19.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 165/13


OZNÁMENIE KOMISIE

Oznámenie o dokladoch o formálnych kvalifikáciách špecializovaných lekárov a všeobecných lekárov

(Text s významom pre EHP)

(2007/C 165/06)

V smernici Rady 93/16/EHS z 5. apríla 1993 na uľahčenie voľného pohybu lekárov a vzájomného uznávania ich diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách (1), a najmä v jej článkoch 41 a 42 písm. a), ako aj v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (2), zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (3), a najmä v jej článku 21 ods. 7 sa určuje, že členské štáty oznamujú Komisii zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktoré prijímajú v súvislosti s udeľovaním diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v oblasti pôsobnosti tejto smernice. Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie náležité oznámenie, v ktorom uvedie názvy dokladov a dosiahnutej kvalifikácii prijatých členskými štátmi a prípadne aj názov príslušného odborného titulu.

Keďže Holandsko oznámilo zmeny v zozname názvov v prílohe B a v zozname názvov diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách všeobecného lekára uverejneného v súlade s článkom 41 smernice 93/16/EHS, prevzatého do prílohy V k smernici 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, je nutné zoznamy upraviť.

Je potrebné, aby sa príloha B k smernici 93/16/EHS a príloha V k smernici 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, pokiaľ ide o Holandsko, zmenili a doplnili takto:

1.

V prílohe B k smernici 93/16/EHS a v bode „5.1.2. Doklad o formálnych kvalifikáciách špecializovaných lekárov“ v prílohe V k smernici 2005/36/ES orgány udeľujúce kvalifikácie majú byť:

Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Zoznam názvov diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách všeobecných lekárov uverejnený v súlade s článkom 41 smernice 93/16/EHS a bod „5.1.4. Doklad o formálnych kvalifikáciách všeobecných lekárov“ v prílohe V k smernici 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií je potrebné zmeniť a doplniť takto:

2.

V zozname názvov diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách všeobecného lekára uverejnenom v súlade s článkom 41 smernice 93/16/ES a v bode „5.1.4. Doklad o formálnych kvalifikáciách všeobecných lekárov“ v prílohe V k smernici 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií je potrebné vykonať zmenu a doplnenie týkajúce sa dokladu o formálnych kvalifikáciách takto: Doklad o formálnych kvalifikáciách má znieť:

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (Issued by the Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC)

Príslušné tabuľky v prílohe V k smernici 2005/36/ES znejú potom takto:

„5.1.2.   Doklad o formálnych kvalifikáciách špecializovaných lekárov

Štát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udeľujúci kvalifikácie

Referenčný dátum

België/Belgique/Belgien

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

20. december 1976

България

Свидетелство за призната специалност

Медицински университет, Висш медицински университет или Военномедицинска академия

1. január 2007

Česká republika

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictví

1. máj 2004

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

20. december 1976

Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

20. december 1976

Eesti

Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ülikool

1. máj 2004

Éire/Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

20. december 1976

Ελλάς

Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας

1.

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

1. január 1981

2.

Νoμαρχία

España

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

1. január 1986

France

1.

Certificat d'études spéciales de médecine

1.

Universités

20. december 1976

2.

Attestation de médecin spécialiste qualifié

2.

Conseil de l'Ordre des médecins

3.

Certificat d'études spéciales de médecine

3.

Universités

4.

Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

4.

Universités

Italia

Diploma di medico specialista

Università

20. december 1976

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ιατρικό Συμβούλιο

1. máj 2004

Latvija

‚Sertifikāts’ — kompetentu

iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē

Latvijas Ārstu biedrība

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

1. máj 2004

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1. máj 2004

Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

20. december 1976

Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1. máj 2004

Malta

Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1. máj 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

20. december 1976

Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

1. január 1994

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

Centrum Egzaminów Medycznych

1. máj 2004

Portugal

1.

Grau de assistente

1.

Ministério da Saúde

1. január 1986

2.

Titulo de especialista

2.

Ordem dos Médicos

România

Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici

Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici

1. január 2007

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

1.

Ministrstvo za zdravje

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

1. máj 2004

Slovensko

Diplom o špecializácii

Slovenská zdravotnícka univerzita

1. máj 2004

Suomi/Finland

Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen

1.

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

1. január 1994

2.

Kuopion yliopisto

3.

Oulun yliopisto

4.

Tampereen yliopisto

5.

Turun yliopisto

Sverige

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

1. január 1994

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training

Competent authority

20. december 1976“

„5.1.4.   Doklad o formálnych kvalifikáciách všeobecných lekárov

Štát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Názov profesie

Referenčný dátum

België/Belgique/Belgien

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste

Huisarts/Médecin généraliste

31. december 1994

България

Свидетелство за призната специалност по Обща медицина

Лекар-специалист по Обща медицина

1. január 2007

Česká republika

Diplom o specializaci ‚všeobecné lékařství’

Všeobecný lékař

1. máj 2004

Danmark

Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/speciallæge i almen medicin

Alment praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin

31. december 1994

Deutschland

Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin

31. december 1994

Eesti

Diplom peremeditsiini erialal

Perearst

1. máj 2004

Éire/Ireland

Certificate of specific qualifications in general medical practice

General medical practitioner

31. december 1994

Ελλάς

Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής

Ιατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής

31. december 1994

España

Título de especialista en medicina familiar y comunitaria

Especialista en medicina familiar y comunitaria

31. december 1994

France

Diplôme d'État de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale)

Médecin qualifié en médecine générale

31. december 1994

Italia

Attestato di formazione specifica in medicina generale

Medico di medicina generale

31. december 1994

Κύπρος

Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

Ιατρός Γενικής Ιατρικής

1. máj 2004

Latvija

Ģimenes ārsta sertifikāts

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

1. máj 2004

Lietuva

Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas

Šeimos medicinos gydytojas

1. máj 2004

Luxembourg

Diplôme de formation spécifique en medicine générale

Médecin généraliste

31. december 1994

Magyarország

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Háziorvostan szakorvosa

1. máj 2004

Malta

Tabib tal-familja

Mediċina tal-familja

1. máj 2004

Nederland

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (4)

Huisarts

31. december 1994

Österreich

Arzt für Allgemeinmedizin

Arzt für Allgemeinmedizin

31. december 1994

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej

Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

1. máj 2004

Portugal

Diploma do internato complementar de clínica geral

Assistente de clínica geral

31. december 1994

România

Certificat de medic specialist medicină de familie

Medic specialist medicină de familie

1. január 2007

Slovenija

Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine

1. máj 2004

Slovensko

Diplom o špecializácii v odbore ‚všeobecné lekárstvo’

Všeobecný lekár

1. máj 2004

Suomi/Finland

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård

Yleislääkäri/Allmänläkare

31. december 1994

Sverige

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)

31. december 1994

United Kingdom

Certificate of prescribed/equivalent experience

General medical practitioner

31. december 1994


(1)  Ú. v. ES L 165, 7.7.1993, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.

(3)  Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 141.

(4)  Issued by the Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC)“.