14.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/13


Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES o meracích prístrojoch

(Text s významom pre EHP)

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)

(2007/C 162/06)

ESO (1)

Odkaz na harmonizovanú normu a jej názov

(a referenčný dokument)

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy

Poznámka 1

CEN

EN 1359:1998

Plynomery. Membránové plynomery

 

EN 1359:1998/A1:2006

 

 

CEN

EN 1434-1:2007

Merače tepla. Časť 1: Všeobecné požiadavky

 

CEN

EN 1434-2:2007

Merače tepla. Časť 2: Požiadavky na konštrukciu

 

CEN

EN 1434-4:2007

Merače tepla. Časť 4: Skúšky typu meradla

 

CEN

EN 1434-5:2007

Merače tepla. Časť 5: Skúšky pri prvotnom overení

 

CEN

EN 12261:2002

Plynomery. Lopatkové plynomery

 

EN 12261:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 12405-1:2005

Plynomery. Prepočítavacie zariadenia. Časť 1: Prepočet objemu plynu

 

EN 12405-1:2005/A1:2006

 

 

CEN

EN 12480:2002

Plynomery. Rotačné objemové plynomery

 

EN 12480:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 14154-1:2005+A1:2007

Prietokomery. Časť 1: Všeobecné požiadavky

 

CEN

EN 14154-2:2005+A1:2007

Prietokomery. Časť 2: Inštalácia a podmienky na používanie

 

CEN

EN 14154-3:2005+A1:2007

Prietokomery. Časť 3: Skúšobné metódy a zariadenia

 

CEN

EN 14236:2007

Ultrazvukové bytové plynomery

 

Poznámka 1

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou organizáciou pre normalizáciu. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 3

V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie. Stará norma (stĺpec 3) preto pozostáva z normy EN CCCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien a doplnení, ak nejaké existujú, ale bez novej uvedenej zmeny a doplnenia. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

Poznámka:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych organizácií pre normalizáciu alebo od národných orgánov pre normalizáciu. Ich zoznam je uvedený v prílohe smernice 98/34/ES (2) Európskeho parlamentu a Rady, ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 98/48/EC (3).

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Spoločenstva.

Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Európske organizácie pre normalizáciu:

European Committee for Standardization (CEN): rue de Stassart 36, B-1050 Brusel, Belgicko. Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC): rue de Stassart 35, B-1050 Brusel, Belgicko. Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

European Telecommunications Standards Institute (ETSI): 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francúzsko. Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18.