52008DC0067
[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |

Brusel, 13.2.2008

KOM(2008) 67 v konečnom znení

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV

Správa o hodnotení a budúcom vývoji agentúry FRONTEX

{SEK(2008) 148}{SEK(2008) 149}{SEK(2008) 150}

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV

Správa o hodnotení a budúcom vývoji agentúry FRONTEX

I. ÚVOD

1. Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) bola zriadená nariadením Rady (ES) č. 2007/2004[1] (ďalej len „nariadenie o FRONTEX-e“) prijatým 26. októbra 2004. Agentúra začala svoju činnosť v októbri 2005.

2. Cieľom agentúry FRONTEX je zlepšiť integrované riadenie vonkajších hraníc členských štátov Európskej únie prostredníctvom uľahčenia a zabezpečenia účinnejšieho uplatňovania existujúcich a budúcich opatrení Spoločenstva, týkajúcich sa riadenia vonkajších hraníc, t. j. pozemných a námorných hraníc členských štátov a ich letísk a prístavov, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Spoločenstva o prekračovaní vonkajších hraníc osobami.

3. V Haagskom programe z roku 2004 Európska rada požiadala Komisiu o predloženie politického hodnotenia činnosti agentúry FRONTEX do konca roku 2007. Hodnotenie by malo obsahovať preskúmanie úloh plnených agentúrou a posúdenie, či by sa agentúra mala zaoberať inými aspektmi riadenia hraníc vrátane posilnenej spolupráce s colnými a inými príslušnými orgánmi zodpovednými za bezpečnostné otázky týkajúce sa tovarov. Podľa akčného plánu, ktorým sa vykonáva Haagsky program[2], by sa malo hodnotenie tiež týkať fungovania skupín národných expertov a uskutočniteľnosti systému európskej hraničnej stráže. Toto oznámenie je odpoveďou Komisie na túto požiadavku.

4. Komisia posudzuje dosiahnuté výsledky vo vzťahu ku každej z hlavných úloh agentúry FRONTEX, t. j. článok 2 ods.1 písm. a) – g) nariadenia o FRONTEX-e[3] a zároveň zohľadňuje krátke obdobie činnosti agentúry. Odporučí opatrenia, ktoré môžu byť prijaté v krátkom časovom horizonte v rámci jej súčasného mandátu a načrtne dlhodobú víziu budúceho rozvoja agentúry FRONTEX.

Podrobné štatistické údaje o činnosti agentúry FRONTEX v rokoch 2006–2007 vrátane informácií o cieľoch a výsledkoch každej operácie a ďalšie podrobnosti o výstupoch vo vzťahu k rôznym činnostiam agentúry sú predložené v samostatnej prílohe. K tomuto oznámeniu je priložené posúdenie vplyvu.

5. V roku 2008 riadiaca rada agentúry FRONTEX objedná nezávislé vonkajšie hodnotenie, ktoré sa uskutoční podľa článku 33 nariadenia o FRONTEX-e. Týmto nezávislým technickým a regulačným hodnotením sa preskúma, ako účinne agentúra plní svoje úlohy, zhodnotí sa jej vplyv a pracovné postupy a zohľadnia sa názory všetkých zainteresovaných strán na európskej a vnútroštátnej úrovni.

II. HODNOTENIE - DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 2005–2007

A. Koordinácia operačnej spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti riadenia vonkajších hraníc

Spoločné operácie a pilotné projekty

6. Agentúra uskutočnila spoločné operácie na všetkých typoch hraníc, v roku 2006 päť operácií na námorných hraniciach, dve operácie na pozemných hraniciach, dve operácie na vzdušných hraniciach a tri ďalšie operácie zahŕňajúce viacero typov hraníc, v roku 2007 štyri operácie na námorných hraniciach, desať operácií na pozemných hraniciach, päť operácií na vzdušných hraniciach a dve ďalšie operácie zahŕňajúce viacero typov hraníc. Na doplnenie spoločných operácií sa v rokoch 2006–2007 zrealizovalo celkovo desať pilotných projektov.

7. Účasť členských štátov na spoločných operáciách môže byť rôzna, od nasadenia jedného odborníka až po nasadenie zariadení, ako sú plavidlá a lietadlá. V priemere sa sedem členských štátov zúčastnilo operácií na námorných hraniciach, deväť na pozemných hraniciach a 11 na vzdušných hraniciach (spolu v rokoch 2006 a 2007). Na každej zo siedmich námorných operácií za účasti námorných hliadok sa zúčastnili jeden až štyri členské štáty prostredníctvom poskytnutia zariadení vo forme lietadiel, plavidiel alebo vrtuľníkov, nepočítajúc prispenie hostiteľského štátu formou žiadneho až dvoch plavidiel na každej operácii.

8. Náklady na operácie na námorných hraniciach sú kvôli nasadeniu zariadení podstatne vyššie, v priemere o 2,7 mil. EUR, ako náklady na operácie na pozemných a vzdušných hraniciach: 83 000 EUR resp. 194 000 EUR.

9. Výsledky spoločných operácií nie je možné zhrnúť iba na základe kvantifikovateľných faktorov. Existujú ďalšie prínosy ako napr. výmena osvedčených postupov a informácií medzi členskými štátmi a posilnenie každodennej spolupráce medzi orgánmi vnútroštátnej hraničnej stráže. A predsa sa doteraz dosiahnuté kvantifikovateľné výsledky považujú za pôsobivé: počas týchto operácií v rokoch 2006 a 2007 bolo viac ako 53 000 osôb zadržaných, alebo im bol zabránený prechod cez hranice. Bolo odhalených 2 900 falošných alebo sfalšovaných cestovných dokladov a zatknutých 58 organizátorov nelegálnej migrácie.

Ďalšie súvisiace iniciatívy

10. V máji 2007 na základe žiadosti Európskej rady z decembra 2006 začala svoju činnosť Európska hliadkovacia sieť (EPN). Agentúra FRONTEX a dotknuté členské štáty (Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Slovinsko, Malta, Grécko a Cyprus) pracujú na regionálnej úrovni na základe bilaterálnej spolupráce so susednými štátmi. Hliadky sú obmedzené na oblasti, ktoré sa nachádzajú blízko pobrežia zúčastnených členských štátov.

11. Na základe požiadavky Rady v októbri 2006 zriadila agentúra v súlade s článkom 7 nariadenia o FRONTEX-e centralizované záznamy dostupného technického zariadenia (CRATE) na kontrolu a sledovanie hraníc. Databáza CRATE obsahuje v súčasnosti viac ako 100 plavidiel, okolo 20 lietadiel a 25 vrtuľníkov a niekoľko stoviek prístrojov na kontrolu hraníc ako napr. mobilné radary, dopravné prostriedky, termovízne kamery a mobilné detektory. Hoci pôvodný zámer bol využívať databázu na bilaterálnej báze medzi členskými štátmi, databáza obsahuje zoznam zariadení, ktoré môžu byť tiež použité pri spoločných operáciách. Doteraz sa však toto zariadenie využilo pri spoločných operáciách veľmi zriedka (jedenkrát sa využilo zariadenie na kontrolu hraníc a jedenkrát lietadlo).

12. Agentúra FRONTEX čelila vysokým očakávaniam inštitúcií EÚ, členských štátov a širokej verejnosti, pokiaľ ide o napredovanie operačnej koordinácie v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu na južných námorných hraniciach. Ako ukazujú dosiahnuté výsledky, tieto operácie si zo všetkých operačných činností uskutočnených agentúrou FRONTEX vyžadujú najvyššie náklady i zdroje. Účasť členských štátov zostáva však v porovnaní s inými operáciami obmedzená na operácie za účasti námorných hliadok.

Odporúčania

13. Na základe týchto skutočností a toho, že rozpočtový orgán výrazne zvýšil rozpočet agentúry FRONTEX na rok 2008 (v súčasnosti v celkovej výške 70 mil. EUR), pokiaľ ide o krátkodobý vývoj operačnej koordinácie, Komisia považuje za podstatné tieto faktory:

- Potenciál CRATE a záväzky členských štátov musia byť v plnej miere využité s cieľom zabezpečiť dostupnosť potrebného zariadenia pre operácie na námorných hraniciach. Agentúra FRONTEX sa vyzýva, aby európskym inštitúciám pravidelne podávala správy o aktuálnom využití zariadenia (na operácie koordinované agentúrou FRONTEX, ako aj na bilaterálnej úrovni medzi členskými štátmi) a o tom, do akej miery je toto využitie primerané potrebám, a aby informovala o mechanizmoch na zabezpečenie dostupnosti zariadenia ponúkaného členskými štátmi. Agentúra FRONTEX by mohla zvýšiť potenciál CRATE prostredníctvom nákupu alebo nájmu vlastného zariadenia.

- Nariadenie o FRONTEX-e umožňuje zriadenie špecializovaných pobočiek agentúry v členských štátoch, prostredníctvom ktorých agentúra môže praktickým spôsobom organizovať spoločné operácie a pilotné projekty. Vzhľadom na vývoj smerom k stálym operáciám a rozvoj úloh agentúry ako celku by sa malo vážne zvážiť zriadenie takýchto pobočiek vo vhodných regiónoch a/alebo so zreteľom na typy hraničných kontrol, s prioritou pre pobočku pre južné námorné hranice.

- Agentúra FRONTEX by mala analyzovať možnosti zlúčenia spoločných operácií s Európskou hliadkovacou sieťou, keďže obe opatrenia sú štruktúrované a musí sa zabrániť ich prekrývaniu.

- V dôsledku podstatného zvýšenia rozpočtu na rok 2008 Komisia preskúma viacročné programovanie rozpočtu agentúry FRONTEX na zostávajúce obdobie súčasného finančného rámca a predloží príslušné návrhy rozpočtovému orgánu.

B. Pomoc členským štátom pri vzdelávaní a odbornej príprave vnútroštátnej pohraničnej stráže vrátane zriaďovania spoločných vzdelávacích noriem

14. Činnosť agentúry FRONTEX v oblasti vzdelávania vyplýva z činnosti predchádzajúceho ad hoc centra pre vzdelávanie pohraničnej stráže, agentúra FRONTEX prevzala úplne jeho činnosť v roku 2005. Bolo zorganizovaných celkovo 97 školení, stretnutí a seminárov vrátane školení pohraničnej stráže a „školení školiteľov“, ktorých sa zúčastnilo 1 341 účastníkov. Spoločný základný študijný program, ktorý je zameraný na stanovovanie noriem pre vzdelávanie hraničnej stráže v celej Európe, je v súčasnosti predmetom preskúmania. Hoci vplyv vzdelávacej činnosti je možné posúdiť iba z dlhodobého hľadiska, je zrejmé, že zvolený prístup, v ktorom je agentúra FRONTEX operačným koordinátorom pre vzdelávanie založené na partnerstve s národnými akadémiami, bol úspešný a preto si zaslúži rozšírenie.

Odporúčania

15. Kľúčovým cieľom vzdelávacej činnosti agentúry FRONTEX musí zostať spôsobilosť hraničnej stráže správne a jednotne uplatňovať schengenské acquis, najmä kódex schengenských hraníc. Skúsenosti nadobudnuté pri spoločných operáciách však ukazujú, že hraničná stráž často čelí situáciám, v ktorých ľudia hľadajú medzinárodnú ochranu, alebo krízovým situáciám na mori (pozri oddiel II.A). Komisia je toho názoru, že agentúra FRONTEX by mala organizovať špecializované vzdelávacie kurzy, vrátane výmeny zamestnancov, týkajúce sa príslušných ustanovení európskych a medzinárodných pravidiel o azyle, morského práva a základných práv, a to s cieľom prispieť k plnému rešpektovaniu týchto noriem a k systematickému postupu v situáciách, ktoré si vyžadujú koordináciu pátracích a záchranných akcií.

C. Vykonávanie analýzy rizika

16. Agentúra FRONTEX predložila svoje druhé výročné posúdenie rizika vo februári 2007. Celkovo bolo do konca roku 2007 predložených 11 prispôsobených posúdení a dokončenie ďalších deväť sa pripravuje začiatkom roka 2008. Agentúra FRONTEX prispela k správe o hodnotení hrozieb organizovaného zločinu (OCTA) a predložila spolu s Europolom správu o vysokorizikových cestách týkajúcich sa nelegálneho prisťahovalectva na západnom Balkáne. Okrem týchto hodnotení, ktoré sú pre členské štáty podporou pri reakcii na nové hrozby a v sústreďovaní zdrojov na konkrétne úseky hraníc, zohráva analýza rizika kľúčovú úlohu vo väčšine činností agentúry vrátane plánovania jednotlivých spoločných operácií a vzdelávacích činností. Okrem toho má úloha pridelená agentúre FRONTEX v rámci Európskeho fondu pre vonkajšie hranice rozhodujúci význam pri prideľovaní finančných zdrojov členským štátom.

17. V roku 2007 bola agentúra FRONTEX pripojená do siete ICONet za účelom výmeny informácií medzi členskými štátmi týkajúcich sa analýzy rizika, prípravy spoločných operácií a návratov. Sieť ICOnet bola zriadená rozhodnutím Rady 2005/267/ES[4] a je v prevádzke od roku 2006. Je to bezpečná webová sieť určená na to, aby si služby riadenia migrácie vymieňali informácie o nedovolenom prisťahovalectve, nelegálnom vstupe na územie a prisťahovalectve a návrate osôb s nelegálnym pobytom.

18. Agentúra FRONTEX sa zúčastňuje na zasadaniach Strediska pre informácie, diskusiu a výmenu v oblasti prekračovania hraníc a prisťahovalectva (CIREFI), ktoré sa pravidelne konajú v Rade. CIREFI pomáha členským štátom pri výmene informácií o legálnom prisťahovalectve, o predchádzaní nelegálnemu prisťahovalectvu a nezákonnému pobytu, o boji proti prevádzačstvu, o zlepšovaní odhaľovania falošných alebo sfalšovaných cestovných dokladov a o zlepšovaní praxe v oblasti návratov. Z činností CIREFI, siete ICONet a agentúry FRONTEX vyplývajú jasné synergie a úspory z rozsahu, pokiaľ ide o získavanie, analýzu a rozširovanie informácií súvisiacich s nelegálnym prisťahovalectvom.

Odporúčania

- Uprednostniť by sa mala spoločná analýza rizika s Europolom, medzinárodnými organizáciami a príslušnými tretími krajinami (založená na príslušných pracovných dohodách) vrátane častejšej geografickej a/alebo tematickej spoločnej analýzy rizika s príslušnými partnermi.

- Agentúra FRONTEX by mala byť poverená: riadením siete ICONet v rámci súčasnej alebo inej technickej platformy, ako je napr. informačný systém FRONTEX; malo by to tiež pomôcť pri zabezpečení lepšieho využitia siete imigračných styčných dôstojníkov, ktorá je tiež pripojená do siete ICONet; napokon prevzatím činností CIREFI.

D. Sledovanie vývoja výskumu, ktorý sa týka kontroly a dozoru nad vonkajšími hranicami

19. Agentúra FRONTEX doteraz zrealizovala šesť projektov a sedem workshopov/seminárov o výskume a vývoji. Nové technológie zohrávajú rozhodujúcu úlohu v prípade návrhov v dvoch oznámeniach, ktoré Komisia predložila zároveň s touto správou: o systéme vstup – výstup a opatreniach na zautomatizovanie hraničnej kontroly a o Európskom systéme hraničnej kontroly. Pre prvý návrh boli dôležitým vstupom projekt BIOPASS o využití biometrických údajov na letiskách vykonávaný agentúrou FRONTEX a vnútroštátne plány evidencie cestujúcich a pre druhý návrh zohrá dôležitú úlohu uskutočnenie príslušných štúdií, ktoré pomôžu sformulovať konkrétne opatrenia.

20. Agentúra sa aktívne zúčastní aj na práci nového Európskeho fóra pre výskum a inováciu v oblasti bezpečnosti, v rámci ktorého bola zriadená samostatná pracovná skupina pre bezpečnosť hraníc.

Odporúčania

21. Do budúcnosti je kľúčovou úlohou zabezpečiť, aby boli špecifické záujmy orgánov hraničnej kontroly náležite odzrkadlené vo výskumných činnostiach. Agentúra FRONTEX zohráva jedinečnú úlohu v zabezpečovaní, aby boli praktické potreby orgánov vnútroštátnej hraničnej stráže prevzaté do vymedzení priorít budúceho výskumu, ako aj v informovaní týchto orgánov o najnovšom vývoji prostredníctvom organizovania seminárov. Táto úloha by sa mala tiež rozšíriť na vývoj praktických projektov zameraných na operačné testovanie nových technológii v reálnych podmienkach, na posúdenie ich uskutočniteľnosti a vplyvu na súčasné postupy a na nadviazanie spolupráce s európskymi normalizačnými inštitútmi.

E. Pomoc členským štátom v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vonkajších hraniciach, a nasadzovanie rýchlych pohraničných zásahových tímov

22. Nariadenie o RABIT-e, ktoré nadobudlo účinnosť 20. augusta 2007, podstatným spôsobom zmenilo ustanovenia nariadenia zriaďujúceho agentúru FRONTEX, pokiaľ ide o podporu členských štátov v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vonkajších hraniciach. Nariadenie ustanovuje „kapacitu rýchlej reakcie“, ktorá posilní ľudské zdroje členského štátu v núdzi.

23. Agentúra FRONTEX ukončila prípravné práce pre implementáciu nariadenia krátko po prijatí nariadenia. „Rezervu RABIT“ tvorí 500–600 príslušníkov pohraničnej stráže. Cvičenie sa uskutočnilo na jeseň 2007. Žiaden členský štát doteraz nepožiadal o nasadenie tímu RABIT.

Odporúčania

24. Nasadenie tímu RABIT môže byť v súlade s článkom 8 nariadenia o FRONTEX-e spojené s technickou pomocou. Komisia odporúča, aby sa toto ustanovenie stalo operatívnejším tak, že agentúra FRONTEX nadobudne vlastné zariadenie na kontrolu hraníc a dozor na nich, ktoré použijú tímy RABIT, s cieľom zabezpečiť dostupnosť zariadenia v krátkom čase. Alternatívou by mohlo byť tiež využitie zariadenia na zozname CRATE na tento účel, ale bolo by potrebné preskúmať pravidlá s cieľom zabezpečiť rýchlu a ničím nepodmienenú dostupnosť zariadenia pre tímy RABIT.

F. Poskytovanie potrebnej pomoci členským štátom pri organizovaní spoločných návratových operácií

25. Agentúra poskytla pomoc pri organizácii deviatich spoločných návratových operácií. Ďalších šesť projektov bolo venovaných takým otázkam, ako sú osvedčené postupy na obstarávanie cestovných dokladov a pravidelné určovanie spoločných potrieb pre spoločné návratové operácie.

26. Posilnenie úlohy agentúry FRONTEX pri podpore spoločných návratových operácií bolo predmetom dôkladnej diskusie počas nemeckého predsedníctva a viedlo k tomu, že v júni 2007 Rada prijala súbor záverov. Závery obsahovali výzvu určenú členským štátom, aby zapájali agentúru FRONTEX do plánovania a organizovania spoločných letov v prípadoch návratov a do určovania spoločných potrieb v oblasti návratov. Je to kľúčová úloha agentúry FRONTEX, ale doterajšie výsledky ukazujú, že početnosť a intenzita tejto podpory zaostávajú za pokrokom uskutočneným v operačnej koordinácii.

Odporúčania

27. Komisia úplne podporuje realizáciu záverov Rady z júna 2007, ktoré poskytujú vyčerpávajúci súbor krátko- a strednodobých priorít. Odporúčanie predložené v tejto správe (pozri oddiel II.C) týkajúce sa riadenia siete ICONet agentúrou FRONTEX prispeje k posilneniu pôsobnosti agentúry FRONTEX aj v tejto oblasti. Okrem toho by sa malo zvážiť preskúmanie pôsobnosti článku 7 nariadenia o FRONTEX-e týkajúceho sa CRATE, ktorý je v súčasnosti obmedzený na zariadenie určené na hraničnú kontrolu a dozor, ale mohol by byť rozšírený aj na zariadenie pre spoločné návratové operácie napr. lietadlá, vrátane zariadenia prenajatého agentúrou FRONTEX.

III. DLHODOBÁ VÍZIA

28. Agentúra FRONTEX bude stredobodom dlhodobého vývoja stratégie integrovaného riadenia hraníc Únie. Jej pole pôsobnosti by malo byť rozšírené do rozsahu potrebného na reakciu na konkrétne potreby, založené na postupnom prístupe a posilňovaní jej administratívnych kapacít a na neustálom hodnotení plnenia jej úloh. V dlhodobej vízii by sa malo zvážiť, akú pridanú hodnotu môže agentúra FRONTEX poskytnúť modelu integrovaného riadenia hraníc ako celku, ako aj jeho jednotlivým častiam, najmä so zreteľom na opatrenia v spolupráci s tretími krajinami a opatrenia na hraniciach. Okrem toho sa v kontexte integrovanej námornej politiky EÚ očakáva, že agentúra FRONTEX podstatne prispeje k dosiahnutiu efektívnejšej cezhraničnej a medzisektorovej spolupráce medzi orgánmi a agentúrami EÚ, ktoré sa zúčastňujú na činnostiach v pobrežných vodách.

29. Čo sa týka integrovaného modelu riadenia hraníc ako celku, potenciál agentúry FRONTEX by mal byť využitý v prospech celkového schengenského rámca. Hoci rozsah otázok, ktoré sú predmetom mechanizmu schengenských hodnotení, nespadá do mandátu agentúry FRONTEX – zahŕňa aj víza, spoluprácu polície a ochranu údajov – je zrejmé, že agentúra FRONTEX by mohla poskytnúť týmto hodnoteniam pridanú hodnotu prostredníctvom svojho nezávislého postavenia, odborných znalostí o kontrole vonkajších hraníc a dozore na nich a prostredníctvom svojich činností v oblasti odbornej prípravy a analýzy rizika. V súlade s požiadavkou Haagskeho programu Komisia predloží v druhom polroku 2008 návrh na doplňujúci mechanizmus hodnotenia schengenských štátov, ktorý bude obsahovať konkrétne návrhy so zreteľom na možnú úlohu agentúry FRONTEX.

A. Opatrenia v spolupráci s tretími krajinami

30. V rámci spolupráce s tretími krajinami musí agentúra FRONTEX zabezpečiť súdržnosť jej činností s celkovým rámcom politiky vonkajších vzťahov. Mandát agentúry FRONTEX týkajúci sa spolupráce s tretími krajinami je obmedzený v tom zmysle, že projekty zamerané napr. na technickú pomoc agentúra FRONTEX nemôže uskutočniť v tretích krajinách. Malo by sa zvážiť umožnenie agentúre FRONTEX uskutočňovať pilotné projekty s tretími krajinami ako príjemcami. Takéto projekty by mohli vo veľkej miere posilniť vplyv spolupráce začatej v rámci pracovných dohôd, kde by dohody slúžili na určovanie konkrétnych potrieb budovania kapacít vzhľadom na riadenie hraníc v určitých tretích krajinách a dopĺňali by pomoc financovanú prostredníctvom programov Spoločenstva. Neskôr a na základe lisabonskej zmluvy by sa mohlo začať uvažovať o tom, akú úlohu by mohla agentúra zohrať, pokiaľ ide o účasť na európskych misiách hraničnej kontroly organizovaných v tretích krajinách.

31. Agentúra FRONTEX uzavrela pracovné dohody zamerané na zriadenie spolupráce na technickej úrovni s orgánmi hraničnej stráže v Rusku, na Ukrajine a vo Švajčiarsku. Rokovania s Chorvátskom sú na pokročilej úrovni. Riadiaca rada získala mandát na prerokovanie ďalších dohôd s bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, Tureckom, Egyptom, Líbyou, Marokom, Mauritániou, Senegalom, Kapverdmi, Moldavskou republikou a Gruzínskom. Agentúra v krátko/strednodobom časovom horizonte plánuje požiadať o mandát na rokovania s ďalšími štátmi západného Balkánu, krajinami západnej Afriky, s USA a Kanadou. Krátkodobou prioritou by malo byť posilnenie spolupráce medzi agentúrou FRONTEX a krajinami, ktoré majú perspektívu členstva v EÚ, ako aj tými tretími krajinami, ktoré boli prostredníctvom spoločných operácií a analýzy rizika uskutočnených agentúrou FRONTEX identifikované ako problematické oblasti. Na základe projektov TACIS by mohla byť preskúmaná možnosť rozvoja spolupráce medzi agentúrou FRONTEX a Bieloruskom.

B. Opatrenia na hranici

Horizontálna integrácia

32. Kľúčovým prvkom integrovaného modelu riadenia hraníc je zlepšená spolupráca medzi príslušnými colnými orgánmi a ostatnými orgánmi hraničnej kontroly členských štátov, pričom osoby a tovar sú kontrolované pomocou podobných pracovných metód a prístupov riadenia rizika. Mala by sa uskutočniť ďalšia analýza obsahu „koncepcie jedného okienka“, v rámci ktorej budú činnosti hraničných a colných orgánov úplne zlúčené, berúc v nej do úvahy prebiehajúce hodnotenie budúcnosti colných orgánov.

33. Komisia začne štúdiu na účely identifikácie osvedčených postupov v členských štátoch v rámci spolupráce medzi orgánmi. S cieľom podporiť spoluprácu v praxi by mohli pilotné projekty na európskej úrovni ďalej skúmať pridanú hodnotu prehĺbenej koordinácie činností medzi týmito orgánmi. Komisia odporúča agentúre FRONTEX, Komisii a členským štátom uskutočniť spoločné operácie pod vedením agentúry FRONTEX/Komisie v koordinácii s projektmi spolupráce vnútroštátnych colných orgánov, t. j. realizáciu dvoch súbežných projektov venovaných kontrole osôb a kontrole tovaru v tom istom čase a na tom istom hraničnom bode.

Hraničná kontrola – EUROSUR

34. Súbežne s touto hodnotiacou správou Komisia predkladá oznámenie, ktoré načrtáva plán vývoja a zriadenia Európskeho systému hraničnej kontroly. Agentúra FRONTEX zohráva kľúčovú úlohu pri príprave takéhoto systému, vrátane vytvárania siete, ktorá integruje všetky námorné kontrolné systémy, ako už bolo uvedené v oddiele venovanom výskumu a vývoji v tejto správe.

35. Z operatívnejšieho hľadiska by mohla agentúra FRONTEX prevziať úlohu „centrálneho bodu“ v zlepšenom systéme výmeny operačných informácií v reálnom čase medzi členskými štátmi. Okrem toho sprístupnenie informácií o kontrole agentúre FRONTEX systematickejším a štruktúrovanejším spôsobom by mohlo predstavovať základ rozvoja „spravodajského informačného systému FRONTEX“, ktorý by bol zameraný na vonkajšie hranice EÚ.

Operačná koordinácia

36. Operačná koordinácia sa už osvedčila ako kľúčový nástroj Európskej únie pri zabezpečovaní operačnej solidarity medzi členskými štátmi a usmerňovaní zdrojov do tých úsekov vonkajších hraníc, ktoré ich najviac potrebujú. Ako je uvedené v posúdení vplyvu, ktoré je priložené k návrhu o RABIT-e, Komisia má v úmysle vrátiť sa k otázke systému plne kvalifikovanej európskej hraničnej stráže po nadobudnutí skúseností vo fungovaní týchto tímov. Je zrejmé, že už v tejto fáze sa nastoľujú dve otázky, pokiaľ ide o námorné hliadky, týkajúce sa organizácie operačnej koordinácie z dlhodobého hľadiska.

37. Po prvé, ako by bolo možné ďalej zlepšiť systém prideľovania zdrojov do týchto úsekov. Komisia podrobne preskúma rozsah, v akom môžu byť potrebné zariadenia a ľudské zdroje poskytnuté k dispozícii členským štátom v rámci súčasných mechanizmov, a stupeň posilnenia, ktorý môže Európsky fond pre vonkajšie hranice zabezpečiť jednotlivým členským štátom z dlhodobého hľadiska na základe rizika na vonkajších hraniciach.

38. Po druhé, bude potrebné preskúmať z dlhodobého hľadiska efektívnosť nákladov v rámci súčasných mechanizmov, tiež so zreteľom na napr. administratívne náklady na zabezpečenie koordinácie nasadenia aktív a ľudských zdrojov ad hoc.

39. Napokon praktické skúsenosti povedú k dlhodobej stratégii, v rámci ktorej bude potrebné zvážiť, do akej miery by mala byť koordinácia zdrojov členských štátov nahradená ustanovením stálej hraničnej stráže a zariadenia. Nasadenie tohto charakteru si vyžiada preskúmanie právneho rámca vzhľadom na výkonné právomoci členov tímov RABIT a prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže a posúdenie, či by agentúra FRONTEX mala sama zamestnávať hraničnú stráž a/alebo či by mala zakúpiť a/alebo prenajať zariadenie určené na stále operácie.

IV. ZÁVERY

40. Komisia vyzýva Radu, aby diskusii o odporúčaniach krátkodobého charakteru predložených v tejto správe pripísala prioritu so zreteľom na potrebu čo najrýchlejšie maximalizovať prínos agentúry FRONTEX pre riadenie najmä južných námorných hraníc Únie. Je potrebné tiež pripísať prioritu odporúčaniam súvisiacim s úlohou agentúry FRONTEX v rámci systému Eurosur uvedené v samostatnom oznámení Komisie o zriadení takéhoto systému.

41. Na tomto základe by sa mala začať viesť dôkladná diskusia o dlhodobej stratégii uskutočňovanej Úniou so zreteľom na úlohu, akú by mala agentúra FRONTEX zohrať vo vývoji modelu integrovaného riadenia hraníc, vrátene posilnených mechanizmov spolupráce s tretími krajinami a v zabezpečovaní riadneho riadenia migračných tokov.

42. Po zohľadnení výsledkov týchto diskusií a výsledkov nezávislého hodnotenia, ktoré sa uskutoční v súlade s článkom 33 nariadenia o FRONTEX-e, Komisia zváži predloženie legislatívneho návrhu na zmenu a doplnenie nariadenia o FRONTEX-e. V dlhodobejšom časovom horizonte Komisia zohľadní budúce skúsenosti získané v súvislosti s novými pravidlami o výkonných právomociach členov tímov RABIT a prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže s cieľom preskúmať potrebu prepracovania celkového právneho rámca pre operácie koordinované agentúrou FRONTEX.

[1] Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.

[2] Ú. v. EÚ C 198, 12.8.2005, s. 1.

[3] Zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus na zriadenie rýchlych pohraničných zásahových tímov („nariadenie o RABIT-e“), (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 30).

[4] Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2005, s. 48.