52007PC0717

Návrh nariadenie Rady, ktorým sa uplatňujú opatrenia na tovar s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT), stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve /* KOM/2007/0717 v konečnom znení - ACC 2007/0250 */


[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |

Brusel, 13.11.2007

KOM(2007) 717 v konečnom znení

2007/0250 (ACC)

Návrh

NARIADENIE RADY,

ktorým sa uplatňujú opatrenia na tovar s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT), stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve

(predložená Komisiou)

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Tento návrh nariadenia Rady, ktorým sa uplatňujú opatrenia na tovar s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT), stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve vyplýva z oznámenia Komisie Rade a Európskemu parlamentu o dohodách o hospodárskom partnerstve (DHP), ktoré Komisia prijala 23. októbra 2007 (KOM(2007) 635).

V tomto oznámení sa uvádza, ako možno dosiahnuť kľúčové ciele úplných a komplexných dohôd o hospodárskom partnerstve so všetkými regiónmi AKT pri čo najväčšej minimalizácii rizika narušenia obchodu pre tie africké, karibské a tichomorské regióny alebo subregióny, ktoré ukončia rokovania o dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve, pred dátumom uplynutia platnosti súčasného obchodného režimu 31. decembra 2007 a spôsobom, ktorý je v súlade s medzinárodnými záväzkami Spoločenstva. V nariadení sa to uskutočňuje prostredníctvom vytvorenia právneho základu na uplatňovanie opatrení na tovar stanovených v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve.

Toto nariadenie bude založené na ustanoveniach v týchto dohodách, ktorými sa umožní uplatňovanie dohôd, pokiaľ to bude možné, pred dočasným uplatňovaním dohôd na recipročnom základe. Tak bude mať naďalej účinnosť aj po tom, ako sa dohody začnú dočasne uplatňovať a vstúpia do platnosti, a bude zmenené, doplnené alebo nahradené s cieľom uviesť ho do súladu s tými aspektmi dohôd, ktoré nebolo možné zahrnúť do tohto nariadenia. Výsledkom toho je skutočnosť, že týmto nariadením nie sú dotknuté príslušné postupy na uzatváranie a vstup do platnosti týchto zmlúv.

2007/0250 (ACC)

Návrh

NARIADENIE RADY,

ktorým sa uplatňujú opatrenia na tovar s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT), stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie[1],

keďže:

(1) V článku 37 ods. 1 dohody o partnerstve uzatvorenej medzi členmi africkej, karibskej a tichomorskej skupiny štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom (ES) a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Cotonou dňa 23. júna 2000[2] (ďalej len „dohoda o partnerstve AKT – ES“), sa ustanovuje, že dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) majú vstúpiť do platnosti najneskôr 1. januára 2008.

(2) V článku 36 ods. 3 dohody z Cotonou sa ustanovuje zachovanie obchodných režimov uvedených v prílohe V k tejto dohode do 31. decembra 2007.

(3) Spoločenstvo od roku 2002 rokuje o dohodách o hospodárskom partnerstve so skupinou štátov AKT vo forme šiestich regiónov, ktoré zahŕňajú štáty Karibiku, strednej Afriky, východnej a južnej Afriky, tichomorské ostrovné štáty, Juhoafrické rozvojové spoločenstvo a západnú Afriku.

(4) V tých dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve, v súvislosti s ktorými boli rokovania ukončené, sa stanovuje, že strany môžu prijať opatrenia na uplatňovanie dohody pred dočasným uplatňovaním na recipročnom základe v uskutočniteľnom rozsahu. Na základe týchto ustanovení je vhodné prijať opatrenia na uplatňovanie týchto dohôd.

(5) Opatrenia, ktoré toto nariadenie obsahuje, sa majú podľa potreby zmeniť a doplniť v súlade s dohodami, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve vtedy, keď sú takéto dohody podpísané a uzatvorené podľa článku 300 zmluvy a keď sú platné. Platnosť opatrení sa úplne alebo čiastočne skončí, ak príslušné dohody nevstúpia do platnosti v primeranom časovom období v súlade s Viedenským dohovorom o zmluvnom práve.

(6) Pre Spoločenstvo sa v ustanoveniach dohôd, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve, stanovuje prístup bez ciel a colných kvót pre všetky výrobky s výnimkou zbraní, na ktoré sa vzťahujú prechodné obdobia a dohody týkajúce sa určitých citlivých výrobkov a osobitné dohody pre francúzske zámorské departmány. Vzhľadom na špecifickosť situácie Južnej Afriky výrobky s pôvodom v Južnej Afrike budú aj naďalej využívať výhody plynúce z príslušných ustanovení dohody o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej[3], až dovtedy, kým nevstúpi do platnosti dohoda, ktorou sa uzatvoria alebo ktorá vedie k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve medzi Spoločenstvom a Južnou Afrikou.

(7) Namiesto opierania sa o osobitné úpravy pre najmenej rozvinuté krajiny, ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č. 980/2005 z 27. júna 2005, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií[4], sa dáva prednosť tomu, aby tieto najmenej rozvinuté krajiny, ktoré sú aj štátmi AKT, zakladali svoje budúce obchodné vzťahy so Spoločenstvom na dohodách o hospodárskom partnerstve. Na urýchlenie takéhoto vývoja je vhodné zabezpečiť, aby krajiny, ktoré ukončili rokovania o dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve, a ktoré môžu využívať výhody plynúce z opatrení ustanovených v tomto nariadení, mohli aj naďalej počas obmedzeného časového obdobia využívať výhody plynúce z osobitných úprav pre najmenej rozvinuté krajiny v nariadení (ES) č. 980/2005[5] v súvislosti s tými výrobkami, pri ktorých sú prechodné opatrenia ustanovené v tomto nariadení menej výhodné.

(8) Pravidlami pôvodu uplatniteľnými na dovoz uskutočnený podľa tohto nariadenia by počas prechodného obdobia mali byť pravidlá uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu. Tieto pravidlá pôvodu sa postupne nahrádzajú na základe príslušnej dohody o hospodárskom partnerstve.

(9) Je potrebné stanoviť možnosť dočasného pozastavenia účinnosti opatrení ustanovených v tomto nariadení v prípade neposkytnutia administratívnej spolupráce, nezrovnalostí alebo podvodu. Ak členský štát poskytne Komisii informácie o možnom podvode alebo neposkytnutí administratívnej spolupráce, uplatnia sa príslušné právne predpisy Spoločenstva, najmä nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach[6].

(10) Je vhodné, aby sa týmto nariadením stanovili prechodné opatrenia pre cukor a ryžu spolu s osobitnými prechodnými mechanizmami týkajúcimi sa ochrany a dohľadu uplatniteľnými po skončení účinnosti prechodných opatrení.

(11) V súvislosti s prechodnými opatreniami pre cukor sa s účinnosťou od 1. októbra 2009 prestane uplatňovať protokol 3 pripojený k prílohe V k dohode z Cotonou (obsahujúcej text protokolu 3 týkajúceho sa cukru z AKT)[7].

(12) Vzhľadom na skončenie platnosti protokolu 3 a zvláštnu citlivosť trhu s cukrom je vhodné prijať v súvislosti s týmto výrobkom prechodné opatrenia. Súčasne je vhodné prijať osobitné prechodné opatrenia dohľadu a ochrany na určité spracované poľnohospodárske výrobky s možným vysokým obsahom cukru, s ktorými by sa mohlo obchodovať s cieľom vyhnúť sa prechodným osobitným ochranným opatreniam týkajúcim sa dovozu cukru do ES.

(13) Je vhodné prijať aj všeobecné ochranné opatrenia na výrobky zahrnuté v tomto nariadení.

(14) Vzhľadom na zvláštnu citlivosť problematiky poľnohospodárskych výrobkov je vhodné, aby dvojstranné ochranné opatrenia mohli byť prijaté v prípade, ak dovoz spôsobuje alebo ak hrozí, že môže spôsobiť, narušenia na trhoch s takýmito výrobkami alebo narušenia v mechanizmoch regulujúcich tieto trhy.

(15) V súlade s článkom 299 ods. 2 zmluvy by sa vo všetkých politikách Spoločenstva malo náležite prihliadať na osobitnú štrukturálnu, sociálnu a hospodársku situáciu najvzdialenejších regiónov Spoločenstva najmä v súvislosti s colnou a obchodnou politikou.

(16) Pri účinnom stanovovaní pravidiel týkajúcich sa dvojstranných ochranných opatrení by sa preto mala venovať zvláštna pozornosť citlivosti poľnohospodárskych výrobkov, najmä cukru, a mimoriadnej zraniteľnosti a záujmom najvzdialenejších regiónov Spoločenstva.

(17) Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na uplatňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu[8].

(18) Toto nariadenie si vyžaduje zrušenie súčasného súboru nariadení prijatých v kontexte prílohy V dohody o partnerstve AKT – ES, najmä nariadenia (ES) č. 2285/2002 o ochranných opatreniach stanovených v dohode o partnerstve AKT – ES a o zrušení nariadenia (EHS) č. 3705/90[9], nariadenia (ES) 2286/2002 z 10. decembra 2002 o postupoch uplatniteľných na poľnohospodárske výrobky a tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v afrických, karibských a tichomorských štátoch (štáty AKT) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1706/98 a článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1964/2005 z 29. novembra 2005 o colných sadzbách na banány[10]. V dôsledku toho sa všetky vykonávacie opatrenia založené na tých ustanoveniach, ktoré sa zrušujú, pokladajú za obsolentné,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Kapitola 1 Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a prístup na trh

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa uplatňujú opatrenia na tovar s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT), stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1. Toto nariadenie sa uplatňuje na tovar s pôvodom v regiónoch a štátoch uvedených v prílohe I.

2. Na základe návrhu Komisie Rada zmení a doplní prílohu I pridaním regiónov alebo štátov zo skupiny štátov AKT, ktoré ukončili rokovania o dohode medzi Spoločenstvom a týmto regiónom alebo štátom, ktorá minimálne spĺňa požiadavky článku XXIV GATT 1994.

3. Štát alebo región zostane uvedený v prílohe I, ak Rada na návrh Komisie nezmení prílohu I a neodstráni región alebo štát z tejto prílohy, najmä tam, kde:

(a) región alebo štát signalizuje svoj úmysel neratifikovať dohodu, ktorá mu umožňovala, aby bol zahrnutý do prílohy I;

(b) ratifikácia dohody, ktorá umožňovala regiónu alebo štátu, aby bol zahrnutý do prílohy I, sa neuskutočnila v primeranom časovom období tak, že nadobudnutie platnosti zmluvy je neprimerane odďaľované; alebo

(c) dohoda je ukončená, alebo dotknutý región alebo štát ukončí svoje práva a záväzky podľa tejto dohody, ale dohoda inak zostáva v platnosti.

Článok 3

Prístup na trh pre tovar s pôvodom v regiónoch alebo štátoch uvedených v prílohe I

1. S výhradou článkov 6, 7 a 8 sa zruší dovozné clo na všetky výrobky kapitol 1 až 97 s výnimkou kapitoly 93 harmonizovaného systému s pôvodom v regióne alebo štáte uvedenom v prílohe I. Takéto zrušenie podlieha prechodným mechanizmom týkajúcim sa ochrany a dohľadu stanoveným v článkoch 9 a 10 a všeobecným ochranným mechanizmom stanoveným v článkoch 11 až 22.

2. Na výrobky kapitoly 93 harmonizovaného systému s pôvodom v regiónoch alebo štátoch uvedených v prílohe I sa naďalej uplatňujú uplatňované clá MFN.

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 980/2005, tovar s pôvodom v najmenej rozvinutých krajinách, ktoré sú uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 980/2005 a ktoré sú zahrnuté v prílohe I k tomuto nariadeniu, popri úpravách stanovených v tomto nariadení naďalej využíva výhody z preferencií stanovených v súlade s nariadením (ES) č. 980/2005, pokiaľ ide o výrobky:

(a) položky colného sadzobníka 1006 s výnimkou podpoložky 10061010 do 31. decembra 2009; a

(b) položky colného sadzobníka 1701 do 30. septembra 2009.

4. Odsek 1 a články 6, 7 a 8 sa neuplatňujú na výrobky s pôvodom v Južnej Afrike. Takéto výrobky podliehajú príslušným ustanoveniam dohody o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej[11]. V súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 3 sa k tomuto nariadeniu pripojí príloha, v ktorej sa stanoví režim uplatniteľný na výrobky s pôvodom v Južnej Afrike po tom, ako budú príslušné obchodné ustanovenia dohody o obchode, rozvoji a spolupráci nahradené príslušnými ustanoveniami dohody, ktorou sa uzatvára alebo ktorá vedie k uzatvoreniu dohody o hospodárskom partnerstve.

5. Odsek 1 a článok 7 sa neuplatňujú buď na výrobky položky colného sadzobníka 1701 alebo na výrobky položky colného sadzobníka 0803 0019 s pôvodom v regióne alebo štáte uvedené v prílohe 1 a prepustené do voľného obehu vo francúzskych zámorských departmánoch do 1. januára 2018. Toto obdobie sa predlžuje do 1. januára 2023, ak sa nedohodne s regiónmi alebo štátmi uvedenými v prílohe I inak podľa príslušných dohôd. Komisia uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie , v ktorom informuje zainteresované strany o skončení účinnosti tohto ustanovenia.

Kapitola II Pravidlá pôvodu a administratívna spolupráca

Článok 4

Pravidlá pôvodu

1. Pravidlá pôvodu ustanovené v prílohe II sa uplatňujú s cieľom určiť, či výrobky majú pôvod v regiónoch alebo štátoch uvedených v prílohe I.

2. Pravidlá pôvodu stanovené v prílohe II sa nahrádzajú pravidlami pripojenými k akejkoľvek dohode s krajinami uvedenými v prílohe I, buď ak sa táto dohoda dočasne uplatňuje alebo ak vstúpi do platnosti, podľa toho, čo nastane skôr. Komisia informuje hospodárske subjekty prostredníctvom uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie . V oznámení sa uvedie dátum dočasného uplatňovania alebo vstupu do platnosti, ktorý bude dátumom, od ktorého sa pravidlá pôvodu v dohode budú uplatňovať na výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

3. Komisia v spolupráci s výborom pre colný kódex zriadeným nariadením (EHS) 2913/92 sleduje vykonávanie a uplatňovanie ustanovení prílohy II. Technické zmeny a doplnenia a rozhodnutia o riadení prílohy II môžu byť prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 247 a 247A nariadenia (ES) č. 2913/92.

Článok 5

Administratívna spolupráca

1. Ak Komisia na základe objektívnej informácie zistila, že nebola poskytnutá administratívna spolupráca a/alebo došlo k nezrovnalostiam alebo podvodu, môže v súlade s týmto článkom dočasne pozastaviť zrušenie ciel v článkoch 3, 6 a 7 (ďalej len „príslušné zaobchádzanie“).

2. Na účely tohto článku sa za neposkytnutie administratívnej spolupráce okrem iného považuje:

(a) opakované nedodržanie príslušných povinností, na základe ktorých sa vyžaduje overenie statusu pôvodu príslušného výrobku, resp. výrobkov;

(b) opakované odmietnutie alebo zbytočné prieťahy v súvislosti s následným overením dôkazu o pôvode alebo oznámením výsledkov tohto overenia;

(c) opakované odmietnutie alebo zbytočné prieťahy v súvislosti so získaním povolenia na vykonanie kontroly administratívnej spolupráce zameranej na overenie pravosti dokumentov alebo správnosti informácií, ktoré sa týkajú poskytnutia príslušného zaobchádzania stanoveného v tomto nariadení.

Na účely tohto článku sa zistenie nezrovnalostí alebo podvodu môže konštatovať okrem iného vtedy, ak bez uspokojivého vysvetlenia dôjde k rýchlemu nárastu dovozu tovaru nad zvyčajnú úroveň výrobnej a vývoznej kapacity príslušného regiónu alebo štátu.

3. Ak Komisia na základe informácií poskytnutých členským štátom alebo z vlastnej iniciatívy zistí, že podmienky stanovené v uvedených odsekoch 1 a 2 sú splnené, Komisia môže v súlade s postupom stanoveným v článku 24 ods. 2 tohto nariadenia pozastaviť príslušné zaobchádzanie, ak najprv:

(a) informovala výbor uvedený v článku 24;

(b) upovedomila dotknutý región alebo štát v súlade s akýmikoľvek príslušnými postupmi uplatniteľnými medzi Komisiou a týmto štátom alebo regiónom; a

(c) uverejnila oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie o tom, že sa zistilo neposkytnutie administratívnej spolupráce, nezrovnalosti alebo podvod.

4. Trvanie pozastavenia podľa tohto článku sa obmedzuje do tej miery, aká je nevyhnutná na ochranu finančných záujmov Spoločenstva. Nepresiahne obdobie šiestich mesiacov, ktoré sa môže obnoviť. Na konci obdobia Komisia rozhodne o ukončení pozastavenia po tom, ako informuje výbor uvedený v článku 24, alebo predĺži obdobie pozastavenia v súlade s postupom uvedeným v odseku 3.

5. Postupy dočasného pozastavenia stanovené v odsekoch 2 až 4 tohto článku sa nahrádzajú postupmi stanovenými v akejkoľvek dohode s krajinami uvedenými v prílohe I, buď ak sa táto dohoda dočasne uplatňuje alebo ak vstúpi do platnosti, podľa toho, čo nastane skôr. Komisia informuje hospodárske subjekty prostredníctvom uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie . V oznámení sa uvedie dátum dočasného uplatňovania alebo vstupu do platnosti, ktorý bude dátumom, od ktorého sa postupy dočasného pozastavenia v dohode budú uplatňovať na výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

6. Komisia, aby mohla implementovať dočasné pozastavenie stanovené v akejkoľvek dohode s krajinami, ktoré sú uvedené v prílohe I, musí bez zbytočného odkladu:

(a) informovať výbor stanovený v článku 24 o tom, že sa zistilo neposkytnutie administratívnej spolupráce, nezrovnalosti alebo podvod; a

(b) uverejniť oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie o tom, že sa zistilo neposkytnutie administratívnej spolupráce, nezrovnalosti alebo podvod.

Komisia prijme rozhodnutie, ktorým pozastaví príslušné zaobchádzanie, v súlade s postupom stanoveným v článku 24 ods. 2 tohto nariadenia.

Kapitola III Prechodné opatrenia

Oddiel 1 RYžA

Článok 6

Nulové colné kvóty a prípadné zrušenie ciel

1. Dovozné clá na výrobky uvedené v položke colného sadzobníka 1006 sa zrušia od 1. januára 2010 s výnimkou dovozných ciel na výrobky uvedené v podpoložke 1006 10 10, ktoré sa zrušia od 1. januára 2008.

2. Pre výrobky uvedené v položke colného sadzobníka 1006 s výnimkou podpoložky 1006 10 10 s pôvodom v štátoch uvedených v prílohe I, ktoré tvoria súčasť regiónu CARIFORUM, sa otvoria tieto colné kvóty s nulovým clom:

(a) 187 000 ton, ekvivalent lúpanej ryže, v období medzi 1. januárom 2008 a 31. decembrom 2008;

(b) 250 000 ton, ekvivalent lúpanej ryže, v období medzi 1. januárom 2009 a 31. decembrom 2009.

3. Podrobné pravidlá implementácie colných kvót uvedených v odseku 2 sa určia v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 13 a 26 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1785/2003[12].

Oddiel 2 CUKOR

ČLÁNOK 7

Nulové colné kvóty a prípadné zrušenie ciel

1. Dovozné clá na výrobky uvedené v položke colného sadzobníka 1701 sa zrušia od 1. októbra 2009.

2. Popri colných kvótach otvorených a spravovaných podľa článku 28 nariadenia (ES) č. 318/2006[13] sa pre výrobky uvedené v podpoložke colného sadzobníka 1701 11 10 na obdobie medzi 1. októbrom 2008 a 30. septembrom 2009 otvoria tieto colné kvóty:

(a) 150 000 ton, ekvivalent bieleho cukru, pri nulovom cle vyhradenom pre výrobky s pôvodom v najmenej rozvinutých krajinách, ako sú uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 980/2005 a ktoré sú uvedené v prílohe I. Táto colná kvóta sa rozdelí medzi regióny podľa množstiev, ktoré sa určia v súlade s dohodami, na základe ktorých sú regióny a štáty zaradené do prílohy I; a

(b) 80 000 ton, ekvivalent bieleho cukru, pri nulovom cle vyhradenom pre výrobky s pôvodom v regiónoch alebo štátoch, ktoré nie sú najmenej rozvinutými krajinami a ktoré sú uvedené v prílohe I. Táto colná kvóta sa rozdelí medzi regióny podľa množstiev, ktoré sa určia v súlade s dohodami, na základe ktorých sú regióny a štáty zaradené do prílohy I.

3. Článok 30 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa uplatňuje na dovoz podľa colných kvót uvedených v predchádzajúcom odseku.

4. Podrobné pravidlá rozdelenia podľa regiónov a implementácie colných kvót uvedených v tomto článku určí Komisia v súlade s postupmi uvedenými v článku 39 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006.

Článok 8

Prechodné opatrenie

V období od 1. októbra 2009 do 30. septembra 2012 sa článok 7 ods. 1 neuplatňuje na dovoz výrobkov s kódom KN 1701 s výnimkou prípadov, keď sa dovozca rozhodne zakúpiť takéto výrobky za cenu, ktorá nie je nižšia ako 90% z referenčnej ceny (na základe c.i.f.) stanovenej v článku 3 nariadenia (ES) č. 318/2006 na príslušný hospodársky rok.

Článok 9

Prechodný ochranný mechanizmus pre cukor

1. V období od 1. októbra 2009 do 30. septembra 2015 môže byť zaobchádzanie poskytnuté v článku 7 ods. 1 v súvislosti s dovozom výrobkov uvedených v položke colného sadzobníka 1701 s pôvodom v regiónoch alebo štátoch, ktoré sú uvedené v prílohe I a ktoré nie sú najmenej rozvinutými krajinami uvedenými v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 980/2005, pozastavené, ak:

(a) dovoz s pôvodom v regiónoch alebo štátoch, ktoré sú štátmi AKT a ktoré nie sú najmenej rozvinutými krajinami uvedenými v prílohe 1 k nariadeniu (ES) č. 980/2005 prekročí tieto množstvá:

(i) 1,38 milióna ton v hospodárskom roku 2009/2010,

(ii) 1,45 milióna ton v hospodárskom roku 2010/2011,

(iii) 1,6 milióna ton v hospodárskych rokoch 2011/2012 až 2014/2015; a

(b) dovoz s pôvodom vo všetkých štátoch AKT prekročí 3,5 milióna ton.

2. Množstvá stanovené v odseku 1 písm. a) môžu byť ďalej rozdelené podľa regiónov.

3. Počas obdobia uplatňovania tohto článku si dovoz výrobkov položky colného sadzobníka 1701 s pôvodom v regiónoch alebo oblastiach uvedených v prílohe I bude vyžadovať dovoznú licenciu.

4. Pozastavenie zaobchádzania poskytnutého v článku 7 ods. 1 sa skončí na konci hospodárskeho roka, v ktorom bolo zavedené.

5. Podrobné pravidlá ďalšieho rozdelenia množstiev stanovených v odseku 1 na riadenie systému uvedeného v odsekoch 1, 3 a 4 sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006.

Článok 10

Prechodný mechanizmus dohľadu

1. V období od 1. januára 2008 do 30. septembra 2015 dovoz výrobkov uvedených v položkách colného sadzobníka 17049099, 18061030, 18061090, 21069059, 21069098 s pôvodom v regiónoch alebo štátoch uvedených v prílohe I podlieha mechanizmu dohľadu uvedenému v článku 308d nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa stanovujú ustanovenia na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 2913/92, ktorým sa zriaďuje Colný kódex Spoločenstva[14].

2. Na základe tohto dohľadu Komisia overí, či došlo ku kumulatívnemu nárastu dovozu jedného alebo viacerých týchto výrobkov s pôvodom v konkrétnom regióne v objeme viac ako 20% počas obdobia dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov v porovnaní s priemerom ročného dovozu za posledné tri dvanásťmesačné obdobia.

3. Ak je dosiahnutá úroveň uvedená v odseku 2, Komisia podrobí analýze štruktúru obchodu, ekonomické opodstatnenie a obsah cukru takéhoto dovozu. Ak Komisia dospeje k záveru, že takýto dovoz sa využíva na obchádzanie colných kvót, prechodných opatrení a zvláštneho ochranného mechanizmu uvedených v článkoch 7, 8 a 9, môže do konca dotknutého hospodárskeho roka pozastaviť uplatňovanie článku 3 ods. 1 na dovoz výrobkov uvedených v položkách colného sadzobníka 17049099, 18061030, 18061090, 21069059, 21069098 s pôvodom v regiónoch alebo štátoch uvedených v prílohe I, ktoré nie sú najmenej rozvinutými krajinami uvedenými v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 980/2005.

4. Podrobné pravidlá riadenia tohto systému a rozhodnutia o pozastavení sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 16 nariadenia (ES) č. 3448/93[15].

Kapitola IV Všeobecné ochranné ustanovenia

Článok 11

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto kapitoly:

(a) „ výrobné odvetvie Spoločenstva “ znamená výrobcov podobných výrobkov alebo priamo si konkurujúcich výrobkov v rámci Spoločenstva ako celku alebo tých výrobcov v rámci Spoločenstva, ktorých spoločná výroba podobných alebo priamo si konkurujúcich výrobkov predstavuje podstatnú časť celkovej výroby týchto výrobkov v Spoločenstve;

(b) „ vážna ujma “ znamená závažné celkové poškodenie pozície výrobcov zo Spoločenstva;

(c) „ hrozba vážnej ujmy “ znamená vážnu ujmu, ktorá je zreteľne bezprostredne hroziaca;

(d) „ narušenia “ znamenajú ťažkosti v sektore alebo výrobnom odvetví;

(e) „ hrozba narušení “ znamená narušenia, ktoré sú zreteľne bezprostredne hroziace.

Článok 12

Zásady

1. Ochranné opatrenie možno zaviesť v súlade s ustanoveniami uvedenými v tejto kapitole vtedy, keď sa výrobky s pôvodom v štátoch uvedených v prílohe I dovážajú do Spoločenstva v takých zvýšených množstvách a za takých podmienok, že môžu spôsobiť alebo hrozia spôsobením niektorého z týchto javov:

(a) vážnu ujmu výrobnému odvetviu Spoločenstva,

(b) narušenia v sektore hospodárstva najmä tam, kde tieto narušenia spôsobujú vážne sociálne problémy alebo ťažkosti, ktoré by mohli zapríčiniť vážne zhoršenie hospodárskej situácie Spoločenstva, alebo

(c) narušenia na trhoch s poľnohospodárskymi výrobkami[16] alebo mechanizmov regulujúcich tieto trhy.

2. V prípadoch, keď sa výrobky s pôvodom v štátoch uvedených v prílohe I dovážajú do Spoločenstva v takých zvýšených množstvách a za takých podmienok, že môžu spôsobiť alebo hrozia spôsobením narušení hospodárskej situácie jedného alebo viacerých najvzdialenejších regiónov Spoločenstva, možno v súlade s ustanoveniami uvedenými v tejto kapitole zaviesť ochranné opatrenie.

Článok 13

Stanovenie podmienok uloženia ochranných opatrení

1. Stanovenie vážnej ujmy alebo jej hrozby zahŕňa okrem iného tieto faktory:

(a) objem dovozu, najmä ak došlo k významnému nárastu v absolútnom meradle alebo v pomere k výrobe alebo spotrebe v Spoločenstve;

(b) cena dovozu, najmä ak došlo k značnému zníženiu cien v porovnaní s cenou podobného výrobku v Spoločenstve;

(c) následný vplyv na výrobcov zo Spoločenstva, ako vyplýva z trendov v určitých hospodárskych faktoroch, akými sú výroba, využívanie kapacít, zásoby, predaj, podiel na trhu, pokles cien alebo zabránenie zvýšeniu cien, ktoré by inak nastalo, zisk, návratnosť investovaného kapitálu, peňažný tok, zamestnanosť;

(d) faktory iné ako dovozné trendy, ktoré spôsobujú alebo by mohli spôsobiť ujmu príslušným výrobcom zo Spoločenstva.

2. Stanovenie narušení alebo ich hrozby sa zakladá na objektívnych faktoroch, medzi ktoré patria:

(a) nárast objemu dovozu v absolútnom meradle alebo v pomere k výrobe v Spoločenstve alebo k dovozu z iných zdrojov a

(b) účinok takéhoto dovozu na ceny, alebo

(c) účinok takéhoto dovozu na situáciu vo výrobnom odvetví Spoločenstva alebo v príslušnom hospodárskom odvetví vrátane okrem iného úrovní predaja, výroby, finančnej situácie a zamestnanosti.

3. Pri stanovovaní, či sa dovoz uskutočňuje za takých podmienok, ktoré môžu spôsobiť alebo hrozia spôsobením narušení na trhoch s poľnohospodárskymi výrobkami alebo mechanizmov regulujúcich tieto trhy vrátane predpisov vytvárajúcich organizácie spoločného trhu, musia sa do úvahy zobrať všetky príslušné objektívne faktory vrátane jedného alebo viacerých z týchto prvkov:

(a) objem dovozu v porovnaní s úrovňami predchádzajúcich kalendárnych alebo hospodárskych rokov, vnútorná výroba a spotreba, plánované budúce úrovne podľa reformy organizácií spoločného trhu;

(b) úroveň vnútorných cien v porovnaní s referenčnými alebo konečnými cenami, prípadne, ak to nie je možné, v porovnaní s priemernými cenami na vnútornom trhu počas rovnakého obdobia predchádzajúcich hospodárskych rokov;

(c) od 1. októbra 2015 na trhoch s výrobkami uvedenými v položke colného sadzobníka 1701: situácie, pri ktorých sa priemerná trhová cena bieleho cukru v Spoločenstve zníži počas dvoch po sebe nasledujúcich mesiacov pod 80% priemernej trhovej ceny bieleho cukru v Spoločenstve, ktorá prevládala počas predchádzajúceho hospodárskeho roka.

4. Pri stanovovaní, či sú uvedené podmienky splnené, pokiaľ ide o najvzdialenejšie regióny Spoločenstva, sa analýzy obmedzia na územie dotknutého najvzdialenejšieho územia, resp. území. Zvláštna pozornosť sa venuje veľkosti miestneho výrobného odvetvia, jeho finančnej situácii a situácii v zamestnanosti.

Článok 14

Začatie konania

1. Prešetrovanie sa začne na žiadosť členského štátu alebo z vlastného podnetu Komisie, ak jej je zrejmé, že existujú dostatočné dôkazy oprávňujúce začať takéto prešetrovanie.

2. Členské štáty informujú Komisiu, ak by si dovozné trendy z ktoréhokoľvek zo štátov uvedených v prílohe I vyžadovali ochranné opatrenia. Tieto informácie musia obsahovať dostupné dôkazy na základe kritérií stanovených v článku 13. Komisia odovzdá tieto informácie do troch pracovných dní všetkým členským štátom.

3. Konzultácie s členskými štátmi sa uskutočnia do ôsmich pracovných dní, odkedy Komisia zaslala informácie členským štátom, ako je uvedené v odseku 2. Ak je po konzultáciách zjavné, že existujú dostatočné dôkazy oprávňujúce začať konanie, Komisia uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie . Začatie konania sa uskutoční do jedného mesiaca po prijatí informácií od členského štátu.

4. Ak Komisia po konzultáciách s členskými štátmi dospeje k názoru, že existujú podmienky stanovené v článku 12, okamžite informuje región alebo štáty uvedené v prílohe I o svojom úmysle začať prešetrovanie. Oznámenie môže byť spojené s pozvaním na konzultácie s cieľom vyjasniť situáciu a dosiahnuť vzájomne uspokojivé riešenie.

Článok 15

Prešetrovanie

1. Po začatí konania Komisia začne prešetrovanie.

2. Komisia môže požiadať členské štáty o informácie a členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby vyhoveli takejto žiadosti. Pokiaľ ide o informácie vo všeobecnom záujme alebo ak o ich sprostredkovanie požiadal členský štát, Komisia ich zašle všetkým členským štátom za predpokladu, že nie sú dôverné; ak ide o dôverné informácie, Komisia pošle zhrnutie, ktoré nie je dôverné.

3. V prípade, ak sa prešetrovanie obmedzí na najvzdialenejší región, Komisia môže prostredníctvom dotknutého členského štátu požiadať príslušné miestne orgány o poskytnutie informácií uvedených v odseku 2.

4. Prešetrovanie sa vždy, keď je to možné, ukončí do šiestich mesiacov od jeho začatia. Za výnimočných okolností môže byť táto lehota predĺžená o tri mesiace.

Článok 16

Uloženie dočasných ochranných opatrení

1. Dočasné ochranné opatrenia sa uplatnia za kritických okolností, ak by omeškanie spôsobilo škodu, ktorú by bolo ťažké napraviť, na základe predbežného zistenia existencie niektorej z podmienok stanovených v článku 12. Komisia prijme takéto dočasné opatrenia po konzultáciách s členskými štátmi alebo, v prípadoch extrémnej naliehavosti, po informovaní členských štátov. V tomto druhom prípade sa konzultácie uskutočnia do 10 dní po oznámení opatrení, ktoré Komisia prijala, členským štátom.

2. Vzhľadom na špecifickú situáciu najvzdialenejších regiónov a ich zraniteľnosť z dôvodu akéhokoľvek prudkého zvýšenia dovozu sa v konaní, ktoré sa ich týka, uplatnia dočasné ochranné opatrenia, ak predbežné zistenie ukázalo rast dovozu. V tomto prípade Komisia pri prijatí opatrení informuje členské štáty a konzultácie sa uskutočnia do 10 dní po oznámení opatrení, ktoré Komisia prijala, členským štátom.

3. Ak členský štát požaduje okamžitú intervenciu zo strany Komisie a ak sú splnené podmienky odseku 1 alebo 2 tohto článku, Komisia prijme rozhodnutie do piatich pracovných dní od prijatia žiadosti.

4. Komisia bezodkladne informuje Radu a členské štáty o každom rozhodnutí prijatom na základe odsekov 1, 2 a 3. Rada môže do jedného mesiaca od informovania Komisiou podľa tohto odseku kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť inak.

5. Dočasné opatrenia môžu mať formu zvýšenia cla na príslušný výrobok na úroveň, ktorá neprekračuje clo uplatňované na ostatných členov WTO, alebo na úroveň colných kvót.

6. Trvanie dočasných opatrení neprekročí 180 dní. V prípadoch, keď sa dočasné opatrenia obmedzujú na najvzdialenejšie regióny, ich trvanie nemôže prekročiť 200 dní.

7. Ak by sa dočasné ochranné opatrenia zrušili, pretože prešetrovanie preukázalo, že podmienky obsiahnuté v článkoch 12, a 13 neboli splnené, automaticky sa vrátia všetky clá, ktoré boli vybrané v dôsledku týchto dočasných opatrení.

Článok 17

Ukončenie prešetrovania a konania bez opatrení

Ak sa dvojstranné ochranné opatrenia nepokladajú za potrebné a v poradnom výbore uvedenom v článku 21 nebola vznesená žiadna námietka, prešetrovanie a konanie sa rozhodnutím Komisie ukončia. Vo všetkých ostatných prípadoch Komisia ihneď predloží Rade správu o výsledkoch konzultácií spolu s návrhom nariadenia Rady o tom, že konanie sa má skončiť. Prešetrovanie sa považuje za ukončené, ak Rada do jedného mesiaca kvalifikovanou väčšinou nerozhodne inak.

Článok 18

Uloženie konečných opatrení

1. Ak z konečného zistenia skutkového stavu vyplýva, že podmienky stanovené v článku 12 boli splnené, Komisia požiada o konzultácie s dotknutým regiónom alebo štátom v rámci vhodnej inštitucionálnej úpravy stanovenej v príslušných dohodách, ktoré umožňujú zaradenie regiónu alebo štátu do prílohy I, s cieľom nájsť vzájomne uspokojivé riešenie.

2. Ak konzultácie uvedené v odseku 1 nevedú k vzájomne uspokojivému riešeniu do tridsiatich dní, odkedy bol o tejto záležitosti informovaný dotknutý región alebo štát, Komisia po konzultácii s členskými štátmi prijme do dvadsiatich pracovných dní od ukončenia obdobia na konzultácie rozhodnutie o uložení konečných dvojstranných ochranných opatrení.

3. Každé rozhodnutie prijaté Komisiou podľa tohto článku sa oznámi Rade a členským štátom. Každý členský štát môže do desiatich pracovných dní odo dňa takéhoto oznámenia predložiť toto rozhodnutie Rade.

4. Ak členský štát predloží rozhodnutie Komisie Rade, môže Rada kvalifikovanou väčšinou toto rozhodnutie potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť. Ak Rada do jedného mesiaca od predloženia neprijala rozhodnutie, rozhodnutie prijaté Komisiou sa považuje za potvrdené.

5. Konečné opatrenia môžu mať jednu z týchto podôb:

- pozastavenie ďalšieho znižovania úrovne dovozného cla na príslušný výrobok s pôvodom v dotknutom regióne alebo štáte,

- zvýšenie cla na príslušný výrobok na úroveň, ktorá neprekračuje clo uplatňované na ostatných členov WTO,

- colná kvóta.

6. Na rovnaký výrobok z rovnakého regiónu alebo štátu sa neuplatňujú dvojstranné ochranné opatrenia skôr ako jeden rok po tom, ako takéto predchádzajúce opatrenia skončili alebo boli odstránené.

Článok 19

Trvanie a preskúmanie ochranných opatrení

1. Ochranné opatrenie zostane účinné len také obdobie, ktoré môže byť potrebné na zabránenie alebo odstránenie vážnej ujmy alebo narušení. Toto obdobie nepresiahne dva roky, pokiaľ sa nepredĺži podľa odseku 2. Tam, kde je opatrenie obmedzené na jeden alebo niekoľko najvzdialenejších regiónov Spoločenstva, nemôže obdobie uplatňovania opatrení presiahnuť štyri roky.

2. Počiatočné obdobie trvania ochranného opatrenia sa výnimočne môže predĺžiť v prípade, ak sa zistí, že ochranné opatrenie je aj naďalej potrebné na zabránenie alebo odstránenie vážnej ujmy alebo narušení.

3. O predĺžení sa rozhodne v súlade s postupmi tohto nariadenia vzťahujúcimi sa na prešetrovania a s použitím rovnakých postupov ako pri pôvodných opatreniach.

Celkové trvanie ochranného opatrenia nemôže presiahnuť štyri roky vrátane dočasného opatrenia. V prípade opatrenia obmedzeného na najvzdialenejšie regióny sa tento limit predlžuje na osem rokov.

4. Ak trvanie ochranného opatrenia presiahne jeden rok, toto opatrenie sa postupne a v pravidelných intervaloch počas obdobia jeho uplatňovania liberalizuje, a to vrátane akéhokoľvek obdobia predĺženia.Konzultácie s dotknutým regiónom alebo štátom sa uskutočňujú pravidelne v príslušných inštitucionálnych orgánoch dohôd s cieľom vytvoriť časový harmonogram ich zrušenia, len čo to podmienky umožnia.

Článok 20

Opatrenia dohľadu

1. V tých prípadoch, keď by trend dovozu výrobku s pôvodom v štáte AKT mohol spôsobiť jednu zo situácií uvedených v článku 12, môže dovoz tohto výrobku podliehať preventívnemu dohľadu zo strany Spoločenstva.

2. Rozhodnutie o zavedení dohľadu prijme Komisia.Každé rozhodnutie prijaté Komisiou podľa tohto článku sa oznámi Rade a členským štátom. Každý členský štát môže do desiatich pracovných dní odo dňa takéhoto oznámenia predložiť toto rozhodnutie Rade.Ak členský štát predloží rozhodnutie Komisie Rade, môže Rada kvalifikovanou väčšinou toto rozhodnutie potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť. Ak Rada do jedného mesiaca od predloženia neprijala rozhodnutie, rozhodnutie prijaté Komisiou sa považuje za potvrdené.

3. Opatrenia dohľadu majú obmedzenú lehotu platnosti. Pokiaľ nie je stanovené inak, prestanú platiť na konci druhého šesťmesačného obdobia nasledujúceho po prvých šiestich mesiacoch po zavedení opatrení.

4. Opatrenia dohľadu sa v prípade potreby môžu obmedziť na územie jedného alebo viacerých najvzdialenejších regiónov Spoločenstva.

5. Rozhodnutie o zavedení opatrení dohľadu sa bezodkladne oznámi príslušnému inštitucionálnemu orgánu zriadenému v príslušných dohodách, ktoré umožňujú zaradenie regiónu alebo štátu do prílohy I.

Článok 21

Konzultácie

Príslušným konzultačným výborom na účely tejto kapitoly je poradný výbor uvedený v článku 4 nariadenia (ES) č. 3285/94. V prípade výrobkov, ktoré patria pod kód KN 1701, tomuto výboru pomáha výbor zriadený na základe článku 39 nariadenia (ES) č. 318/2006.

Článok 22

Mimoriadne opatrenia s obmedzeným územným uplatnením

Ak sa zistí, že podmienky stanovené na prijatie dvojstranných ochranných opatrení boli splnené v jednom alebo vo viacerých členských štátoch Spoločenstva, Komisia po preskúmaní možných riešení môže výnimočne a v súlade s článkom 134 zmluvy schváliť uloženie opatrení dohľadu alebo ochranných opatrení obmedzených na príslušný členský štát alebo štáty, ak sa domnieva, že takéto opatrenia uplatnené na tejto úrovni sú vhodnejšie, ako opatrenia uplatnené v celom Spoločenstve. Tieto opatrenia musia byť prísne časovo obmedzené a musia čo najmenej narušiť fungovanie vnútorného trhu.

Kapitola V Procesné ustanovenia

Článok 23

Prispôsobenie technickému pokroku

Toto nariadenie sa zmení a doplní v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 3 s cieľom zohľadniť všetky technické zmeny, ktoré môžu byť potrebné v súvislosti s dohodami uzatvorenými s regiónmi alebo štátmi uvedenými v prílohe I.

Článok 24

Výbor

1. Komisii pomáha implementačný výbor DHP (ďalej len „výbor“).

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

4. Obdobie stanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Kapitola VI Záverečné ustanovenia

Článok 25

Zmeny a doplnenia

Článok 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1964/2005 sa vypúšťa.

Článok 26

Zrušenie existujúcich aktov

Týmto sa zrušujú tieto nariadenia:

(a) nariadenie (ES) č. 2285/2002

(b) nariadenie (ES) č. 2286/2002.

Článok 27

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a uplatňuje sa od 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Radu

predseda

PRÍLOHA 1

Zoznam regiónov alebo štátov, ktoré ukončili rokovania

PRÍLOHA 2

Pravidlá pôvodu

Táto príloha sa distribuuje ako samostatný dokument.

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ PRE NÁVRHY, KTORÉ MAJÚ ROZPOČTOVÝ VPLYV LEN NA STRANU PRÍJMOV

1. NÁZOV NÁVRHU:

Nariadenia Rady, ktorým sa uplatňujú opatrenia na tovar s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT), stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve.

2. ROZPOČTOVÉ POLOŽKY:

Kapitola a článok: 12/120

Suma zahrnutá do rozpočtu na príslušný rok: 16 431 900 000 (PNR 2008)

3. FINANČNÝ VPLYV

( Návrh nemá finančný vplyv

( Návrh nemá finančný vplyv na výdavky, ale má finančný vplyv na príjmy, a to s týmto účinkom:

Návrhom sa odstraňujú všetky zostávajúce colné sadzby na výrobky s pôvodom v tých regiónoch alebo štátoch AKT, ktoré ukončia rokovania o dohodách o hospodárskom partnerstve alebo dohodách obsahujúcich obchodné režimy, ktoré spĺňajú požiadavky WTO. V roku 2006 bolo teoretické maximálne clo splatné na výrobky s pôvodom v štátoch AKT 17,3 milióna EUR, čo predstavuje 13 miliónov EUR čistého príjmu.

Jedinou výnimkou je Južná Afrika, ktorá je zmluvnou stranou rokovaní o dohode o hospodárskom partnerstve, ale ktorej bude ponúknutý osobitný obchodný režim, v rámci ktorého budú zachované colné sadzby na určité výrobky dovezené do Spoločenstva. Tento obchodný režim je predmetom rokovania a finančný odhad bude súčasťou návrhu Rade na rozhodnutie o poverení na podpísanie príslušnej dohody o hospodárskom partnerstve.

Na základe ustanovení dohody z Cotonou a režimu „Všetko okrem zbraní“ všeobecného systému preferencií viac ako 99% tovaru s pôvodom v štátoch AKT vstupuje do Spoločenstva bez colných sadzieb. Je potrebné poznamenať, že aj 95% tovaru s pôvodom v Južnej Afrike vstupuje do Spoločenstva bez colných sadzieb na základe ustanovení dohody o obchode, rozvoji a spolupráci.

Nepredpokladajú sa žiadne dodatočné výdavky.

(v mil. EUR zaokrúhlené na 1 desatinné miesto)

Rozpočtová položka | Príjmy | 12-mesačné obdobie od 1. 1. 2008 | 2008 |

Článok 3, kapitola 1, hlava I | Vplyv na vlastné zdroje | 13,0 | 13,0 |

Stav po akcii |

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Článok 3, kapitola 1, hlava I | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |

4. OPATRENIA PROTI PODVODOM

Na ochranu finančných záujmov Európskych spoločenstiev proti podvodom a iným nezrovnalostiam môže Komisia vykonať kontroly a inšpekcie na mieste v súlade s článkom 5 kapitoly II tohto nariadenia. V prípade potreby Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) uskutoční prešetrovania, ktoré podliehajú nariadeniu (ES) č. 1073/1999 Európskeho parlamentu a Rady. Komisia bude pravidelne uskutočňovať kontroly dokumentov a kontroly na mieste.

[1] Ú. v. EÚ C , s. .

[2] Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3. Dohoda v znení opravy v Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 88.

[3] Ú. v. ES L 311, 4.12.1999, s. 1.

[4] Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2005, s. 1.

[5] Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2005, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

[7] Rozhodnutie Rady 2007/627/ES z 28. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 255, 29.9.2007, s. 38).

[8] Ú. v. ES L 184, 17.07.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

[9] Ú. v. ES L 348, 21.12.2002, s. 3.

[10] Ú. v. ES L 316, 2.12.2005, s. 1.

[11] Ú. v. ES L 311, 4.12.1999, s. 1.

[12] Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.

[13] Ú. v. ES L 58, 28.2.2006, s. 1.

[14] Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

[15] Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18.

[16] Na účely tohto článku sú poľnohospodárskymi výrobkami tie, ktoré sú zahrnuté v prílohe I dohody WTO o poľnohospodárstve.