22.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 146/1


Závery Rady o spoločných hodnotách a zásadách v zdravotníckych systémoch Európskej únie

(2006/C 146/01)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE:

1.

BERIE NA VEDOMIE, že sa Európska komisia vo svojom pozmenenom a doplnenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o službách na vnútornom trhu rozhodla zdravotnícke služby vyňať z rozsahu pôsobnosti smernice a zapracovať tak pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu.

2.

BERIE NA VEDOMIE, že Európska komisia uviedla, že vytvorí rámec Spoločenstva pre bezpečné, vysokokvalitné a účinné zdravotnícke služby prostredníctvom posilnenia spolupráce medzi členskými štátmi a poskytnutia jednoznačnosti a istoty pri uplatňovaní práva Spoločenstva na zdravotnícke služby a zdravotnú starostlivosť.

3.

UZNÁVA, že nedávne rozhodnutia Európskeho súdneho dvora zdôraznili, že je potrebné objasniť interakciu ustanovení zmlúv EÚ, najmä ustanovení o voľnom pohybe služieb a zdravotníckych služieb, ktoré poskytujú národné zdravotnícke systémy.

4.

NAZDÁVA SA, že zdravotnícke systémy sú ústrednou súčasťou vysokej úrovne sociálnej ochrany v Európe a významne prispievajú k sociálnej súdržnosti a sociálnej spravodlivosti.

5.

PRIPOMÍNA všeobecné hodnoty univerzálnosti, prístupu ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti a solidarity.

6.

SCHVAĽUJE pripojené vyhlásenie o spoločných hodnotách a zásadách, o ktoré sa opierajú zdravotnícke systémy v členských štátoch Európskej únie (príloha).

7.

VYZÝVA Európsku komisiu, aby zabezpečila, že sa pri príprave osobitných návrhov týkajúcich sa zdravotníckych služieb budú dodržiavať spoločné hodnoty a zásady uvedené vo vyhlásení.

8.

VYZÝVA inštitúcie Európskej únie, aby pri svojej práci zabezpečili dodržiavanie spoločných hodnôt a zásad uvedených vo vyhlásení.


PRÍLOHA

Vyhlásenie o spoločných hodnotách a zásadách

Toto je vyhlásenie 25 ministrov zdravotníctva Európskej únie o spoločných hodnotách a zásadách, o ktoré sa opierajú európske zdravotnícke systémy. Nazdávame sa, že takéto vyhlásenie je dôležité, pretože našim občanom tieto otázky objasňuje, a prichádza vo vhodnom čase vzhľadom na nedávne hlasovanie Európskeho parlamentu a revidovaný návrh Komisie o vyňatí zdravotnej starostlivosti z navrhovanej smernice o službách na vnútornom trhu. Sme presvedčení, že vývoj v tejto oblasti by mal vychádzať z politického konsenzu a nie iba z judikatúry.

Nazdávame sa tiež, že bude dôležité chrániť spoločné hodnoty a zásady uvedené nižšie v súvislosti s uplatňovaním pravidiel hospodárskej súťaže na systémy, ktoré ich vykonávajú.

Toto vyhlásenie vychádza z diskusií, ktoré sa konali v Rade a s Komisiou ako súčasť otvorenej metódy koordinácie a v rámci procesu úvah na vysokej úrovni o mobilite pacientov a vývoji zdravotnej starostlivosti v EÚ. Prihliada tiež na právne nástroje na európskej alebo medzinárodnej úrovni, ktoré majú vplyv v oblasti zdravotníctva.

Toto vyhlásenie stanovuje hodnoty a zásady, ktoré sú spoločné v rámci celej Európskej únie a týkajú sa spôsobu, akým zdravotnícke systémy reagujú na potreby obyvateľstva a pacientov, ktorým slúžia. Vysvetľuje tiež, že konkrétne spôsoby, ktorými sa tieto hodnoty a zásady stávajú realitou v zdravotníckych systémoch EÚ, sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líšia, a že tak tomu bude aj naďalej. Osobitne, rozhodnutia o koši zdravotnej starostlivosti, na ktorý majú občania právo, a mechanizmy financovania a poskytovania tejto zdravotnej starostlivosti, ako je miera, do akej je vhodné spoliehať sa na trhové mechanizmy a konkurenčný tlak pri riadení zdravotníckych systémov, sa musia prijímať vo vnútroštátnom kontexte.

Spoločné hodnoty a zásady

Zdravotnícke systémy Európskej únie sú ústrednou súčasťou vysokej úrovne sociálnej ochrany v Európe a významne prispievajú k sociálnej súdržnosti a sociálnej spravodlivosti, ako aj k trvalo udržateľnému rozvoju.

Jednotlivé inštitúcie EÚ vo svojej práci v širokej miere prijímajú všeobecné hodnoty univerzálnosti, prístupu ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti a solidarity. Spolu predstavujú súbor hodnôt spoločných pre celú Európu. Univerzálnosť znamená, že k zdravotnej starostlivosti majú prístup všetci; solidarita je úzko spojená s finančným režimom našich národných zdravotníckych systémov a potrebou zabezpečiť dostupnosť pre všetkých; rovnosť sa vzťahuje na rovnaký prístup podľa potreby, bez ohľadu na etnický pôvod, pohlavie, vek, sociálne postavenie alebo schopnosť zaplatiť; cieľom zdravotníckych systémov EÚ, ktorému členské štáty venujú pozornosť, je tiež zmenšiť rozdiely v prejavoch nerovnosti v oblasti zdravia; s tým je úzko spojená práca v systémoch členských štátov pri predchádzaní chorobám a ochoreniam okrem iného podporou zdravého životného štýlu.

Cieľom všetkých zdravotníckych systémov v EÚ je sústrediť sa na pacienta a reagovať na individuálne potreby.

Rôzne členské štáty však k realizácii týchto hodnôt pristupujú rôzne: majú napríklad rôzny prístup k otázkam, či by jednotlivci mali na náklady na prvky svojej zdravotnej starostlivosti prispievať osobne, alebo či existuje všeobecný príspevok a či sa tento hradí z dodatočného poistenia. Členské štáty vykonávajú rôzne ustanovenia na zabezpečenie rovnosti: niektoré ju definujú ako práva pacienta, iné ako povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Aj vynucovanie týchto ustanovení sa vykonáva rôzne: v niektorých členských štátoch je to prostredníctvom súdov, v iných prostredníctvom profesijných komôr, ombudsmanov, atď.

Základnou črtou našich systémov je skutočnosť, že sa snažíme dosiahnuť finančnú udržateľnosť spôsobom, ktorý chráni tieto hodnoty do budúcnosti.

Neoddeliteľnou súčasťou stratégie členských štátov na zníženie ekonomického zaťaženia národných systémov zdravotnej starostlivosti je prijatie prístupu, ktorý presunie ťažisko smerom k preventívnym opatreniam, keďže prevencia, predchádzaním chorobám a tým aj následným nákladom, významne prispieva k zníženiu nákladov na zdravotnú starostlivosť a tým aj k finančnej udržateľnosti.

Popri týchto všeobecných hodnotách existuje aj sada operačných zásad spoločných pre celú Európsku úniu. Všetci obyvatelia EÚ očakávajú, že sa tieto zásady, ako aj štruktúry na ich podporu nachádzajú vo všetkých zdravotníckych systémoch v EÚ. Tieto oblasti zahŕňajú:

—   Kvalita

Všetky zdravotnícke systémy EÚ sa snažia poskytovať kvalitnú starostlivosť. Tento cieľ sa dosahuje predovšetkým prostredníctvom povinnosti zdravotníckeho personálu neustále sa vzdelávať, ktorá vychádza z jasne vymedzených vnútroštátnych noriem, a zabezpečovaním prístupu personálu k informáciám o najlepších postupoch, pokiaľ ide o kvalitu, stimulovaním inovácie a šírením osvedčených postupov, rozvíjaním systémov na zabezpečenie dobrej klinickej praxe a prostredníctvom sledovania kvality v zdravotníckom systéme. Dôležitá súčasť tohto programu sa týka aj zásady bezpečnosti.

—   Bezpečnosť

Pacienti môžu od každého zdravotníckeho systému EÚ očakávať, že zabezpečí systematický prístup na zaistenie bezpečnosti vrátane sledovania rizikových faktorov a vhodnej odbornej prípravy zdravotníckeho personálu a ochrany proti klamlivej reklame na zdravotnícke výrobky a liečbu.

—   Starostlivosť, ktorá sa zakladá na dôkazoch a etike

Demografické výzvy a nové liečebné technológie môžu vyvolať zložité otázky (o etike a dostupnosti), na ktoré musia členské štáty EÚ odpovedať. Pre poskytovanie vysokokvalitnej liečby a zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa systémy starostlivosti zakladali na dôkazoch a etike. Všetky systémy sa musia zaoberať výzvou určiť priority v rámci zdravotníckej starostlivosti tak, aby sa vytvorila rovnováha medzi potrebami jednotlivých pacientov a finančnými zdrojmi, ktoré sú k dispozícii na liečenie celého obyvateľstva.

—   Zapojenie pacienta

Cieľom všetkých zdravotníckych systémov EÚ je sústrediť sa na pacienta. To znamená, že ich cieľom je zapojiť pacientov do ich liečby, byť vo vzťahu k nim transparentný a tam, kde to je možné, im ponúknuť možnosť voľby, napr. voľbu medzi rôznymi poskytovateľmi služieb zdravotnej starostlivosti. Každý systém sa snaží jednotlivcom ponúknuť informácie o ich zdravotnom stave a právo na plnú informovanosť o liečbe, ktorá sa im ponúka, a právo s ňou súhlasiť. Všetky systémy by mali byť tiež verejne zodpovedné a mali by zabezpečiť dobrú vládu vecí verejných a transparentnosť.

—   Náprava

Pacienti by mali mať v prípade problému právo na nápravu. To zahŕňa transparentný a spravodlivý odvolací postup a jasné informácie o zodpovednosti a osobitných formách nápravy, ktoré určuje daný zdravotnícky systém (napr. odškodné).

—   Súkromie a dôvernosť

Právne predpisy EÚ a vnútroštátne právne predpisy uznávajú právo všetkých občanov EÚ na dôvernosť osobných údajov.

Ako ministri zdravotníctva berieme na vedomie zvýšený záujem o otázku úlohy trhových mechanizmov (vrátane konkurenčného tlaku) v riadení zdravotníckych systémov. Politika v tejto oblasti sa v zdravotníckych systémoch Európskej únie v súčasnosti vyvíja smerom k posilneniu plurality a možnosti voľby a k čo najefektívnejšiemu využívaniu zdrojov. Môžeme sa navzájom poučiť z vývoja politiky v tejto oblasti, ale je na každom členskom štáte, aby určil svoju vlastnú stratégiu s osobitnými intervenciami prispôsobenými danému zdravotníckemu systému.

Hoci nie je vhodné pokúsiť sa štandardizovať zdravotnícke systémy na úrovni EÚ, práca v oblasti zdravotnej starostlivosti na európskej úrovni má obrovskú hodnotu. Členské štáty sa zaviazali pracovať spoločne, aby sa podelili o skúsenosti a informácie o stratégiách a osvedčených postupoch, napríklad prostredníctvom Skupiny Komisie na vysokej úrovni pre zdravotnícke služby a zdravotnú starostlivosť, alebo prostredníctvom prebiehajúcej otvorenej metódy koordinácie v oblasti zdravotnej a dlhodobej starostlivosti, s cieľom dosiahnuť spoločný cieľ, ktorým je podporiť efektívnejšiu a prístupnejšiu zdravotnú starostlivosť vysokej kvality v Európe. Nazdávame sa, že každá vhodná iniciatíva v súvislosti so zdravotníckymi službami zabezpečujúca jednoznačnosť práv a nárokov európskych občanov pri zmene pobytu z jedného členského štátu do druhého a presadzujúca tieto hodnoty a zásady do právneho rámca s cieľom zabezpečiť právnu istotu, je mimoriadne hodnotná.

Na záver, naše zdravotnícke systémy sú základnou súčasťou európskej sociálnej infraštruktúry. Nepodceňujeme výzvy, ktoré nás čakajú v otázke zosúladenia individuálnych potrieb a dostupných financií v období, keď európske obyvateľstvo starne, zvyšujú sa očakávania a dosahuje sa pokrok v medicíne. Pri diskutovaní o budúcich stratégiách by sme sa mali spoločne zaoberať ochranou hodnôt a zásad, o ktoré sa opierajú zdravotnícke systémy EÚ. Ako ministri zdravotníctva 25 členských štátov Európskej únie vyzývame európske inštitúcie, aby zabezpečili ochranu týchto hodnôt pri práci na preskúmaní vplyvu Európskej únie na zdravotnícke systémy, ako aj integrácie otázok spojených so zdravím do všetkých politík.