52007PC0052

Návrh smernica Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/96/ES, pokiaľ ide o úpravu osobitného daňového režimu pre plynový olej, ktorý sa používa ako motorové palivo na komerčné účely a koordináciu zdaňovania bezolovnatého benzínu a plynového oleja používaných ako motorové palivo {SEK(2007) 170} {SEK(2007) 171} /* KOM/2007/0052 v konečnom znení - CNS 2007/0023 */


[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |

Brusel, 13.3.2007

KOM(2007) 52 v konečnom znení

2007/0023 (CNS)

Návrh

SMERNICA RADY,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/96/ES, pokiaľ ide o úpravu osobitného daňového režimu pre plynový olej, ktorý sa používa ako motorové palivo na komerčné účely a koordináciu zdaňovania bezolovnatého benzínu a plynového oleja používaných ako motorové palivo

(predložená Komisiou){SEK(2007) 170}{SEK(2007) 171}

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext návrhu

- Dôvody a ciele návrhu

Vo Bielej knihe o doprave Európska dopravná politika do roku 2010 : čas rozhodnúť sa ,[1] sa uvádza, že teraz, keď je sektor cestnej dopravy úplne otvorený hospodárskej súťaži, absencia zosúladených daní z palív sa zdá byť stále viac a viac prekážkou hladko fungujúcemu vnútornému trhu. Záverom v oblasti tejto problematiky bolo zdôraznenie potreby súvislejšieho daňového systému navrhnutím jednotného zdaňovania palív pre komerčnú cestnú dopravu s cieľom zavŕšiť vnútorný trh. Následne sa však z politického a hospodárskeho hľadiska ukázalo, že úplné zosúladenie cla na komerčný plynový olej nie je primeranou odpoveďou.

Je treba pripomenúť, že pôvodný návrh týkajúci sa zdaňovania komerčného plynového oleja (alebo lepšie známeho pod názvom „komerčná nafta“[2]) bol predložený v roku 2002[3]. Tento návrh bol stiahnutý v súvislosti so skríningom návrhov právnych predpisov v legislatívnom procese[4]. Na základe výsledkov súhrnného hodnotenia vplyvu však Komisia taktiež oznámila svoj zámer prehodnotiť potrebu legislatívnej intervencie.

Vo svojom nedávnom oznámení Rade a Európskemu parlamentu - KOM(2006) 314, 22. 6. 2006 Udržujte Európu v pohybe - Trvalo udržateľná pohyblivosť pre náš kontinent - Strednodobé preskúmanie bielej knihy Európskej komisie o doprave (2001) - Komisia uvádza, že „ preskúma, ako sa dajú odstrániť prehnané rozdiely vo výške daní z palív “. Taktiež zdôraznila, že „dopravná politika je úzko spojená s energetickou politikou na základe spoločných cieľov: zníženie emisií CO 2 a redukcia závislosti EÚ od dovozu fosílnych palív[5] “ a zdôraznila, že „ do dopravnej politiky sa musia začleniť medzinárodné environmentálne záväzky vrátane záväzkov kjótskeho protokolu“.

Oznámenie Komisie - KOM(2006) 545, akčný plán pre energetickú účinnosť: využitie potenciálu - potvrdilo úmysel Komisie navrhnúť v roku 2007 zvláštne daňové úpravy pre komerčný plynový olej, s cieľom znížiť nadmerné rozdiely úrovní zdaňovania medzi členskými štátmi na účely zvýšenia energetickej účinnosti pri diaľkovej doprave znížením „tankovacej turistiky“.

Cieľom tohto návrhu je preto predovšetkým znížiť deformácie v oblasti hospodárskej súťaže vo vzťahu k rozdielom v spotrebnej dani, ktorá má vplyv na trh cestnej nákladnej dopravy. Tým sa súčasne podporí rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť najmä tým, že sa umožní lepšie využiť výhody jednotného trhu . Po druhé, návrh spĺňa spoločné ciele dopravnej politiky a zabezpečí sa ním lepšia ochrana životného prostredia. Nakoniec je v úplnej zhode s všeobecnými zásadami o spotrebnej dani, ktoré sú uvedené v oznámení Komisie Daňová politika v Európskej únii − priority pre nadchádzajúce roky [6] . Je predložený bez toho, aby boli dotknuté závery strednodobého preskúmania smernice o dani z energie, ktoré je plánované na rok 2008.

- Všeobecný kontext

Palivo (vrátene daní) predstavuje v priemere 20 % až 30 % prevádzkových nákladov podniku cestnej nákladnej dopravy. Keďže spotrebná daň predstavuje 30 % až 60 % ceny za plynové olejové palivo na čerpacej stanici (okrem DPH), táto daň predstavuje medzi 6 % a 18 % prevádzkových nákladov podniku cestnej nákladnej dopravy. V súčasnej dobe na liberalizovanom trhu, kde je konkurencia silnejšia, majú rozdiely v prevádzkových nákladoch následkom vnútroštátnych daní a poplatkov väčší vplyv.

Dôvod je jednoduchý: veľké kamióny majú nádrže s obrovským objemom, ktoré im umožnia jazdiť 1 500 až 3 000 kilometrov na jednu nádrž. To v skutočnosti znamená, že dopravcovia, ktorí majú medzinárodné aktivity alebo sa nachádzajú pri hranici s krajinou s nízkou daňou, uskutočňujú finančné plánovanie, ktoré je známe ako tankovacia turistika: využívajú celkom značné rozdiely v spotrebných daniach v jednotlivých štátoch z plynového olejového paliva tým, že tankujú v členských štátoch s najnižšími daňami.

Prvým negatívnym dôsledkom je to, že správanie daňového plánovania vytvára deformáciu hospodárskej súťaže na trhoch s cestnou nákladnou dopravou do tej miery, že nie všetci prevádzkovatelia majú rovnaké možnosti nákupu nízko zdaňovaného paliva podľa dojazdu ich kamiónov, rozsahu ich činností alebo vzdialenosti z hlavného sídla na hranicu krajiny s nízkymi daňami. Na základe silnej konkurencie na trhu s cestnou nákladnou dopravou má uvedená deformácia hospodárskej súťaže aj následky z hľadiska vnútroštátneho podielu na trhu. Štúdia o obojstrannej cestnej doprave[7], ktorú uskutočnilo francúzske ministerstvo dopravy, uvádza dôležité zmeny v podieloch na európskom trhu od roku 1997 do roku 2001. Prevádzkovatelia z Luxemburska alebo Rakúska napríklad zvýšili svoj podiel na trhu v porovnaní s väčšinou konkurencie, na druhej strane Spojené kráľovstvo zaznamenalo na všetkých trhoch stratu. V štúdii sa dospelo k záveru, že vývoj od roku 1997 do roku 2001 možno pripísať z dvoch tretín trom faktorom: daňovým rozdielom pri zdaňovaní plynového oleja, rozdielom pri dani z príjmov právnických osôb a platovému vývoju medzi príslušnými dvomi krajinami. Daňové rozdiely pri plynovom oleji sa ukazujú byť hlavným faktorom, ktorý sám osebe vysvetľuje 40 % odchýlky v podiele na trhu.

Ďalším negatívnym následkom tankovacej turistiky je vplyv na životné prostredie následkom obchádzok. Ako racionálni prevádzkovatelia budú vodiči maximálne využívať rozdiel v cene plynového oleja a budú tankovať v členskom štáte tam, kde je to najlacnejšie. Pritom zohľadňujú príslušné dodatočné náklady (cestné poplatky, spotrebované palivo a strávený čas, riziká vyskytujúce sa na ceste, ako sú napr. zápchy a nehody...). Pokiaľ vodiči využijú jednoducho príležitosť natankovať si cestou bez obchádzok, ide len o premiestnenie spotreby, ku ktorému by v každom prípade došlo v niektorom z členských štátov, pričom je však potrebné rátať s určitou dodatočnou spotrebou (a emisiami), keďže nižšie náklady na pohonné látky na základe vyhýbania sa daniam stimulujú dopyt. Na druhej strane ak si vodiči úmyselne zvolia dlhšie trasy, aby využili cenové rozdiely na základe rôznej spotrebnej dane v jednotlivých štátoch, bude to mať negatívny účinok na životné prostredie, pretože pritom prekonajú dlhšie vzdialenosti.

Pokiaľ ide o obchádzky, Michaelis (2003)[8] poukázal na to, že Nemci sú ochotní jazdiť ďalšie 2 až 4 kilometre naviac za rozdiel každého jedného eurocentu v cene plynového oleja v porovnaní so susednou krajinou. Ak vychádzame z cenových rozdielov v roku 2003 medzi Nemeckom a jeho susedmi, toto sa týka priemernej vzdialenosti približne 30 až 35 ďalších kilometrov. V štúdii z roku 1990, ktorá sa týkala Holandska, sa poukázalo na to, že pri cenovom rozdiele 0,14 − 0,16 ECU za liter v porovnaní s Belgickom a Nemeckom bolo najazdených 10 miliónov kilometrov naviac s cieľom natankovať za hranicami[9].

Tankovacia turistika vedie nakoniec k stratám rozpočtových prostriedkov tých členských krajín, ktoré uplatňujú relatívne vysokú spotrebnú daň na plynový olej. Spoločnosť Schmid Traffic Service GmbH v Nemecku odhadla, že daňová strata zo spotrebnej dane z minerálnych olejov v roku 2004, ktorá bola následkom tankovacej turistiky (t. j. plynový olej používaný na podnikateľské účely), bola 1 915 000 000 EUR. Celková strata je ešte vyššia a predstavuje 3,6 miliardy EUR za rok (okrem spotrebnej dane z minerálnych olejov predstavuje ďalšie straty na DPH a spotrebných daniach z cigariet, vzhľadom na znížené daňové príjmy z DPH a menšie množstvo cigariet, ktoré sa predajú na čerpacích staniciach).

- Platné predpisy vzťahujúce sa na oblasť návrhu

Smernicou Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov (smernica o dani z energie alebo ETD)[10] sa ustanovujú príslušné zdaňované produkty, ktoré podliehajú dani podľa účelu použitia a minimálna úroveň zdaňovania, ktorá sa použije pre každý produkt v závislosti od toho, či sa použijú ako pohonná hmota, na určité priemyselné alebo komerčné účely, alebo na vykurovanie. Pri plynovom oleji a bezolovnatom benzíne je v rámci Spoločenstva zosúladená len štruktúra spotrebnej dane podľa týchto minimálnych úrovní:

V eurách na 1 000 l | 1. január 2004 | 1. január 2010 |

Bezolovnatý benzín | 359 | 359 |

Plynový olej (nafta) | 302 | 330 |

V ETD sa uvádza pre členský štát aj možnosť zaviesť osobitnú úroveň zdaňovania komerčného plynového oleja (režim oddelenia) za predpokladu, že sa dodrží minimálna úroveň a že sadzba za komerčný plynový olej neklesne pod vnútroštátnu úroveň zdaňovania, ktorá je v platnosti k 1. januáru 2003.

V prípade, ak si členské štáty želajú stanoviť sadzbu za komerčný plynový olej nižšiu, ako je vnútroštátna úroveň zdaňovania platná 1. januára 2003, článkom 7 ods. 4 ETD sa im to umožňuje za predpokladu, že bude dodržaná minimálna sadzba − zavedením poplatkov za používanie ciest, pokiaľ celkové daňové zaťaženie zostane z väčšej časti rovnaké. V praxi je však táto možnosť otvorená len pre Spojené kráľovstvo, keďže je jediným členským štátom, ktorý spĺňa ďalšiu požiadavku, podľa ktorej vnútroštátna úroveň zdaňovania platná 1. januára 2003 pre plynový olej, ktorý sa používa ako pohonná hmota, musí byť minimálne dvakrát vyššia ako minimálna úroveň zdaňovania platná 1. januára 2004.

Posledná uvedená požiadavka bola pre hospodársku súťaž zvlášť deformujúca, keďže obmedzovala vzájomné daňové politické pôsobenie medzi členskými štátmi, ktorého cieľom bolo odbúravať daňové rozdiely. Členské štáty (s výnimkou Spojeného kráľovstva), ktoré zdaňujú vyššie, ako je minimálna sadzba v roku 2003, keď chcú pri zdaňovaní rozlišovať medzi komerčnou a nekomerčnou naftou, majú jedinú možnosť, a to zvýšiť daňovú sadzbu pre používanie nafty na nekomerčné účely. Za predpokladu, že ostatné faktory zostanú rovnaké, toto nepomôže znížiť existujúce rozdiely medzi členskými štátmi v oblasti sadzieb za komerčný plynový olej a len zvýši rozdiely v sadzbách za používanie plynového oleja na súkromné účely, čo by na druhej strane mohlo zvýšiť tankovaciu turistiku súkromných áut. V skutočnosti krajiny, ktoré už v roku 2003 uplatňovali vysoké daňové sadzby, nemajú v rámci súčasnej regulácie žiaden priestor na zníženie existujúcich deformácií.

- Súlad s inými politikami a cieľmi Únie

S cieľom urobiť viac a prinútiť používateľov dopravy, aby museli čeliť skutočným nákladom a s cieľom zmeniť štruktúru cien, v Bielej knihe Európska dopravná politika do roku 2010: čas rozhodnúť sa sú uvedené dve ďalšie akcie:

- zosúladenie minimálnych ustanovení v zmluvách, ktorými sa upravuje dopravná činnosť tak, aby pri zvyšovaní nákladov (napr. pri zvýšení cien pohonných látok) bolo možné upraviť tarify a

- stanovenie spoločných princípov pre poplatky za používanie infraštruktúry v súvislosti s rôznymi druhmi dopravy.

Prvá akcia bola vyhodnotená súhrnným hodnotením vplyvu v roku 2005. Bolo stanovených päť alternatívnych možností[11], prvé hodnotenie vedie k ďalším analýzam na základe troch hlavných orientácií: i) zmena a doplnenie nariadenia (EHS) č. 4058/89[12], ii) žiadna zmena politiky, iii) zosúladenie daní z palív s minimálnymi zmluvnými ustanoveniami. Výsledky hodnotenia vplyvu Komisii potvrdili, že je potrebné predložiť návrh s cieľom zvláštnych daňových úprav pre plynové olejové palivá, ktoré sa používajú na komerčné účely.

Pokiaľ ide o poplatky za infraštruktúru, Komisia má do júna 2008 po preskúmaní všetkých možností vrátane zohľadnenia všetkých nákladov v súvislosti s životným prostredím, hlukom, preťažením dopravných ciest a zdravotným zaťažením predložiť všeobecne platný rámec na hodnotenie externých nákladov všetkých druhov dopravy, ktorý by mohol slúžiť ako základ pre budúci výpočet odvodov z infraštruktúry[13]. Pri tomto návrhu sa zohľadňuje budúci možný vývoj poplatkov za infraštruktúru, pretože poskytuje viac pružnosti na implementáciu spotrebnej dane a cestných poplatkov členskými štátmi a predchádza sa dvojitému zdaneniu a ďalšiemu zaťaženiu prevádzkovateľov.

KONZULTÁCIE SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A HODNOTENIE VPLYVU

- Konzultácie so zainteresovanými stranami

Metódy konzultácie, hlavné cieľové sektory a všeobecný profil respondentov

Na internetovej stránke Komisie bol 20. júla 2006 uverejnený písomný dotazník s cieľom vyzvať verejnosť, aby prispela k diskusii, zozbierať príslušnú spätnú väzbu a pomáhať Komisii pri rozvoji jej politiky, pokiaľ ide o komerčný plynový olej. Pripomienky mali byť predložené do 30. septembra 2006. Súčasne Komisia zaslala podrobnejšie dotazníky zástupcom hlavných zúčastnených strán [združeniam cestnej dopravy (medzinárodným a národným), združeniam automobilového a ropného priemyslu]. Ako reakcia na konzultáciu prišlo celkovo 52 externých príspevkov. Z toho 37 príspevkov bolo z národných federácií alebo združení, 7 bolo z európskych alebo medzinárodných orgánov a 7 od podnikateľských subjektov a jeden príspevok bol od súkromného občana. Hlavný sektor odvetvia, ktorý reagoval na konzultácie, bol sektor cestnej nákladnej dopravy, ktorý predstavoval viac ako polovicu odpovedí. Zástupcovia čerpacích (alebo servisných) staníc a účastníci ropného priemyslu predstavovali viac ako 10 % odpovedí. Iné sektory, ako napr. automobilový priemysel, námorné prístavy, prevádzkovatelia remesiel a železničné firmy sa taktiež zúčastnili.

Zhrnutie stanovísk a ich zohľadnenie

Odvetvie nákladnej dopravy priaznivo privítalo iniciatívu Komisie. Veľká väčšina nákladných autodopravcov podporuje zmenu súčasného stavu. Možnosť, ktorú preferujú, je celkové zosúladenie v najbližšej možnej budúcnosti (rok 2018 sa zdá byť príliš ďaleko) a pokiaľ to bude možné, na nižšej úrovni. V prípade, že táto možnosť nebude realistická, mohli by prijať posilnenú aproximáciu ako dočasné riešenie smerujúce k zosúladeniu ako druhú najlepšiu možnosť.

Zástupcovia automobilového odvetvia potvrdili, že súčasný stav nie je uspokojivý z hľadiska vnútorného trhu. Nie sú však presvedčení, že veľkosť problémov je taká, že by odôvodňovala zmenu v systémoch zdaňovania palív. Uprednostnili by možnosť bez zmien v porovnaní s inými navrhovanými možnosťami.

Na európskej úrovni zástupcovia ropného priemyslu prijali neutrálny postoj k navrhovaným možnostiam. Keď sa však zástupcovia čerpacích staníc nachádzajú v krajinách s vysokými daňovými sadzbami, vtedy podporujú posilnenú aproximáciu alebo dokonca celkové zosúladenie.

Komisia reakcie zohľadnila. |

- Získavanie a využívanie expertízy

Okrem rozsiahlych konzultácií so zainteresovanými stranami v hodnotení vplyvu boli zohľadnené správy o stanoviskách a články. Okrem toho Komisia využila výsledky troch modelov s cieľom vyhodnotiť vplyv (Tremove, IPTS model dopravných technológií (Poles) a TRANSTOOLS).

HODNOTENIE VPLYVU

S cieľom preskúmať možnosť riešiť problém rozdielov úrovní zdaňovania komerčného plynového oleja začala Komisia hodnotiť tri základné prístupy.

Prvý prístup (možnosť A) predstavuje neintervenovanie na úrovni Spoločenstva (možnosť bez zmeny politiky). Nevyrieši problém deformácie hospodárskej súťaže, ktorá existuje v súčasnosti na trhu cestnej nákladnej dopravy, čo má následky z hľadiska podielu na trhu a zamestnanosti (zvýšenie v krajinách s nízkou daňovou sadzbou v neprospech krajín s vysokou daňovou sadzbou). Možnosť A nerieši problém obchádzok, výsledkom ktorého je celková spotreba 42 500 miliónov litrov paliva od roku 2007 do roku 2030 a príslušné emisie znečisťujúcich látok (2,2 milióna ton CO2). Preto sa Komisia nerozhodla pre túto možnosť.

Druhá možnosť (možnosť B) predstavuje naplánovanie úplného zosúladenia spotrebných daní z komerčného plynového paliva medzi členskými štátmi. V roku 2018 by bola jednotná daňová úroveň 400 EUR/1 000 l. Okrem toho daňová sadba pre bezolovnatý benzín by nebola nižšia ako sadzba uplatnená na komerčný plynový olej. Úplné zosúladenie predstavuje možnosť, ktorá umožňuje maximálne zníženie deformácie hospodárskej súťaže bez príliš veľkého zvýšenia správnych nákladov. Pri tejto možnosti by však 22 členských štátov muselo zvýšiť svoju spotrebnú daň z komerčného plynového oleja s cieľom dosiahnuť úroveň 400 EUR/1 000 l a 5 členských štátov by muselo svoje daňové sadzby znížiť. To povedie od roku 2014 k zvýšeniu sadzby na bezolovnatý benzín pre 9 členských štátov a môže to viesť k zvýšeniu spotrebnej dane pri nekomerčnom používaní v dvoch členských štátoch (v prípade, ak by sa Nemecko a Spojené kráľovstvo rozhodli kompenzovať dôležité zníženie komerčnej sadzby zvýšením nekomerčnej sadzby). Táto možnosť bude pre automobilový priemysel neutrálna. Z hľadiska ochrany životného prostredia možnosť B vedie k malému zvýšeniu spotreby plynového oleja, malému zníženiu spotreby bezolovnatého benzínu a veľmi malému zvýšeniu emisií znečisťujúcich látok (v prípade, že sa nezohľadní tankovacia turistika). Keďže je to však možnosť, pri ktorej dochádza k najväčšiemu zníženiu obchádzok, je to aj možnosť, pri ktorej dochádza k zníženiu minimálnych úrovní emisií CO2 (0,1 milióna ton), znečisťujúcich látok a vyhýbaniu sa dani na minimálnu úroveň. Z hľadiska spoločenského je toto možnosť, ktorá by mohla mať najväčší vplyv (aj keď pravdepodobne bude skromný) s menej zápchami a nehodami na cestách, kratším pracovným časom pre vodičov a najväčšími, aj keď skromnými, posunmi v oblasti zamestnanosti na regionálnej a vnútroštátnej úrovni. Možnosť B však bude mať najväčší negatívny vplyv na rozpočty (- 71,8 miliardy EUR od roku 2007 do roku 2030, znížených na – 58,2 miliardy EUR, ak sa zohľadní zníženie v oblasti tankovacej turistiky). Táto možnosť sa považovala za nerealistickú z politického hľadiska. Z týchto dôvodov sa Komisia pre túto možnosť nerozhodla.

Tretia možnosť (možnosť C) predstavuje posilnenú aproximáciu spotrebných daní uplatniteľných na komerčný plynový olej. Fluktuačné pásmo by sa nastavilo na úrovní Spoločenstva s minimálnou a maximálnou daňou. Členské štáty by museli nastaviť úroveň zdaňovania platnú pre komerčný plynový olej v rámci pásma. Šírka fluktuačného pásma by sa mala do roku 2010 postupne znižovať, až by dosiahla 100 EUR. S cieľom poskytnúť členským štátom, ktoré využívajú prechodné obdobia čas na prispôsobenie sa tomuto nariadeniu, pri možnosti C sú zachované súčasné minimálne daňové úrovne ustanovené v ETD ako spodná hranica fluktuačného pásma až do roku 2013. Následne boli vyhodnotené dva ďalšie varianty: (i) od 1. marca 2013 by bolo pásmo napojené na index (možnosť C1) alebo (ii) pásmo by zostalo nezmenené, avšak s vyššou minimálnou úrovňou, než je v súčasnosti ustanovená v smernici o dani z energie, t. j. 359 EUR na 1 000 litrov, rovnaká minimálna sadzba sa uplatňuje na bezolovnatý benzín (možnosť C2). Pri možnostiach C1 a C2 pre bezolovnatý benzín by vnútroštátna daňová sadba nebola nižšia, ako vnútroštátna sadzba uplatnená na komerčný plynový olej. Z hodnotenia vplyvu vyplýva, že každý z týchto variantov v možnosti C má nevýhody. Preto sa považovalo za vhodné určiť termín napojenia na index (možnosť C1) a vyrovnanie s bezolovnatým benzínom (C2) na rok 2012 s ohľadom na výsledky verejných konzultácií a ekonometrických simulácií a prijať ďalší variant ako piatu možnosť (C2+). Pri všetkých troch variantoch možnosti C tie členské štáty, ktoré prosperujú z prechodných období, budú musieť rešpektovať nové sadzby až po vypršaní ich prechodného obdobia.

Možnosť C2+ predstavuje zvýšenie minimálnej úrovne za plynový olej na 359 EUR/1 000 l v roku 2012 a následne na 380 EUR v roku 2014 s cieľom predísť rýchlemu zníženiu daňovej sadzby v reálnych hodnotách a zníženiu ešte ďalších deformácií hospodárskej súťaže. Možnosť C2+ neobsahuje fluktuačné pásmo a teda žiadnu maximálnu úroveň. Pokiaľ ide o možnosti C1 a C2 daňová sadba pre bezolovnatý benzín v danom štáte by nebola nižšia, ako sadzba v danom štáte uplatnená na plynový olej.

Okrem toho s cieľom dosiahnuť súlad s inými politikami Spoločenstva, uľahčiť implementáciu režimu oddelenia a umožniť zníženie daňových rozdielov v praxi, pri možnostiach C1, C2 a C2+ sa počíta s úpravou článku 7 ods. 4 ETD a ustanovujú, že členské štáty, ktoré uplatňujú alebo zavádzajú systém poplatkov za používanie ciest pre motorové vozidlá, ktoré používajú komerčný plynový olej, môžu uplatniť sadzbu na plynový olej, ktorý sa používa v týchto vozidlách nižšiu , než je vnútroštátna úroveň zdaňovania platná 1. januára 2003, pokiaľ celkové daňové bremeno zostane zhruba rovnaké a za predpokladu, že sa dodrží minimálna sadzba Spoločenstva platná pre komerčný plynový olej. Požiadavka uvedená v článku 7 ods. 4, podľa ktorej vnútroštátna daňová sadzba platná 1. januára 2003 na plynový olej používaný ako pohonná hmota musí byť minimálne dvakrát vyššia, ako minimálna úroveň zdaňovania platná 1. januára 2004, by nebola dodržaná.

Hodnotenie možností C:

Možnosť C1 a možnosť C2 znamenajú zvýšenie spotrebnej dane z plynového oleja v 18 členských štátoch do roku 2014 oproti 21 štátom pri možnosti C2+. Kým možnosť C2 nebude mať vplyv na spotrebné dane z bezolovnatého benzínu, možnosti C1 a C2+ povedú k zvýšeniu spotrebnej dane z bezolovnatého benzínu v 9 členských štátoch od roku 2016 (C1) a od roku 2014 (C2+). Keďže možnosť C2+ neobsahuje fluktuačné pásmo a teda ani žiadnu maximálnu úroveň, nemala by vplyv na spotrebnú daň z nekomerčného plynového oleja. Všetky tri možnosti umožnia zníženie deformácie hospodárskej súťaže. Ak všetky faktory ostanú rovnaké, keďže z dlhodobého hľadiska sa minimálna úroveň zdaňovania komerčného plynového oleja zvýši viac pri možnosti C1 než pri možnosti C2, možnosť C1 umožní zníženie rozdielov vo väčšej miere než pri možnosti C2. Pri možnosti C2+ by výška zníženia závisela od reakcií členských štátov, ktoré v súčasnosti majú vysoké daňové sadzby. V prípade, že sa rozhodnú znížiť svoju sadzby a zaviesť cestné poplatky, zníženie rozdielov zdaňovania bude tiež väčšie než to, ktoré sa získa pri možnosti C2 vďaka vyššej minimálnej úrovní. Správne náklady budú rovnakého radu ako pri alternatíve B a nezdá sa, že by predstavovali problém, ktorý púta pozornosť priemyslu. Zdá sa, že vplyv na automobilový priemysel meraný na základe parku vozidiel jazdiacich na bezolovnatý benzín a plynový olej je pri všetkých možnostiach veľmi malý. Žiadna z možností by nemala mať významný vplyv na dopyt po doprave alebo na výber druhu dopravy. Všetky by mohli mať malý pozitívny sociálny účinok z hľadiska zníženia zápch, nehôd a pracovného času vodičov, ale v menšom rozsahu než pri možnosti B, pri ktorej by sa obchádzky skutočne znížili na najvyššiu možnú mieru. Pokiaľ ide o zamestnanosť všetky tieto možnosti by mohli viesť k určitému posunu na regionálnej/vnútroštátnej úrovni, ale ak všetky ostatné faktory zostanú zachované by na európskej úrovni nemala byť zaznamenaná žiadna zmena.

Najväčšie rozdiely medzi týmito tromi možnosťami sa týkajú spotreby paliva, vplyvu na životné prostredie, vplyvu na tankovaciu turistiku a vplyvu na rozpočet. Kým možnosti C1 a C2 vedú k malému zvýšeniu spotreby plynového oleja a poklesu spotreby bezolovnatého benzínu (za predpokladu vyššej hranice zdaňovania plynového oleja), C2+ je jedinou možnosťou, ktorá umožňuje zníženie spotreby tak plynového oleja, ako aj bezolovnatého benzínu. Z hľadiska ochrany životného prostredia, možnosťou C2+ sa viac prispieva k internalizácii externých efektov ako pri možnosti C2, keďže jej minimálne úrovne sú vyššie. Ak sa neberie do úvahy tankovacia turistika, C2+ je jedinou možnosťou, pri ktorej dochádza k zníženiu znečisťujúcich látok v ovzduší. Pri všetkých troch možnostiach dôjde k zníženiu tankovacej turistiky a príslušných emisií znečisťujúcich látok. (do najväčšej miery pri možnosti C 1 s 0,6 milióna ton emisií). Pri možnosti C2+ by sa tankovacia turistika mohla znížiť na nižšiu úroveň, než pri možnosti C1 v prípade, že Nemecko a Spojené kráľovstvo (členské štáty s najvyššími daňovými úrovňami v súčasnosti za plynový olej) sa rozhodnú znížiť komerčnú sadzbu zavedením poplatkov za používanie ciest. Z rozpočtového hľadiska bude celkový rozpočtový vplyv (napr. zohľadnenie zníženia tankovacej turistiky) – 38,3 miliardy EUR (C1) − 46,8 miliardy EUR (C2) a + 40,3 miliardy EUR (C2+). Na základe uvedených dôvodov sa Komisia rozhodla navrhnúť možnosť C2+.

PRÁVNE ASPEKTY NÁVRHU

- Zhrnutie navrhovaných opatrení

Týmto novým návrhom sa upraví smernica o dani z energie zvýšením minimálnych úrovní dane z plynového oleja stanovených na úrovni Spoločenstva. Od roku 2012 minimálna úroveň zdaňovania by bola rovnaká ako minimálna úroveň, ktorá sa už bude uplatňovať na bezolovnatý benzín (359 EUR/1 000 l) pri zohľadnení toho, že tieto dve palivá majú podobný škodlivý účinok na životné prostredie. Od roku 2014 by minimálna úroveň zdaňovania plynového oleja sa zvýšila (na 380 EUR/1 000 l), s cieľom zabrániť tomu, aby jeho skutočná hodnota neklesala príliš prudko a ďalej odbúravať deformácie hospodárskej súťaže.

Režim oddelenia dane z komerčného a nekomerčného plynového oleja by mal byť ako alternatívne riešenie, ale nemal by byť povinný. Členským štátom, ktoré rozlišujú medzi komerčným a nekomerčným používaním plynového oleja ako pohonnej hmoty, by sa malo vysvetliť, že vnútroštátna úroveň zdaňovania nekomerčného používania plynového oleja, ktorý sa používa ako pohonná látka, nesmie byť nižšia, než vnútroštátna úroveň zdaňovania, ktorú daný členský štát uplatňuje na komerčný plynový olej. To isté by sa malo uplatniť na vzťah medzi bezolovnatým benzínom a komerčným plynovým olejom.

S cieľom objasniť mechanizmus na príklade pre členský štát, ktorý už rešpektuje minimálne hladiny platné v roku 2010 a zdaňovanie komerčného plynového oleja 340 EUR za 1 000 l, nekomerčného plynového oleja 350 EUR za 1 000 l, a bezolovnatého benzínu 370 EUR za 1 000 l, bude mať návrh tento vplyv:

- V roku 2012 sa sadzba komerčného oleja zvýši na 359 EUR za 1 000 l. Sadzba za nekomerčný olej musí byť preto rovnaká alebo vyššia ako 359 EUR za 1 000 l. V inom prípade k nekomerčnému plynovému oleju by sa pristupovalo priaznivejšie, ako ku komerčnému plynovému oleju, avšak neexistuje žiaden dôvod z hľadiska ochrany životného prostredia alebo z hľadiska deformácie hospodárskej súťaže pre takýto priaznivý prístup. Toto zvýšenie nebude mať vplyv na zdaňovanie bezolovnatého benzínu, keďže nová minimálna úroveň pre komerčný plynový olej bude mať od roku 2012 rovnaké minimum ako bezolovnatý benzín.

- V roku 2014 minimálna úroveň pre komerčný plynový olej sa zvýši na 380 EUR za 1 000 l. Sadzba za nekomerčný plynový olej bude musieť byť rovnaká alebo väčšia ako 380 EUR za 1 000 l. Sadzba za bezolovnatý benzín bude musieť byť rovnaká alebo väčšia[14] ako 380 EUR za 1 000 l. Tieto zmeny sú opäť následkom zvýšenia sadzieb za komerčný plynový olej. V inom prípade k nekomerčnému plynovému oleju a bezolovnatému benzínu by sa pristupovalo priaznivejšie, ako ku komerčnému plynovému oleju, avšak neexistuje žiaden dôvod z hľadiska ochrany životného prostredia alebo z hľadiska deformácie hospodárskej súťaže pre takýto priaznivý prístup.

Typ paliva | 2010 | 2012 | 2014 |

Komerčný plynový olej | 340 | 359 | 380 |

Nekomerčný plynový olej | 350 | ≥ 359 | ≥ 380 |

Bezolovnatý benzín | 370 | 370 | ≥ 380 |

Okrem toho navrhované znenie by umožnilo všetkým členským štátom znížiť úrovne zdaňovania pod ich úroveň z 1. januára 2003 za predpokladu, že budú rešpektovať minimálnu úroveň zdaňovania a že uplatnia alebo zavedú systém poplatkov za používanie ciest, takže celkové daňové zaťaženie zostane zhruba rovnaké (porovnaj uvedený opis možnosti C2+). Takto budú členské štáty môcť uplatniť režim oddelenia na komerčný a nekomerčný plynový olej udržiavaním nekomerčnej sadzby na konštantnej úrovní a znížením ich komerčnej sadzby.

Prechodné obdobia podľa smernice 2003/96/ES zmenenej a doplnenej smernicami 2004/74/ES a 2004/75/ES a podľa Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska k Európskej únii sa dodržia a doplnia. V tomto ohľade pre členské štáty, ktoré využívajú tieto prechodné obdobia, by k zvýšeniu malo dochádzať každé dva roky, to znamená, že k zvýšeniu na 359 EUR dôjde dva roky po skončení prechodného obdobia, v rámci ktorého sa muselo dosiahnuť 330 EUR a k zvýšeniu na 380 EUR dôjde dva roky od skončenia predchádzajúceho dvojročného obdobia.

Sadzba pre komerčný plynový olej by sa uplatnila na úrovni členského štátu prostredníctvom mechanizmu vrátenia dane, podrobnosti ktorého by sa vymedzili na úrovni Spoločenstva. Systém mechanizmu vrátenia dane sa zdá byť jediným praktickým spôsobom ako predísť diskriminácii voči obchodníkom neetablovaným na trhu.

- Právny základ

Článok 93 Zmluvy o ES.

- Zásada subsidiarity

Tento návrh nepatrí do výlučnej právomoci Spoločenstva. Princíp subsidiarity sa preto uplatňuje.

V článku 93 zmluvy sa ustanovuje, že Rada prijíma ustanovenia na zosúladenie právnych predpisov týkajúcich sa spotrebných daní do tej miery, do akej je toto zosúladenie potrebné na zabezpečenie zriadenia a fungovania vnútorného trhu.

Ako je uvedené v hodnotení vplyvu, posilnenou aproximáciu daňových sadzieb prostredníctvom nástrojov Spoločenstva by sa riešil problém nekalej konkurencie efektívnym spôsobom a znížila by sa deformácia konkurencie. Okrem toho by prispela k zníženiu obchádzok, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Týmto návrhom sa budú tieto problémy riešiť zvýšením minimálnych daňových úrovní. Za predpokladu, že členské štáty nezmenia svoju fiškálnu stratégiu[15], všetky s výnimkou dvoch krajín by mali spotrebnú daň z plynového oleja od 380 do 420 EUR/1 000 l do roku 2014, avšak všetky krajiny, ktoré dodržiavajú minimálnu úroveň, okrem Nemecka a Spojeného kráľovstva, majú v súčasnosti pásmo v rozsahu od 302 do 420 EUR.

Na základe jej charakteru takúto akciu môže uskutočniť len Únia. Ako ukazujú ropné šoky v minulosti a v prítomnosti, keď dôjde k nevypočítateľným výkyvom ceny ropy, rozdiely medzi daňami z plynového oleja v rôznych členských štátoch sa stanú ešte citlivejším problémom. Pri jednostranných opatreniach členských štátov dochádza k riziku, že dôjde k pretekom v oblasti minimálnej úrovne dane vo fiškálnej oblasti, čo spôsobí len ešte viac ťažkostí vo všetkých členských štátoch. Komisia a Rada ministrov opakovane jasne vysvetlili, že len spoločným prístupom možno predísť fiškálnemu neporiadku a deformáciám v oblasti hospodárskej súťaže.

Okrem toho je právny akt Spoločenstva potrebný, aby ustanovenia smernice o dani z energie boli flexibilnejšie s cieľom umožniť režim oddelenia malých daňových rozdielov zmenou a doplnením článku 7 ods. 4 a tým umožniť všetkým členským štátom flexibilnosť kompenzácie medzi daňou a cestnými poplatkami.

- Zásada proporcionality

Z tohto dôvodu je návrh v súlade so zásadou proporcionality.

Zmena a doplnenie smernice o dani z energie sa najlepšie dosiahne novým návrhom smernice. Smernicou sa zabezpečí potrebná flexibilita pre členské štáty pri zohľadnení vlastných potrieb a potrieb ich hospodárskych prevádzkovateľov.

Skúsenosti v niekoľkých členských štátoch poukazujú na to, že správa uplatňovania konkrétnej daňovej sadzby na komerčný plynový olej je pri použití mechanizmu vrátenia dane jednoduchá tak pre prevádzkovateľov, ako i štátne orgány. Je začlenená do návrhu.

- Výber nástrojov

Navrhovaný nástroj: Smernica

Iné prostriedky by neboli vhodné, pretože táto oblasť je už upravená smernicou. Je jasné, že koregulácia alebo samoregulácia by na riešenie problému nebola účinná. V tomto konkrétnom prípade predstavuje smernica vhodný implementačný mechanizmus pre zainteresované strany.

- Vplyv na rozpočet

Návrh nemá žiadny vplyv na rozpočet Spoločenstva.

2007/0023 (CNS)

Návrh

SMERNICA RADY,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/96/ES, pokiaľ ide o úpravu osobitného daňového režimu pre plynový olej, ktorý sa používa ako motorové palivo na komerčné účely a koordináciu zdaňovania bezolovnatého benzínu a plynového oleja používaných ako motorové palivo

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 93,

so zreteľom na návrh Komisie,[16]

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu[17],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,[18]

keďže:

(1) V Bielej knihe Komisie z 12. septembra 2001 o európskej dopravnej politike do roku 2010: čas rozhodnúť sa,[19] sa uvádza, že zosúladením daňových sadzieb uplatňovaných v jednotlivých štátoch na plynový olej používaný na komerčné účely by sa zlepšila udržateľnosť cestnej dopravy.

(2) V oznámení Komisie Rade a Európskemu parlamentu Udržujte Európu v pohybe - Trvalo udržateľná pohyblivosť pre náš kontinent - Strednodobé preskúmanie bielej knihy Európskej komisie (2001) o doprave[20] Komisia uvádza, že cieľom dopravnej politiky je zníženie emisií CO2 a zdôrazňuje, že medzinárodné záväzky v oblasti ochrany životného prostredia vrátane záväzkov podľa kjótskeho protokolu sa musia zapracovať do dopravnej politiky. Podobné úvahy platia pre daňovú politiku v súvislosti s dopravou.

(3) V smernici Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny[21] sa stanovuje daňový rámec na palivá používané ako pohonné hmoty. Za určitých podmienok umožňuje oddelenie daňových úprav na palivá používané na komerčné účely a na iné účely .

(4) Kým palivo predstavuje veľkú časť prevádzkových nákladov podniku cestnej nákladnej dopravy, v úrovní zdaňovania, ktoré členské štáty uplatňujú na plynový olej, možno pozorovať veľké rozdiely. Tieto rozdiely vedú k tankovacej turistike a deformácii hospodárskej súťaže. Posilnenou aproximáciou úrovne zdaňovania uplatňovanej na komerčný plynový olej na úrovni Spoločenstva by sa riešil problém nekalej konkurencie účinným spôsobom a nakoniec by viedol k lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu a k zníženiu poškodzovania životného prostredia.

(5) Hodnotenie vplyvu, ktoré uskutočnila Komisia ukázalo, že najlepším spôsobom implementácie posilnenej aproximácie úrovne zdaňovania komerčného plynového oleja je zvýšenie minimálnej úrovne zdaňovania komerčného plynového oleja, keďže pritom dochádza ku kombinácii zníženia deformácie konkurencie a tankovacej turistiky, ako aj celkovej spotreby. Je preto vhodné ustanoviť, aby od roku 2012 minimálna úroveň zdaňovania plynového oleja bola rovnaká, ako minimálna úroveň zdaňovania uplatňovaná na bezolovnatý benzín, keďže to odráža skutočnosť, že tieto dve palivá sú podobne škodlivé pre životné prostredie. Od roku 2014 by minimálna úroveň zdaňovania mala byť 380 EUR na 1 000 l, čo by prispelo k tomu, že skutočná hodnota minimálnej úrovne by sa udržala na konštantnej úrovni, a tým by sa znížila ďalšia deformácia hospodárskej súťaže, ako aj poškodzovanie životného prostredia.

(6) Z hľadiska ochrany životného prostredia sa v tejto etape zdá byť vhodné stanoviť rovnaké minimálne úrovne zdaňovania pre bezolovnatý benzín a plynový olej. Neexistujú platné dôvody na stanovenie nižšej vnútroštátnej úrovne zdaňovania pre nekomerčný plynový olej a bezolovnatý benzín, ako je vnútroštátna úroveň zdaňovania platná pre komerčný plynový olej. Členským štátom, ktoré rozlišujú medzi komerčným a nekomerčným používaním plynového oleja ako pohonnej hmoty, by sa preto malo vysvetliť, že vnútroštátna úroveň zdaňovania nekomerčného používania plynového oleja, ktorý sa používa ako pohonná látka, nesmie byť nižšia, než vnútroštátna úroveň zdaňovania, ktorú daný členský štát uplatňuje na komerčný plynový olej. To isté by malo platiť pre vzťah medzi bezolovnatým benzínom a komerčným plynovým olejom používaným ako pohonná hmota.

(7) Určitým členským štátom boli udelené prechodné obdobia, aby sa mohli hladko prispôsobiť úrovni zdaňovania stanovenej v smernici 2003/96/ES. Na základe tých istých dôvodov by sa mali doplniť prechodné obdobia s ohľadom na prispôsobenie sa tejto smernici.

(8) Pokiaľ má táto smernica vplyv na úroveň zdaňovania v členských štátoch a následkom toho na existujúce opatrenia štátnej pomoci, táto smernica neoslobodzuje členské štáty od toho, aby prispôsobili svoje vnútroštátne opatrenia a oznámili Komisii zmenu v súlade s predpismi o štátnej pomoci.

(9) Rozlišovanie medzi sadzbami dane na komerčný plynový olej a nekomerčný plynový olej by sa malo realizovať prostredníctvom mechanizmu vrátenia dane, ktorý pôsobí nediskriminačne. Na úrovni Spoločenstva by sa mal stanoviť súbor spoločných predpisov, najmä pokiaľ ide o postup týkajúci sa cezhraničných náhrad.

(10) Pre členské štáty by mala byť rozšírená možnosť stanoviť zníženú sadzbu za plynový olej na komerčné účely nižšie, než je vnútroštátna úroveň platná 1. januára 2003 pri zavádzaní alebo uplatňovaní systému poplatkov za používanie ciest, čo bude mať za následok zhruba rovnaké celkové daňové zaťaženie. S týmto cieľom a na základe skúseností je vhodné sa vzdať tejto požiadavky, podľa ktorej vnútroštátna úroveň zdaňovania platná 1. januára 2003 pre plynový olej používaný ako pohonná látka musí byť aspoň dvakrát tak vysoká, ako minimálna úroveň zdaňovania k 1. januáru 2004.

(11) Keďže ciele navrhovaného opatrenia, a to posilnenie aproximácie zdaňovania platného pre komerčný plynový olej s cieľom znížiť vážnu deformáciu hospodárskej súťaže, ktorá má vplyv na trhy s cestnou nákladnou dopravou a s cieľom lepšie dosiahnuť ciele spoločnej dopravnej politiky a zabezpečiť lepšiu ochranu životného prostredia, nemôžu byť dostatočne dosiahnuté členskými štátmi a na základe európskej dimenzie ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v tom istom článku táto smernica nejde nad rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie uvedených cieľov.

(12) Smernica 2003/96/ES by sa mala preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2003/96/ES sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

(a) Odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„1. Od 1. januára 2004, 1. januára 2010, 1. januára 2012 a 1. januára 2014 minimálne úrovne zdaňovania uplatniteľné na motorové palivá sú stanovené, ako je uvedené v tabuľke A v prílohe I.

2. Členské štáty môžu rozlišovať medzi komerčným a nekomerčným používaním plynového oleja ako pohonnej hmoty za predpokladu, že sa dodržia minimálne úrovne Spoločenstva a sadzba na komerčný plynový olej používaný ako pohonná hmota neklesne pod vnútroštátnu úroveň zdaňovania platnú k 1. januáru 2003.

Vnútroštátne úrovne zdaňovania uplatňované v členskom štáte na nekomerčný plynový olej a bezolovnatý benzín používaný ako pohonná hmota nesmú byť nižšie ako vnútroštátna úroveň uplatňovaná členským štátom na komerčný plynový olej.“

(b) Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4 Členské štáty, ktoré uplatňujú alebo zavádzajú systém poplatkov za používanie ciest pre motorové vozidlá, ktoré používajú komerčný plynový olej definovaný v odseku 3, môžu uplatňovať zníženú sadzbu na plynový olej, ktorá je nižšia ako vnútroštátna úroveň zdaňovania platná k 1. januáru 2003, pokiaľ celkové daňové zaťaženie zostáva vo všeobecnosti rovnaké a za podmienky, že sa dodržiavajú minimálne úrovne zdaňovania Spoločenstva uplatniteľné na plynový olej.“

(c) Dopĺňa sa tento odsek 5:

„5. Členské štáty zabezpečujú, že rozdielne úrovne zdaňovania komerčného a nekomerčného plynového oleja sa implementujú prostredníctvom nediskriminačného mechanizmu vrátenia dane. Týmto mechanizmom sa zabezpečí, že prevádzkovatelia všetkých členských štátov majú prístup k refundácií podľa podmienok, ktoré sú rovnaké, transparentné a jednoduché zo správneho hľadiska.

Komisia stanoví spoločné pravidlá mechanizmov, ktoré sú uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom uvedeným v článku 27 ods. 2“.

2. Článok 18 sa mení a dopĺňa takto:

(a) Prvá veta v odseku 3 sa nahrádza takto:

„Španielske kráľovstvo môže uplatňovať prechodné obdobie do 1. januára 2007, aby upravilo svoju vnútroštátnu úroveň zdaňovania plynového oleja používaného ako pohonná hmota na novú minimálnu úroveň 302 EUR, do 1. januára 2012, aby dosiahlo úroveň 330 EUR, do 1. januára 2014, aby dosiahlo úroveň 359 EUR a do 1. januára 2016, aby dosiahlo úroveň 380 EUR.“

(b) Prvá veta v odseku 4 sa nahrádza takto:

„Rakúska republika môže uplatňovať prechodné obdobie do 1. januára 2007, aby upravila svoju vnútroštátnu úroveň zdaňovania plynového oleja používaného ako pohonná hmota na novú minimálnu úroveň 302 EUR, do 1. januára 2012, aby dosiahla úroveň 330 EUR, do 1. januára 2014, aby dosiahla úroveň 359 EUR a do 1. januára 2016, aby dosiahla úroveň 380 EUR.“

(c) Prvá veta v odseku 5 sa nahrádza takto:

„Belgické kráľovstvo môže uplatňovať prechodné obdobie do 1. januára 2007, aby upravilo svoju vnútroštátnu úroveň zdaňovania plynového oleja používaného ako pohonná hmota na novú minimálnu úroveň 302 EUR, a do 1. januára 2012, aby dosiahlo úroveň 330 EUR, do 1. januára 2014, aby dosiahlo úroveň 359 EUR a do 1. januára 2016, aby dosiahlo úroveň 380 EUR.“

(d) Prvá veta v odseku 6 sa nahrádza takto:

„Luxemburské veľkovojvodstvo môže uplatňovať prechodné obdobie do 1. januára 2009, aby upravilo svoju vnútroštátnu úroveň zdaňovania plynového oleja používaného ako pohonná hmota na novú minimálnu úroveň 302 EUR, do 1. januára 2012, aby dosiahlo úroveň 330 EUR, do 1. januára 2014, aby dosiahlo úroveň 359 EUR a do 1. januára 2016, aby dosiahlo úroveň 380 EUR.“

(e) Prvá veta druhý pododsek v odseku 7 sa nahrádza takto:

„Portugalská republika môže uplatňovať prechodné obdobie do 1. januára 2009, aby upravila svoju vnútroštátnu úroveň zdaňovania plynového oleja používaného ako pohonná hmota na novú minimálnu úroveň 302 EUR, do 1. januára 2012, aby dosiahla úroveň 330 EUR, do 1. januára 2014, aby dosiahla úroveň 359 EUR a do 1. januára 2016, aby dosiahla úroveň 380 EUR.“

(f) Prvá veta tretí pododsek v odseku 8 sa nahrádza takto:

„Helénska republika môže uplatňovať prechodné obdobie do 1. januára 2010, aby upravila svoju vnútroštátnu úroveň zdaňovania plynového oleja používaného ako pohonná hmota na novú minimálnu úroveň 302 EUR, do 1. januára 2012, aby dosiahla úroveň 330 EUR, do 1. januára 2014, aby dosiahla úroveň 359 EUR a do 1. januára 2016, aby dosiahla úroveň 380 EUR.“

3. Článok 18a sa mení a dopĺňa takto:

(a) Prvá veta v odseku 5 sa nahrádza takto:

„Lotyšská republika môže uplatňovať prechodné obdobie do 1. januára 2011, aby upravila svoju vnútroštátnu úroveň zdaňovania plynového oleja a petroleja používaných ako pohonná hmota na novú minimálnu úroveň 302 EUR za 1 000 l, do 1. januára 2013, aby dosiahla úroveň 330 EUR a, pre plynový olej používaný ako pohonná hmota, do 1. januára 2015, aby dosiahla úroveň 359 EUR a do 1. januára 2017, aby dosiahla úroveň 380 EUR.“

(b) Prvá veta v odseku 6 sa nahrádza takto:

„Litovská republika môže uplatňovať prechodné obdobie do 1. januára 2011, aby upravila svoju vnútroštátnu úroveň zdaňovania plynového oleja a petroleja používaných ako pohonná hmota na novú minimálnu úroveň 302 EUR na 1 000 l, a do 1. januára 2013, aby dosiahla úroveň 330 EUR a, pre plynový olej používaný ako pohonná hmota, do 1. januára 2015, aby dosiahla úroveň 359 EUR a do 1. januára 2017, aby dosiahla úroveň 380 EUR.“

(c) Prvá veta druhý pododsek v odseku 9 sa nahrádza takto:

„Poľská republika môže uplatňovať prechodné obdobie do 1. januára 2010, aby upravila svoju vnútroštátnu úroveň zdaňovania plynového oleja používaného ako pohonná hmota na novú minimálnu úroveň 302 EUR na 1 000 l, a do 1. januára 2012, aby dosiahla úroveň 330 EUR, do 1. januára 2014, aby dosiahla úroveň 359 EUR a do 1. januára 2016, aby dosiahla úroveň 380 EUR.“

4. Pridáva sa článok 18 c:

„Článok 18c

„Bez toho, aby boli dotknuté odchýlky článku 7 stanovené v Zmluve o pristúpení Bulharska a Rumunska k Európskej únii, tieto členské štáty môžu uplatňovať ďalšie prechodné obdobie na plynový olej používaný ako pohonná hmota do 1. januára 2015, aby dosiahli úroveň 359 EUR a do 1. januára 2017, aby dosiahli úroveň 380 EUR.“

5. V prílohe I tabuľke A riadky týkajúce sa bezolovnatého benzínu a plynového oleja sa nahradia takto:

1. január 2004 | 1. január 2010 | 1. január 2012 | 1. január 2014 |

Bezolovnatý benzín (v eurách na 1 000 l) Číselné znaky KN 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49 | 359 | 359 | 359 | 380 |

Plynový olej (v eurách na 1 000 l) (Číselné znaky KN 2710 19 41 až 2710 19 49). | 302 | 330 | 359 | 380 |

Článok 2

1. Členské štáty najneskôr do 31. decembra 2007 uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravujú členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie .

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli […]

Za Radu

predseda

[1] KOM(2001) 370, 12.9.2001.

[2] Bol zvolený výraz komerčný plynový olej, pretože zodpovedá oficiálnemu označeniu podľa príslušného číselného znaku KN.

[3] Návrh smernice Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 92/81/EHS a smernica 92/82/EHS s cieľom zaviesť osobitný daňový režim na plynové olejové palivo, ktoré sa používa na komerčné účely a zosúladiť spotrebné dane na benzín a plynové olejové palivo - KOM(2002) 410 z 24.7.2002.

[4] KOM(2005) 462 z 27.9.2005.

[5] Európska rada 23. – 24. marec 2006.

[6] KOM(2001) 260, 23.5.2001.

[7] BIPE (2005), Evaluation des conséquences de la hausse du prix du gazole sur les entreprises de transport routier de marchandises, Etude réalisée pour le Ministčre des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer.

[8] Michaelis (2003) Tanktourismus – eine Szenarioanalyse, In Zeitschrift für Verkehrswissenschaft.

[9] Effects at the border of a petrol tax increase on 1 January 1990, P. M. Blok and A. P. Muizer, Nederlands Economisch Instituut, TK 1990-1991, 21.665 Nr 3, Rotterdam.

[10] Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51, smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/75/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 100).

[11] Žiadna zmena politiky, zmena a doplnenie nariadenia 4058/89, zosúladenie daní z palív, zavedenie poistenia cien a primeraná regulácia, ktorou možno zabrániť postupom outsourcingu.

[12] Nariadenie Rady (EHS) č. 4058/89 z 21. decembra 1989 o stanovení sadzieb za cestnú prepravu tovaru medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 390 z 30.12.1989, s. 1).

[13] Článok 11 smernice 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Ú. v. ES L 187 z 20.7.1999) zmenenej a doplnenej smernicou 2006/38/ES (Ú. v. EÚ L 157 z 9.6.2006, s. 8.)

[14] Bol zvolený výraz komerčný plynový olej, pretože zodpovedá oficiálnemu označeniu podľa príslušného číselného znaku KN.

[15] Toto uskutočnia len tie členské štáty, ktoré musia zvýšiť svoje daňové sadzby kvôli novým minimálnym úrovniam dane a zostanú blízko minimálnych sadzieb.

[16] Ú. v. EÚ C […], […], s. […].

[17] Ú. v. EÚ C , , s. .

[18] Ú. v. EÚ C , , s. .

[19] KOM(2001) 370.

[20] KOM(2006) 314.

[21] Ú. v. EÚ L 283 z 31.10.2003, s. 51. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/75/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 100).