20.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 168/42


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zakazuje uvádzanie kožušiny mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na trh, ako aj ich dovoz do Spoločenstva a vývoz z neho“

KOM(2006) 684, konečné znenie, 2006/0236 (COD)

(2007/C 168/08)

Rada sa 4. decembra 2006 rozhodla podľa článkov 95 a 133 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom stanovisko v danej veci.

Odborná sekcia pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie poverená prípravou prác v danej veci schválila svoje stanovisko 21. marca 2007. Spravodajcom bol pán RETUREAU.

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom 435. plenárnom zasadnutí 25. – 26. apríla 2007 (schôdza z 25. apríla) prijal 128 hlasmi za, pričom 1 člen hlasoval proti a 5 sa hlasovania zdržali, nasledujúce stanovisko:

1.   Závery a odporúčania

1.1

Výbor súhlasí s právnym základom (článok 95 Zmluvy o založení ES) a s typom právneho nástroja (nariadenie).

1.2

Komisia sa nemôže odvolávať na žiadnu vlastnú kompetenciu vyplývajúcu zo Zmluvy o založení ES, ktorá by jej umožnila zasahovať proti krutosti voči zvieratám, spáchanej navyše mimo jej územia, a môže tento problém riešiť len z hľadiska svojich kompetencií v oblasti obchodu a vnútorného trhu s kožušinami a vzhľadom na to, že v jednotlivých štátoch existujú rôzne právne predpisy, ktoré treba zosúladiť.

1.3

Výbor súhlasí s názorom Komisie, že len úplný zákaz môže odradiť dovozcov odevov alebo hračiek od dovážania kožušín z mačiek a psov a iných kožušinových výrobkov na územie Únie, a zamedziť tak obchodovaniu vo veľkom so zakázanými kožušinami.

1.4

Výbor by si želal, aby bol pojem „kožušina“ právne explicitný a vyjadroval výslovne kožušinu v pravom slova zmysle a jej jednotlivé zložky (srsť, kožu), aby sa tento zákaz vzťahoval na akékoľvek možné použitie kožušín z mačiek a psov.

1.5

Výbor trvá na tom, že kontrolné metódy musia byť účinné a že treba komitologickým postupom určiť, aký spôsob kontroly je najprijateľnejší.

2.   Zdôvodnenie

2.1

Návrhom nariadenia, ktoré sa opiera o článok 95 Zmluvy o založení ES (vnútorný trh), Komisia navrhuje zakázať výrobu, dovoz, vývoz a predaj kožušín z mačiek a psov v Európskej únii.

2.2

Navrhované nariadenie je odpoveďou na požiadavky občianskej spoločnosti, Európskeho parlamentu a nemecké predsedníctvo ho považuje za prvoradé.

2.3

Zdá sa, že najmä v Ázii sa psy a mačky chovajú a zabíjajú v poľutovaniahodných podmienkach a ich kožušiny sa používajú na výrobu odevov, doplnkov a hračiek. Na vnútornom európskom trhu sa objavili takéto kožušiny.

2.4

Tieto kožušiny sa zvyčajne chemicky spracúvajú a farbia a potom sa predávajú pod názvom, ktorý zakrýva ich pôvod. Presný zvierací pôvod takto spracovaných kožušín sa vedecky určuje veľmi ťažko, či už podľa vzhľadu a štruktúry, alebo podľa rozboru DNA, pretože DNA sa pri spracovaní zničí. Zdá sa, že jedine hmotnostná spektrometria umožňuje porovnávacou metódou určiť presný pôvod daného zvieraťa. Colná kontrola by teda mohla byť veľmi náročná, čo vysvetľuje okrem iného, prečo sa v článku 4 tohto projektu počíta s výnimkami.

2.4.1

V článku 4 sa uvádza, že môže byť tolerované vlastniť odevy alebo predmety obsahujúce zakázané kožušiny pre osobnú potrebu. Podľa názoru Výboru by sa vlastníctvo a osobné užívanie alebo prechovávanie týchto súkromných predmetov vo veľmi obmedzenom množstve mali zreteľne vyňať z rozsahu pôsobnosti nariadenia, aby sa vyhlo prílišnej byrokracii.

2.4.2

Prípadné použitie koží, ktoré sa nezískali chovom, na výrobu kožušín, pričom sú takto aj označené, by sa mohlo preskúmať komitologickým postupom.

2.5

Z hľadiska proporcionality je úplný zákaz výroby, dovozu a obchodovania jediným možným opatrením, a to vzhľadom na ilegálny alebo tajný charakter dovozu a na podvody s tovarom vyplývajúce z dôvtipného označenia odevov a predmetov, ktoré by mohli obsahovať mačaciu alebo psiu kožušinu.

2.6

Veľa členských krajín a niektoré tretie krajiny už prijali právne predpisy o zákaze, ktoré majú rôzny charakter a dosah. Potreba zosúladiť vnútorný trh oprávňuje zásah Európskeho spoločenstva.

2.7

Zriaďuje sa informačný a monitorovací systém týkajúci sa identifikácie a metód na identifikovanie zakázaných kožušín. Na základe komitologického postupu sa vytvorí zoznam toho, čo bude pri kontrolách prijateľné.

2.8

Členské štáty by mali určiť primerané odstrašujúce tresty.

3.   Všeobecné pripomienky

3.1

Výbor súhlasí s právnym základom a formou nariadenia. Pri psoch a mačkách sa totiž nemožno odvolávať na dobré životné podmienky zvierat, ktoré sa berú do úvahy pri poľnohospodárskych zvieratách.

3.2

To, že sa v Európe tieto zvieratá stali spoločníkmi človeka, že sa nechovajú pre mäso a kožušinu alebo na vykonávanie prác, je spoločenský fakt, s výnimkou niektorých rás psov, ku ktorým pociťuje široká verejnosť ešte väčšie sympatie, pretože sa používajú pri sprevádzaní a vedení hendikepovaných alebo pri hľadaní stratených osôb, zasypaných troskami alebo snehom a na vykonávanie iných užitočných úloh po boku človeka.

3.3

Komisia sa nemôže odvolávať na žiadnu vlastnú kompetenciu vyplývajúcu zo Zmluvy o založení ES, ktorá by jej umožnila zasahovať proti krutosti voči zvieratám, spáchanej navyše mimo jej územia, a môže tento problém riešiť len z hľadiska svojich kompetencií v oblasti obchodu a harmonizácie vnútorného trhu s kožušinami a zrušiť prekážky, ktoré zabraňujú obchodu s kožušinami, pretože v jednotlivých štátoch existujú rôzne právne predpisy, ktoré treba zosúladiť, aby nedošlo k fragmentácii trhu v rámci EÚ

3.4

Vzhľadom na to, že identifikovať spracované kožušiny z mačiek a psov je technicky veľmi náročné, návrh, ktorý by sa obmedzoval len na označovanie kožušín, by bol v praxi neúčinný. Výbor súhlasí s názorom Komisie, že len úplný zákaz môže odradiť dovozcov odevov alebo hračiek od dovážania kožušín z mačiek a psov a iných kožušinových výrobkov na územie Únie, a zamedziť tak obchodovaniu vo veľkom so zakázanými kožušinami.

3.5

Toto nariadenie by sa po prijatí malo oznámiť Svetovej obchodnej organizácii ako netarifná bariéra. Nariadenie je v súlade s pravidlami medzinárodného obchodu.

4.   Konkrétne pripomienky

4.1

Výbor by si želal, aby bol pojem „kožušina“ právne explicitný a vyjadroval výslovne kožušinu v pravom slova zmysle a jej jednotlivé zložky (srsť, kožu), aby sa tento zákaz vzťahoval na akékoľvek možné použitie kožušín z mačiek a psov.

4.2

Podľa názoru výboru treba zdôrazniť, že colné kontroly sa netýkajú fyzických osôb a ich jednoznačne osobných predmetov, ktoré pri prechádzaní cez vnútorné hranice alebo pri príchode z tretej krajiny môžu vo veľmi obmedzenom množstve vlastniť. Výmena alebo predaj nejakého odevu alebo jeho darovanie charitatívnej organizácii by sa tiež nemali prirovnávať k obchodovaniu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

V Bruseli25. apríla 2007

Predseda

Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Dimitris DIMITRIADIS