14.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/6


Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1/2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov

(2007/C 162/04)

Číslo pomoci: XA 120/06

Členský štát: Taliansko

Región: Región Piemont

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Contributi agli agricoltori e allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione.

Právny základ: Deliberazione della Giunta regionale n. 28 — 4172 del 30.10.2006. Legge 7 marzo 2003, n. 38 art. 3 comma 1 lettera b.

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci: 250 000 EUR.

Maximálna intenzita pomoci: Maximálny príspevok pre podnik bude môcť pokryť maximálne 80 % nákladov vzťahujúcich sa na prvé dva roky podliehajúce kontrolnému režimu v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91 (1) a nepresiahne čiastku 800 EUR pre podnik za dva roky 2005 a 2006

Dátum implementácie: 15. december 2006; v každom prípade prvé udelenie sa uskutoční, keď Komisia oznámi pridelené identifikačné číslo po prijatí súhrnných informácií

Trvanie schémy štátnej pomoci:

Účel pomoci: Stimulovať poľnohospodárov a chovateľov prostredníctvom príspevku na náklady na kontrolu ekologických výrobných metód, aby realizovali konverziu spôsobu výroby od konvenčnej k ekologickej v zmysle nariadenia (EHS) č. 2092/91.

Prípustné výdavky na príspevok sa vzťahujú na náklady poľnohospodárskych podnikov za roky 2005 a 2006 na kontrolu v zmysle nariadenia (EHS) č. 2092/91.

Použité články nariadenia Rady (ES) č. 1/2004 (2): článok 13, odsek 2, písmeno g)

Príslušné odvetvia štátnej pomoci: Poľnohospodárske podniky zamerané na živočíšnu a rastlinnú výrobu

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Regione Piemonte

Assessorato Agricoltura, Tutela della Flora e della Fauna

Direzione Sviluppo dell'Agricoltura

Corso Stati Uniti, 21

I-10128 Torino

Internetová stránka: www.regione.piemonte.it/agri

Ďalšie informácie: Pomoc sa týka poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú v čase podania žiadosti aktívne a začlenené do kontrolného systému v súlade s nariadením (EHS) č. 2092/1991, ktorých podnikové centrum a väčšia časť pozemkov sa nachádzajú v Piemonte a ktoré začínajú alebo začali konverziu konvenčného výrobného systému na ekologický v období od 1. januára do 31. decembra 2006.

Pomoc sa udeľuje na základe tohto poradia priorít:

Číslo pomoci: XA 121/06

Členský štát: Taliansko

Región: Marche

Názov programu pomoci: Contributi alle cooperative agricole e alle cooperative sociali che operano nel settore agricolo e forestale al fine di ridurre i costi di produzione, a migliorare e diversificare le attività di produzione, a migliorare la qualità dei prodotti, a tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le condizioni di igiene e benessere degli animali.

Právny základ:

1.

Art. 4 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 », «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale» .

Ročné výdavky plánované v rámci programu pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti: Maximálne predpokladané výdavky na rok 2006 sú 150 000 EUR. Na nasledujúce roky uplatňovania programu budú maximálne výdavky určené príslušnými zákonmi o rozpočte, pričom neprevýšia 1 000 000 EUR na každý rok

Maximálna intenzita pomoci: Hrubá suma pomoci nesmie byť vyššia ako 30 % oprávnených nákladov (40 % v znevýhodnenej oblasti).

Oprávnená investícia na financovanie nesmie byť vyššia ako 60 000 EUR.

Investícia musí byť zameraná na zníženie výrobných nákladov, na zlepšenie výrobných činností a ich diverzifikáciu, na zlepšenie kvality výrobkov, na ochranu a zlepšenie životného prostredia a hygienických podmienok a starostlivosti o zvieratá.

Oprávnené financovanie sa týka týchto kategórií:

Dátum implementácie: Najmenej 10 pracovných dní odo dňa odoslania tohto tlačiva, ako uvádza článok 19 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1/2004

Trvanie programu alebo individuálnej pomoci: Trvanie nie je časovo obmedzené a viaže sa na ročné vyčlenenie rozpočtových prostriedkov podľa rozhodnutia regiónu Marche a na obdobie platnosti nariadenia (ES) č. 1/2004

Účel pomoci: Zlepšiť príjmy, životné a pracovné podmienky poľnohospodárskych družstiev a sociálnych družstiev, ktoré pôsobia v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, za účelom zníženia výrobných nákladov, zlepšenia výrobných činnosti a ich diverzifikácie, zlepšenia kvality výrobkov, ako aj ochrany a zlepšenia životného prostredia a hygienických podmienok a starostlivosti o zvieratá

Príjemcovia:

1.

Sociálne družstvá typu B, zapísané v registri družstevných spoločností, ustanovenom regionálnym zákonom z 18. decembra 2001 č. 34, ktoré pôsobia v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva;

2.

Poľnohospodárske družstvá a ich konzorciá s označením Profesionálny poľnohospodársky podnikateľ (Imprenditore agricolo professionale – IAP)

Príslušný(-é) sektor(-y) hospodárstva: Sektor poľnohospodárstva

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Internetové stránky:

1.

www.agri-marche.it

2.

www.regione.marche.it

Ďalšie informácie: Príspevky budú poskytnuté výlučne na investície v poľnohospodárskom sektore a príjemcovia budú vybraní na základe verejnej súťaže

Číslo pomoci: XA 122/06

Členský štát: Taliansko

Región: Marche

Názov programu pomoci: Contributi a cooperative o consorzi di cooperative che svolgono attività nel settore agricolo e forestale, nel settore agro-industriale e agroalimentare per il finanziamento di progetti di fattibilità finalizzati ad attivare processi di fusione di cooperative esistenti, allargamento della base sociale, aggregazione di nuove imprese in forma cooperativa con l'obiettivo di aumentare la competitività della struttura cooperativa, consentire alle società cooperative di trovare nuovi sbocchi commerciali, concentrare e riorganizzare l'offerta dei prodotti agricoli e forestali.

Právny základ:

1.

Art. 6 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7», «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale».

Ročné výdavky plánované v rámci programu pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti: Maximálne predpokladané výdavky na rok 2006 sú 350 000 EUR. Na nasledujúce roky uplatňovania programu budú maximálne výdavky určené príslušnými zákonmi o rozpočte, pričom neprevýšia 1 000 000 EUR na každý rok

Maximálna intenzita pomoci: Oprávnené výdavky nesmú byť nižšie ako 30 000 EUR

Príspevok nemôže prevýšiť 75 % tohto výdavku, pričom v zmysle čl. 14 nariadenia (ES) č. 1/2004 musí byť nižší ako 100 000 EUR za tri roky na príjemcu

Dátum implementácie: Najmenej 10 pracovných dní od odoslania tohto tlačiva, ako uvádza článok 19 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1/2004

Trvanie programu alebo individuálnej pomoci: Trvanie nie je časovo obmedzené a viaže sa na ročné vyčlenenie rozpočtových prostriedkov podľa rozhodnutia regiónu Marche a na obdobie platnosti nariadenia (ES) č. 1/2004

Účel pomoci: Podporovať procesy zlučovania existujúcich družstiev, rozširovanie členskej základne, združovanie nových podnikov družstevnou formou s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť družstva, umožniť družstevným spoločnostiam nájsť nové obchodné odbytiská a sústrediť a reorganizovať ponuku výrobkov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Príjemcovia: Družstvá alebo konzorciá družstiev, ktoré pôsobia v oblastí poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, v oblasti agropriemyslu a potravinárstva a ich konzorcií, so sídlom na území regiónu a zapísané v registri družstevných spoločností vytvorenom vyhláškou ministerstva pre výrobné činnosti z 23. júna 2004

Príslušný(-é) sektor(-y) hospodárstva: Nie sú dotknuté špecifické sektory

Názov a adresa orgánu, ktorý udeľuje pomoc:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Internetové stránky:

3.

www.agri-marche.it

4.

www.regione.marche.it

Ďalšie informácie: Príspevky budú poskytnuté výlučne na projekty týkajúce sa poľnohospodárskeho sektoru a príjemcovia budú vybraní na základe verejnej súťaže.

Prostriedky pomoci družstvám lesného hospodárstva budú poskytované rovnakým spôsobom podľa De Minimis extragricolo v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 69/2001 (3).

Číslo pomoci: XA 123/06

Členský štát: Holandsko

Región: Provincie Limburg

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúcej individuálnu pomoc: Verplaatsing melkveehouderij Snijders in Zuid- Limburg (Premiestnenie farmy na chov mliečneho dobytka Snijders v južnom Limbursku)

Právny základ: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Ročné výdavky plánované v rámci schémy pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej podniku: Celkový jednorazový príspevok poskytnutý provinciou predstavuje 100 000 EUR na premiestnenie

Maximálna intenzita pomoci: Maximálna výška pomoci poskytnutej chovateľovi mliečneho dobytka predstavuje 40 % nákladov na premiestnenie do maximálnej výšky 100 000 EUR. Uvedená suma pomoci sa rovná pomoci poskytovanej poľnohospodárovi, ak poľnohospodár premiestnením vo verejnom záujme získa modernejšie zariadenia a ak v dôsledku tohto premiestnenia dôjde k zvýšeniu výrobnej kapacity. Ak dochádza k zvýšeniu hodnoty príslušných zariadení a zvýšeniu výrobnej kapacity, príspevok poľnohospodára musí zodpovedať aspoň 60 % zvýšenia hodnoty príslušných zariadení alebo výdavkov súvisiacich so zvýšením výrobnej kapacity. Vyplýva to z článku 6 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1/2004. Príspevok chovateľa mliečneho dobytka je minimálne 60 %. Farma na chov mliečneho dobytka Snijders: odhadované náklady: 1 524 792 EUR

Dátum implementácie: Rozhodnutie o poskytnutí subvencie bude vydané po potvrdení zo strany EÚ o doručení tohto oznámenia

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci: Od decembra 2006 do 31. decembra 2008 vrátane

Účel pomoci: Pomoc sa vzťahuje na premiestnenie perspektívnych podnikov na chov mliečneho dobytka vo verejnom záujme z oblastí, kde existujú obmedzenia najmä z hľadiska územného plánovania, ale kde je existencia fariem na chov mliečneho dobytka mimoriadne dôležitá na udržanie kvality životného prostredia a krajiny. Podľa cieľov provincie musí byť premiestnenie farmy na chov mliečneho dobytka zamerané na kvalitu krajiny a životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj

Príslušné odvetvia hospodárstva: Pomoc môžu získať farmy s intenzívnym chovom mliečneho dobytka (malé a stredné podniky) s veľkosťou 75 holandských veľkostných jednotiek (Nederlandse grootte eenheden – NGE)) alebo viac, ktoré sa nachádzajú v oblastiach s vyšším ako dvojpercentným výškovým stúpaním v južnom Limbursku

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Internetová stránka: www.limburg.nl

Číslo pomoci: XA 124/06

Členský štát: Holandsko

Región: Provincie Limburg

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúcej individuálnu pomoc: Verplaatsing melkveehouderij Mingels in Zuid- Limburg (Premiestnenie farmy na chov mliečneho dobytka Mingels v južnom Limbursku)

Právny základ: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Ročné výdavky plánované v rámci schémy pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej podniku: Celkový jednorazový príspevok poskytnutý provinciou predstavuje 100 000 EUR na premiestnenie

Maximálna intenzita pomoci: Maximálna výška pomoci poskytnutej chovateľovi mliečneho dobytka predstavuje 40 % nákladov na premiestnenie do maximálnej výšky 100 000 EUR. Uvedená suma pomoci sa rovná pomoci poskytovanej poľnohospodárovi, ak poľnohospodár premiestnením vo verejnom záujme získa modernejšie zariadenia a ak v dôsledku tohto premiestnenia dôjde k zvýšeniu výrobnej kapacity. Ak dochádza k zvýšeniu hodnoty príslušných zariadení a zvýšeniu výrobnej kapacity, príspevok poľnohospodára musí zodpovedať aspoň 60 % zvýšenia hodnoty príslušných zariadení alebo výdavkov súvisiacich so zvýšením výrobnej kapacity. Vyplýva to z článku 6 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1/2004. Príspevok chovateľa mliečneho dobytka je minimálne 60 %. Farma na chov mliečneho dobytka Mingels: odhadované náklady 1 874 970 EUR

Dátum implementácie: Rozhodnutie o poskytnutí subvencie bude vydané po potvrdení zo strany EÚ o doručení tohto oznámenia

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci: Od decembra 2006 do 31. decembra 2008 vrátane

Účel pomoci: Pomoc sa vzťahuje na premiestnenie perspektívnych podnikov na chov mliečneho dobytka vo verejnom záujme z oblastí, kde existujú obmedzenia najmä z hľadiska územného plánovania, ale kde je existencia fariem na chov mliečneho dobytka mimoriadne dôležitá na udržanie kvality životného prostredia a krajiny. Podľa cieľov provincie musí byť premiestnenie farmy na chov mliečneho dobytka zamerané na kvalitu krajiny a životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj

Príslušné odvetvia hospodárstva: Pomoc môžu získať farmy s intenzívnym chovom mliečneho dobytka (malé a stredné podniky) s veľkosťou 75 holandských veľkostných jednotiek (Nederlandse grootte eenheden – NGE)) alebo viac, ktoré sa nachádzajú v oblastiach s vyšším ako dvojpercentným výškovým stúpaním v južnom Limbursku

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Internetová stránka: www.limburg.nl


(1)  Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 1, 3.1.2004, s. 1

(3)  Ú. v. L ES 10, 13.1.2001, s. 30