19.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 325/81


Stanovisko Výboru regiónov „Program Bezpečnejší internet (2009 – 2013)“

(2008/C 325/14)

VÝBOR REGIÓNOV

domnieva sa, že vykonané opatrenia je nutné prispôsobiť novým potrebám, vzhľadom na vznik nových technológií a služieb, ktoré generujú nové a stupňujú doterajšie riziká,

odporúča však aspoň v oblasti nezákonného obsahu dosiahnuť základný konsenzus, a to porovnaním trestnoprávnych noriem a zistením ich styčných bodov. Opatrenia by tiež mali podporovať zostavenie európskeho „čierneho zoznamu“ nezákonného obsahu a propagovať jeho využívanie poskytovateľmi internetových služieb,

vyzýva, aby opatrenia na zvyšovanie povedomia koncových užívateľov výslovne zahŕňali aj miestne a regionálne samosprávy, ktoré sú cieľovým skupinám najbližšie a majú najväčšie možnosti šíriť informácie a realizovať konkrétne programy a projekty,

odporúča, aby sa centrá pre zvyšovanie povedomia riadili vytýčenými stratégiami na oslovenie detí, rodičov a učiteľov a zabezpečili, že ich opatrenia budú skutočne kvalitné. Tento program musí tiež podporovať aktívnejšiu účasť médií na kampaniach na zvyšovanie povedomia,

domnieva sa, že je obzvlášť dôležité dosiahnuť čo najužšiu spoluprácu medzi horúcimi linkami (hot line), orgánmi činnými v trestnom konaní a poskytovateľmi internetových služieb na jednej strane a zapojenie ďalších aktérov, napríklad vhodných sociálnych organizácií a mimovládnych organizácií, na druhej strane,

vyzýva na opatrenia, v rámci ktorých by sa mali vytvoriť vzdelávacie materiály na vyučovanie informatiky a mediálnej výchovy, ktoré by sa venovali bezpečnému on-line prostrediu. Opatrenia by sa mali ďalej zamerať nielen na ochranu detí, ale aj na ich aktívne zoznamovanie sa (vzdelávanie) s bezpečným využívaním internetu (posilnenie ich samostatnosti).

Spravodajca

:

Ján ORAVEC (SK/EĽS), primátor mesta Štúrovo

Referenčný dokument

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný program Spoločenstva na ochranu detí, ktoré používajú internet a iné komunikačné technológie

KOM(2008) 106 v konečnom znení – 2008/0047 (COD)

I.   POLITICKÉ ODPORÚČANIA

VÝBOR REGIÓNOV

Všeobecné pripomienky

Všeobecné pripomienky k programu

1.

stotožňuje sa s názorom, že od vzniku akčného plánu Bezpečnejší internet sa značne zmenili technológie, ako aj využitia, ktoré s nimi súvisia. Deti sú v čoraz väčšej miere aktívnymi užívateľmi nových technológii a ich ochrana pred škodlivým obsahom, obmedzenie distribúcie nezákonného obsahu a výchova k vedome kritickému používaniu internetu je veľkým problémom pre politikov, zákonodarcov, hospodárske odvetvia a konečných užívateľov, zvlášť pre rodičov, opatrovateľov a vzdelávacích pracovníkov, ktorí tento problém musia aktívne riešiť;

2.

súhlasí s tým, že medzi najzávažnejšie riziká pre deti, ktoré súvisia s on-line technológiami patria prípady, keď sú deti poškodzované priamo ako obete pohlavného zneužívania zdokumentovaného prostredníctvom fotografií, filmov alebo audio súborov zverejňovaných na internete; keď ich pod zámienkou nadviazania priateľstva kontaktujú osoby, ktoré ich chcú pohlavne zneužívať (tzv. „grooming“), alebo keď sa stanú obeťami šikanovania v on-line prostredí (tzv. „cyberbullying“);

3.

berie na vedomie zistenia konečného hodnotenia akčného plánu „Bezpečnejší internet“;

4.

oceňuje programy EÚ pre bezpečnejší internet ako jediné celoeurópske iniciatívy, ktoré sa zaoberajú ochranou detí v prostredí internetu;

5.

stotožňuje sa s názorom, že vykonané opatrenia boli účinné, no zároveň je nutné prispôsobiť ich novým potrebám, vzhľadom na vznik nových technológií a služieb, ktoré generujú nové a stupňujú doterajšie riziká;

6.

víta skutočnosť, že nový program uľahčí spoluprácu a výmenu skúseností a najvhodnejších postupov na všetkých úrovniach, pokiaľ ide o problémy týkajúce sa bezpečnosti detí na internete a tým navýši európsku pridanú hodnotu;

7.

uvedomuje si, že je zložité dosiahnuť konsenzus pri definovaní pojmov „nezákonný obsah“ a „škodlivý obsah“, ktorých meradlo je v rôznych krajinách a kultúrach odlišné;

8.

odporúča však aspoň v oblasti nezákonného obsahu dosiahnuť základný konsenzus a to porovnaním trestnoprávnych noriem a zistením ich styčných bodov;

9.

je toho názoru, že navrhované opatrenia prispejú k ochrane detí, ktoré používajú internet a iné komunikačné technológie, a reagujúc na nové vývojové trendy obmedzia distribúciu nezákonného obsahu, ktorý sa šíri on-line, s osobitným zreteľom na distribúciu materiálu obsahujúceho pohlavné zneužívanie detí, grooming a šikanovanie;

10.

dúfa, že sa bude podnecovať a podporovať vývoj a aplikácia technických riešení určených na nakladanie s nezákonným obsahom a škodlivým správaním na internete, a presadzovať spolupráca a výmena osvedčených postupov v širokom spektre zainteresovaných subjektov na miestnej, regionálnej, európskej a medzinárodnej úrovni;

11.

odporúča každý rok usporiadať orientačné konferencie pre zainteresované subjekty na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni, ktoré poskytnú priestor na diskusiu o aktuálnych otázkach a úlohách, výmenu osvedčených postupov a presadzovanie spolupráce;

12.

vyjadruje sklamanie nad tým, že pri snahe zvyšovať povedomie verejnosti, obzvlášť detí, rodičov, opatrovateľov a pedagógov o možnostiach a rizikách spojených s používaním on-line technológií a o prostriedkoch na bezpečné používanie internetu sa výslovne nespomína úloha miestnych a regionálnych samospráv, ktoré sú k cieľovým skupinám najbližšie a majú najväčšie možnosti na sprostredkovanie dôležitých informácii a na realizáciu konkrétnych programov a projektov;

13.

podporuje vznik a ďalšie budovanie bázy poznatkov, ktoré sa použijú pri riešení existujúcich a vznikajúcich rizík ako aj dôsledkov používania internetu;

14.

odporúča koordináciu výskumných činností v príslušných oblastiach v rámci EÚ a aj mimo EÚ, s prihliadnutím na vývoj poznatkov pokiaľ ide o meniace sa spôsoby využívania on-line technológie deťmi, ako aj o možných rizikách a škodlivých účinkoch, vrátane technických, psychologických a sociálnych aspektov, ktoré môže mať využívanie on-line technológií na deti, a poukázať aj na dobré príklady ako naučiť deti kritickému prístupu k médiám;

15.

plne podporuje nadviazanie na projekt „Bezpečný internet plus“ a jeho posun na vyšší kvalitatívny stupeň;

16.

vyzýva, aby inštitúcie Spoločenstva a vlády členských štátov venovali v rámci svojich kompetencií náležitú pozornosť riešeniu tejto problematiky;

17.

nádeja sa, že realizácia opatrení podstatným spôsobom prispeje k zníženiu ohrozenia detí používajúcich internet a iné komunikačné technológie.

II.   ODPORÚČANÉ ZMENY A DOPLNENIA

Pozmeňovací návrh 1

Príloha I – opatrenie 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

1.

Zabezpečenie kontaktných miest pre verejnosť na oznamovanie nezákonného obsahu a škodlivého správania na internete. Činnosti by mali zabezpečiť, aby boli tieto kontaktné miesta účinné a aby o nich verejnosť vedela, mali by byť úzko prepojené s inými opatreniami na vnútroštátnej úrovni a spolupracovať na európskej úrovni s cieľom riešiť cezhraničné problémy a vymieňať si najvhodnejšie postupy.

1.

Zabezpečenie kontaktných miest pre verejnosť na oznamovanie nezákonného obsahu a škodlivého správania na internete. Činnosti by mali zabezpečiť, aby boli tieto kontaktné miesta účinné a aby o nich verejnosť vedela, mali by byť úzko prepojené s inými opatreniami na vnútroštátnej úrovni a spolupracovať na európskej úrovni s cieľom riešiť cezhraničné problémy a vymieňať si najvhodnejšie postupy. Treba podporovať väčšiu informovanosť o horúcich linkách (hot line) u koncových užívateľov, využiť možnosti, ktoré ponúka samospráva na rozširovanie dôležitých informácii.

Zdôvodnenie

Kontaktné miesta a horúce linky (hot line) môžu plniť svoju úlohu len v prípade, keď o ich existencii vie čo najviac koncových užívateľov, preto je potrebné ich propagovať v čo najširšom meradle, k čomu má okrem iných veľké predpoklady samospráva.

Pozmeňovací návrh 2

Príloha I – opatrenie 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

2.

Vysporiadanie sa so škodlivým správaním na internete, najmä s groomingom a šikanovaním. Činnosti sa budú zameriavať na riešenie tzv. on-line groomingu – postupu, pri ktorom dospelá osoba nadviaže priateľstvo s dieťaťom so zámerom dopustiť sa pohlavného zneužitia – a šikanovania. Opatrenia sa budú zaoberať technickými, psychologickými a sociologickými otázkami spojenými s touto problematikou a budú podporovať spoluprácu a koordináciu medzi zainteresovanými subjektmi.

2.

Vysporiadanie sa so škodlivým správaním na internete, najmä s groomingom a šikanovaním. Činnosti sa budú zameriavať na riešenie tzv. on-line groomingu – postupu, pri ktorom dospelá osoba nadviaže priateľstvo s dieťaťom so zámerom dopustiť sa pohlavného zneužitia – a šikanovania. Opatrenia sa budú zaoberať technickými, psychologickými a sociologickými otázkami spojenými s touto problematikou a budú podporovať spoluprácu a koordináciu medzi zainteresovanými subjektmi. Obzvlášť dôležitá je čo najužšia spolupráca medzi horúcimi linkami(hot line), orgánmi činnými v trestnom konaní a poskytovateľmi internetových služieb na jednej strane a zapojenie ďalších aktérov, napríklad vhodných sociálnych organizácií a mimovládnych organizácií na druhej strane.

Zdôvodnenie

Rýchly a plynulý posun informácií z horúcich liniek k ďalším aktérom boja proti nezákonnému obsahu a škodlivému správaniu je jednou zo základných podmienok úspešných protiopatrení.

Pozmeňovací návrh 3

Príloha I – opatrenie 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

3.

Povzbudzovanie využívania technických riešení s cieľom adekvátne nakladať s nezákonným obsahom a škodlivým správaním na internete. Činnosti by sa mali zameriavať na podporu vývoja alebo prispôsobenia účinných technologických nástrojov určených na všeobecné použitie zainteresovaných subjektov s cieľom adekvátne nakladať s nezákonným obsahom a vysporiadať sa so škodlivým správaním na internete.

3.

Podpora a povzbudzovanie využívania technických riešení s cieľom adekvátne nakladať s nezákonným obsahom a škodlivým správaním na internete. Činnosti by sa mali zameriavať na podporu vývoja alebo prispôsobenia účinných technologických nástrojov určených na všeobecné použitie zainteresovaných subjektov s cieľom adekvátne nakladať s nezákonným obsahom a vysporiadať sa so škodlivým správaním na internete. Opatrenia by tiež mali podporovať koordináciu pri zostavovaní európskeho „čierneho zoznamu“ nezákonného obsahu a propagovať jeho využívanie poskytovateľmi internetových služieb. Opatrenia by sa mali ďalej zamerať nielen na ochranu detí, ale aj na ich aktívne zoznamovanie sa s bezpečným využívaním internetu (posilnenie ich samostatnosti).

Zdôvodnenie

Nové technické riešenia je potrebné aj podporovať nielen k nim podnecovať. Európsky „čierny zoznam“ môže poslúžiť ako pomoc pri prevencii, prípadne pri reakcii na nezákonný obsah.

Pozmeňovací návrh 4

Príloha I – opatrenie 2

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

3.

Podnecovanie zapájania detí a mladých ľudí do vytvárania bezpečnejšieho on-line prostredia. Opatrenia sa budú zameriavať na zapojenie detí a mladých ľudí s cieľom lepšie porozumieť ich názorom a skúsenostiam v súvislosti s využívaním on-line technológií a v súvislosti s tým, ako podporovať bezpečnejšie on-line prostredie pre deti.

3.

Podnecovanie zapájania detí a mladých ľudí do vytvárania bezpečnejšieho on-line prostredia. Opatrenia sa budú zameriavať na zapojenie detí a mladých ľudí s cieľom lepšie porozumieť ich názorom a skúsenostiam v súvislosti s využívaním on-line technológií a v súvislosti s tým, ako podporovať bezpečnejšie on-line prostredie pre deti. V rámci opatrení by sa v učebných osnovách informatiky a mediálnej výchovy mala venovať náležitá pozornosť aj bezpečnému on-line prostrediu a upozorňovať na nebezpečenstvá nezákonného obsahu a škodlivého správania. Opatrenia by sa mali ďalej zamerať nielen na ochranu detí, ale aj na ich aktívne zoznamovanie sa (vzdelávanie) s bezpečným využívaním internetu (posilnenie ich samostatnosti).

Zdôvodnenie

Pri interaktívnej výučbe vie kvalifikovaný pedagóg upozorniť deti na nebezpečenstvá hroziace pri používaní internetu a na druhej strane ich reakcie mu môžu pomôcť porozumieť ich názorom a skúsenostiam v súvislosti s on-line technológiami.

Pozmeňovací návrh 5

Príloha I – opatrenie 2

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

4.

Zlepšovanie informovanosti o vhodných nástrojoch na riešenie škodlivého obsahu na internete. Činnosti sa budú zameriavať na zvyšovanie počtu informácií o výkonnosti a účinnosti nástrojov na riešenie potenciálne škodlivého obsahu na internete a na vybavenie používateľov informáciami, nástrojmi a aplikáciami, ktoré im poskytnú vhodnú podporu pri riešení škodlivého obsahu v rámci rôznych platforiem.

4.

Zlepšovanie informovanosti o vhodných nástrojoch na riešenie škodlivého obsahu na internete, pričom treba informovať aj koncových užívateľov o možnostiach, ktoré sú k dispozícii na filtrovanie škodlivého obsahu. Činnosti sa budú zameriavať na zvyšovanie počtu informácií o výkonnosti a účinnosti nástrojov na riešenie potenciálne škodlivého obsahu na internete a na vybavenie používateľov informáciami, nástrojmi a aplikáciami, ktoré im poskytnú. vhodnú podporu pri riešení škodlivého obsahu v rámci rôznych platforiem.

Zdôvodnenie

Informácie o vhodných resp. nových nástrojoch na riešenie škodlivého obsahu na internete sú dôležité nielen pre odbornú verejnosť, ale prakticky pre každého koncového užívateľa, aby v rámci svojich možností mohol adekvátne a čo najefektívnejšie reagovať na nové nebezpečenstvá.

Pozmeňovací návrh 6

Príloha I – opatrenie 3

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

1.

Zvyšovanie povedomia verejnosti a rozširovanie informácií o bezpečnejšom používaní on-line technológií. Činnosti budú podporovať povedomie verejnosti prostredníctvom poskytovania vhodných informácií o možnostiach, rizikách a spôsoboch, ako ich koordinovane riešiť v celej Európe. Činnosti budú zamerané na podporu nákladovo efektívnych prostriedkov rozširovania informácií v rámci zvyšovania povedomia pre veľký počet užívateľov.

1.

Zvyšovanie povedomia verejnosti a rozširovanie informácií o bezpečnejšom používaní on-line technológií a podpora aktívnejšej účasti médií na kampaniach na zvyšovanie povedomia. Činnosti budú podporovať povedomie verejnosti prostredníctvom poskytovania vhodných informácií o možnostiach, rizikách a spôsoboch, ako ich koordinovane riešiť v celej Európe. Činnosti budú zamerané na podporu nákladovo efektívnych prostriedkov rozširovania informácií v rámci zvyšovania povedomia pre veľký počet užívateľov.

Zdôvodnenie

Média, celoštátne a aj lokálne, majú tiež svoju nezastupiteľnú úlohu pri šírení informácií o bezpečnejšom používaní on-line technológií, a preto treba podporiť ich zapojenie do procesu a kampaní na zvyšovanie povedomia.

Pozmeňovací návrh 7

Príloha I – opatrenie 3

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

2.

Zabezpečenie kontaktných miest, kde môžu rodičia a deti dostávať odpovede na otázky o tom, ako bezpečne používať internet. Činnosti sa budú zameriavať na poskytovanie širších možností informovaného a zodpovedného výberu užívateľom formou poradenstva týkajúceho sa príslušných informácií a preventívnych opatrení, ktoré by mali prijať, aby mohli bezpečne používať internet.

2.

Zabezpečenie kontaktných miest, kde môžu rodičia a deti dostávať odpovede na otázky o tom, ako bezpečne používať internet. Informácie o kontaktných miestach musia byť známe čo najširšej verejnosti. Činnosti sa budú zameriavať na poskytovanie širších možností informovaného a zodpovedného výberu užívateľom formou poradenstva týkajúceho sa príslušných informácií a preventívnych opatrení, ktoré by mali prijať, aby mohli bezpečne používať internet.

Zdôvodnenie

Kontaktné miesta môžu plniť svoju funkciu len vtedy, keď o nich vie široká verejnosť resp. koncoví užívatelia, ktorí potom vedia, kam sa majú obrátiť so žiadosťou o informácie a odpovede na svoje otázky.

Pozmeňovací návrh 8

Príloha I – opatrenie 3

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

3.

Podpora zlepšovania účinných a nákladovo efektívnych metód a nástrojov zvyšovania povedomia. Opatrenia sa budú zameriavať na zlepšovanie príslušných metód a nástrojov zvyšovania povedomia s cieľom zvýšiť ich účinnosť a nákladovú efektívnosť z dlhodobého hľadiska.

3.

Vyžadovať, aby sa centrá pre zvyšovanie povedomia riadili vytýčenými stratégiami na oslovenie detí, rodičov a učiteľov. Podpora zlepšovania účinných a nákladovo efektívnych metód a nástrojov zvyšovania povedomia. Opatrenia sa budú zameriavať by sa mali zamerať na zlepšovanie príslušných metód a nástrojov zvyšovania povedomia s cieľom zvýšiť ich účinnosť a nákladovú efektívnosť z dlhodobého hľadiska, pričom treba zabezpečiť, aby bola zaručená kvalita týchto opatrení.

Zdôvodnenie

Centrá pre zvyšovanie povedomia zohrávajú jednu z najdôležitejších úloh pri zvyšovaní povedomia verejnosti, nakoľko nimi poskytované informácie sa ďalej priamo alebo prostredníctvom rôznych informačných kanálov dostávajú k širokej verejnosti a musia byť schopné upozorniť na nebezpečenstvá a ponúknuť riešenia. V tejto oblasti je nevyhnutná koordinácia a úzka spolupráca s odborníkmi v oblasti mediálnej výchovy a mediálnej gramotnosti.

V Bruseli 9. októbra 2008

Predseda

Výboru regiónov

Luc VAN DEN BRANDE