „MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT“

NL „AFGEGEVEN A POSTERIORI“

PL „WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE“

PT „EMITIDO A POSTERIORI“

RO „EMIS A POSTERIORI“

SL „IZDANO NAKNADNO“

SK „VYDANÉ DODATOČNE“

FI „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“

SV „UTFÄRDAT I EFTERHAND“

AR „[pic]“

2. Článok 19 ods. 2 sa nahrádza takto:

(…)

Duplikát vystavený týmto spôsobom musí byť označený jedným z týchto slov:

BG „ДУБЛИКАТ“

ES „DUPLICADO“

CS „DUPLIKÁT“

DA „DUPLIKAT“

DE „DUPLIKAT“

ET „DUPLIKAAT“

EL „ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ“

EN „DUPLICATE“

FR „DUPLICATA“

IT „DUPLICATO“

LV „DUBLIKĀTS“

LT „DUBLIKATAS“

HU „MÁSODLAT“

MT „DUPLIKAT“

NL „DUPLICAAT“

PL „DUPLIKAT“

PT „SEGUNDA VIA“

RO „DUPLICAT“

SL „DVOJNIK“

SK „DUPLIKÁT“

FI „KAKSOISKAPPALE“

SV „DUPLIKAT“

AR „[pic]“

3 Príloha V sa nahrádza takto:

Bulharské znenie

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Španielske znenie

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).

České znenie

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Dánske znenie

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Nemecké znenie

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Estónske znenie

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Grécke znenie

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

Anglické znenie

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Francúzske znenie

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

Talianske znenie

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n… (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

Lotyšské znenie

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

Litovské znenie

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra(2) preferencinès kilmés prekés.

Maďarské znenie

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

Maltské znenie

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Holandské znenie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Poľské znenie

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalské znenie

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Rumunské znenie

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială …(2).

Slovinské znenie

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Slovenské znenie

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Fínske znenie

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Švédske znenie

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Arabské znenie

[pic]

…………………………………………………………..(3)

(miesto a dátum)

…………………………………………………………..(4)

(Podpis vývozcu, okrem toho sa musí čitateľne uviesť meno osoby podpisujúcej vyhlásenie)

(1) Ak fakturačné vyhlásenie vystavuje schválený vývozca, musí tu byť uvedené číslo povolenia tohto vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, poznámku v zátvorke netreba uvádzať alebo sa určené miesto nechá voľné.

(2) Treba uviesť pôvod výrobkov. Ak sa celé fakturačné vyhlásenie alebo jeho časť vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 37 protokolu, vývozca ich musí jasne uviesť v dokumente, na ktorom sa vyplňuje vyhlásenie, prostredníctvom symbolu „CM“.

(3) Tieto údaje je možné vypustiť, ak sú tieto informácie uvedené v samotnom dokumente.

(4) V prípadoch, keď sa vývozca nemusí podpisovať, výnimka z podpisu zahŕňa aj výnimku z povinnosti uvádzať meno podpisujúcej osoby.

KAPITOLA DRUHÁ: PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 3 (Dôkazy o pôvode a administratívna spolupráca)

1. Dôkazy o pôvode riadne vydané buď Libanonom, alebo novým členským štátom v rámci preferenčných dohôd alebo autonómnych opatrení uplatňovaných medzi nimi sa akceptujú v príslušných krajinách podľa tohto protokolu za predpokladu, že:

a) získanie takéhoto pôvodu vedie k preferenčnému colnému zaobchádzaniu na základe preferenčných colných opatrení stanovených v tejto dohode alebo vo všeobecnom systéme preferencií Spoločenstva;

b) dôkaz o pôvode a prepravné dokumenty boli vydané najneskôr v deň pred dátumom pristúpenia;

c) dôkaz o pôvode sa predloží colným orgánom do štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia.

Ak bol tovar deklarovaný na dovoz do Libanonu alebo nového členského štátu pred dátumom pristúpenia podľa preferenčných dohôd alebo autonómnych opatrení uplatňovaných v tom čase medzi Libanonom a týmto novým členským štátom, môže sa prijať aj dôkaz o pôvode vydaný dodatočne v súlade s týmito dohodami a dojednaniami za predpokladu, že sa predloží colným orgánom v lehote štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia.

2. Libanon a nové členské štáty sú oprávnené zachovať povolenia, ktorými bol udelený štatút „schválených vývozcov“ v rámci preferenčných dohôd alebo autonómnych opatrení uplatňovaných medzi nimi, za predpokladu, že:

a) takéto ustanovenie je obsiahnuté aj v dohode uzatvorenej medzi Libanonom a Spoločenstvom pred dátumom pristúpenia; a

b) schválení vývozcovia uplatňujú pravidlá pôvodu podľa uvedenej dohody.

Tieto povolenia sa najneskôr do jedného roka po dátume pristúpenia nahradia novými povoleniami vydanými podľa podmienok tejto dohody.

3. Žiadosti o následné overenie dôkazu o pôvode, ktorý bol vydaný podľa preferenčných dohôd alebo autonómnych opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2, môžu príslušné colné orgány Libanonu alebo colné orgány nových členských štátov predkladať a sú ich povinné prijímať počas obdobia troch rokov po vydaní príslušného dôkazu o pôvode.

Článok 4 (Tovar v tranzite)

1. Ustanovenia tejto dohody sa môžu uplatniť na taký tovar vyvážaný z Libanonu do jedného z nových členských štátov alebo z jedného z nových členských štátov do Libanonu, ktorý spĺňa ustanovenia protokolu 4 a ktorý je k dátumu pristúpenia buď na ceste, alebo je dočasne uskladnený v colnom sklade alebo v slobodnom colnom pásme v Libanone alebo v danom novom členskom štáte.

2. V takýchto prípadoch je možné priznať preferenčné zaobchádzanie pod podmienkou, že sa colným orgánom dovážajúcej krajiny do štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia predloží dôkaz o pôvode vydaný dodatočne colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Článok 5

Libanonská republika sa zaväzuje, že v súvislosti s týmto rozšírením Spoločenstva nevznesie žiadny nárok, žiadosť ani požiadavku, a nezmení ani nezruší žiadnu úľavu podľa článkov XXIV.6 a XXVIII dohody GATT z roku 1994.

Článok 6

Tento protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť Euro-stredomorskej dohody.

Článok 7

1. Tento protokol schvaľujú Spoločenstvo, Rada Európskej únie v mene členských štátov a Libanonská republika v súlade s vlastnými postupmi.

2. Strany si navzájom oznámia ukončenie príslušných postupov, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku. Schvaľovacie listiny sa uložia na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

Článok 8

1. Tento protokol nadobudne platnosť prvým dňom prvého mesiaca nasledujúceho po dátume uloženia poslednej schvaľovacej listiny.

2. Tento protokol sa predbežne uplatňuje od 1. januára 2007.

Článok 9

Tento protokol je vyhotovený v dvoch exemplároch v každom z úradných jazykov zmluvných strán, pričom každé znenie je rovnako autentické.

Článok 10

Znenie Euro-stredomorskej dohody, vrátane príloh a protokolov tvoriacich jej neoddeliteľnú súčasť, a záverečného aktu spolu s priloženými vyhláseniami sa vypracuje v bulharskom a rumunskom jazyku, a tieto znenia budú rovnako autentické ako pôvodné znenia. Tieto znenia schváli Asociačná rada.

ZA ČLENSKÉ ŠTÁTY...

ZA EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

ZA LIBANONSKÚ REPUBLIKU

[1] Ú. v. EÚ L 143, 30.5.2006, s. 2.

[2] Ú. v. EÚ L 143, 30.5.2006, s. 2.

[3] Ú. v. ES L 262, 30.9.2002, s. 2.