52007PC0085

Návrh nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom /* KOM/2007/0085 v konečnom znení - CNS 2007/0034 */


[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |

Brusel, 7.3.2007

KOM(2007) 85 v konečnom znení

2007/0034 (CNS)

Návrh

NARIADENIA RADY

o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom

(predložen ý Komisiou)

ODÔVODNENIE

Spoločenstvo a Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova prerokovali a parafovali 25. júna 2006 Dohodu o partnerstve v sektore rybolovu, ktorou sa rybárom Spoločenstva poskytujú príležitosti na rybolov v rybolovných oblastiach Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Táto dohoda o partnerstve spolu s protokolom a prílohou k nemu bola uzatvorená na obdobie 4 rokov od nadobudnutia platnosti a jej platnosť sa môže predĺžiť. Táto dohoda nadobudnutím platnosti zrušuje a nahrádza dohodu o rybolove medzi Európskym spoločenstvom a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ktorá sa týka rybolovu v blízkosti pobrežia Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ktorá nadobudla platnosť v roku 1984.

Protokol a jeho príloha ustanovujú technické a finančné podmienky činností rybolovu plavidiel ES a boli uzatvorené na obdobie štyroch rokov od 1. júna 2006. Pred nadobudnutím platnosti novej dohody nadobudnú protokol a jeho príloha účinnosť v deň, keď si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie postupov potrebných na tento účel. Uplatňujú sa od 1. júna 2006.

Hlavným cieľom novej dohody o partnerstve je posilniť spoluprácu medzi Európskym spoločenstvom a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova, aby sa vytvoril rámec spolupráce pre rozvoj trvalo udržateľnej politiky rybolovu a rozumného využívania rybolovných zdrojov v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova, a to v záujme oboch strán. Pri určovaní svojej pozície na rokovaniach sa Komisia okrem iného opierala o výsledky ex post a ex ante hodnotenia, ktoré uskutočnili nezávislí odborníci.

Obidve strany sa zaväzujú k politickému dialógu o veciach spoločného záujmu v sektore rybolovu. V dohode o partnerstve umožňujú súčasné priority politiky rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova identifikáciu oboma zmluvnými stranami po spoločnej dohode cieľov, ktoré sa budú realizovať, a súvisiacich ročných a viacročných programov s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné a zodpovedné riadenie sektora.

V rámci dohody o partnerstve sa taktiež plánuje podpora hospodárskej, vedeckej a technickej spolupráce v sektore rybolovu, ako aj v súvisiacich sektoroch.

Finančný príspevok je stanovený na 663 000 EUR ročne. Z tohto príspevku sa ročne vyčlení 50 % na rozvoj a uplatňovanie sektorovej politiky rybolovu na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove s cieľom zaviesť trvalo udržateľný a zodpovedný rybolov. Táto finančná podpora bude založená na ročných a viacročných programoch (porov. vyššie).

Možnosti rybolovu stanovené dohodou boli určené podľa dvoch kategórií: 1) pre kategóriu rybolovu „mraziarenské plavidlá na lov tuniakov vlečnou sieťou“: 25 plavidiel, 2) pre kategóriu rybolovu „plavidlá s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine“: 18 plavidiel.

Povinné poplatky majiteľov plavidiel boli stanovené pre každú kategóriu rybolovu a ich celkový podiel môže predstavovať dodatočný príjem Svätého Tomáša a Princovho ostrova približne 165 900 EUR.

Komisia na tomto základe navrhuje, aby Rada prostredníctvom nariadenia schválila uzavretie tejto Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

2007/0034 (CNS)

Návrh

NARIADENIA RADY

o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37 v spojení s jej článkom 300 ods. 2 a ods. 3 prvý pododsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

1. Spoločenstvo a Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova prerokovali a parafovali Dohodu o partnerstve v sektore rybolovu, ktorou sa rybárom Spoločenstva poskytujú možnosti rybolovu vo vodách, ktoré spadajú pod zvrchovanosť alebo jurisdikciu republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

2. Je v záujme Spoločenstva uvedenú dohodu schváliť.

3. Malo by sa definovať rozdelenie rybolovných práv medzi členské štáty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V mene Spoločenstva sa schvaľuje Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Text dohody je pripojený k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Možnosti rybolovu stanovené v protokole k dohode sa rozdeľujú medzi členské štáty takto:

Kategória rybolovu | Druh plavidla | Členský štát: | Povolenia alebo kvóty |

Lov tuniakov | Mraziarenské plavidlá na lov tuniakov vlečnou sieťou | Španielsko | 13 |

Francúzsko | 12 |

Lov tuniakov | Plavidlá s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine | Španielsko | 13 |

Portugalsko | 5 |

Ak žiadosti o povolenie týchto členských štátov nevyčerpajú možnosti rybolovu stanovené protokolom, Komisia môže zohľadniť žiadosti o povolenie akéhokoľvek iného členského štátu.

Článok 3

Členské štáty, ktorých plavidlá lovia v rámci dohody, oznámia Komisii ulovené množstvá každej zásoby v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova podľa podmienok ustanovených nariadením Komisie (ES) č. 500/2001 zo 14. marca 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93[1].

Článok 4

Predseda Rady sa týmto oprávňuje určiť osoby splnomocnené na podpísanie dohody tak, aby zaväzovala Spoločenstvo.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli […]

Za Radu

predseda

DOHODA o partnerstve v sektore rybolovu

medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom

DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA SVÄTÉHO TOMÁšA A PRINCOVHO OSTROVA, ďalej len „Svätý Tomáš a Princov ostrov“,

a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“

ďalej len „zmluvné strany“,

SO ZRETEĽOM na úzku spoluprácu medzi Spoločenstvom a Svätým Tomášom a Princovým ostrovom, najmä v rámci dohody z Cotonou, ako aj so zreteľom na ich spoločný záujem zintenzívniť tieto vzťahy,

SO ZRETEĽOM na vôľu oboch zmluvných strán podporovať zodpovedné využívanie rybolovných zdrojov prostredníctvom spolupráce,

SO ZRETEĽOM na ustanovenia dohovoru Spojených národov o morskom práve,

ROZHODNUTÍ uplatňovať rozhodnutia a odporúčania Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov, ďalej len „ICCAT“,

VEDOMÍ SI dôležitosti zásad stanovených Kódexom správania pre zodpovedný rybolov prijatým na konferencii FAO v roku 1995,

ROZHODNUTÍ spolupracovať v obojstrannom záujme v prospech rozvoja zodpovedného rybolovu s cieľom zabezpečiť dlhodobé zachovanie a trvalo udržateľný rozvoj živých morských zdrojov,

PRESVEDČENÍ, že takáto spolupráca musí byť založená na komplementarite iniciatív a akcií realizovaných tak spoločne, ako aj každou zo zmluvných strán pri súčasnom zabezpečení koherentnosti politík a súčinnosti snáh,

ROZHODNUTÍ zaviesť s týmto cieľom dialóg o sektorovej politike rybolovu prijatej vládou Svätého Tomáša a Princovho ostrova, určiť najvhodnejšie prostriedky na zabezpečenie účinného vykonávania tejto politiky, ako aj zapojenia hospodárskych subjektov a občianskej spoločnosti do tohto procesu,

ŽELAJÚC SI stanoviť pravidlá a podmienky, ktorými sa budú riadiť činnosti rybolovu plavidiel Spoločenstva vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova, a pravidlá a podmienky týkajúce sa podpory zo strany Spoločenstva pri zavádzaní zodpovedného rybolovu v týchto vodách,

ROZHODNUTÍ pokračovať v užšej hospodárskej spolupráci v oblasti rybolovného hospodárstva a v súvisiacich činnostiach vytváraním a rozvíjaním zmiešaných spoločností, do ktorých budú zapojené podniky obidvoch strán,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1 - Predmet

Touto dohodou sa ustanovujú zásady, pravidlá a postupy, ktorými sa riadia:

- hospodárska, finančná, technická a vedecká spolupráca v sektore rybolovu s cieľom podporiť zodpovedný rybolov v rybolovných oblastiach Svätého Tomáša a Princovho ostrova na zabezpečenie zachovania a trvalo udržateľného využívania rybolovných zdrojov a na rozvoj sektora rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova,

- podmienky prístupu rybárskych plavidiel Spoločenstva do rybolovných oblastí Svätého Tomáša a Princovho ostrova,

- spolupráca týkajúca sa podmienok kontroly rybolovu v rybolovných oblastiach Svätého Tomáša a Princovho ostrova s cieľom zabezpečiť dodržiavanie uvedených podmienok, účinnosť opatrení na zachovanie rybolovných zdrojov a na hospodárenie s nimi a boj proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu,

- partnerstvá medzi podnikmi s cieľom rozvíjať hospodárske a s tým súvisiace činnosti v spoločnom záujme v sektore rybolovu.

Článok 2 – Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a) sa pod pojmom „orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova“ rozumie vláda Svätého Tomáša a Princovho ostrova;

b) sa pod pojmom „orgány Spoločenstva“ rozumie Európska komisia;

c) sa pod pojmom „rybolovná oblasť Svätého Tomáša a Princovho ostrova“ rozumejú v oblasti rybolovu vody, ktoré spadajú pod zvrchovanosť alebo jurisdikciu Svätého Tomáša a Princovho ostrova;

d) sa pod pojmom „rybárske plavidlo“ rozumie každé plavidlo vybavené na komerčné využívanie živých vodných zdrojov;

e) sa pod pojmom „plavidlo Spoločenstva“ rozumie plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu Spoločenstva a registrované v Spoločenstve;

f) sa pod pojmom „spoločný výbor“ rozumie výbor zložený zo zástupcov Spoločenstva a Svätého Tomáša a Princovho ostrova, tak ako sa upresňuje v článku 9 tejto dohody;

g) sa pod pojmom „prekládka“ rozumie presun časti alebo celého úlovku rybárskeho plavidla do iného plavidla, a to v prístave alebo na mori;

h) sa pod pojmom „mimoriadne okolnosti“ rozumejú okolnosti iné ako prírodné javy, ktoré sa vymykajú primeranej kontrole jednej zo zmluvných strán takým spôsobom, že to znemožňuje vykonávanie činností rybolovu vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova;

i) sa pod pojmom „námorníci z AKT“ rozumejú námorníci, ktorí sú štátnymi príslušníkmi neeurópskych krajín, ktoré sú signatármi dohody z Cotonou. Z tohto dôvodu je námorník zo Svätého Tomáša a Princovho ostrova námorníkom z AKT;

j) sa pod pojmom „vedľajšie úlovky“ rozumie akékoľvek ulovené množstvo druhov neuvedených v prílohe 1 k Dohovoru Spojených národov z roku 1982.

Článok 3 – Zásady a ciele, ktorými sa riadi vykonávanie tejto dohody

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú podporovať zodpovedný rybolov v rybolovných oblastiach Svätého Tomáša a Princovho ostrova na základe zásad rovnoprávneho zaobchádzania s jednotlivými flotilami plaviacimi sa v týchto vodách, bez toho, aby boli dotknuté dohody uzatvorené medzi rozvojovými krajinami rovnakého geografického regiónu, vrátane dohôd o reciprocite v oblasti rybolovu.

2. Zmluvné strany spolupracujú s cieľom uplatňovať sektorovú politiku rybolovu prijatú vládou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a na tieto účely nadviažu politický dialóg týkajúci sa potrebných reforiem. Budú navzájom vopred konzultovať prijatie prípadných opatrení v tejto oblasti.

3. Zmluvné strany tiež spoločne alebo na jednostrannom základe spolupracujú na uskutočňovaní predbežných (ex ante), priebežných a následných (ex post) hodnotení opatrení, programov a akcií vykonávaných na základe ustanovení tejto dohody.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť vykonávanie tejto dohody v súlade so zásadami dobrého hospodárskeho a sociálneho riadenia a rešpektujúc stav rybolovných zdrojov.

5. Osobitne zamestnávanie námorníkov z krajín AKT na palube plavidiel Spoločenstva sa riadi Deklaráciou Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o zásadách a základných právach pri práci, ktorá sa plnoprávne vzťahuje na príslušné pracovné zmluvy a všeobecné pracovné podmienky. Týka sa to najmä slobody združovania a faktického uznania práva na kolektívne vyjednávanie zamestnancov, ako aj odstránenia diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a profesiou.

Článok 4 – Spolupráca vo vedeckej oblasti

1. Počas platnosti tejto dohody Spoločenstvo a Svätý Tomáš a Princov ostrov spolupracujú s cieľom monitorovať vývoj stavu zdrojov v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

2. Zmluvné strany na základe odporúčaní a uznesení prijatých v rámci Medzinárodnej komisie pre zachovanie tuniaka atlantického (ICCAT) a vo svetle najlepších dostupných vedeckých stanovísk navzájom konzultujú v rámci spoločného výboru ustanoveného v článku 9 dohody, aby v prípade potreby po dohode vedeckého kolégia a spoločnom súhlase prijali opatrenia na trvalo udržateľné hospodárenie s rybolovnými zdrojmi, ktoré ovplyvnia činnosti plavidiel Spoločenstva.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom konzultovať, či už priamo vrátane konzultácií na úrovni subregiónov v rámci výboru COREP (Regionálny výbor pre rybolov – Guinejský záliv), alebo v rámci príslušných medzinárodných organizácií, s cieľom zabezpečiť hospodárenie so živými zdrojmi v Atlantickom oceáne a ich zachovanie a spolupracovať v rámci príslušného vedeckého výskumu.

Článok 5 – Prístup plavidiel Spoločenstva k loviskám rýb vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova

1. Svätý Tomáš a Princov ostrov sa zaväzujú povoliť plavidlám Spoločenstva vykonávanie činností rybolovu v rybolovných oblastiach v súlade s touto dohodou vrátane protokolu a prílohy.

2. Činnosti rybolovu, ktoré sú predmetom tejto dohody, podliehajú zákonom a nariadeniam platným na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove. Orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova oznámia Spoločenstvu všetky zmeny a doplnenia týchto právnych predpisov.

3. Svätý Tomáš a Princov ostrov sa zaväzujú prijať všetky potrebné opatrenia, pokiaľ ide o účinné uplatňovanie ustanovení, ktoré sa týkajú kontroly rybolovu ustanoveného v protokole. Plavidlá Spoločenstva spolupracujú s príslušnými orgánmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova pri uskutočňovaní týchto kontrol.

4. Spoločenstvo sa zaväzuje podniknúť všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania svojimi plavidlami ustanovení tejto dohody, ako aj právnych predpisov upravujúcich rybolov vo vodách, ktoré patria do jurisdikcie Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Článok 6 – Povolenia

1. Plavidlá Spoločenstva môžu vykonávať činnosti rybolovu v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova, iba ak sú držiteľmi povolenia na rybolov vydaného podľa tejto dohody a k nej pripojeného protokolu.

2. Postup získania povolenia na rybolov určitým plavidlom, uplatniteľné poplatky a spôsob úhrady majiteľmi plavidiel sú určené v prílohe k protokolu.

Článok 7 – Finančný príspevok

1. Spoločenstvo poskytne Svätému Tomášovi a Princovmu ostrovu finančný príspevok v súlade s náležitosťami a podmienkami stanovenými v protokole a v prílohe. Tento jednotný príspevok sa určuje na základe týchto dvoch relatívnych zložiek:

a) prístup plavidiel Spoločenstva do vôd a k rybolovným zdrojom Svätého Tomáša a Princovho ostrova a

b) finančná pomoc Spoločenstva na podporu zodpovedného rybolovu a trvalo udržateľného využívania rybolovných zdrojov vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

2. Zložka finančného príspevku uvedená v odseku 1 písm. a) sa určí na základe identifikácie oboma zmluvnými stranami, po spoločnej dohode a v súlade s ustanoveniami protokolu, cieľov, ktoré sa majú realizovať v rámci sektorovej politiky rybolovu definovanej vládou Svätého Tomáša a Princovho ostrova, a súvisiacich ročných a viacročných programov na uplatňovanie tejto politiky.

3. Finančný príspevok poskytnutý Spoločenstvom sa vypláca ročne podľa podmienok stanovených v protokole a s výhradou ustanovení tejto dohody a protokolu týkajúcich sa prípadnej zmeny výšky príspevku z dôvodu:

a) mimoriadnych okolností;

b) zníženia rybolovných možností poskytnutých plavidlám Spoločenstva po spoločnej dohode uplatnením opatrení riadenia príslušných zásob považovaných za potrebné na zachovanie a trvalo udržateľné využívanie zdrojov na základe najlepších dostupných vedeckých poznatkov;

c) zvýšenia rybolovných možností poskytnutých plavidlám Spoločenstva po spoločnej dohode zúčastnených strán v prípade, že stav zdrojov podľa najlepších dostupných vedeckých poznatkov túto možnosť povoľuje;

d) opätovného zhodnotenia podmienok finančnej pomoci na uplatňovanie sektorovej politiky rybolovu na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove v prípade, že je táto skutočnosť odôvodnená na základe výsledkov ročných a viacročných programov, ktoré obe strany zaznamenali;

e) vypovedania tejto dohody v súlade s ustanoveniami jej článku 13;

f) pozastavenia uplatňovania tejto dohody v súlade s ustanoveniami jej článku 12.

Článok 8 – Podpora spolupráce na úrovni hospodárskych subjektov a občianskej spoločnosti

1. Zmluvné strany podporujú hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu v sektore rybolovu a v súvisiacich sektoroch. Vedú vzájomné konzultácie s cieľom koordinácie rôznych akcií, ktoré môžu byť v tejto oblasti plánované.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať výmenu informácií o rybárskych technikách a zariadeniach, konzervačných metódach a priemyselnom spracovaní produktov rybolovu.

3. Zmluvné strany sa usilujú vytvoriť priaznivé podmienky na podporu vzťahov medzi svojimi podnikmi v technickej, hospodárskej a obchodnej oblasti podporovaním vytvorenia priaznivého prostredia na rozvoj obchodu a investícií.

4. Zmluvné strany osobitne podporujú zriadenie spoločných podnikov v obojstrannom záujme pri systematickom dodržiavaní platných právnych predpisov Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Spoločenstva.

Článok 9 – Spoločný výbor

1. Zriaďuje sa spoločný výbor, ktorý je poverený kontrolou uplatňovania tejto dohody. Spoločný výbor vykonáva tieto funkcie:

a) kontroluje plnenie, výklad a uplatňovanie dohody, a najmä definíciu a hodnotenie uplatňovania ročného a viacročného plánu stanoveného v článku 7 ods. 2,

b) zabezpečuje potrebné spojenie v otázkach spoločného záujmu v oblasti rybolovu, najmä štatistickú analýzu údajov o úlovkoch,

c) slúži ako fórum na urovnanie zmierom sporov, ktoré môžu vyplynúť z výkladu alebo uplatňovania tejto dohody,

d) v prípade potreby prehodnocuje možnosti rybolovu a finančný príspevok, ktorý s tým súvisí,

e) vykonáva všetky ostatné funkcie, ktoré mu zmluvné strany v rámci spoločnej dohody pridelia.

2. Spoločný výbor sa stretáva najmenej raz do roka striedavo na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove a v Spoločenstve, pričom stretnutiu predsedá tá zmluvná strana, ktorá stretnutie usporadúva. Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany sa zorganizuje mimoriadne zasadnutie.

Článok 10 – Územná pôsobnosť

Táto dohoda sa na jednej strane vzťahuje na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva za podmienok uvedených v tejto zmluve, a na strane druhej na územie Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Článok 11 – Trvanie

Táto dohoda sa uplatňuje 4 roky odo dňa nadobudnutia jej platnosti a jej uplatňovanie sa automaticky predlžuje o ďalšie štvorročné obdobia, s výnimkou vypovedania v súlade s jej článkom 13.

Článok 12 – Pozastavenie

1. Uplatňovanie tejto dohody sa môže pozastaviť z podnetu ktorejkoľvek zmluvnej strany v prípade vážneho rozporu pri uplatňovaní ustanovení tejto dohody. Príslušná zmluvná strana musí pri takomto pozastavení písomne oznámiť svoj zámer druhej zmluvnej strane najmenej tri mesiace pred dňom nadobudnutia účinnosti pozastavenia. Po doručení tohto oznámenia začnú strany viesť vzájomné konzultácie s cieľom urovnania sporu zmierom.

2. Vyplatenie finančného príspevku uvedeného v odseku 7 sa zníži pomerne a pro rata temporis k obdobiu trvania pozastavenia.

Článok 13 – Vypovedanie dohody

1. Túto dohodu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana v prípade, že sa vyskytnú mimoriadne okolnosti, ktoré sa týkajú napríklad znehodnotenia príslušných zásob, zistenia, že miera využívania možností rybolovu poskytnutých plavidlám Spoločenstva sa zmenšila, alebo nedodržania záväzkov prijatých zmluvnými stranami v rámci boja proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu.

2. Zainteresovaná strana písomne oznámi druhej strane svoj zámer vypovedať dohodu najmenej šesť mesiacov pred uplynutím počiatočného obdobia alebo každého dodatočného obdobia.

3. Odoslanie oznámenia podľa predchádzajúceho odseku má za následok začatie konzultácií medzi zmluvnými stranami.

4. Platba finančného príspevku podľa článku 7 za rok, v ktorom vypovedanie dohody nadobudne účinnosť, sa znižuje pomerne a pro rata temporis.

Článok 14 – Protokol a príloha

Protokol a príloha tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 15 Uplatniteľné ustanovenia vnútroštátneho práva

Činnosti rybolovu plavidiel Spoločenstva, ktoré pôsobia vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova, sa riadia platnými právnymi predpismi na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove okrem prípadu, keď dohoda a tento protokol so svojou prílohou a dodatkami stanovujú inak.

Článok 16 - Zrušenie

Nadobudnutím platnosti táto dohoda zrušuje a nahrádza dohodu o rybolove medzi Európskym spoločenstvom a republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova týkajúcu sa rybolovu v blízkosti pobrežia, ktorá nadobudla platnosť 25. februára 1984.

Protokol, ktorým sa na obdobie od 1. júna 2006 do 31. mája 2010 stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa dohody medzi Európskym spoločenstvom a republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova o rybolove v blízkosti pobrežia Svätého Tomáša a Princovho ostrova, sa však naďalej uplatňuje počas obdobia uvedeného v jeho článku 1 a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

Článok 17 - Nadobudnutie účinnosti

Táto dohoda je vypracovaná dvojmo v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé z týchto znení je rovnako autentické, nadobúda účinnosť dňom, keď si obe zmluvné strany oznámia ukončenie svojich vnútorných postupov, ktoré sú potrebné na tento účel.

Protokol, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa dohody medzi Európskym spoločenstvom a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova o rybolove v blízkosti pobrežia Svätého Tomáša a Princovho ostrova na obdobie od 1. júna 2006 do 31. mája 2010

Článok 1 Obdobie uplatňovania a možnosti rybolovu

1. Od 1. júna 2006 a na celkové obdobie 4 rokov sa možnosti rybolovu dohodnuté v zmysle článku 5 dohody stanovujú takto:Druhy vysoko migračných rýb (druhy uvedené v prílohe 1 k Dohovoru Spojených národov z roku 1982)

▪ mraziarenské plavidlá na lov tuniakov vlečnou sieťou: 25 plavidiel,

▪ plavidlá s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine: 18 plavidiel,

2. Odsek 1 sa uplatňuje s výhradou ustanovení článkov 4 a 5 tohto protokolu.

3. Plavidlá plávajúce pod vlajkou členského štátu Európskeho spoločenstva môžu vykonávať činnosti rybolovu v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova, len ak majú povolenie na rybolov vydané v rámci tohto protokolu a podľa podmienok opísaných v prílohe k tomuto protokolu.

Článok 2 Finančný príspevok – platobné podmienky

1. Finančný príspevok stanovený v článku 7 dohody sa skladá na jednej strane na obdobie stanovené v článku 1 z ročnej sumy 552 000 EUR, čo predstavuje ekvivalent referenčnej tonáže 8 500 ton za rok, a na strane druhej z osobitnej sumy 110 500 EUR ročne na podporu a uskutočňovanie iniciatív v rámci sektorovej politiky rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Táto osobitná suma tvorí neoddeliteľnú súčasť jednotného finančného príspevku uvedeného v článku 7 dohody.

2. Odsek 1 sa uplatňuje s výhradou ustanovení článkov 4, 5 a 7 tohto protokolu.

3. Celková suma stanovená v odseku 1, teda 663 000 EUR, sa vypláca ročne Spoločenstvom počas obdobia uplatňovania tohto protokolu.

4. Ak celkové množstvo úlovkov plavidiel Spoločenstva vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova prekročí 8 500 ton ročne, suma finančného príspevku 552 500 EUR sa zvýši o 65 EUR za každú ďalšiu tonu úlovku. Celková ročná suma zaplatená Spoločenstvom však nemôže prekročiť dvojnásobok sumy predstavujúcej ekvivalent referenčnej tonáže (1 105 000 EUR). Ak množstvá úlovkov plavidiel Spoločenstva prekročia množstvá zodpovedajúce dvojnásobku celkovej ročnej výšky (17 000 ton), suma za množstvo, ktoré presahuje túto hranicu, sa zaplatí v priebehu nasledujúceho roka.

5. Vyplatenie finančného príspevku stanoveného v odseku 1 sa uskutoční najneskôr do 15. mája 2007 na prvý rok a najneskôr do 31. júla 2007, 2008 a 2009 na nasledujúce roky.

6. S výhradou ustanovení článku 6 je pridelenie tohto príspevku vo výhradnej kompetencii orgánov Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

7. Finančný príspevok sa zaplatí na jediný účet štátnej pokladnice otvorený vo finančnej inštitúcii určenej orgánmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Článok 3 Spolupráca v záujme zodpovedného rybolovu – vedecká spolupráca

1. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú, že budú podporovať zodpovedný rybolov vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova na základe zásad rovnoprávneho zaobchádzania s jednotlivými flotilami plaviacimi sa v týchto vodách.

2. Počas obdobia platnosti tohto protokolu Spoločenstvo a orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova sa budú usilovať o monitorovanie stavu zdrojov v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú podporovať spoluprácu na úrovni subregiónu týkajúcu sa zodpovedného rybolovu a najmä v rámci COREP (Regionálny výbor pre rybolov).

4. V súlade s článkom 4 dohody vedú zmluvné strany na základe odporúčaní a uznesení prijatých v rámci Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) a vo svetle najlepších dostupných vedeckých stanovísk vedú diskusie v rámci spoločného výboru ustanoveného v článku 9 dohody, aby v prípade potreby po dohode vedeckého kolégia, prípadne na úrovni subregiónu, a po spoločnej dohode prijali opatrenia na trvalo udržateľné hospodárenie s rybolovnými zdrojmi, ktoré ovplyvňujú činnosti plavidiel Spoločenstva.

Článok 4 Revízia možností rybolovu po spoločnej dohode

1. Možnosti rybolovu uvedené v článku 1 sa môžu rozšíriť na základe spoločnej dohody, pokiaľ podľa záverov vedeckého kolégia uvedeného v odseku 4 článku 3 toto rozšírenie negatívne neovplyvní trvalo udržateľné hospodárenie so zdrojmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova. V takomto prípade sa časť finančného príspevku 552 500 EUR uvedená v článku 2 ods. 1 zvýši pomerne a pro rata temporis . Celková výška finančného príspevku spojeného s referenčnou tonážou a vyplateného Európskym spoločenstvom však nesmie prekročiť dvojnásobok sumy 552 500 EUR. Ak ročné úlovky plavidiel Spoločenstva prekročia dvojnásobok 8 500 ton (teda 17 000 ton), suma za množstvo, ktoré presahuje túto hranicu, sa vyplatí v priebehu nasledujúceho roka.

2. Z druhej strany v prípade, že sa zmluvné strany dohodnú na prijatí zníženia možností rybolovu stanovených v článku 1, finančný príspevok sa zníži pomerne a pro rata temporis .

3. Rozdelenie možností rybolovu medzi rôzne kategórie plavidiel sa tiež môže zrevidovať po konzultácii v rámci spoločnej dohody zmluvných strán a pri dodržaní každého prípadného odporúčania vedeckého kolégia uvedeného v článku 3, pokiaľ ide o riadenie zásob, ktoré by mohli byť týmto prerozdelením ovplyvnené. Zmluvné strany sa dohodnú na zodpovedajúcej úprave finančného príspevku, ak je to opodstatnené na základe prerozdelenia možností rybolovu.

Článok 5 Nové možnosti rybolovu

1. V prípade, že plavidlá Spoločenstva majú záujem vykonávať činnosti rybolovu, ktoré nie sú uvedené v článku 1, Spoločenstvo sa poradí so Svätým Tomášom a Princovým ostrovom o prípadnom povolení týkajúcom sa týchto nových činností. V prípade potreby sa zmluvné strany dohodnú na podmienkach uplatniteľných pri týchto nových možnostiach rybolovu a v prípade nevyhnutnosti vypracujú zmeny a doplnenia k tomuto protokolu a jeho prílohe.

Článok 6 Pozastavenie a revízia platby finančného príspevku v prípade mimoriadnych okolností

1. V prípade mimoriadnych okolností s výnimkou prírodných javov, ktoré bránia vykonávaniu činností rybolovu vo výhradnej hospodárskej zóne (VHZ) Svätého Tomáša a Princovho ostrova, môže Európske spoločenstvo pozastaviť vyplatenie finančného príspevku uvedeného v článku 2 ods. 1. Rozhodnutie o pozastavení sa prijme po vzájomnej porade zmluvných strán do dvoch mesiacov po podaní žiadosti jednej zo strán a za podmienky, že Európske spoločenstvo zaplatí všetky sumy splatné v čase pozastavenia.

2. Platba finančného príspevku sa opäť vykoná hneď po tom, ako zmluvné strany zistia na základe spoločnej dohody, že okolnosti, ktoré vyvolali zastavenie činností rybolovu, už zanikli a/alebo že situácia umožňuje návrat k činnostiam rybolovu.

3. Platnosť povolení udelených plavidlám Spoločenstva, ktorá bola pozastavená súbežne s platbou finančného príspevku, sa predlžuje na obdobie, ktoré sa rovná obdobiu pozastavenia činností rybolovu.

Článok 7 Podpora zodpovedného rybolovu vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova

1. Z celkovej sumy finančného príspevku (663 000 EUR) stanovenej v článku 2 prispieva ročne 50 % tejto sumy (331 500 EUR) na podporu a vykonávanie iniciatív v rámci sektorovej politiky rybolovu určenej vládou Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Svätý Tomáš a Princov ostrov spravujú príslušnú sumu na základe identifikácie oboma zmluvnými stranami, po vzájomnej dohode a v súlade so súčasnými prioritami politiky rybolovu s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné a zodpovedné riadenia sektora, cieľov, ktoré sa majú realizovať, a súvisiacich ročných a viacročných programov v súlade s nasledujúcim odsekom 2.

2. Na návrh Svätého Tomáša a Princovho ostrova a na účely zavedenia ustanovení predchádzajúceho odseku sa Spoločenstvo a Svätý Tomáš a Princov ostrov dohodnú v rámci spoločného výboru stanoveného v článku 9 dohody po nadobudnutí platnosti protokolu a najneskôr tri mesiace po nadobudnutí platnosti tohto protokolu na viacročnom odvetvovom programe a na podmienkach jeho uplatňovania, vrátane najmä:

(a) usmernení na ročnom a viacročnom základe, podľa ktorých sa použije percento finančného príspevku uvedeného v odseku 1 a osobitné sumy na iniciatívy, ktoré sa majú každoročne uskutočniť,

(b) cieľov, ktoré treba dosiahnuť na ročnom a viacročnom základe, aby sa včas dospelo k podpore trvalo udržateľného a zodpovedného rybolovu pri zohľadnení priorít vyjadrených Svätým Tomášom a Princovým ostrovom v rámci vnútroštátnej politiky rybolovu alebo v rámci iných politík, ktoré sa vzťahujú alebo majú vplyv na zavedenie trvalo udržateľného a zodpovedného rybolovu,

(c) kritérií a postupov, ktoré sa majú uplatňovať s cieľom umožniť každoročné hodnotenie dosiahnutých výsledkov,

(d) prípadnej revízie percenta celkovej sumy finančného príspevku uvedeného v odseku 1 tohto článku, vzťahujúceho sa na roky nasledujúce po prvom roku uplatnenia tohto protokolu.

3. Každú navrhovanú úpravu viacročného odvetvového programu alebo využívania osobitných súm na iniciatívy, ktoré sa majú uskutočniť každoročne, musia schváliť zmluvné strany v rámci spoločného výboru.

4. Svätý Tomáš a Princov ostrov každoročne pridelia časť zodpovedajúcu percentám uvedeným v odseku 1 na účely realizácie viacročného odvetvového programu. Pokiaľ ide o prvý rok platnosti protokolu, toto pridelenie sa musí oznámiť Spoločenstvu v čase schválenia viacročného odvetvového programu spoločným výborom. Za každý nasledujúci rok oznámia Svätý Tomáš a Princov ostrov toto pridelenie Spoločenstvu najneskôr 1. mája predchádzajúceho roka.

5. V prípade, že to každoročné hodnotenie výsledkov realizácie viacročného odvetvového programu odôvodní, Európske spoločenstvo môže požiadať o úpravu finančného príspevku uvedeného v článku 2 ods. 1 tohto protokolu, aby sa týmto výsledkom prispôsobila skutočná suma prostriedkov pridelených na realizáciu programu.

Článok 8 Spory – pozastavenie uplatňovania protokolu

1. Každý spor medzi zmluvnými stranami, pokiaľ ide o výklad ustanovení tohto protokolu a o ich uplatnenie, musí byť predmetom konzultácie medzi zmluvnými stranami v rámci spoločného výboru uvedeného v článku 9 dohody, ktorý sa v prípade potreby zvolá na mimoriadne zasadnutie.

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 9, sa môže uplatňovanie protokolu pozastaviť na návrh jednej zmluvnej strany, keď sa spor medzi zmluvnými stranami považuje za vážny a keď konzultácie v rámci spoločného výboru v súlade s odsekom 1 neumožnili ukončiť spor zmierom.

3. Pozastavenie uplatňovania protokolu podlieha písomnému oznámeniu záujmu zainteresovanej strany najmenej tri mesiace predtým, ako má nadobudnúť účinnosť toto pozastavenie.

4. V prípade pozastavenia budú zmluvné strany aj naďalej viesť konzultácie s cieľom dosiahnuť zmierom riešenie sporu, ktorý ich rozdeľuje. Keď sa takého riešenie dosiahne, obnoví sa uplatňovanie protokolu a suma finančného príspevku sa zníži pomerne a pro rata temporis v závislosti od doby, počas ktorej sa vykonávanie protokolu pozastavilo.

Článok 9 Pozastavenie uplatňovania protokolu z dôvodu neplatenia

S výhradou ustanovení článku 6 v prípade, že Spoločenstvo nevykoná platby uvedené v článku 2, sa uplatňovanie tohto protokolu môže pozastaviť za týchto podmienok:

a) Príslušné orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova zašlú Európskej komisii oznámenie o chýbajúcej platbe. Komisia pristúpi k príslušnému prevereniu a v prípade potreby poukáže platbu najneskôr do 60 pracovných dní od dátumu prijatia oznámenia.

b) Ak sa platba neuskutoční, alebo nebude vhodne zdôvodnené neuskutočnenie platby v lehote stanovenej v článku 2 ods. 5 tohto protokolu, príslušné orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova budú oprávnené pozastaviť uplatňovanie protokolu. Bezodkladne o tom informujú Európsku komisiu.

c) Protokol sa začne znova uplatňovať hneď po vykonaní príslušnej platby.

Článok 10 Uplatniteľné ustanovenia vnútroštátneho práva

Činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva, ktoré pôsobia vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova, sa riadia platnými právnymi predpismi na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove okrem prípadu, keď dohoda a tento protokol so svojou prílohou a dodatkami stanovujú inak.

Článok 11 Zrušenie

Príloha k dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova o rybolove v blízkosti pobrežia Svätého Tomáša a Princovho ostrova sa zrušuje a nahrádza sa prílohou k tomuto protokolu.

Článok 12 Nadobudnutie účinnosti

1. Tento protokol a jeho príloha nadobúdajú účinnosť k dátumu, ku ktorému sa zmluvné strany informujú o dokončení postupov potrebných na tento účel.

2. Uplatňujú sa od 1. júna 2006.

PRÍLOHA

PODMIENKY RIADIACE RYBOLOV PLAVIDIEL SPOLOČENSTVA V RYBOLOVNEJ OBLASTI SVÄTÉHO TOMÁšA A PRINCOVHO OSTROVA

KAPITOLA I – FORMALITY, KTORÉ SA VZťAHUJÚ NA žIADOSť A NA VYDÁVANIE POVOLENÍ

Oddiel 1 Vydávanie povolení

1. Povolenie na rybolov v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova môžu získať iba oprávnené plavidlá.

2. Aby bolo dané plavidlo oprávnené, majiteľ plavidla, kapitán a samotné plavidlo nesmú mať zakázané vykonávať činnosť rybolovu na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove. Musia mať usporiadané vzťahy s úradmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova v tom zmysle, že si splnili všetky predchádzajúce povinnosti vyplývajúce z ich činností rybolovu pri pobreží Svätého Tomáša a Princovho ostrova v rámci dohôd o rybolove uzavretých so Spoločenstvom.

3. Príslušné orgány Spoločenstva predložia (elektronickou cestou) ministerstvu rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova žiadosť za každé plavidlo, ktoré má záujem loviť podľa dohody, minimálne 15 pracovných dní pred dátumom začiatku požadovanej platnosti.

4. Žiadosti sa predkladajú ministerstvu rybolovu v súlade s formulármi, ktorých vzor je uvedený v dodatku I. Orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova prijmú všetky potrebné opatrenia, aby sa s údajmi poskytnutými v rámci žiadosti o povolenie nakladalo ako s dôvernými údajmi. Tieto údaje sa použijú výlučne v rámci realizácie dohody o rybolove.

5. Ku každej žiadosti o povolenie sa priložia tieto dokumenty:

- doklad o zaplatení paušálneho preddavku na obdobie platnosti,

- (akýkoľvek iný dokument alebo potvrdenie požadované na základe osobitných ustanovení, ktoré sa uplatňujú podľa typu plavidla na základe tohto protokolu).

6. Zaplatenie povinného poplatku sa uskutoční na účet uvedený orgánmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova v súlade s článkom 2 ods. 7 protokolu.

7. Povinné poplatky zahŕňajú všetky vnútroštátne a miestne dane s výnimkou prístavných daní a nákladov za poskytovanie služieb.

8. Ministerstvo rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova vydáva povolenie pre všetky plavidlá v lehote 15 pracovných dní po prijatí kompletnej dokumentácie stanovenej v bode 5 majiteľom plavidiel alebo ich zástupcom prostredníctvom Delegácie Európskej komisie v Gabone.

9. Povolenie sa vydáva na meno stanoveného plavidla a je neprenosné.

10. Na požiadanie Európskeho spoločenstva a v prípade zásahu vyššej moci sa však povolenie plavidla nahradí novým povolením vystaveným na meno iného plavidla rovnakej kategórie, ako je kategória plavidla, ktoré je potrebné nahradiť podľa článku 1 protokolu, bez nového povinného poplatku. V tomto prípade sa pri výpočte úrovní úlovkov na určenie prípadnej dodatočnej platby zohľadní celkový súčet úlovkov oboch plavidiel.

11. Majiteľ plavidla, ktoré treba nahradiť, alebo jeho zástupca odovzdá zrušené povolenie ministerstvu rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova prostredníctvom Delegácie Európskej komisie.

12. Dátumom nadobudnutia účinnosti nového povolenia je deň, keď majiteľ plavidla odovzdá zrušené povolenie ministerstvu rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Delegácia Európskej komisie v Gabone je informovaná o prenose povolenia.

13. Povolenie sa musí vždy nachádzať na palube. Európske spoločenstvo aktualizuje návrh zoznamu plavidiel, pre ktoré sa požaduje povolenie na rybolov, v súlade s ustanoveniami tohto protokolu. Tento návrh zoznamu sa oznámi orgánom Svätého Tomáša a Princovho ostrova hneď po jeho vypracovaní a potom vždy po jeho aktualizácii. Po prijatí návrhu zoznamu, ako aj po prijatí oznámenia o zaplatení zálohovej platby, ktoré Európska komisia zašle orgánom Svätého Tomáša a Princovho ostrova, príslušný orgán Svätého Tomáša a Princovho ostrova zapíše plavidlo do zoznamu plavidiel oprávnených vykonávať rybolov, ktorý sa oznámi orgánom zodpovedným za kontrolu rybolovu. V tomto prípade môže majiteľ plavidla dostať overenú kópiu tohto zoznamu a môže ju držať na palube plavidla namiesto povolenia na rybolov až do vydania tohto povolenia.

Oddiel 2 Podmienky povolenia – povinné poplatky a preddavky

1. Povolenia majú platnosť jeden rok. Sú obnoviteľné.

2. Povinný poplatok je pre plavidlá na lov tuniakov vlečnou sieťou a pre plavidlá s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine stanovený na 35 EUR za jednu vylovenú tonu v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

3. Povolenia sa vydávajú po úhrade nasledujúcich paušálnych čiastok príslušným vnútroštátnym orgánom:

- 5 250 EUR za plavidlo na lov vlečnou sieťou, čo sa rovná splatným povinným poplatkom za 150 ton ročne,

- 1 925 EUR za plavidlo s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine, čo sa rovná splatným povinným poplatkom za 55 ton ročne.

4. Členské štáty oznámia každý rok Komisii najneskôr 15. júna tonáže úlovkov za uplynulý rok, ako sú potvrdené vedeckými inštitútmi uvedenými v nasledujúcom bode 5.

5. Konečné zúčtovanie povinných poplatkov za rok n stanoví Európska komisia najneskôr 31. júla roka n+1 na základe vyhlásení o úlovkoch, ktoré vypracovávajú jednotliví majitelia plavidiel a potvrdzujú príslušné vedecké inštitúty na preverovanie údajov o úlovkoch v členských štátoch, akými sú IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia), IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), prostredníctvom Delegácie Európskej komisie.

6. Toto zúčtovanie sa oznamuje súčasne ministerstvu rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova a majiteľom plavidiel.

7. Každú prípadnú dodatočnú platbu (za ulovené množstvá nad 150 ton pri plavidlách na lov tuniakov vlečnou sieťou a 55 ton pri plavidlách s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine) poukážu majitelia plavidiel príslušným vnútroštátnym orgánom Svätého Tomáša a Princovho ostrova najneskôr 31. augusta roku n+1 na účet uvedený v odseku 6 oddielu 1 tejto kapitoly na základe 35 EUR za tonu.

8. Ak je však konečné zúčtovanie nižšie ako suma preddavku stanoveného v bode 3 tejto časti, zvyšnú zodpovedajúcu sumu už majiteľ plavidla nemôže dostať späť.

KAPITOLA II – RYBOLOVNÉ OBLASTI

1. Plavidlá Spoločenstva môžu vykonávať svoje činnosti rybolovu vo vodách, ktoré sa nachádzajú 12 námorných míľ od základných línií pre plavidlá na lov tuniakov vlečnou sieťou a plavidlá s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine.

2. Bez výnimky sa zakazuje každá činnosť rybolovu v oblasti určenej na spoločné využívanie Svätým Tomášom a Princovým ostrovom a Nigériou, ohraničenej súradnicami uvedenými v dodatku 3.

KAPITOLA III – REžIM HLÁSENIA ÚLOVKOV

1. Trvanie plavby plavidla Spoločenstva v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova je na účely tejto prílohy definované takto:

- buď ide o obdobie, ktoré trvá od vstupu do rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova po výstup z nej,

- alebo ide o obdobie medzi vstupom do rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova a prekládkou a/alebo vykládkou na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove.

2. Všetky plavidlá oprávnené vykonávať rybolov vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova v rámci dohody musia oznámiť svoje úlovky ministerstvu rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova, aby mohli tieto orgány kontrolovať ulovené množstvá, ktoré sú overené príslušnými vedeckými inštitútmi v súlade s postupom uvedeným v kapitole I oddiel 2 bod 4 tejto prílohy. Podmienky oznámenia úlovkov sú tieto:

2.1 Počas ročného obdobia platnosti povolenia v zmysle kapitoly I oddielu 2 tejto prílohy obsahujú vyhlásenia úlovky plavidiel v priebehu každej plavby. Verzie originálov vyhlásení na materiálnom nosiči sa odovzdajú ministerstvu rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova do 45 dní od ukončenia poslednej plavby vykonanej počas uvedeného obdobia.

2.2 Plavidlá deklarujú svoje úlovky prostredníctvom formulára zodpovedajúceho palubnému denníku, ktorého vzor je uvedený v dodatku 2. Za obdobia, keď sa plavidlo nenachádzalo v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova, je potrebné vyplniť palubný denník s poznámkou „Mimo rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova“.

2.3 Formuláre treba vyplniť čitateľne a podpíše ich kapitán plavidla alebo jeho zákonný zástupca.

3. Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany sa môže zísť spoločný výbor, aby porovnal údaje o činnostiach rybolovu.

4. V prípade nedodržania ustanovení tejto kapitoly si vláda Svätého Tomáša a Princovho ostrova vyhradzuje právo pozastaviť povolenie príslušného plavidla až do splnenia formality a udeliť majiteľovi plavidla pokutu stanovenú platnými nariadeniami Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Táto skutočnosť sa oznámi Európskej komisii a vlajkovému členskému štátu.

KAPITOLA IV – PREKLÁDKA

Obe zmluvné strany spolupracujú na zlepšení možností prekládky v kotviskách a prístavoch Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

1. Prekládky:

Plavidlá Spoločenstva na lov tuniakov, ktoré dobrovoľne vykonávajú prekládku v kotvisku alebo prístave Svätého Tomáša a Princovho ostrova, majú zľavu na povinnom poplatku 5 EUR za tonu ulovenú v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova zo sumy uvedenej v kapitole I oddiel 2 odsek 2 prílohy.

Tento mechanizmus sa uplatňuje na každé plavidlo Spoločenstva do výšky najviac 50 % z konečného zúčtovania úlovkov (ako sa uvádza v kapitole III prílohy) hneď od prvého roka platnosti tohto protokolu.

2. Podmienky uplatňovania kontroly preloženej tonáže sa určia na zasadnutí prvého spoločného výboru.

3. Hodnotenie:

Výška finančných stimulov, ako aj maximálne percento konečného zúčtovania úlovkov sa upravia v rámci spoločného výboru podľa celkového sociálnohospodárskeho vplyvu prekládok, ku ktorým došlo počas daného roka.

KAPITOLA V – NALODENIE NÁMORNÍKOV

1. Majitelia plavidiel na lov tuniakov a na lov na hladine dlhými lovnými šnúrami zamestnávajú štátnych príslušníkov krajín AKT za týchto podmienok:

- v prípade flotily plavidiel na lov tuniakov vlečnou sieťou musí pochádzať minimálne 20 % nalodených námorníkov počas rybolovnej sezóny tuniakov v rybolovnej oblasti z krajín AKT,

- v prípade flotily plavidiel s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine musí pochádzať minimálne 20 % nalodených námorníkov počas rybolovnej sezóny v rybolovnej oblasti z krajín AKT.

2. Majitelia plavidiel sa budú usilovať nalodiť aj ďalších námorníkov zo Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

3. Deklarácia Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných zásadách a právach pri práci sa plnoprávne vzťahuje na námorníkov nalodených na plavidlá Spoločenstva. Konkrétne ide o slobodu združovania a o skutočné uznanie práva na kolektívne vyjednávanie pracovníkov a o odstránenie diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a profesiou.

4. Pracovné zmluvy námorníkov z krajín AKT, ktorých kópia sa odovzdáva signatárom týchto zmlúv, sa vypracujú medzi zástupcom (zástupcami) majiteľov plavidiel a námorníkmi a/alebo ich odbormi alebo ich zástupcami. Tieto zmluvy zaručia námorníkom výhody programu sociálneho zabezpečenia, ktorý sa na nich vzťahuje, pričom zahŕňajú poistenie v prípade úmrtia, choroby a úrazu.

5. Mzdu námorníkov z krajín AKT hradia majitelia plavidiel. Určí sa po spoločnej dohode medzi majiteľmi plavidiel alebo ich zástupcami a námorníkmi a/alebo ich odbormi alebo ich zástupcami. Podmienky odmeňovania miestnych námorníkov však nesmú byť nižšie ako podmienky, ktoré sa vzťahujú na posádky ich krajín, a v žiadnom prípade nesmú byť nižšie ako normy MOP.

6. Každý námorník najatý plavidlom Spoločenstva sa musí dostaviť ku kapitánovi určeného plavidla v deň predchádzajúci navrhnutému dátumu nalodenia. Ak sa námorník nedostaví v uvedený deň a hodinu nalodenia, majiteľovi plavidla automaticky zaniká povinnosť tohto námorníka nalodiť.

7. V prípade nenalodenia námorníkov z krajín AKT z iných dôvodov, ako sú dôvody uvedené v predchádzajúcom bode, sú však majitelia príslušných plavidiel povinní zaplatiť za každý deň plavby vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova paušálnu čiastku stanovenú na 20 USD na deň. Táto suma bude zaplatená najneskôr v termínoch uvedených v kapitole I oddiel 2 bod 7 tejto prílohy.

KAPITOLA VI - TECHNICKÉ OPATRENIA

1. Plavidlá dodržiavajú pre tento región opatrenia a odporúčania prijaté ICCAT, pokiaľ ide o rybolovné zariadenia, ich technické špecifikácie a všetky ostatné technické opatrenia, ktoré sa vzťahujú na ich činnosti rybolovu.

2. Plavidlá na lov tuniakov vlečnou sieťou dajú akékoľvek vedľajšie úlovky k dispozícii riaditeľstvu pre rybolov Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ktoré prevezme zodpovednosť za ich náhradu a vyloženie.

3. Obidve zmluvné strany sa dohodli, že po spoločnej dohode schvália opatrenie zabezpečujúce skutočnú realizáciu predchádzajúceho bodu alebo schvália alternatívne riešenie počas prvého spoločného výboru uvedeného v článku 9 dohody. V tejto veci bude spoločný výbor analyzovať každú možnosť vrátane povinnosti dotknutých plavidiel s vlečnou sieťou zaplatiť ročný príspevok vo výške hodnoty vedľajších úlovkov do fondu riaditeľstva pre rybolov Svätého Tomáša a Princovho ostrova na podporu tradičného rybolovu.

KAPITOLA VII - POZOROVATELIA

1. Plavidlá oprávnené na vykonávanie rybolovu vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova v rámci dohody nalodia pozorovateľov určených príslušnými regionálnymi rybolovnými organizáciami za týchto podmienok:

1.1 Na požiadanie príslušného orgánu zoberú plavidlá Spoločenstva na palubu pozorovateľa určeného príslušným orgánom, aby overil skutočné úlovky vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

1.2 Príslušný orgán vypracuje zoznam plavidiel, ktoré vezmú na palubu pozorovateľa, ako aj zoznam pozorovateľov určených pre tieto plavidlá. Tieto zoznamy sa pravidelne aktualizujú. Oznámia sa Európskej komisii hneď po ich vypracovaní a potom každé tri mesiace, aby sa zaznamenala ich prípadná aktualizácia.

1.3 Príslušný orgán oznámi dotknutým majiteľom plavidiel alebo ich zástupcom meno pozorovateľa určeného na nalodenie na palubu plavidla v čase vydania povolenia alebo najneskôr do 15 dní pred stanoveným dátumom nalodenia pozorovateľa.

2. Pozorovateľ je prítomný na palube počas jednej plavby. Na výslovnú žiadosť príslušných orgánov Svätého Tomáša a Princovho ostrova sa však nalodenie pozorovateľa môže predĺžiť na viaceré plavby v závislosti od priemerného trvania plavieb plánovaných pre určené plavidlo. Túto žiadosť predloží príslušný orgán pri oznámení mena pozorovateľa určeného na nalodenie na príslušné plavidlo.

3. Podmienky nalodenia pozorovateľa sú určené spoločnou dohodou medzi majiteľom plavidla alebo jeho zástupcom a príslušným orgánom.

4. K nalodeniu pozorovateľa dôjde v prístave, ktorý určí majiteľ plavidla, a uskutoční sa na začiatku prvej plavby v rybolovných vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova po oznámení zoznamu určených plavidiel.

5. Dotknutí majitelia plavidiel oznámia v termíne do dvoch týždňov a s desaťdenným predbežným oznámením dátumy a prístavy v subregióne určené na nalodenie pozorovateľov.

6. V prípade, že sa pozorovateľ nalodí v krajine mimo subregiónu, cestovné náklady pozorovateľa hradí majiteľ plavidla. Ak plavidlo, ktoré má na palube regionálneho pozorovateľa, opustí regionálnu rybolovnú oblasť, musia sa prijať všetky opatrenia na zabezpečenie čo najrýchlejšieho návratu pozorovateľa na náklady majiteľa plavidla.

7. V prípade neprítomnosti pozorovateľa na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase, a to do dvanástich nasledujúcich hodín, bude majiteľ plavidla automaticky zbavený povinnosti nalodiť tohto pozorovateľa.

8. Pozorovateľ má na palube plavidla funkciu dôstojníka. Počas výkonu činností plavidla vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova vykonáva tieto úlohy:

8.1 pozoruje činnosti rybolovu plavidiel;

8.2 preveruje polohu plavidiel zapojených do operácií rybolovu;

8.3 odoberá biologické vzorky v rámci vedeckých programov;

8.4 vypracúva súpis použitých rybolovných zariadení;

8.5 preveruje údaje o úlovkoch vykonaných v rybolovných vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ktoré sú uvedené v palubnom denníku;

8.6 preveruje percentá vedľajších úlovkov a vykonáva odhad objemu odpadu druhov rýb, s ktorými sa dá obchodovať;

8.7 oznamuje akýmkoľvek vhodným spôsobom údaje o rybolove vrátane objemu hlavných a vedľajších úlovkov na palube svojmu oprávnenému orgánu.

9. Kapitán prijíma všetky opatrenia, ktoré vyplývajú z jeho zodpovednosti, aby zaručil fyzickú bezpečnosť a duševnú pohodu pozorovateľa pri vykonávaní jeho funkcií.

10. Pozorovateľ disponuje všetkými nástrojmi potrebnými na vykonávanie svojich funkcií. Kapitán mu umožní prístup ku komunikačným prostriedkom potrebným na vykonávanie jeho úloh, prístup k dokumentom, ktoré sa priamo vzťahujú na činnosti rybolovu plavidla vrátane palubného denníka a navigačnej knihy, ako aj k častiam plavidla potrebným na uľahčenie vykonávania jeho úloh.

11. Počas svojho pobytu na palube pozorovateľ:

11.1 prijíma všetky opatrenia potrebné na to, aby podmienky jeho nalodenia, ako aj jeho prítomnosť na palube plavidla nenarušili operácie rybolovu, alebo aby im nebránili,

11.2 berie ohľad na majetok a vybavenie, ktoré sa nachádza na palube, ako aj na zachovanie dôvernosti všetkých dokumentov, ktoré patria tomuto plavidlu.

12. Po skončení obdobia pozorovania a pred opustením plavidla pozorovateľ vypracuje správu o činnostiach, ktorú sa zašle príslušným orgánom spolu s kópiou pre Európsku komisiu. Podpíše ju za prítomnosti kapitána, ktorý do nej môže doplniť alebo dať doplniť akékoľvek poznámky, ktoré bude považovať za užitočné, a potvrdí ich svojím podpisom. Kópia tejto správy sa odovzdá kapitánovi pri vylodení pozorovateľa.

13. Majiteľ plavidla zabezpečí na svoje náklady ubytovanie a stravu pre pozorovateľov za podmienok, ktoré sa poskytujú dôstojníkom, v súlade s praktickými možnosťami plavidla.

14. Mzdu a sociálne poplatky pozorovateľa hradí príslušný orgán.

15. Zmluvné strany sa v najkratšom možnom čase poradia so zainteresovanými tretími krajinami o určení systému regionálnych pozorovateľov a výbere príslušnej regionálnej rybolovnej organizácie. Až do začiatku uplatňovania systému regionálnych pozorovateľov nalodia plavidlá oprávnené vykonávať rybolov vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova v rámci dohody namiesto regionálnych pozorovateľov určených príslušnými orgánmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova v súlade s už ustanovenými pravidlami.

KAPITOLA VIII - KONTROLA

1. V súlade s odsekom 13 oddielu 1 kapitoly I tejto prílohy Európske spoločenstvo aktualizuje návrh zoznamu plavidiel, ktorým sa vydalo povolenie na rybolov v súlade s ustanoveniami tohto protokolu. Tento zoznam sa zašle orgánom Svätého Tomáša a Princovho ostrova pre kontrolu rybolovu hneď po jeho vypracovaní a potom vždy po jeho aktualizácii.

2. Po prijatí tohto návrhu zoznamu, ako aj po prijatí oznámenia o zaplatení zálohovej platby (uvedenej v kapitole I oddiel 2 odsek 3 tejto prílohy), ktoré Európska komisia zašle orgánom pobrežnej krajiny, príslušný orgán Svätého Tomáša a Princovho ostrova zapíše plavidlo do zoznamu plavidiel oprávnených vykonávať rybolov, ktorý sa oznámi orgánom zodpovedným za kontrolu rybolovu. V tomto prípade môže majiteľ plavidla dostať overenú kópiu tohto zoznamu a môže ju držať na palube plavidla namiesto povolenia na rybolov až do vydania tohto povolenia.

3. Vstup do oblasti a výstup z oblasti

3.1 Plavidlá Spoločenstva oznámia minimálne 3 hodiny vopred príslušným orgánom Svätého Tomáša a Princovho ostrova povereným kontrolou rybolovu svoj zámer vstúpiť do rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova alebo vystúpiť z nej. Nahlásia taktiež celkové množstvá a druhy, ktoré sa nachádzajú na palube.

3.2 Pri oznamovaní o výstupe každé plavidlo oznámi aj svoju polohu. Tieto oznámenia sa prednostne uskutočnia faxom (++ 239 222 828) alebo elektronickou poštou (dpescas1@cstome.net ) alebo, ak tá nejestvuje, rádiovým spojením (volací kód: doobeda od 8. h do 10. h 12.00 Hz, poobede od 14. do 17. h 8.634 Hz ).

3.3 Plavidlo, o ktorom sa zistilo, že vykonáva rybolov bez toho, aby informovalo príslušný orgán Svätého Tomáša a Princovho ostrova, sa považuje za plavidlo porušujúce predpisy.

3.4 Číslo faxu, telefónu, ako aj e-mailová adresa sa takisto oznámia v čase vydania povolenia na rybolov.

4. Postupy kontroly

4.1 Kapitáni plavidiel Spoločenstva zapojení do činností rybolovu vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova umožnia a uľahčia vstup na palubu a plnenie úloh každého štátneho úradníka Svätého Tomáša a Princovho ostrova povereného inšpekciou a kontrolou činností rybolovu.

4.2. Prítomnosť týchto úradníkov na palube neprekročí termíny potrebné na splnenie ich úlohy.

4.3. Po každej inšpekcii a kontrole sa kapitánovi plavidla vystaví potvrdenie.

5. Kontrola satelitom

5.1 Všetky plavidlá Spoločenstva, ktoré lovia v rámci tejto dohody, budú predmetom satelitného monitorovania podľa ustanovení uvedených v dodatku 4. Tieto ustanovenia nadobúdajú účinnosť desať dní po tom, ako vláda Svätého Tomáša a Princovho ostrova oznámi Delegácii Európskej komisie v Gabone začatie činností Kontrolného strediska pre rybolov (FMC) Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

6. Prehliadka plavidla

6.1 Príslušné orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova informujú vlajkový štát a Európsku komisiu maximálne do 24 hodín o každej prehliadke a o každom uplatnení sankcie voči plavidlu Spoločenstva, ku ktorej došlo vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

6.2 Vlajkový štát a Európska komisia zároveň dostanú stručnú správu o okolnostiach a dôvodoch, ktoré viedli k tejto prehliadke.

7. Protokol o prehliadke plavidla

7.1 Kapitán plavidla musí po zistení uvedenom v protokole, ktorý vypracoval príslušný orgán Svätého Tomáša a Princovho ostrova, podpísať tento dokument.

7.2 Tento podpis neovplyvňuje práva a prostriedky obrany, ktoré môže kapitán uplatniť proti priestupku, ktorý sa mu vyčíta. Ak odmietne podpísať dokument, musí písomne spresniť dôvody odmietnutia a inšpektor uvedie poznámku „odmietnutie podpisu“.

7.3 Kapitán musí priviesť svoje plavidlo do prístavu určeného orgánmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova. V prípadoch menších priestupkov môže príslušný orgán Svätého Tomáša a Princovho ostrova povoliť prehliadnutému plavidlu pokračovať v jeho činnostiach rybolovu.

8. Rokovacie stretnutie v prípade prehliadky plavidla

8.1 Pred prijatím prípadných opatrení voči kapitánovi alebo posádke plavidla alebo každej akcie proti nákladu a vybaveniu plavidla, okrem akcií určených na uchovanie dôkazov, ktoré sa vzťahujú na predpokladaný priestupok, sa zorganizuje rokovacie stretnutie do jedného pracovného dňa po prijatí uvedených informácií medzi Európskou komisiou a príslušnými orgánmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova s prípadnou účasťou zástupcu príslušného členského štátu.

8.2 Počas tohto stretnutia si strany medzi sebou vymenia všetky dokumenty alebo všetky užitočné informácie, ktoré by mohli pomôcť objasniť okolnosti zistených skutočností. Majiteľ plavidla alebo jeho zástupca bude informovaný o výsledku tohto stretnutia, ako aj o všetkých opatreniach, ktoré môžu vyplývať z prehliadky.

9. Vysporiadanie prehliadky plavidla

9.1. Pred každým právnym konaním sa hľadá vysporiadanie predpokladaného priestupku za pomoci zmierovacieho konania. Toto konanie sa skončí najneskôr tri pracovné dni po prehliadke.

9.2. V prípade zmierovacieho konania sa uplatnená výška pokuty stanoví v súlade s nariadeniami Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

9.3. V prípade, že sa vec nemohla vyriešiť za pomoci vyrovnávacieho konania a dostane sa pred príslušný súd, majiteľ plavidla zloží v banke určenej príslušnými orgánmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova bankovú záruku stanovenú pri zohľadnení nákladov na prehliadku, ako aj výšky pokút a náhrady škôd, ktorým podliehajú strany zodpovedné za priestupok.

9.4. Banková záruka je pred skončením súdneho konania nezrušiteľná. Uvoľní sa hneď potom, ako sa prípad uzavrie zbavením obvinenia. Príslušné orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova taktiež uvoľnia zostávajúcu sumu v prípade rozsudku, ktorý by viedol k nižšej pokute, ako je zložená záruka.

9.5. Plavidlo získa povolenie na odplávanie a jeho posádka je oprávnená opustiť prístav:

- buď po splnení povinností, ktoré vyplývajú zo zmierovacieho konania,

- alebo po zložení bankovej záruky už uvedenej v bode 9.3 a po jej prijatí príslušnými orgánmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova počas čakania na ukončenie súdneho konania.

10. Prekládky

10.1 Každé plavidlo Spoločenstva, ktoré chce vykonať prekládku úlovkov vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova, vykonáva túto operáciu v prístavoch a/alebo v kotvisku prístavov Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

10.2. Majitelia týchto plavidiel musia oznámiť príslušným orgánom Svätého Tomáša a Princovho ostrova najneskôr 24 hodín vopred tieto informácie:

- mená rybárskych plavidiel, ktoré majú urobiť prekládku,

- meno, číslo MNO a vlajku prepravnej nákladnej lode,

- tonáž podľa druhov, ktorú treba preložiť,

- dátum a deň prekládky.

10.3. Prekládka sa považuje za výstup z rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Kapitáni plavidiel teda musia odovzdať príslušným orgánom Svätého Tomáša a Princovho ostrova vyhlásenia o úlovkoch a oznámiť svoj zámer buď pokračovať v rybolove, alebo opustiť rybolovnú oblasť Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

10.4. Každá operácia prekládky úlovku, ktorá nedodržiava už uvedené body, je v rybolovných oblastiach Svätého Tomáša a Princovho ostrova zakázaná. Každé porušenie tohto ustanovenia môže mať za následok sankcie uvedené v platných nariadeniach Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

11. Kapitáni plavidiel Spoločenstva zapojených do činností vykládky alebo prekládky v prístave Svätého Tomáša a Princovho ostrova umožnia alebo uľahčia kontrolu týchto operácií, ktorú vykonajú inšpektori Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Po každej inšpekcii a kontrole v prístave sa odovzdá kapitánovi plavidla kópia správy o inšpekcii a kontrole alebo potvrdenie.

DODATKY

1 – Formulár žiadosti o povolenie

2 – Palubný denník ICCAT

3 – Súradnice oblasti so zákazom rybolovu

4 – Ustanovenia vzťahujúce sa na satelitný monitorovací systém plavidiel (VMS) a súradnice rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova

Dodatok 1 MINISTERSTVO RYBOLOVU SVÄTÉHO TOMÁšA A PRINCOVHO OSTROVA

ŽIADOSť O POVOLENIE PRE CUDZIE PLAVIDLO PRIEMYSELNÉHO RYBOLOVU

1. Meno majiteľa plavidla:

2. Adresa majiteľa plavidla:

3. Meno miestneho zástupcu alebo agenta:

4. Adresa miestneho zástupcu alebo agenta majiteľa plavidla:

………………………………………………………………………………………….

5. Meno kapitána:

6. Meno plavidla:

7. Registračné číslo:

8. Faxové číslo:......

9. E-mail:

10. Rádiový kód:

11. Dátum a miesto výroby:

12. Štátna príslušnosť vlajky:

13. Prístav registrácie:

14. Prístav vybavenia plavidla:

15. Dĺžka (h.t.):

16. Šírka:

17. Brutto registrovaná tonáž:

18. Kapacita skladovacích priestorov:

19. Chladiarenská a mraziarenská kapacita:

20. Typ a výkon motora:

21. Rybolovné zariadenie:

22. Počet členov posádky:

23. Systém komunikácie:

24. Volací znak:

25. Poznávacie znaky:

26. Rybolovné operácie, ktoré sa majú vykonať:

27. Miesto vykládky:

28. Rybolovné oblasti:

29. Druhy, ktoré sa majú uloviť:

30. Doba platnosti:

31. Osobitné podmienky:

Stanovisko Generálneho riaditeľstva pre rybné hospodárstvo a akvakultúru:

Poznámky ministerstva rybolovu:

Dodatok 2

LODNÝ DENNÍK ICCAT PRE LOV TUNIAKOV |

Lovná šnúra Živá návnada Vaková sieť Vlečné siete Iné) |

Vlajkový štát: ……………………………………………………………………........................... | Kapacita – (maximálne množstvo): ……………………………………………........ |

Registračné číslo: ………………………………………………………………................................... | Kapitán: ……………………………………………………….... |

Majiteľ plavidla: ………………………………………………………….......................... | Počet členov posádky: ….…………………………………………………........................ |

Adresa: ………………………………………………………………………….... | Dátum správy: ………………………………………………...... |

(Autor správy): ………………………………………………................................. | Počet dní na mori: | Počet dní rybolovu: Počet záťahov: | Plavba na účely rybolovu č.: |

Dátum | Oblasť | Teplota vody na povrchu (ºC) | Intenzita rybolovu Počet použitých udíc | Capturas (Úlovky) | Isco usado na pesca (použitá živá návnada) |

1 –Použite jednu tabuľku na mesiac a jeden riadok na deň. | 3 – „Deň“ znamená deň, keď sa lovné šnúry na lov na hladine spustia na more. | 5 – Posledný riadok (vyložené množstvá) sa musí vyplniť až po skončení rybolovnej plavby. Treba uviesť skutočnú hmotnosť v čase vykládky. |

2 – Na konci každej plavby zašlite kópiu denníka svojej kontaktnej osobe alebo do ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid,.Španielsko. | 4 – Oblasť rybolovu sa vzťahuje na polohu plavidla. Zaokrúhlite na minúty a zaznamenajte stupeň zemepisnej šírky a dĺžky. Uveďte S/J a V/Z. | 6 – Všetky uvedené informácie sú prísne dôverné. |

Dodatok 3

[pic]

Dodatok 4

Protokol (VMS)

ustanovujúci opatrenia satelitného monitorovania rybárskych plavidiel Spoločenstva vykonávajúcich rybolov vo VHZ Svätého Tomáša a Princovho ostrova

1. Opatrenia tohto protokolu dopĺňajú protokol ustanovujúci možnosti rybolovu a finančný príspevok stanovené v dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova o rybolove v blízkosti pobrežia Svätého Tomáša a Princovho ostrova na obdobie od 1. júna 2006 do 31. mája 2010 a uplatňujú sa v súlade s bodom 5 kapitoly VIII - Kontrola jej prílohy.

2. Všetky rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou nad 15 metrov, ktoré vykonávajú rybolov v rámci dohody o rybolove medzi ES a Svätým Tomášom a Princovým ostrovom, budú monitorované satelitom, keď sa budú nachádzať vo VHZ Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Na účely satelitného monitorovania oznámia orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova Spoločenstvu ako zmluvnej strane súradnice (zemepisnú šírku a dĺžku) VHZ Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova odovzdajú tieto informácie v elektronickej forme vyjadrené v desatinných stupňoch (WGS 84).

3. Zmluvné strany pristúpia k výmene informácií, ktoré sa vzťahujú na adresy X.25 a špecifikácie používané v elektronických oznámeniach medzi ich kontrolnými strediskami, v súlade s podmienkami ustanovenými v bodoch 5 a 7. Tieto informácie budú v rámci možností obsahovať mená, telefónne čísla, čísla ďalekopisov, faxové čísla a elektronické adresy (Internet alebo X.400), ktoré sa môžu použiť na všeobecné oznámenia medzi kontrolnými strediskami.

4. Poloha plavidiel je určená s presnosťou do 500 m a s dôveryhodnosťou na 99 %.

5. V prípade, že sa plavidlo vykonávajúce rybolov v rámci dohody a monitorované satelitom podľa právnych predpisov Spoločenstva vráti do VHZ Svätého Tomáša a Princovho ostrova, kontrolné stredisko vlajkového štátu ihneď zašle následné správy o polohe Kontrolnému stredisku pre rybolov na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove (FMC) v maximálnych intervaloch 3 hodín (identifikácia plavidla, zemepisná dĺžka, zemepisná šírka, kurz a rýchlosť). Tieto správy sa identifikujú ako správy o polohe.

6. Správy uvedené v bode 5 sa odovzdávajú elektronicky vo formáte X.25 alebo akomkoľvek inom chránenom protokole. Tieto správy sa posielajú v reálnom čase v súlade s formátom v tabuľke II.

7. V prípade technickej závady alebo poruchy prístroja na nepretržité satelitné monitorovanie, ktorý sa nachádza na palube rybárskeho plavidla, kapitán tohto plavidla pošle faxom včas informácie uvedené v bode 5 kontrolnému stredisku vlajkového štátu a FMC Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Za týchto okolností je potrebné posielať celkovú správu o polohe každých 9 hodín. Celková správa o polohe obsahuje správy o polohe tak, ako ich zaznamenal kapitán plavidla v trojhodinových intervaloch za podmienok ustanovených v bode 5.

Kontrolné stredisko vlajkového štátu pošle tieto správy FMC Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Chybné zariadenie sa opraví alebo vymení najneskôr do 1 mesiaca. Po tejto lehote musí príslušné plavidlo opustiť VHZ Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

8. Kontrolné strediská vlajkových štátov sledujú pohyb svojich plavidiel vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova. V prípade, že sa monitorovanie plavidiel nevykonáva podľa stanovených podmienok, je FMC Svätého Tomáša a Princovho ostrova o tom okamžite informované a uplatní sa postup uvedený v bode 7.

9. Ak FMC Svätého Tomáša a Princovho ostrova zistí, že vlajkový štát neoznamuje informácie uvedené v bode 5, ihneď o tejto skutočnosti informuje príslušné útvary Európskej komisie.

10. Údaje o dohľade oznámené druhej strane orgánmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova v súlade s týmito ustanoveniami sú určené výhradne na kontrolu a dohľad orgánmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova nad flotilou Spoločenstva, ktorá vykonáva rybolov v rámci dohody o rybolove medzi ES a Svätým Tomášom a Princovým ostrovom. Tieto údaje nemôžu byť v žiadnom prípade oznámené iným stranám.

11. Zložky softvéru a hardvéru systému na satelitné monitorovanie musia byť spoľahlivé a neumožňujú žiadne falšovanie polôh a nedajú sa ručne manipulovať.

Systém musí byť plne automatizovaný a funkčný nepretržite a nezávisle od environmentálnych a klimatických podmienok. Je zakázané ničiť, poškodzovať, znefunkčniť alebo rušiť satelitný monitorovací systém.

Kapitáni plavidiel musia skontrolovať, či:

- údaje nie sú pozmenené,

- anténa alebo antény spojené s monitorovacím zariadením nie sú zakryté,

- napájanie satelitného monitorovacieho zariadenia elektrickou energiou nie je prerušené,

- zariadenie na sledovanie satelitom nebolo odmontované.

12. Zmluvné strany sa dohodli na výmene informácií o používanom satelitnom monitorovacom zariadení na základe žiadosti s cieľom overiť, či je každé zariadenie plne v súlade s požiadavkami druhej zmluvnej strany na účely týchto ustanovení.

13. Každý spor týkajúci sa výkladu alebo uplatňovania týchto ustanovení je predmetom konzultácie medzi zmluvnými stranami v rámci spoločného výboru uvedeného v článku 9 dohody.

14. Zmluvné strany v prípade potreby opätovne preskúmajú tieto ustanovenia.

OZNAMOVANIE SPRÁV VMS SVÄTÉMU TOMÁšOVI A PRINCOVMU OSTROVU

SPRÁVA O POLOHE

Údaj | Kód | Povinné/ Nepovinné | Poznámky |

Začiatok záznamu | SR | P | Údaj, ktorý sa vzťahuje na systém – označuje začiatok záznamu |

Adresát | AD | P | Údaj, ktorý sa vzťahuje na správu – príjemca. Kód ISO Alpha 3 krajiny |

Odosielateľ | FR | P | Údaj, ktorý sa vzťahuje na správu – odosielateľ. Kód ISO Alpha 3 krajiny |

Vlajkový štát | FS | N |

Typ správy | TM | P | Údaj, ktorý sa vzťahuje na správu – typ správy „POS“ |

Rádiový volací znak | RC | P | Údaj, ktorý sa vzťahuje na plavidlo – medzinárodný volací znak plavidla |

Interné referenčné číslo zmluvnej strany | IR | N | Údaj, ktorý sa vzťahuje na plavidlo – jediné číslo zmluvnej strany (kód ISO-3 vlajkového štátu a číslo) |

Vonkajšie registračné číslo | XR | P | Údaj, ktorý sa vzťahuje na plavidlo – číslo uvedené na boku plavidla |

Zemepisná šírka | LA | P | Údaj, ktorý sa vzťahuje na polohu plavidla – poloha v stupňoch a minútach S/J SSMM (WGS-84) |

Zemepisná dĺžka | LO | P | Údaj, ktorý sa vzťahuje na polohu plavidla – poloha v stupňoch a minútach V/Z SSMM (WGS-84) |

Kurz | CO | P | Trasa lode na stupnici 360° |

Rýchlosť | SP | P | Rýchlosť plavidla v desiatkach uzlov |

Dátum | DA | P | Údaj, ktorý sa vzťahuje na polohu plavidla – dátum záznamu polohy TUC (RRRRMMDD) |

Hodina | TI | P | Údaj, ktorý sa vzťahuje na polohu plavidla – hodina záznamu polohy TUC (HHMM) |

Koniec záznamu | ER | P | Údaj, ktorý sa vzťahuje na systém – označuje koniec záznamu |

Znaková sústava: ISO 8859.1

Prenos údajov je štruktúrovaný takto:

- dvojitá lomka (//) a kód označujú začiatok prenosu,

- jedna lomka (/) oddeľuje kód od údaja.

Nepovinné údaje sa musia vložiť medzi začiatok a koniec záznamu.

HRANICE VHZ SVÄTÉHO TOMÁšA A PRINCOVHO OSTROVA

SÚRADNICE VHZ

ÚDAJE O FMC SVÄTÉHO TOMÁšA A PRINCOVHO OSTROVA

Názov FMC:

Tel. SSN:

Fax SSN:

E-mail SSN:

Tel. DSPG:

Fax DSPG:

Adresa X25 =

Vyhlásenie o vstupoch/výstupoch:

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1. NÁZOV NÁVRHU:

Návrh nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom na obdobie 4 rokov od nadobudnutia účinnosti dohody.

2. RÁMEC ABM/ABB (RIADENIE/ZOSTAVENIE ROZPOčTU PODľA čINNOSTÍ)

11. Rybné hospodárstvo

1103. Medzinárodné dohody o rybolove

3. ROZPOČTOVÉ POLOŽKY

3.1. Rozpočtové položky:

110301: „Medzinárodné dohody v oblasti rybolovu“

11010404: „Medzinárodné dohody o rybolove: administratívne výdavky“

3.2 Trvanie akcie a finančného vplyvu:

Protokol priložený k dohode o rybolove medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom stratil platnosť 31. 5. 2006. Nový protokol sa uzatvára na 4 roky od 1. júna 2006.

Protokol stanovuje finančný príspevok, kategórie a podmienky činností rybolovu pre plavidlá Spoločenstva v rybolovných oblastiach Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

3.3 Rozpočtové charakteristiky (v prípade potreby pridajte riadky):

Rozpočtová položka | Druh výdavkov | Nové | Príspevok EZVO | Príspevky kandidátskych krajín | Výdavková kapitola vo finančnom výhľade[2] |

11.0301 | DO | DRP[3] | NIE | NIE | NIE | č. 2 |

11.010404 | DO | NRP.[4] | NIE | NIE | NIE | č. 2 |

4. ZHRNUTIE ZDROJOV

4.1 Finančné zdroje

4.1.1 Zhrnutie viazaných rozpočtových prostriedkov (VRP) a platobných rozpočtových prostriedkov (PRP)

v miliónoch EUR

Druh výdavkov | Oddiel č. | Rok 2007[5] | 2008 | 2009 | Spolu |

Prevádzkové výdavky[6] |

[7]Viazané rozpočtové prostriedky (VRP) | 8.1 | a | 1,326 | 0,663 | 0,663 | 2,652 |

Platobné rozpočtové prostriedky (PRP) [8] | b | 1,326 | 0,663 | 0,663 | 2,652 |

Technická a administratívna pomoc (NRP) | 8.2.4 | c | 0.04 | 0.04 |

CELKOVÁ REFERENČNÁ SUMA |

Viazané rozpočtové prostriedky | a+c | 1,326 | 0,663 | 0,703 | 2,692 |

Platobné rozpočtové prostriedky | b+c | 1,326 | 0,663 | 0,703 | 2,692 |

Ľudské zdroje a súvisiace výdavky (NRP) | 8.2.5 | d | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 | 0,1782 |

Administratívne náklady nezahrnuté v referenčnej sume (NRP) okrem nákladov na ľudské zdroje a súvisiacich nákladov | 8.2.6 | e | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0645 |

Celkové orientačné finančné náklady na akciu

VRP SPOLU vrátane nákladov na ľudské zdroje | Min. Max. | 1,4069 | 0,7439 | 0,7839 | 2,9347 |

PRP SPOLU vrátane nákladov na ľudské zdroje | Min. Max. | 1,4069 | 0,7439 | 0,7839 | 2,9347 |

Údaje o spolufinancovaní: bez spolufinancovania

v miliónoch EUR

Subjekt podieľajúci sa na spolufinancovaní | 2007 | 2008 | 2009 | Spolu |

F |

SPOLU VRP vrátane spolufinancovania | a+c+d+e+f | 1,4069 | 0,7439 | 0,7839 | 2,9347 |

4.1.2 Zlučiteľnosť s finančným plánovaním

X Návrh je zlučiteľný s platným finančným plánovaním.

( Návrh si vyžaduje zmenu v plánovaní príslušnej výdavkovej kapitoly vo finančnom výhľade.

( Návrh si môže vyžadovať uplatnenie ustanovení medziinštitucionálnej[9] dohody (ktoré sa týkajú nástroja flexibility alebo revízie finančných výhľadov).

4.1.3 Finančný vplyv na príjmy

X Návrh nemá finančný vplyv na príjmy.

( Návrh má finančný vplyv na príjmy, a to s týmto účinkom:

Poznámka: Všetky podrobnosti a pripomienky týkajúce sa spôsobu výpočtu vplyvu na príjmy je potrebné uviesť v samostatnej prílohe.

v miliónoch EUR

Pred akciou 2006 | Stav po akcii |

Rozpočtová položka | Príjmy | 2007 | 2008 | 2009 |

a) Príjmy v absolútnom vyjadrení |

b) Zmena v príjmoch | ( |

(Uveďte každú príslušnú rozpočtovú položku príjmov. V prípade vplyvu na viacero rozpočtových položiek pridajte do tabuľky príslušný počet riadkov.)

4.2. Ľudské zdroje FTE (vrátane úradníkov, dočasných zamestnancov a externých pracovníkov) – pozri podrobnosti v bode 8.2.1.

Ročné požiadavky | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 |

Celkový počet ľudských zdrojov | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

5. CHARAKTERISTIKY A CIELE

5.1 Potreby, ktoré sa majú uspokojiť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte

Účinnosť starého protokolu priloženého k dohode o rybolove medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom sa skončila 31. 5. 2006. Nový protokol pokrýva obdobie od 1. 6. 2006 do 31. 5. 2010.

Hlavným cieľom novej dohody o partnerstve v sektore rybolovu (DPR) je posilniť spoluprácu medzi Európskym spoločenstvom a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova v prospech zavedenia rámca partnerstva pre rozvoj trvalo udržateľnej politiky rybolovu a rozumné využívanie rybolovných zdrojov v rybolovných oblastiach Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Hlavnými zložkami nového protokolu sú:

- Možnosti rybolovu : 25 mraziarenských plavidiel na lov tuniakov vlečnou sieťou (o 30,6 % menej ako v predchádzajúcom protokole) a 18 plavidiel s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine (o 28 % menej ako v predchádzajúcom protokole) podľa tohto rozčlenenia (na základe žiadostí členských štátov a historickej úrovne používania zo strany členských štátov a po jednotlivých kategóriách), teda:

- plavidlá na lov tuniakov vlečnou sieťou: Francúzsko: 12, Španielsko: 13

- plavidlá s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine: Španielsko: 13, Portugalsko: 5

- Ročná referenčná tonáž : 8 500 ton tuniakov a príbuzných druhov

- Ročný finančný príspevok : 663 000 EUR

- Preddavky a povinné poplatky majiteľov plavidiel : 35 EUR (oproti predchádzajúcim 25 EUR) za tonu tuniakov a príbuzných druhov ulovených v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Ročné preddavky sú stanovené na 5 250 EUR pre plavidlá s vlečnou sieťou na lov tuniakov a na 1 925 EUR pre plavidlá s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine (teda + 40 % v porovnaní s predchádzajúcim protokolom).

5.2 Pridaná hodnota v prípade zapojenia Spoločenstva, zlučiteľnosť návrhu s inými finančnými nástrojmi a možná synergia

V prípade, že by Spoločenstvo neriešilo otázku novej DPR, začali by sa uzatvárať súkromné dohody, ktoré by nezaručovali trvalo udržateľné loviská rýb. Spoločenstvo taktiež verí, že podľa tejto DPR bude Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova účinne spolupracovať so Spoločenstvom v rámci regionálnych orgánov ako Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) v boji proti nezákonnému rybolovu a za dobré riadenie zásob migrujúcich druhov rýb.

5.3 Ciele, očakávané výsledky a súvisiace ukazovatele návrhu v kontexte rámca ABM

Rokovanie a uzatvorenie dohôd o rybolove s tretími krajinami zodpovedá všeobecnému cieľu zachovať a chrániť činnosti tradičného rybolovu flotily Spoločenstva vrátane flotily na rybolov vo vzdialených oblastiach a rozvíjať partnerské vzťahy v záujme posilnenia trvalo udržateľného využívania rybolovných zdrojov za hranicami vôd Spoločenstva so zreteľom na environmentálne, sociálne a hospodárske otázky.

Nasledujúce ukazovatele sa budú v kontexte ABM používať na sledovanie uplatňovania dohody:

( Sledovanie miery využívania možností rybolovu,

( Zhromažďovanie a analýza údajov o úlovkoch a o obchodnej hodnote dohody,

( Prínos k vytváraniu pracovných miest a k pridanej hodnote v Spoločenstve,

( Prínos ku stabilizácii trhu Spoločenstva,

( Prínos k všeobecným cieľom zníženia chudoby na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove, ktorý zahŕňa prínos k zamestnanosti, k rozvoju infraštruktúr a podporu štátneho rozpočtu,

( Počet technických zasadnutí a zasadnutí spoločného výboru.

5.4 Spôsob implementácie (orientačný)

Uveďte vybraný(-) spôsob(-y)[10] impelmentácie akcie.

X Centralizované hospodárenie

X priamo na úrovni Komisie

( nepriamo

( Zdieľané alebo decentralizované hospodárenie

( Spoločné hospodárenie s medzinárodnými organizáciami (uveďte bližšie)

6. KONTROLA A HODNOTENIE

6.1 Systém kontroly

Komisia (GR pre rybné hospodárstvo v spolupráci s Delegáciou Európskej komisie v Libreville v Gabone zodpovednej za vzťahy so Svätým Tomášom a Princovým ostrovom) zabezpečí pravidelné monitorovanie vykonávania tejto dohody, najmä z hľadiska využívania hospodárskymi subjektami a z hľadiska údajov o úlovkoch. Spoločný výbor poskytne aj rámec na dialóg so Svätým Tomášom a Princovým ostrovom, aby sa analyzovala a revidovala sektorová stratégia realizovaná prostredníctvom dohody. Delegácia v Libreville sa bude výrazne podieľať na týchto zasadnutiach.

6.2 Hodnotenie

Dôkladné hodnotenie predchádzajúceho protokolu sa uskutočnilo a ukončilo v auguste 2004 za účasti združenia nezávislých poradcov s cieľom umožniť prípadné začatie rokovaní o novom protokole.

6.2.1 Hodnotenie ex ante

Niekoľko bodov posúdenia hodnoty predchádzajúceho protokolu (na roky 2002 - 2005 s predĺžením až do roku 2006) zo štúdie z augusta 2004.

Uplatnenie dohody o rybolove medzi Európskym spoločenstvom a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova (v počte plavidiel):

Segment | Protokol 2002 - 2004: miera využívania |

Možnosti rybolovu | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | Priemer |

1. Mraziarenské plavidlá na lov tuniakov vlečnou sieťou | 36 | 72 % (26 / rok) | 78 % (28 / rok) | 67 % (24 / rok) | 44 % (16 / rok) | 65,25 % |

2. Plavidlá loviace udicami | 2 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

3. Plavidlá s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine | 25 | 64 % (16 / rok) | 68 % (17 / rok) | 40 % (10 / rok) | 48 % (12 / rok) | 55 % |

Za obdobie 2001 - 2005 sa úlovky pohybovali od 2 086 do 7 456 ton ročne v rámci referenčnej tonáže 8 500 ton v prípade tuniakov. Dohoda je zjavne výhodná, keďže hodnota úlovkov presahuje náklady protokolu. Priemerná obchodná hodnota tuniaka sa pohybuje od 800 do 1 000 EUR za tonu.

Okrem priamej obchodnej hodnoty úlovkov pre príslušné plavidlá prináša dohoda tieto zrejmé výhody:

- záruku pracovných miest na palube rybárskych plavidiel,

- znásobený účinok zamestnanosti v prístavoch, na burzách, v spracovateľských závodoch, lodeniciach, službách atď.,

- možnosti zamestnanosti v regiónoch, v ktorých neexistujú žiadne iné možnosti,

- príspevok k zásobovaniu Spoločenstva rybami.

- Pridaná hodnota vyplývajúca zo zapojenia Spoločenstva:

Uzatvorenie dohody Spoločenstva, ktorá stanovuje záväzný normatívny rámec pre obe zmluvné strany, zaručuje dobré riadenie zásob, ktoré nie je vždy zaručené v súkromných dohodách. Dohoda o rybolove takisto vytvára pracovné miesta pre námorníkov pochádzajúcich z ES aj z tretích krajín. Tento protokol navyše stanovuje finančný stimul na prekládku v prístavoch Svätého Tomáša a Princovho ostrova, aby sa zvýšila dynamickosť prístavnej činnosti. Dohoda o rybolove zaručuje významný podiel zdrojov sektorovej politiky rybolovu na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove.

- Riziká a alternatívne možnosti:

Z uplatňovania protokolu o rybolove môžu vyplývať určité riziká, napríklad: sumy určené na financovanie sektorovej politiky rybolovu a povinné poplatky majiteľov plavidiel nie sú pridelené, ako bolo dohodnuté (podvody), cudzie flotily nerešpektujú povolenia a iné kontroly. Aby sa týmto rizikám predišlo, bolo by vhodné zlepšiť monitorovanie príjmov a výdavkov, zlepšiť činnosti námornej kontroly, posilniť satelitné monitorovanie (VMS), financovať opatrenia v prospech miestnych rybárov atď.

6.2.2 Hodnotenie ex ante ekonomickej hodnoty dohody a finančný príspevok Spoločenstva

Finančný príspevok Spoločenstva v rámci tejto novej dohody o partnerstve v sektore rybolovu predstavuje jednorazový balík finančných prostriedkov určený na základe ročných finančných prostriedkov vo výške 663 000 EUR pre protokol na roky 2006-2010.

6.2.3 Opatrenia prijaté po priebežnom hodnotení/hodnotení ex post (znalosti získané z podobných predchádzajúcich skúseností)

Nová dohoda už neobsahuje cielené akcie, zahŕňa však celkovú finančnú pomoc na realizáciu iniciatív prijatých v rámci sektorovej politiky rybolovu určenej vládou Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Spoločenstvo a vláda Svätého Tomáša a Princovho ostrova sa musia dohodnúť na viacročnom odvetvovom programe týkajúcom sa tejto finančnej pomoci (50 % z celkových prostriedkov finančného príspevku).

6.2.4 Podmienky a pravidelnosť budúcich hodnotení

V nadväznosti na štúdiu ukončenú v auguste 2004 a s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rybolov v regióne sa pri každej novelizácii protokolu v budúcnosti vykoná hodnotenie hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho dosahu. Ukazovatele vymenované v bode 5.3 sa použijú na uskutočnenie hodnotenia ex post.

7. OPATRENIA PROTI PODVODOM

Použitie finančného príspevku uhradeného Spoločenstvom v rámci dohody je výlučne v kompetencii príslušného zvrchovaného tretieho štátu.

Komisia sa však zaväzuje, že sa bude snažiť nadviazať trvalý politický dialóg a spoluprácu s cieľom zlepšiť riadenie predlžovania platnosti protokolu a posilniť prínos Spoločenstva k trvalo udržateľnému hospodáreniu so zdrojmi.

V každom prípade budú všetky platby Komisie v rámci dohody o rybolove podliehať pravidlám a obvyklým rozpočtovým a finančným postupom Komisie. Takýmto spôsobom bude možné zistiť najmä úplné informácie o bankových účtoch tretích štátov, na ktoré sú poukazované sumy finančného príspevku.

8. PODROBNÉ ÚDAJE O ZDROJOCH

Potreba ľudských a administratívnych zdrojov bude pokrytá v rámci prostriedkov pridelených riadiacemu generálnemu riaditeľstvu v rámci ročného procesu prideľovania.

8.1 Ciele návrhu z hľadiska ich finančných nákladov

Viazané rozpočtové prostriedky v miliónoch EUR

(Uveďte názvy cieľov, akcií a výstupov) | Druh realizácie / výstupu | Rybolovná sezóna 2006/07[11] | Rybolovná sezóna 2007/08[12] | Rybolovná sezóna 2008/09[13] | Rybolovná sezóna 2009/10[14] | Spolu |

Akcia 1……… |

Akcia 2…. |

Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 |

[18]Úradníci alebo dočasní zamestnanci (11 01 01) | A*/AD | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

B*, C*/AST | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

[19]Zamestnanci financovaní podľa článku 11 01 02 |

[20]Iní zamestnanci financovaní podľa článku 11 01 04 04 |

SPOLU | 0.55 | 0.55 | 0.55 |

8.2.2 Opis úloh vyplývajúcich z akcie

- Pomáhať vyjednávačovi pri príprave a uzatváraní dohôd o rybolove:

- Zúčastňovať sa na rokovaniach s tretími krajinami s cieľom uzavrieť dohody o rybolove,

- Pripravovať návrhy hodnotiacich správ a podklady týkajúce sa stratégie vyjednávania pre komisára,

- Predkladať a obhajovať stanovisko Komisie v pracovnej skupine „Vonkajšia politika rybolovu“ Rady,

- Zúčastňovať sa na hľadaní kompromisu s členskými štátmi, ktorý sa uvedie v konečnom znení dohody.

- Kontrola uplatňovania (monitorovanie) dohôd:

- Každodenné sledovanie uplatňovania dohôd o rybolove,

- Príprava a overovanie záväzkov a platieb týkajúcich sa finančného príspevku a cielených akcií alebo financovania rozvoja zodpovedného rybolovu,

- Vypracovanie pravidelnej správy o uplatňovaní dohôd,

- Hodnotenie dohôd: vedecké a technické hľadiská,

- Príprava návrhu nariadenia a rozhodnutia Rady a príprava znenia dohody,

- Spustenie a sledovanie priebehu schvaľovacích postupov.

- Technická pomoc:

- Podporenie prípravy stanoviska Komisie na zasadanie spoločného výboru.

- Medziinštitucionálne vzťahy:

- Zastupovanie Komisie pred Radou, Európskym parlamentom a členskými štátmi v kontexte procesu vyjednávania,

- Príprava odpovede na ústne a písomné otázky Európskeho parlamentu.

- Konzultácia a koordinácia medzi útvarmi:

- Zabezpečenie spolupráce s inými generálnymi riaditeľstvami v otázkach týkajúcich sa vyjednávania a sledovania dohôd,

- Organizovanie a zabezpečovanie konzultácie medzi útvarmi.

- Hodnotenie:

- Účasť na aktualizácii hodnotenia dosahu,

- Analýza dosiahnutých cieľov a ukazovateľov hodnotenia.

8.2.3 Pôvod ľudských zdrojov (štatutárny)

(V prípade viacerých zdrojov uveďte počet pracovných miest pre každý zdroj.)

X Pracovné miesta pridelené v súčasnosti na riadenie programu, ktoré sa majú nahradiť alebo predĺžiť.

( Pracovné miesta predbežne pridelené v rámci vykonávania RPS/PNR (ročnej politickej stratégie/predbežného návrhu rozpočtu) na rok 2006

( Pracovné miesta, ktoré sa majú požadovať v ďalšom postupe RPS/PNR.

( Pracovné miesta preobsadzované zo zdrojov existujúcich v príslušnom riadiacom útvare (vnútorná reorganizácia).

( Pracovné miesta požadované na rok n, ktoré však nie sú plánované v rámci vykonávania RPS/PNR daného roku

8.2.4 Ďalšie administratívne výdavky zahrnuté v referenčnej sume

(11 01 04/04 – Výdavky na administratívne riadenie)

v EUR

Rozpočtová položka: 11010404 (číslo a názov) | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 | SPOLU |

1. Technická a administratívna pomoc (vrátane súvisiacich personálnych nákladov) |

Výkonné agentúry[21] |

Iná technická a administratívna pomoc |

- intra muros |

- extra muros (1)° | 40 000 | 40 000 |

Technická a administratívna pomoc spolu | 40 000 | 40 000 |

(1) štúdia hodnotenia ex post platného protokolu a ex ante budúceho protokolu

8.2.5 Finančné náklady na ľudské zdroje a súvisiace náklady nezahrnuté v referenčnej sume

v EUR

Druh ľudských zdrojov | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 | SPOLU |

Úradníci a dočasný personál (11 01 01) | 59 400 | 59 400 | 59 400 | 178 200 |

Personál financovaný podľa článku XX 01 02 (pomocný, VNE, dočasný personál atď.) (uveďte rozpočtovú položku) |

Náklady na ľudské zdroje a súvisiace náklady (NEZAHRNUTÉ v referenčnej sume) spolu | 59 400 | 59 400 | 59 400 | 178 200 |

Výpočet – Úradníci a zmluvní zamestnanci

V prípade potreby uveďte odkaz na bod 8.2.1

- 1A = 108 000 EUR*0,25 = 27 000 EUR

1B = 108 000 EUR*0,15 = 16 200 EUR

1C = 108 000 EUR*0,15 = 16 200 EUR

Medzisúčet: 59 400 EUR (0,0594 milióna EUR ročne)

Spolu: 59 400 EUR ročne ( 0,0594 milióna EUR ročne)

Výpočet – Zamestnanci financovaní z položky XX 01 02

V prípade potreby uveďte odkaz na bod 8.2.1

8.2.6 Ostatné administratívne výdavky nezahrnuté v referenčnej sume

v EUR

Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 | SPOLU |

11 01 02 11 01 – Služobné cesty | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 60 000 |

11 01 02 11 02 – Zasadnutia a konferencie | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 4 500 |

XX 01 02 11 03 – Výbory[22] |

XX 01 02 11 04 – Štúdie a konzultácie |

XX 01 02 11 05 – Informačné systémy |

2. 2 Iné výdavky na riadenie spolu (XX 01 02 11) |

3. Ostatné výdavky administratívneho charakteru (spresnite uvedením odkazu na rozpočtovú položku) |

Administratívne výdavky (NEZAHRNUTÉ v referenčnej sume) okrem nákladov na ľudské zdroje a súvisiacich nákladov spolu | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 64 500 |

[1] Ú. v. ES L 73, 15.3.2001, s. 8.

[2] Výdavková kapitola č. 4 vo finančnom výhľade na roky 2000 - 2006, pokiaľ ide o obdobie od 1. 6. 2006 do 31. 12. 2006.

[3] Diferencované rozpočtové prostriedky.

[4] Nediferencované rozpočtové prostriedky.

[5] Týka sa sezón rybolovu 2006/07 a 2007/08.

[6] Výdavky, ktoré nepatria do kapitoly 11 01 príslušnej hlavy 11.

[7] S výhradou likvidných prostriedkov sa bude môcť ročná suma zvýšiť maximálne o 552 500 EUR (dvojnásobok za rok 2007, pretože ide o 2 rybolovné sezóny) na základe uplatnenia doložky o zdvojnásobení referenčnej tonáže (článok 2 a 4 protokolu).

[8] S výhradou likvidných prostriedkov sa bude môcť ročná suma zvýšiť maximálne o 552 500 EUR na základe uplatnenia doložky o zdvojnásobení referenčnej tonáže (článok 2 a 4 protokolu).

[9] Pozri body 19 a 24 medziinštitucionálnej dohody.

[10] V prípade, že uvediete viac spôsobov, uveďte ďalšie podrobnosti v časti „Poznámky“ tohto bodu.

[11] Rozpočtový rok 2007.

[12] Rozpočtový rok 2007.

[13] Rozpočtový rok 2008.

[14] Rozpočtový rok 2009.

[15] Podľa opisu v oddiele 5.3.

[16] Referenčná tonáž sa bude môcť zdvojnásobiť (článok 2 a 4 protokolu).

[17] S výhradou likvidných prostriedkov sa bude môcť ročná suma zvýšiť maximálne o 552 500 EUR na základe uplatnenia doložky o zdvojnásobení referenčnej tonáže (článok 2 a 4 protokolu).

[18] Náklady, ktoré NIE sú zahrnuté v referenčnej sume.

[19] Náklady, ktoré NIE sú zahrnuté v referenčnej sume.

[20] Náklady, ktoré sú zahrnuté v referenčnej sume.

[21] Uveďte odkaz na konkrétny legislatívny finančný výkaz týkajúci sa príslušnej(-ých) výkonnej(-ých) agentúry (agentúr).

[22] Uveďte druh výboru a skupinu, ku ktorej patrí.