52007PC0117

Návrh rozhodnutie Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii /* KOM/2007/0117 v konečnom znení - CNS 2007/0044 */


[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |

Brusel, 16.3.2007

KOM(2007) 117 v konečnom znení

2007/0044 (CNS)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY A KOMISIE

o uzatvorení protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

(predložen ý Komisiou)

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dohoda o partnerstve a spolupráci (DPS) medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na druhej strane je „zmiešanou“ dohodou, ktorá nadobudla platnosť 1. júla 1999, t. j. pred rozšírením Únie o Bulharskú republiku a Rumunsko. Je preto potrebné vypracovať protokol k DPS, aby nové členské štáty mohli pristúpiť k dohode v súlade s článkom 6 ods. 2 Aktu o pristúpení, ktorý je prílohou k Zmluve o pristúpení z 25. apríla 2005.

Rada 23. októbra 2006 poverila Komisiu, aby v mene Spoločenstva a jeho členských štátov otvorila rokovania s Uzbeckou republikou s cieľom uzavrieť protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci.

Rokovania s Uzbeckou republikou boli následne ukončené. Znenie protokolu, ktoré je výsledkom rokovaní, sa uvádza v prílohe.

Priložené sú návrhy na (1) rozhodnutie Rady o podpísaní a predbežnom uplatňovaní protokolu a (2) rozhodnutie Rady a Komisie o uzatvorení protokolu.

Komisia navrhuje, aby Rada:

- prijala rozhodnutie o podpísaní a predbežnom uplatňovaní protokolu v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov,

- uzatvorila protokol v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov a schválila uzatvorenie protokolu Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu.

2007/0044 (CNS)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY A KOMISIE

o uzatvorení protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na článok 44 ods. 2, poslednú vetu článku 47 ods. 2, článok 55, článok 57 ods. 2, článok 71, článok 80 ods. 2, článok 93, článok 94, článok 133 a článok 181a v spojení s druhou vetou článku 300 ods. 2 a prvým pododsekom článku 300 ods. 3 tejto zmluvy,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na druhý odsek jej článku 101,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie[1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu[2],

so zreteľom na súhlas Rady podľa článku 101 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

keďže:

(1) Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii bol podpísaný v mene Európskeho spoločenstva a členských štátov [ DOPLNIŤ DÁTUM ] v súlade s rozhodnutím Rady č. ....

(2) Do nadobudnutia jeho platnosti sa protokol uplatňuje predbežne od 1. januára 2007.

(3) Tento protokol by sa mal uzatvoriť,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii sa týmto schvaľuje v mene Európskeho spoločenstva, Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a členských štátov.

Text protokolu tvorí prílohu k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady vydá v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov oznámenie stanovené v článku […] protokolu. Predseda Komisie zároveň vydá takéto oznámenie v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

V Bruseli

Za Komisiu Za Radu

Predseda predseda

PRÍLOHA

PROTOKOL

K DOHODE O PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na druhej strane (DPS) o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k DPS

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTSKÁ REPUBLIKA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

ďalej len „členské štáty“ zastúpené Radou Európskej únie a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO A EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU,

ďalej len „Spoločenstvá“ zastúpené Radou Európskej únie a Európskou komisiou

na jednej strane a

UZBECKÁ REPUBLIKA

na druhej strane,

na účely tohto protokolu ďalej len „strany“,

SO ZRETEĽOM NA ustanovenia Zmluvy medzi Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členské štáty Európskej únie) a Bulharskou republikou a Rumunskom o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii, ktorá bola podpísaná 25. apríla 2005 v Luxemburgu a nadobudne platnosť 1. januára 2007,

VZHĽADOM na novú situáciu vo vzťahoch medzi Uzbeckou republikou a Európskou úniou, ktorá vyplýva z pristúpenia dvoch nových členských štátov k EÚ a poskytuje nové príležitosti a výzvy na spoluprácu medzi Uzbeckou republikou a Európskou úniou,

BERÚC DO ÚVAHY želanie strán zabezpečiť dosiahnutie a implementáciu cieľov a zásad DPS,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Bulharská republika a Rumunsko sú stranami Dohody o partnerstve a spolupráci zakladajúcej partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na druhej strane, ktorá bola podpísaná 21. júna 1996 vo Florencii a nadobudla platnosť 1. júla 1999 (ďalej len „dohoda“) a rovnako ako ostatné členské štáty prijímajú a berú na vedomie znenia dohody, ako aj spoločných vyhlásení, výmeny listov a vyhlásenia Uzbeckej republiky, ktoré sú pripojené k záverečnému aktu podpísanému v ten istý deň, a protokolu k dohode z 30. apríla 2004, ktorý nadobudol platnosť 1. novembra 2005.

Článok 2

Tento protokol je neoddeliteľnou súčasťou dohody.

Článok 3

1. Tento protokol schvaľujú Spoločenstvá, Rada Európskej únie v mene členských štátov a Uzbecká republika v súlade s ich vlastnými postupmi.

2. Strany si navzájom oznámia ukončenie príslušných postupov, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku. Schvaľovacie listiny sa uložia na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

Článok 4

1. Tento protokol nadobudne platnosť prvým dňom prvého mesiaca nasledujúceho po dátume uloženia poslednej schvaľovacej listiny.

2. Do dátumu nadobudnutia jeho platnosti sa tento protokol uplatňuje predbežne s účinnosťou od 1. januára 2007.

Článok 5

1. Znenia dohody, záverečného aktu a všetkých pripojených dokumentov, ako aj protokolu k dohode z 30. apríla 2004, sú vypracované v bulharskom i rumunskom jazyku.

2. Tieto znenia sú pripojené k tomuto protokolu a sú rovnako autentické ako znenia v iných jazykoch, v ktorých je vypracovaná dohoda, záverečný akt a pripojené dokumenty, ako aj protokol k dohode z 30. apríla 2004.

Článok 6

Tento protokol je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a uzbeckom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

V.... dňa .... v roku 2007

ZA ČLENSKÉ ŠTÁTY

ZA EURÓPSKE SPOLOČENSTVÁ

ZA UZBECKÚ REPUBLIKU

[1] Doplniť odkaz na Ú. v.

[2] Doplniť odkaz na Ú. v.