52008DC0373

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu - Správa o implementácii Haagskeho programu za rok 2007 {SEC(2008) 2048} {SEC(2008) 2049} /* KOM/2008/0373 v konečnom znení */


[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |

Brusel, 2.7.2008

KOM(2008) 373 v konečnom znení

OZNÁMENIE KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU

Správa o implementácii Haagskeho programu za rok 2007

{SEC(2008) 2048} {SEC(2008) 2049}

(predložený Komisiou)

OZNÁMENIE KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU

Správa o implementácii Haagskeho programu za rok 2007

1. Toto oznámenie je reakciou na výzvu Európskej rady, aby Komisia predložila výročnú správu o implementácii Haagskeho programu a jeho akčného plánu[1]. Dodržiava sa metodika použitá v prípade prvej výročnej správy (2005)[2].

2. Predložená správa je zameraná na monitorovanie prijímania opatrení stanovených v Haagskom programe na inštitucionálnej úrovni (časť I a príloha 1), ako aj na ich vykonávanie na vnútroštátnej úrovni (časť II a príloha 2). Patria sem opatrenia v rámci akčného plánu na boj proti drogám, stratégie zahŕňajúcej vonkajšie aspekty priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a akčného plánu na boj proti terorizmu, ktoré dopĺňajú Haagsky akčný plán v súlade so stanoveným harmonogramom.

3. Predmetom správy sú teda všetky opatrenia plánované na rok 2007 a opatrenia, ktoré od roku 2005 neboli ešte realizované. Oznámenie v náležitých prípadoch odkazuje aj na niektoré doplnkové akcie, ktoré v akčnom pláne neboli stanovené, ale ktoré dopĺňajú činnosti realizované v jednotlivých oblastiach politiky Haagskeho programu.

1. MONITOROVANIE PRIJÍMANIA OPATRENÍ STANOVENÝCH V HAAGSKOM PROGRAME NA ROK 2007

4. Výsledok celkového posúdenia je skôr neuspokojivý[3] . Značná časť akcií stanovených v akčnom pláne (najmä opatrení v rámci oddielu 1.3.3 a 1.4.2) musela byť odložená alebo sa od ich realizácie muselo upustiť, a to pod tlakom udalostí alebo v dôsledku presunutia priorít do iných oblastí. V súvislosti s možnými zmenami inštitucionálneho rámca bolo potrebné prehodnotiť harmonogram niektorých akcií.

5. Správa za rok 2007 uvádza nižšiu mieru realizácie opatrení (38 % realizovaných opatrení) v porovnaní s rokom 2006 (53 % realizovaných opatrení), pričom sa výrazne zvýšil počet akcií, ktoré museli byť odložené: 41 % v porovnaní s 27 % v roku 2006.

6. V tabuľke 1 sa uvádza stav realizácie opatrení plánovaných na rok 2007 (alebo akcií, ktoré neboli realizované v predchádzajúcich rokoch) alebo prebiehajúcich akcií[4] Haagskeho akčného plánu.

7. Uspokojivá miera realizácie opatrení bola zaznamenaná najmä v týchto oblastiach: migrácia a hraničná politika, terorizmus, budovanie vzájomnej dôvery a súdna spolupráca v občianských veciach.

8. Nedostatočná miera realizácie opatrení bola zaznamenaná v týchto oblastiach: vízová politika, výmena informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a súdnymi orgánmi, prevencia a boj proti organizovanej trestnej činnosti, riadenie krízového stavu v rámci Európskej únie, policajná a colná spolupráca a súdna spolupráca v trestných veciach.

[pic]

[pic]

1.1. Všeobecné zameranie

1.1.1. Európsky súdny dvor

9. Európsky súdny dvor prijal 1. marca 2008 nový postup, ktorý umožní rýchlejšie konanie v mimoriadne naliehavých záležitostiach týkajúcich sa konania o prejudiciálnej otázke. Táto zmena, ktorej potreba vyplynula z diskusie o Haagskom programe, skráti čas potrebný na prejednanie prípadov, pri ktorých je potrebný výklad hlavy IV časti tri Zmluvy o ES a hlavy IV Zmluvy o Európskej únii.

1.1.2. Európska stratégia boja proti drogám

10. Akcie na rok 2007 uvedené v akčnom pláne EÚ na boj proti drogám na roky 2005-2008 boli čiastočne realizované .

11. Oznámenie o správe o dosiahnutom pokroku v roku 2007 týkajúcej sa realizácie protidrogového akčného plánu EÚ (2005 – 2008) bolo prijaté 10. decembra. Konečné hodnotenie a návrh nového akčného plánu budú predložené v roku 2008.

12. Určité oneskorenie bolo zaznamenané aj pri uverejnení správy o vykonávaní a fungovaní rámcového rozhodnutia o nezákonnom obchodovaní s drogami, ktoré bolo naplánované na rok 2007. Komisia predloží správu do mája 2009, keďže v záujme riadneho hodnotenia bolo rozhodnuté, že sa dodrží harmonogram stanovený v článku 9 ods. 2 rámcového rozhodnutia.

1.2. Posilňovanie slobody

1.2.1. Občianstvo Únie

13. V tejto oblasti bol dosiahnutý určitý pokrok . Komisia v nadväznosti na zelenú knihu z roku 2006 predložila 5. decembra 2007 oznámenie o účinnej konzulárnej ochrane v tretích krajinách[5]. Návrh iniciatívy európskych občanov plánovaný na rok 2007 nemohol byť predložený, pretože súčasné zmluvy neposkytujú právny rámec, ktorý by umožnil vytvoriť ustanovenia a podmienky potrebné pre takúto iniciatívu.

1.2.2. Azyl, migrácia a hraničná politika – spoločná analýza migračných javov zo všetkých ich hľadísk

14. V tejto oblasti bol zaznamenaný uspokojivý pokrok. Komisia predložila 10. augusta 2007 návrh na zriadenie Európskej migračnej siete (EMS) a následne Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci prijala 6. decembra 2007 všeobecný prístup k návrhu rozhodnutia, ktorým sa zriaďuje Európska migračná sieť. Rada by ho mala formálne prijať v prvej polovici roku 2008.

1.2.3. Spoločný európsky azylový systém

15. Hoci bol pri ďalšom rozvoji spoločného európskeho azylového systému zaznamenaný určitý pokrok, vo všeobecnosti sú výsledky v tejto oblasti rôznorodé.

16. Hodnotenie transpozície a implementácie právnych nástrojov prvej fázy spoločného európskeho azylového systému (vrátane nástrojov v oblasti migrácie) sa uskutočnilo v roku 2007. V uvedenom roku boli uverejnené najmä správy o hodnotení dublinského systému a smernica o podmienkach prijímania. Konečné výsledky budú posúdené a sprístupnené v roku 2008 v rámci akčného plánu pre azylovú politiku (pozri odsek 17 nižšie).

17. V roku 2007 bola uverejnená zelená kniha o druhej fáze spoločného európskeho azylového systému. Závery rozsiahlych konzultácií sa premietnu do akčného plánu pre azylovú politiku, ktorý bude predložený v roku 2008. Okrem toho bol predložený návrh zmien a doplnení smernice o osobách s dlhodobým pobytom[6] s cieľom rozšíriť jej pôsobnosť na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu.

18. K oneskoreniu došlo v prípade štúdií o spoločnom spracovaní žiadostí o azyl, ktoré boli pôvodne plánované na rok 2006.

1.2.4. Legálna migrácia

19. Okrem posúdenia a monitorovania transpozície a implementácie smerníc o legálnej migrácii v rámci prvej fázy (pozri odsek 16) boli v roku 2007 realizované viaceré iniciatívy , ktoré neboli zahrnuté do akčného plánu. Predovšetkým ide o oznámenie o okružnej migrácii a partnerstvách v oblasti mobility medzi Európskou úniou a tretími krajinami[7] a dva hlavné legislatívne návrhy predložené 23. októbra[8]. V záujme možného uzavretia partnerstva v oblasti mobility boli nadviazané neformálne vzťahy s Moldavskom a Kapverdmi.

1.2.5. Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín

20. V septembri 2007 prijala Komisia tretiu výročnú správu o migrácii a integrácii . Vytvorenie internetovej stránky venovanej migrácii , pôvodne plánované na rok 2006, sa oneskorilo, pričom stránka bude spustená v štvrtom štvrťroku 2008.

1.2.6. Boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu

21. Neustály pokrok v tejto oblasti vychádza z presvedčenia , že dôveryhodnosť európskej migračnej politiky bude výrazne narušená, ak sa v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu neprijmú účinné opatrenia. Najdôležitejšou iniciatívou v tejto oblasti bol návrh smernice, ktorou sa stanovujú sankcie proti zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt[9]. Hoci sankcie voči nelegálnemu zamestnávaniu neboli do akčného plánu na rok 2007 zahrnuté, Komisia sa tento návrh rozhodla predložiť v presvedčí, že nelegálne zamestnávanie je hlavnou príčinou nelegálneho prisťahovalectva. Cieľom návrhu je zabezpečiť, aby všetky členské štáty prijali a účinne uplatňovali podobné preventívne opatrenia a sankcie. Je skutočne nevyhnutné, aby všetky členské štáty EÚ prijali potrebné opatrenia, ktoré by zabezpečili dodržiavanie zásad právneho štátu a zákonnosti v rámci celej EÚ.

22. V roku 2007 boli iniciované ďalšie činnosti, najmä v súvislosti s možným posilnením účasti agentúry FRONTEX na vytváraní siete styčných dôstojníkov a uverejnením druhej výročnej správy o spoločnej politike v oblasti nelegálnej migrácie.

23. Do konca roka 2007 boli ukončené rokovania o šiestich readmisných dohodách s Ukrajinou, Moldavskom, Srbskom, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, Bosnou a Hercegovinou a Čiernou Horou. Dohody, ktoré boli so všetkými týmito krajinami uzatvorené, nadobudli platnosť 1. januára 2008.

1.2.7. Riadenie hraníc, biometria, informačné systémy a vízová politika

24. V tejto oblasti bol zaznamenaný náležitý pokrok .

25. Hodnotenie schengenského informačného systému sa uskutočnilo v septembri 2007 v plnom súlade s príslušnými schengenskými hodnotiacimi postupmi. Rozhodnutie Rady o zrušení kontrol na pozemných a námorných hraniciach s novými členskými štátmi a medzi nimi bolo prijaté 6. decembra 2007. Odstránenie vzdušných hraníc bolo zavŕšené 31. marca 2008. Deväť členských štátov (CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SI, SK) vstúpilo do schengenského priestoru v decembri 2007.

26. Návrh Komisie o vytvorení mechanizmu na zriadenie rýchlych pohraničných zásahových tímov prijali Európsky parlament a Rada 11. júla 2007. Okrem toho bola 13. februára 2008 predložená správa o hodnotení agentúry pre vonkajšie hranice ako súčasť balíka Komisie týkajúceho sa hraničnej politiky. Do uvedeného balíka sú zahrnuté aj dve oznámenia, prvé o možných nových nástrojoch riadenia hraníc a druhé o Európskom systéme hraničného dozoru.

27. Nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1030/2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov, bolo formálne prijaté 17. apríla 2008.

1.2.8. Vízová politika vrátane rozvoja vízového informačného systému (VIS)

28. Výsledky v tejto oblasti sú rôznorodé .

29. Dohoda o zjednodušení vízového režimu uzatvorená s Ruskom nadobudla platnosť 1. júna 2007. Okrem toho sa v roku 2007 viedli rokovania o dohodách o zjednodušení vízového režimu s Ukrajinou, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, Srbskom, Čiernou Horou, Bosnou a Hercegovinou, Albánskom a Moldavskom, ktoré boli v tom istom roku aj podpísané a ktoré nadobudli platnosť 1. januára 2008.

30. Komisia naďalej vyvíja svoje úsilie, aby občanom všetkých členských štátov zabezpečila cestovanie bez krátkodobých víz do všetkých tretích krajín, ktorých štátni príslušníci sú pri ceste do EÚ od vízovej povinnosti oslobodení. Hoci pri rokovaniach s niektorými tretími krajinami bol zaznamenaný pokrok (Austrália, Kanada), ešte stále existujú tretie krajiny, v prípade ktorých sa doteraz nepodarilo dosiahnuť recipročný bezvízový styk pre všetky členské štáty.

31. Na základe politickej dohody o súbore právnych nástrojov týkajúcich sa VIS z júna 2007 bol stanovený nový harmonogram, podľa ktorého má byť centrálny VIS „schopný prevádzky“ koncom mája 2009.

32. Haagsky program počíta z dlhodobého hľadiska so zriadením s poločných vízových úradov, pričom sa opiera o diskusie o vytvorení Európskeho úradu pre vonkajšie činnosti. Prvým krokom v tomto smere je návrh Komisie na vytvorenie spoločných centier na podávanie žiadostí o víza. Návrh zmien a doplnení spoločných konzulárnych pokynov, ktorý s takouto možnosťou počíta, predložila Komisia v roku 2006 a momentálne sa o tomto návrhu diskutuje v Rade a Európskom parlamente. Komisia sa aktívne zapojila do vytvorenia prvých dvoch takýchto centier, ktoré boli zriadené na konzulátoch členských štátov v Moldavsku a Čiernej Hore.

1.3. Posilňovanie bezpečnosti

1.3.1. Výmena informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a súdnymi orgánmi, s dôrazom na správnu rovnováhu medzi bezpečnosťou a ochranou súkromia

33. Posilňovanie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti si vyžaduje inovatívny prístup k cezhraničnej výmene informácií orgánov činných v trestnom konaní. V tejto oblasti bol zaznamenaný určitý pokrok .

34. V júni 2007 bola dosiahnutá politická dohoda o nemeckej iniciatíve týkajúcej sa prijatia rozhodnutia o transpozícii väčšiny tej časti Prümskej zmluvy, ktorá sa týka tretieho piliera a ktorá nesúvisí so schengenským acquis, do inštitucionálneho rámca Európskej únie, vrátane odtlačkov prstov, profilov DNA a údajov o evidencii vozidiel. Po prijatí rozhodnutia bude možné tento krok považovať za čiastočné uplatňovanie zásady dostupnosti. Ďalšie vykonávacie právne predpisy boli predložené v októbri 2007 (pozri prílohu 1).

35. Po rozsiahlych konzultáciách s členskými štátmi a národnými a medzinárodnými organizáciami prijala Komisia 6. novembra 2007 ako súčasť komplexného balíka proti terorizmu (pozri odsek 41) návrh týkajúci sa spoločného prístupu EÚ k využívaniu údajov z osobných záznamov o cestujúcich v leteckej doprave na účely boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti (PNR EÚ) .

36. Okrem toho sa naďalej pracuje na prepojení systému SIS II a informačného systému Europolu, s ktorým sa začalo v roku 2006. Je potrebné poznamenať, že Europol je už zapojený do systému SISone4all.

1.3.2. Terorizmus

37. V tejto oblasti bol zaznamenaný výrazný pokrok . Treba uviesť, že realizácia akčného plánu EÚ na boj proti terorizmu pokračovala vo všetkých štyroch oblastiach (prevencia, ochrana, trestné stíhanie a reakcia).

38. Na základe informácií vyplývajúcich zo správy o štúdii týkajúcej sa siete členských štátov pre cezhraničné krízové situácie z januára 2008 Komisia rozhodla, že nebude pokračovať vo vytváraní európskej siete na presadzovanie práva (LEN) .

39. Počas roku 2007 bola v Rade prediskutovaná správa o mechanizme vzájomného hodnotenia, ktorú predložil Generálny sekretariát Rady. Na základe odporúčaní týkajúcich sa vzájomného hodnotenia vnútroštátnych protiteroristických opatrení bolo stanovených viacero akcií, ktoré majú posilniť schopnosť členských štátov bojovať proti terorizmu.

40. Komisia naďalej pokračuje v zamedzovaní výroby a šíreniu chemických, jadrových a biologických zbraní. Na jún 2009 pripravuje komplexný balík opatrení týkajúcich sa hrozieb chemického, biologického, rádiologického a jadrového charakteru (CBRN) , ktorý sa bude opierať o odborné posudky všetkých príslušných útvarov Komisie. Jeho súčasťou bude oznámenie o CBRN, akčný plán pre biopripravenosť, akčný plán pre rádiologické a jadrové hrozby, pracovný dokument útvarov Komisie o bezpečnosti a zdraví, ako aj zelená kniha o zamedzovaní chemickým hrozbám.

41. Je potrebné poznamenať, že boli realizované dodatočné iniciatívy, ktoré dopĺňajú činnosti načrtnuté v Haagskom akčnom pláne, a to predovšetkým prostredníctvom komplexného balíka proti terorizmu, ktorý bol prijatý 6. novembra 2007. Súčasťou toho balíka je návrh týkajúci sa PNR EÚ (pozri odsek 35), akčný plán o výbušninách a návrh na revíziu rámcového rozhodnutia o boji proti terorizmu (na základe príslušnej hodnotiacej správy). Posledná menovaná iniciatíva, v súvislosti s ktorou prijala Rada spoločný prístup už v apríli 2008, je zameraná na zosúladenie vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa podnecovania verejnosti k spáchaniu teroristického činu a najímania a výcviku osôb na teroristické účely, aby boli takéto činy v rámci celej EÚ trestne stíhateľné, a to aj v prípade, keď sú spáchané prostredníctvom internetu, a aby sa zabezpečilo, že existujúce právne predpisy týkajúce sa sankcií, zodpovednosti právnických osôb, príslušnosti a trestného stíhania, ktoré sa uplatňujú na teroristické činy, sa budú uplatňovať aj na takéto činy.

1.3.3. Prevencia a boj proti organizovanej trestnej činnosti

42. V tejto oblasti bolo ukončených viacero akcií — prijatie výročnej správy Europolu o analýze hrozby organizovanej trestnej činnosti (OCTA) v júni 2007, vytvorenie riadiacej skupiny pre finančné vyšetrovanie, posúdenie uplatňovania právnych predpisov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, správa o vykonávaní rámcového rozhodnutia o konfiškácii príjmov, nástrojov a majetku z trestnej činnosti a správa o pracovnom programe týkajúcom sa colnej spolupráce.

43. Vo všeobecnosti bol však v tejto oblasti zaznamenaný prevažne neuspokojivý pokrok. Hlavným dôvodom bola skutočnosť, že viaceré akcie (napr. vydanie pracovného dokumentu o vykonateľnosti trestného práva na základe spravodajských informácií, vypracovanie odporúčaní pre spoločnú metodiku analýzy zraniteľnosti z hľadiska hodnotenia medzier v právnych predpisoch zneužiteľných pri dokazovaní trestnej činnosti a odporúčanie a/alebo návrh na zvýšenie transparentnosti právnických osôb s cieľom znížiť ich zraniteľnosť pred infiltráciou zo strany organizovanej trestnej činnosti) boli na základe hodnotenia Komisie považované za už neuskutočniteľné alebo vnímané ako opatrenia, ktoré možno lepšie realizovať na úrovni členských štátov.

44. Niektoré ďalšie akcie museli byť odložené . Okrem iného ide o predloženie komplexnej správy o trestnej činnosti, vypracovanie spoločných noriem pre odborné vzdelávanie v oblasti finančného vyšetrovania (plánované na rok 2009) a prijatie rámcového rozhodnutia o účasti v zločineckej organizácií, ktoré Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci odsúhlasila na politickej úrovni v júni 2006, ale ktoré kvôli parlamentnej výhrade jedného členského štátu nebolo ešte formálne prijaté.

1.3.4 Policajná a colná spolupráca

45. V tejto oblasti bol zaznamenaný nedostatočný pokrok . Na základe dôkladného uváženia Komisia dospela k záveru, že niektoré akcie už nie sú viac uskutočniteľné (oznámenie o boji proti nezákonnému cezhraničnému obchodovaniu s obmedzenými alebo zakázanými tovarmi), alebo boli nahradené inými akciami (ako napr. návrh smernice na zvýšenie bezpečnosti a ochrany dopravy vytvorením policajnej a justičnej spolupráce na transeurópskych dopravných sieťach, ktorý bol nahradený iniciatívou uvedenou v odseku 58). Ostatné opatrenia boli odložené.

46. V roku 2007 predložila Rada správu o realizácii a hodnotení pracovného programu týkajúceho sa colnej spolupráce na obdobie rokov 2004 - 2006.

47. Diskusie o vypracovaní spoločnej metodiky a zavedení krátkodobých spoločných colných a policajných operácií a/alebo multidisciplinárnych spoločných skupín naďalej prebiehajú pod vedením Komisie.

48. Nemecký návrh týkajúci sa vytvorenia európskej protikorupčnej siete bol politicky schválený na úrovni Rady v júni 2007. Vytvorenie tejto siete muselo byť odložené, keďže prijatie v Rade sa očakáva v roku 2008 po preskúmaní stanoviska Európskeho parlamentu.

49. Napreduje sa v implementácii záverov Rady z roku 2004 týkajúcich sa boja proti organizovanej trestnej činnosti v krajinách západného Balkánu. Nový dohovor o SECI (iniciatíva spolupráce v juhovýchodnej Európe), ktorý umožní prehĺbenie spolupráce SECI s Europolom, sa nachádza vo fáze finalizácie a jeho prijatie sa očakáva v rámci slovinského predsedníctva.

1.3.5. Riadenie krízového stavu v rámci Európskej únie

50. Zámerom Komisie je koordinovať úsilie členských štátov a zabezpečiť zavedenie účinných informačných a varovných systémov na ochranu základných zložiek kritickej infraštruktúry. Legislatívny návrh Komisie o vytvorení varovnej informačnej siete kritickej infraštruktúry (CIWIN), pôvodne plánovaný na rok 2005, bol odložený a predložený by mohlo byť pred koncom roka 2008. Prototyp systému bol vytvorený v januári 2008 a predstavený členský štátom.

1.3.6. Prevencia trestnej činnosti vo všeobecnosti

51. V tejto oblasti sa pokračovalo v dosahovaní pokroku . V priebehu posledných dvoch rokov boli zorganizované stretnutia viacerých expertných skupín, ktoré boli zamerané na vytvorenie európskych nástrojov na zhromažďovanie, analýzu a porovnávanie informácií o trestnej činnosti a šikanovaní. Pri zohľadnení príslušných trendov v jednotlivých členských štátoch skupiny posudzujú možnosti uplatňovania rozličných nástrojov. Boli vykonané konkrétne akcie, najmä v oblasti predchádzania násiliu v športe (výtržníctvo): Komisia pri tejto príležitosti zorganizovala 28. a 29. novembra konferenciu na vysokej úrovni a aktívne sa zúčastnila viacerých expertných skupín venovaných problematike bezpečnosti a ochrany pri športových podujatiach.

1.4. Posilňovanie spravodlivosti

1.4.1. Budovanie vzájomnej dôvery

52. V tejto oblasti bol zaznamenaný uspokojivý pokrok. Súdna spolupráca v občianskych a trestných veciach by sa mohla ďalej prehĺbiť posilnením vzájomnej dôvery a postupným budovaním európskej justičnej kultúry, ktorá vychádza z rozmanitosti právnych systémov členských štátov a jednoty prostredníctvom európskeho práva.

53. Európska justičná vzdelávacia sieť (EJTN) bola oficiálne založená v roku 2006 v súlade s belgickým právom. Sieť EJTN a Európsky vzdelávací inštitút (ETI) organizujú na pravidelnej báze rôzne semináre EÚ, ktorých cieľom je prehĺbenie spolupráce medzi zástupcami právnických profesií v záujme zavedenia osvedčených postupov.

54. Oznámenie Komisie o vytvorení fóra na diskusiu o politike a postupoch EÚ v oblasti spravodlivosti bolo prijaté 4. februára 2008. Toto fórum bude zoskupením právnikov a zástupcov justičných orgánov a akademickej obce, ktorí budú Komisii poskytovať spätnú väzbu, ako aj informácie pre hodnotiaci mechanizmus.

1.4.2. Súdna spolupráca v trestných veciach

55. Miera realizácie opatrení v tejto oblasti je pomerne nízka .

56. Harmonogram viacerých akcií musel byť v súvislosti s možnými zmenami inštitucionálneho rámca v tejto oblasti prehodnotený (napr. návrh týkajúci sa odobratia vodičského preukazu, návrh, ktorým sa dopĺňa európsky príkaz na získavanie dôkazov a zelená kniha o zaobchádzaní s dôkazmi).

57. V niektorých prípadoch boli akcie nahradené primeranejšími opatreniami [napr. zelená kniha a návrh týkajúci sa rozsudkov pre zmeškanie (in absentia ) po predložení legislatívnej iniciatívy slovinským predsedníctvom]. V ďalších prípadoch sa nepovažovalo za vhodné pokračovať v legislatívnej činnosti na úrovni EÚ, pretože tu nebol dostatočne preukázaný prínos pre EÚ (napr. na základe záverov posúdenia vplyvu návrhu z oblasti ochrany svedkov a osôb spolupracujúcich so súdmi).

58. Komisia prijala 19. marca 2008 návrh smernice, ktorou sa zjednodušuje cezhraničné vymáhanie sankcií za dopravné priestupky prostredníctvom technických opatrení. Na základe tejto smernice bude možné identifikovať vodičov z EÚ a uložiť sankcie za priestupky spáchané v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom je vozidlo zaevidované.

59. Komisia prijala 11. júla 2007 druhú správu o vykonávaní rámcového rozhodnutia o európskom zatykači a o postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi.

60. Vypracovanie správy o vykonávaní rámcového rozhodnutia z roku 2003 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii muselo byť v dôsledku neposkytnutia informácií viacerými členskými štátmi presunuté na rok 2008.

61. V súvislosti s návrhom Komisie uzavrieť a podpísať v mene ES Dohovor Rady Európy o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (Varšavský dohovor) nebol v Rade z dôvodu nejednotnosti členských štátov dosiahnutý pokrok a jeho prijatie muselo byť preto odložené.

62. V prípade návrhu Komisie o uzavretí protokolu Organizácie Spojených národov proti nelegálnej výrobe strelných zbraní, ich súčastí, komponentov a streliva a proti obchodovaniu s nimi bolo odloženie spôsobené potrebou implementovať príslušné právne predpisy členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o smernicu 91/477/ES a návrh naradenia o licenčných systémoch na vývoz/dovoz. Ratifikácia protokolu OSN o strelných zbraniach bude teda možná až po transpozícii ustanovení smernice do vnútroštátnych právnych predpisov (do roku 2010) a po prijatí uvedeného nariadenia a nadobudnutí jeho účinnosti (v zásade najskôr koncom roka 2009).

1.4.3. Súdna spolupráca v občianských veciach

63. V tejto oblasti bol zaznamenaný výrazný pokrok .

64. Európsky parlament a Rada prijali 11. júla 2007 nariadenie o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky („Rím II“).

65. Okrem toho prijala Komisia 7. februára 2007 zelenú knihu o revízii aquis týkajúceho sa spoločného referenčného rámca v oblasti európskeho zmluvného práva spotrebiteľov. Druhá zelená kniha o účinnom výkone rozsudkov v Európskej únii týkajúca sa transparentnosti aktív dlžníka bola prijatá 6. marca 2008.

66. Smernica o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach by mala byť formálne prijatá do júna 2008 po dosiahnutí dohody spoluzákonodárcov v druhom čítaní (Európsky parlament schválil spoločnú pozíciu Rady 23. apríla 2008).

67. V novembri 2007 bola na XXI plenárnom (diplomatickom) zasadnutí Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného dosiahnutá konečná dohoda v súvislosti s rokovaniami o dohovore o vyživovacej povinnosti. Nový Lugánsky dohovor o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach uzatvorený medzi Spoločenstvom a Nórskom, Islandom a Švajčiarskom bol podpísaný 30. októbra 2007. Komisia už navrhla jeho ratifikáciu Spoločenstvom.

2. MONITOROVANIE TRANSPOZÍCIE NA VNÚTROšTÁTNEJ ÚROVNI

2.1. Metodika

68. Táto časť sa v prvom rade týka všetkých legislatívnych nástrojov, ktoré si vyžadujú transpozíciu členskými štátmi, t. j. smerníc a rámcových rozhodnutí . Na účely tejto správy bol za konečný termín stanovený 31. marec 2008 .

69. Tabuľka v prílohe 2 uvádza všetky nástroje, ktorých termín na transpozíciu uplynul ku konečnému termínu.

70. Metodika prijatá na účely tejto správy je rovnaká ako metodika vysvetlená v správe o implementácii Haagskeho programu za rok 2005.

2.2. Monitorovanie jednotlivých politík

2.2.1. Všeobecné usmernenia

71. V oblasti základných práv boli splnené ciele smernice 95/46/ES o ochrane osobných údajov. Niektoré členské štáty však ešte neprevzali viaceré dôležité ustanovenia smernice, zatiaľ čo v iných prípadoch neprebehla transpozícia alebo uplatňovanie v súlade so smernicou. Bolo otvorených viacero konaní vo veci porušenia zmluvy z dôvodu nedodržania alebo nesprávneho uplatňovania ustanovení smernice, pričom v prípade jedného členského štátu bola vec predložená Súdnemu dvoru.

2.2.2. Občianstvo Únie

72. Kľúčová smernica 2004/38/ES (ktorá konsoliduje a aktualizuje právo občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov na voľný pohyb) zrušila a nahradila 30. apríla 2006 niekoľko právnych nástrojov týkajúcich sa voľného pohybu občanov EÚ a štátnych príslušníkov tretích krajín. Po počiatočnej oneskorenej transpozícii sa snahy o transpozíciu zintenzívnili, viacero členských štátov si však svoju oznamovaciu povinnosť splnilo len čiastočne. V tejto súvislosti sa začalo niekoľko konaní vo veci porušenia zmluvy, ktoré v niektorých prípadoch dospeli do fázy sporu[10].

73. V súvislosti s predchádzajúcimi právnymi predpismi Spoločenstva o práve osôb na voľný pohyb, ktoré skonsolidovala smernica 2004/38/ES, prebiehajú v prípade troch členských štátov konania vo veci porušenia zmluvy z dôvodu nedodržania alebo nesprávneho uplatňovania ustanovení smernice. Všetky tieto konania sa nachádzajú vo vyšších fázach sporu, siahajúcich až po fázu odôvodneného stanoviska podľa článku 228 Zmluvy o ES.

2.2.3. Azyl, migrácia, hranice

74. V oblasti azylu dochádza vo všeobecnosti k pomerne pomalému oznamovaniu transpozičných opatrení. V prípade smernice, ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl, medzičasom došlo k úspešnej transpozícii vo väčšine členských štátov. Deväť členských štátov si však doteraz nesplnilo oznamovacou povinnosť v súvislosti so smernicou o minimálnych normách pre kvalifikáciu a štatút utečenca alebo osoby, ktorá potrebuje medzinárodnú ochranu. Pokiaľ ide o nedávno prijatú smernicu o azylovom konaní, trinásť členských štátov neoznámilo opatrenia na jej plnú transpozíciu.

75. V oblasti legálnej migrácie sa výraznejšie poukazovalo na potrebu urýchliť oznamovanie opatrení na transpozíciu smernice o zlúčení rodiny a smernice o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom. V prípade prvej smernice si viac ako dva roky po uplynutí konečného termínu transpozície nesplnil svoju povinnosť jeden členský štát a v prípade druhej smernice tri členské štáty. Z dôvodu nesplnenia si oznamovacej povinnosti Súdny dvor rozhodol v neprospech väčšiny týchto členských štátov. Pokiaľ ide o smernicu o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia a podobné činnosti, konečný termín transpozície nedodržali tri členské štáty a v prípade smernice o postupe prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vedeckého výskumu ide o desať členských štátoch. V súvislosti so smernicou o štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorí sú obeťami nezákonného obchodovania s ľuďmi alebo ktorí boli predmetom konania umožňujúceho nelegálne prisťahovalectvo prekročili lehotu na transpozíciu dva členské štáty.

76. V oblasti nelegálneho prisťahovalectva sa dosiahol pokrok pri úplnej transpozícii troch najstarších nástrojov[11]. Pokiaľ ide o novšie nástroje, pri transpozícii bol zaznamenaný rozličný pokrok . Tri členské štáty mali očividne osobitné ťažkosti s úplnou transpozíciou smernice o pomoci v prípadoch tranzitu na účely leteckého odsunu a z dôvodu nesplnenia si oznamovacej povinnosti Súdny dvor rozhodol v neprospech týchto členských štátov. V prípade smernice o povinnosti dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich nedodržali konečný termín transpozície dva členské štáty.

2.2.4. Bezpečnosť

77. Je ťažké hodnotiť implementáciu nástrojov týkajúcich sa boja proti organizovanej trestnej činnosti a policajnej a colnej spolupráce, predovšetkým dohovorov a protokolov prijatých na základe hlavy VI Zmluvy o EÚ, a to vzhľadom na charakter príslušných nástrojov, v ktorých nie sú uvedené žiadne ustanovenia o formálnej oznamovacej povinnosti členských štátov ani o správach monitorujúcich implementáciu na vnútroštátnej úrovni. Ich bezodkladná ratifikácia ostáva i naďalej hlavnou prioritou .

78. Z tohto dôvodu je mimoriadne ťažké posúdiť súlad a/alebo uplatňovanie právnych nástrojov týkajúcich sa terorizmu a prevencie a boja proti organizovanej trestnej činnosti na vnútroštátnej úrovni, keďže v prípade týchto nástrojov často neexistujú žiadne správy, ani žiadna povinnosť členských štátov oznamovať príslušné vnútroštátne opatrenia. V prípade rámcového rozhodnutia o spolupráci medzi finančnými informačnými jednotkami možno konštatovať, že väčšina členských štátov v značnej miere uplatňuje prevažnú časť kľúčových ustanovení rozhodnutia.

79. Pokiaľ ide o policajnú a colnú spoluprácu, pokrok sa dosiahol v súvislosti s ratifikáciou Neapolského dohovoru II. V súvislosti s transpozíciou spoločnej pozície o výmene údajov s Interpolom je v prípade niekoľkých členských štátov potrebné vynaložiť ďalšie úsilie.

2.2.5. Spravodlivosť

2.2.5.1. Trestné právo

80. Podobne ako v prípade bezpečnosti (oddiel 2.2.4) aj v tejto oblasti politiky je ťažké posúdiť implementáciu na vnútroštátnej úrovni, a to vzhľadom na charakter prijatých nástrojov a obmedzené právomoci Komisie a Súdneho dvora.

81. V oblasti vzájomného uznávania rozhodnutí sa európsky zatykač uplatňuje vo všetkých členských štátoch. Značná časť z nich však musí v tejto súvislosti vynaložiť úsilie v záujme úplného zosúladenia s rámcovým rozhodnutím.

82. Implementácia rámcového rozhodnutia o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov je naďalej neuspokojivá. Viac ako dva roky po uplynutí konečného termínu implementácie si dvanásť členských štátov ešte nesplnilo alebo len čiastočne splnilo svoju oznamovaciu povinnosť.

83. O rámcovom rozhodnutí o peňažných sankciách neboli doteraz k dispozícii žiadne informácie.

84. V súvislosti s nástrojmi harmonizácie v oblasti súdnej spolupráce v trestných veciach vypracovala Komisia počas obdobia posudzovaného v tomto oznámení obmedzený počet správ. Správy týkajúce sa nástrojov v oblasti ochrany eura pred falšovaním, korupcie v súkromnom sektore a príjmov a prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti vo všeobecnosti poukazujú na neuspokojivú mieru transpozície v posudzovaných členských štátoch. Počet členských štátov, ktoré si doteraz nesplnili svoju oznamovaciu povinnosť sa síce mení, naďalej však zostáva vysoký.

85. Pokiaľ ide o rámcové rozhodnutie o boji proti terorizmu, všetky členské štáty oznámili svoje transpozičné opatrenia. Implementáciu hlavných ustanovení možno aj napriek niektorým pretrvávajúcim nedostatkom považovať za uspokojivú.

86. Pri ratifikácii dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a jeho protokolov dosiahli pokrok ďalšie štyri členské štáty EÚ-12[12]. Druhý protokol žiaľ ešte nenadobudol platnosť, pretože doteraz nebol ratifikovaný v jednom členskom štáte.

2.2.5.2. Občianske právo

87. Transpozícia dvoch smerníc týkajúcich sa právnej pomoci a odškodňovania obetí trestných činov napreduje, hoci jeden členský štát má v tejto súvislosti očividne osobitné ťažkosti.

88. Uplatňovanie nariadenia o spolupráci medzi súdmi pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach a nariadenia o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach možno vo všeobecnosti považovať za uspokojivé.

2.3. Monitorovanie v jednotlivých členských štátoch

89. Celkové údaje týkajúce sa všetkých nástrojov sa dajú súhrnne vyvodiť z dvoch ukazovateľov uvedených v tabuľke v prílohe 2. Prvé dve tabuľky uvádzajú nesplnenie si oznamovacej povinnosti členskými štátmi v súvislosti s transpozičnými opatreniami, ako aj prípady nesprávnej transpozície alebo uplatňovania. V tretej tabuľke sú uvedené súhrnné hodnoty na základe obidvoch ukazovateľov.

[pic][pic][pic]

3. ZÁVERY

90. Tretia výročná správa o implementácii Haagskeho programu v značnej miere potvrdzuje trendy predchádzajúcich správ .

91. Podobne ako v rokoch 2005 a 2006 nedostatočný pokrok bol zaznamenaný najmä v oblastiach týkajúcich sa „tretieho piliera “, ako napr. v oblasti prevencie a boja proti organizovanej trestnej činnosti, policajnej a colnej spolupráce a súdnej spolupráce v trestných veciach. Jedinou oblasťou tretieho piliera, v ktorej bol zaznamenaný náležitý pokrok je boj proti terorizmu , ktorý v rámci spravodlivosti a vnútorných vecí zostáva naďalej jednou z najdôležitejších priorít.

92. V súlade s výsledkami z roku 2005 a 2006 je miera realizácie opatrení najvyššia pri „ prvom pilieri “. Výrazný pokrok bol zaznamenaný v oblastiach s vysokou politickou prioritou, ako je migrácia, riadenie hraníc a súdna spolupráca s občianskych veciach.

93. Pokiaľ ide o právne nástroje podľa hlavy IV Zmluvy o ES a oznamovanie vnútroštátnych transpozičných opatrení, niektoré členské štáty (napr. Nemecko alebo Taliansko) dosiahli v porovnaní so situáciou posudzovanou v minuloročnej správe výrazný pokrok. Situácia je však naďalej neuspokojivá v prípade viacerých členských štátov, ktoré nedodržali konečný termín transpozície, pričom sa často oneskorili o viac ako jeden rok a v niektorých prípadoch až o niekoľko rokov.

94. V súvislosti s právnymi nástrojmi podľa hlavy VI Zmluvy o EÚ by sa malo zintenzívniť úsilie o včasnú a úplnú implementáciu. Hoci v prípade niektorých právnych nástrojov dosiahli členské štáty v minulom roku pokrok, pri rámcových rozhodnutiach boli zaznamenané výrazné oneskorenia v oznamovaní transpozičných opatrení. Tieto niekedy až niekoľkoročné oneskorenia viedli v dôsledku neuskutočnenej transpozície nástrojov EÚ na vnútroštátnej úrovni k vzniku „virtuálneho“ legislatívneho rámca v oblasti policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach. Posudzovaná transpozícia v členských štátoch je navyše neraz neúplná a nesprávna.

95. Hoci všeobecné spomalenie pokroku bolo počas roku 2007 spôsobené rôznymi faktormi, nedostatočný pokrok v otázkach týkajúcich sa hlavy VI Zmluvy o Európskej únii potvrdzuje obavy vyjadrené Komisiou v predchádzajúcich správach a potrebu zdokonaliť proces rozhodovania v týchto oblastiach.

96. V záujme opätovného oživenia opatrení na úrovni EÚ a nových podnetov , najmä v oblastiach v ktorých bol v posledných rokoch zaznamenaný len mierny pokrok, plánuje Komisia počas roka 2009 predložiť oznámenie o budúcej politike v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti . O toto oznámenie, ktoré bude nasledovníkom Tamperského a Haagskeho programu, sa budú opierať diskusie a príprava nového viacročného programu v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti na roky 2010 – 2014.

97. Oznámenie o prisťahovalectve a akčný plán pre azylovú politiku prijaté 17. júna budú základom pre otvorenie diskusie o budúcom vývoji v týchto oblastiach. Závery tejto diskusie sa v roku 2009 premietnu do oznámenia týkajúceho sa nového viacročného programu.

[1] Haagsky program: posilňovanie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únii (Ú. v. EÚ C 53, 3.3.2005, s. 1.) a Akčný plán Rady a Komisie, ktorým sa vykonáva Haagsky program o posilňovaní slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únii (Ú. v. EÚ C 198, 12.8.2005, s. 1.).

[2] KOM(2006) 333 v konečnom znení.

[3] Posúdenie úrovne dosahovania výsledkov sa týka predkladania návrhov a iniciatív Komisie, ako aj ich prijímania Radou a Európskym parlamentom.

[4] Podobne ako v prípade predchádzajúcich správ neboli prebiehajúce akcie zahrnuté do grafov. Podrobnosti týkajúce sa týchto akcií však možno nájsť v prílohách a hlavnom texte oznámenia.

[5] Účinná konzulárna ochrana v tretích krajinách : príspevok Európskej únie. Akčný plán na roky 2007-2009 , KOM(2007)767 v konečnom znení.

[6] KOM(2007) 298 v konečnom znení.

[7] KOM(2007) 248 v konečnom znení.

[8] Návrh smernice Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania [KOM(2007) 637 v konečnom znení] a návrh smernice Rady o zjednotenom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu na území členského štátu vydávané pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte [KOM(2007) 638 v konečnom znení, v Bruseli, 23.10.2007].

[9] KOM(2007) 249 v konečnom znení.

[10] Hoci „pôvodné“ nástroje týkajúce sa voľného pohybu stratili účinnosť, ich ustanovenia prevzala a skonsolidovala smernica 2004/38/ES.

[11] Smernica o vzájomnom uznávaní rozhodnutí o vyhostení štátnych príslušníkov tretích krajín; smernica, ktorou sa dopĺňa Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda a smernica o napomáhaní neoprávnenému vstupu, tranzitu a bydlisku.

[12] Ide o členské štáty, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004 a 2007.