8.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 298/17


Oznámenie Komisie o oslobodení od pokút a znížení pokút v kartelových prípadoch

(Text s významom pre EHP)

(2006/C 298/11)

I.   ÚVOD

(1)

V tomto oznámení sa stanovuje rámec pre odmeňovanie spolupráce podnikov pri vyšetrovaniach, ktoré uskutočňuje Komisia voči podnikom, ktoré sú alebo boli súčasťou tajných kartelov ovplyvňujúcich Spoločenstvo. Kartely sú dohovory a/alebo zosúladené postupy medzi dvoma alebo viacerými konkurentmi, ktorých cieľom je skoordinovať svoje konkurenčné správanie na trhu a/alebo ovplyvniť dôležité parametre hospodárskej súťaže prostredníctvom takých praktík, akoje stanovenie nákupných alebo predajných cien alebo iných obchodných podmienok, prideľovanie výrobných alebo predajných kvót, vzájomné rozdelenie trhu vrátane koordinovaného postupu pri predkladaní súťažných návrhov („bid-rigging“), obmedzenie dovozu alebo vývozu a/alebo také konanie voči ostatným konkurentom, ktoré nie je v súlade s hospodárskou súťažou. Takéto praktiky patria medzi najzávažnejšie porušenia článku 81 Zmluvy o ES (1).

(2)

Umelým obmedzovaním hospodárskej súťaže, ktorá by obvykle prevládala medzi nimi, sa podniky vyhýbajú práve tým tlakom, ktoré ich vedú k inovácii, pokiaľ ide o vývoj výrobku, ako aj zavedenie efektívnejších výrobných metód. Takéto praktiky vyúsťujú aj do zdražovania surovín a súčiastok, ktoré podniky Spoločenstva nakupujú od takýchto výrobcov. Nevyhnutne to vedie k umelým cenám a obmedzenému výberu pre spotrebiteľa. Z dlhodobého hľadiska to vedie k strate konkurencieschopnosti a zníženým možnostiam zamestnania.

(3)

Z charakteru tajných kartelov vyplýva, že je ich často veľmi ťažké odhaliť a vyšetrovať bez spolupráce podnikov alebo jednotlivcov spriaznených s týmito kartelmi. Komisia je preto toho názoru, že je v záujme Spoločenstva odmeniť podniky zapojené do takéhoto nezákonného konania, ktoré sa rozhodli ukončiť svoju účasť na karteli a spolupracovať pri vyšetrovaní Komisie, nezávisle od ostatných členov tohto kartelu. Záujem spotrebiteľov a občanov o to, aby sa odhalili a potrestali tajné kartely, prevažuje nad záujmom pokutovať podniky, ktoré Komisii umožnia odhaliť a potrestať uvedené praktiky.

(4)

Komisia zastáva názor, že spolupráca podniku pri odhaľovaní existencie kartelu má nezastupiteľnú hodnotu. Rozhodujúci prínos pre začatie vyšetrovania alebo zistenie porušovania môže opodstatňovať poskytnutie oslobodenia od akejkoľvek pokuty danému podniku za predpokladu splnenia určitých dodatočných požiadaviek.

(5)

Navyše, v prípade spolupráce jedného alebo viacerých podnikov možno odôvodniť aj tú skutočnosť, že Komisia zníži pokutu. V znížení pokuty sa musí odrážať skutočný prínos podniku, pokiaľ ide o kvalitu a načasovanie, k tomu, že Komisia mohla preukázať porušenie práva. Možnosť znížiť pokutu sa obmedzuje len na tie podniky, ktoré Komisii dodajú dôkazy výrazne zvyšujúce hodnotu dôkazov, ktorými už Komisia disponuje.

(6)

Okrem predloženia už existujúcich dokumentov podniky môžu dobrovoľne oboznámiť Komisiu so svojimi vedomosťami o karteli a so svojou úlohou v ňom, pričom materiál, vo forme vyhlásenia spoločnosti, k tomuto oboznámeniu vypracujú konkrétne na účel tejto iniciatívy v rámci programu zhovievavosti. Ukázalo sa, že takéto iniciatívy sú užitočné pri efektívnom vyšetrovaní a pomáhajú ukončiť porušovanie práva kartelmi a nemali by sa potláčať súdnymi príkazmi na sprístupnenie skutočností, ktoré sú vydávané v civilnom konaní. Prípadných žiadateľov o zhovievavosť môže totiž odradiť od spolupráce s Komisiou v súlade s týmto oznámením skutočnosť, že by to mohlo zhoršiť ich postavenie v civilnom konaní v porovnaní s podnikmi, ktoré nespolupracujú s Komisiou. Takýto neželaný efekt by významne poškodil verejný záujem o to, aby sa zabezpečilo efektívne verejnoprávne vymáhanie uplatňovania článku 81 Zmluvy o ES v kartelových prípadoch a týmto spôsobom aj následné alebo súbežné efektívne občianskoprávne vymáhanie uplatňovania tohto článku.

(7)

Dozorná úloha, ktorá pripadla Komisii v súlade so zmluvou v otázkach hospodárskej súťaže, nezahŕňa iba povinnosť vyšetrovať a trestať jednotlivé porušovania práva, ale aj povinnosť presadzovať všeobecnú politiku. Verejný záujem chrániť vyhlásenia spoločností nebráni tomu, aby sa tieto vyhlásenia sprístupnili ostatným adresátom súpisu námietok v záujme ochrany ich práva na obhajobu pri konaní pred Komisiou, a síce v tom zmysle, že je v praxi možné skombinovať oba záujmy tým spôsobom, že sa vyhlásenia spoločností sprístupnia iba v priestoroch Komisie a za normálnych okolností iba pri jednej príležitosti poskytnutej po oficiálnom oznámení námietok. Navyše, Komisia bude spracovávať osobné údaje, získané v súvislosti s týmto oznámením, v súlade s nariadenia Komisie (ES) č. 45/2001 (2).

II.   OSLOBODENIE OD POKÚT

A.   Podmienky na oslobodenie od pokuty

(8)

Komisia v prípade podniku, ktorý vyzradí svoju účasť na údajnom karteli ovplyvňujúcom Spoločenstvo poskytne oslobodenie od akejkoľvek pokuty, ktorá by bola inak uložená,, ak tento podnik ako prvý predloží informácie a dôkazy, ktoré Komisii podľa jej názoru umožnia:

a)

vykonať cielenú inšpekciu v súvislosti s údajným kartelom (3) alebo

b)

zistiť porušenie článku 81 Zmluvy o ES v súvislosti s údajným kartelom.

(9)

Aby Komisia mohla vykonať cielenú inšpekciu v zmysle bodu 8 písm. a), podnik musí poskytnúť Komisii informácie a dôkazy, vymenované nižšie a v takom rozsahu, aby to podľa názoru Komisie neohrozilo inšpekcie:

a)

vyhlásenie spoločnosti (4), ktoré v takom rozsahu, v akom je známe žiadateľovi v čase podania žiadosti, obsahuje:

podrobný opis dohovorov v rámci údajného kartelu vrátane napr. jeho cieľov, činností a fungovania; informácie o príslušnom výrobku alebo službe, geografickom pokrytí, trvaní a odhadovaných trhových objemoch ovplyvnených údajným kartelom; príslušný dátum, miesto, obsah a mená účastníkov stretnutí údajného kartelu, všetky dôležité informácie súvisiace s dôkazmi poskytnutými na podloženie svojej žiadosti;

meno a adresu právnickej osoby, ktorá predkladá žiadosť o oslobodenie od pokuty, ako aj mená a adresy všetkých ostatných podnikov, ktoré mali alebo majú účasť na údajnom karteli;

mená, postavenie, pracovné a v prípade potreby aj domáce adresy všetkých osôb, o ktorých je žiadateľovi známe, že sú alebo boli zapojené do činnosti údajného kartelu, vrátane tých osôb, ktoré boli zapojené v žiadateľovom mene;

informácie o tom, s ktorými ďalšími orgánmi hospodárskej súťaže v EÚ alebo mimo EÚ žiadateľa nadviazal, alebo zamýšľa nadviazať kontakt, v súvislosti s údajným kartelom,a

b)

iné dôkazy súvisiace s údajným kartelom, ktorými žiadateľ v čase predloženia žiadosti disponuje alebo k nim má prístup, najmä všetky dôkazy, tykajúce sa príslušného obdobia.

(10)

Oslobodenie od pokuty podľa bodu 8 písm. a) nebude možné, ak v čase predloženia žiadosti Komisia už disponovala dostatočnými dôkazmi na to, aby mohla prijať rozhodnutie vykonať inšpekciu v súvislosti s údajným kartelom, alebo už vykonala takúto inšpekciu.

(11)

Oslobodenie od pokuty podľa bodu 8 písm. b) sa udelí len pri dodržaní kumulatívnych podmienok, že Komisia v čase predloženia žiadosti nemala dostatok dôkazov na to, aby v súvislosti s údajným kartelom mohla konštatovať porušenie článku 81 Zmluvy o ES, a zároveň nebol v súvislosti s údajným kartelom podmienečne oslobodený od pokuty podľa bodu 8 písm. a) žiaden podnik. Aby podnik mohol žiadať o oslobodenie od pokuty, musí byť prvý, ktorý poskytne usvedčujúce dôkazy o činnosti údajného kartelu z príslušného obdobia, ako aj vyhlásenie spoločnosti, obsahujúce informácie vymedzené v bode 9 písm. a), ktoré umožnia Komisii konštatovať porušenie článku 81 Zmluvy o ES.

(12)

Okrem podmienok ustanovených v bode 8 písm. a) a v bodoch 9 a 10 alebo v bode 8 písm. b) a v bode 11 musí podnik na to, aby mohol žiadať o oslobodenie od uloženia pokuty, splniť všetky nasledujúce podmienky:

a)

Spolupráca podniku s Komisiou je skutočná (5), úplná a neprerušovaná, a to od okamihu predloženia svojej žiadosti, až do zakončenia správneho konania. Znamená to:

promptne poskytnúť Komisii všetky dôležité informácie a dôkazy súvisiace s údajným kartelom, ktorými podnik disponuje alebo k nim má prístup;

byť Komisii k dispozícii a promptne reagovať na akékoľvek požiadavky, ktoré by mohli prispieť k preukázaniu skutočností;

zabezpečiť, aby boli súčasní (a ak je to možné, aj bývalí) zamestnanci a riaditelia k dispozícii pre prípad, ak by mala Komisia záujem o rozhovor;

neničiť, nefalšovať ani nezatajovať dôležité informácie ani dôkazy súvisiace s údajným kartelom; ani

neprezradiť predloženie žiadosti ani nič z jej obsahu, kým Komisia nevydá súpis námietok pre daný prípad.

b)

Podnik ukončil svoju účasť na údajnom karteli okamžite po predložení žiadosti okrem účasti v rozumných medziach, ktorá je podľa názoru Komisie nevyhnutná na zachovanie celistvosti inšpekcií.

c)

Pri zvažovaní predloženia žiadosti Komisii podnik nesmel ničiť, falšovať ani zatajovať dôkazy o údajnom karteli ani vyzrádzať zámer predložiť žiadosť ani nič z jej obsahu nikomu okrem iných orgánov pre hospodársku súťaž.

(13)

Podnik, ktorý podnikol kroky, aby prinútil iné podniky vstúpiť do kartelu alebo zostať v ňom, nemá právo na oslobodenie od pokuty. V prípade tohto podniku sa však môže pristúpiť k zníženiu pokuty, ak spĺňa príslušné požiadavky a podmienky.

B.   Postup

(14)

Žiadosť o oslobodenie od pokuty podnik predkladá Generálnemu riaditeľstvu Európskej komisie pre hospodársku súťaž. Podnik môže buď najskôr žiadať o zapísanie do poradia, alebo okamžite pristúpiť k podaniu oficiálnej žiadosti o oslobodenie od pokuty, predkladanej Komisii, s cieľom primerane splniť podmienky uvedené v bodoch 8 písm. a) alebo 8 písm. b). Komisia nemusí brať do úvahy žiadosť o oslobodenie od pokuty s odôvodnením, že bola predložená až po vydaní súpisu námietok.

(15)

Útvary Komisie môžu podniku prideliť poradie v zozname žiadateľov o oslobodenie od pokuty, ktoré má zaručené na určité časové obdobie vymedzené pre každý prípad zvlášť, aby sa vytvoril dostatočný priestor na zhromaždenie nevyhnutných informácií a dôkazov. Aby bol žiadateľ oprávnený získať uvedené poradie, musí poskytnúť Komisii svoje meno a adresu, informácie o členoch údajného kartelu, dotknutom výrobku(-och) a území(-iach), odhadovanom čase trvania údajného kartelu a o charaktere činnosti údajného kartelu. Žiadateľ by mal informovať Komisiu o ostatných svojich žiadostiach o zhovievavosť, už predložených alebo len zamýšľaných predložiť iným orgánom v súvislosti s údajným kartelom, a zdôvodniť svoju žiadosť o pridelenie poradia. Keď sa žiadateľovi pridelí poradie, útvary Komisie určia obdobie, v rámci ktorého žiadateľ musí učiniť zadosť tomuto poradiu tým, že predloží informácie a dôkazy spĺňajúce minimálne podmienky na získanie oslobodenia od pokuty. Podniky, ktorým bolo pridelené poradie, nemôžu učiniť zadosť tomuto poradiu tým, že podajú oficiálnu žiadosť na hypotetickom základe. Ak žiadateľ učiní zadosť pridelenému poradiu v lehote stanovenej útvarmi Komisie, bude sa pokladať za dané, že informácie a dôkazy, ktoré žiadateľ poskytol, boli predložené v deň, keď bolo pridelené poradie.

(16)

Podnik, ktorý pristúpi k podaniu oficiálnej žiadosti o oslobodenie od pokuty, predkladanej Komisii, musí:

a)

poskytnúť Komisii všetky informácie a dôkazy súvisiace s údajným kartelom, ktorými disponuje, ako sa vymedzuje v bodoch 8 a 9, ako aj vyhlásenia spoločnosti, alebo

b)

tieto informácie a dôkazy najskôr predložiť len hypoteticky, čo znamená, že podnik predloží podrobný opisný zoznam dôkazov, ktoré navrhuje poskytnúť neskôr v dohodnutom čase. Tento zoznam by mal adekvátne odrážať charakter a obsah dôkazov a súčasne nepopierať hypotetický charakter skutočností, ktoré sa v ňom odhaľujú. Na ilustráciu charakteru a obsahu dôkazov sa môžu použiť kópie materiálov, z ktorých boli odstránené informácie citlivého charakteru. Kým sa dôkazy nepredkladajú prostredníctvom žiadosti, netreba vyzradiť meno žiadajúceho podniku ani mená ostatných podnikov zapojených do činnosti údajného kartelu. Výrobok alebo službu ovplyvnené údajným kartelom, zemepisné pokrytie údajného kartelu ako aj odhadované časové obdobie však treba jasne uviesť.

(17)

Ak si to podnik žiada, Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž mu poskytne potvrdenie, že prijalo jeho žiadosť o oslobodenie od pokuty, v ktorom potvrdí dátum a v prípade potreby aj čas doručenia žiadosti.

(18)

Keď Komisia získa informácie a dôkazy predložené podnikom v súlade s bodom 16 písm. a) a overí si, že žiadosť spĺňa príslušné podmienky ustanovené v bodoch 8 písm. a) alebo 8 písm. b), udelí podniku písomné podmienečné oslobodenie od pokuty.

(19)

Ak podnik predloží informácie a dôkazy v hypotetickej podobe, Komisia si overí, či charakter a obsah dôkazov opísaných v podrobnom zozname podľa bodu 16 písm. b) spĺňa príslušné podmienky ustanovené v bodoch 8 písm. a) alebo 8 písm. b), a informuje podnik o svojom rozhodnutí. Ak podnik sprístupní dôkazy v rámci dohodnutej lehoty a Komisia si overí, že zodpovedajú opisu v pôvodnom zozname, Komisia udelí podniku písomné podmienečné oslobodenie od pokuty.

(20)

Ak sa ukáže, že oslobodenie od pokuty neprichádza do úvahy alebo podnik nesplnil príslušné podmienky ustanovené v bodoch 8 písm. a) alebo 8 písm. b), Komisia túto skutočnosť oznámi podniku písomnou formou. V takom prípade môže podnik stiahnuť dôkazy predložené v súvislosti so svojou žiadosťou o oslobodenie od pokuty alebo požadovať od Komisie, aby ich zvážila v súlade s oddielom III. tohto oznámenia. Táto skutočnosť nebráni Komisii, aby uplatňovala svoje bežné právomoci pri vyšetrovaní s cieľom získať informácie.

(21)

Komisia nebude posudzovať ďalšie žiadosti o oslobodenie od pokuty podané v súvislosti s tým istým údajným porušovaním práva, kým neprijme stanovisko k predmetnej žiadosti, nezávisle od toho, či žiadosť o oslobodenie od pokuty bola predložená oficiálne, alebo len na základe pridelenia poradia.

(22)

Ak podnik ku koncu správneho konania splnil podmienky stanovené v bode 12, Komisia vydá príslušné rozhodnutie o oslobodení od pokuty. Ak podnik ku koncu správneho konania nesplnil podmienky stanovené v bode 12, nebude čerpať nijaké výhody ustanovené v tomto oznámení. Ak Komisia po udelení podmienečného oslobodenia od pokuty napokon zistí, že žiadateľ o oslobodenie od pokuty nútil iné podniky vstúpiť do daného kartelu alebo zostať v ňom, stiahne svoje rozhodnutie o udelení oslobodenia od pokuty.

III.   ZNÍŽENIE POKUTY

A.   Podmienky na zníženie pokuty

(23)

Podniky, ktoré odhalili svoju účasť na údajnom karteli ovplyvňujúcom Spoločenstvo, ale nespĺňajú podmienky uvedené v oddiele II, môžu mať nárok na zníženie pokuty, ktorá by im bola v opačnom prípade uložená.

(24)

Na splnenie podmienok na zníženie pokuty podnik musí poskytnúť Komisii také dôkazy o údajnom porušovaní práva, ktoré predstavujú značnú pridanú hodnotu dôkazov, ktorými Komisia už disponuje, a musí splniť všetky kumulatívne podmienky ustanovené v bodoch 12 písm. a) až 12 písm. c) tohto oznámenia.

(25)

Pojem „pridaná hodnota“ sa týka rozsahu, do ktorého poskytnuté dôkazy svojím charakterom a obšírnosťou posilňujú schopnosť Komisie odhaliť údajný kartel. Komisia pri uvedenom posudzovaní zvyčajne pokladá písomný dôkaz pochádzajúci z obdobia súvisiaceho s predmetnými skutočnosťami za dôkaz vyššej hodnoty ako dôkaz získaný dodatočne. Usvedčujúci dôkaz priamo súvisiaci s predmetnými skutočnosťami sa vo všeobecnosti pokladá za dôkaz vyššej hodnoty ako dôkaz súvisiaci s nimi nepriamo. Rovnako bude mať na posúdenie hodnoty predloženého dôkazu vplyv to, do akej miery sa bude treba spoľahnúť na iné zdroje, aby svedčili proti iným podnikom zapojeným do prípadu, takže presvedčivému dôkazu sa prisúdi vyššia hodnota ako napr. vyhláseniam, ktoré si v prípade spochybnenia vyžadujú dosvedčenie.

(26)

V každom konečnom rozhodnutí, ktorým sa ukončí správne konanie, Komisia určí, do akej výšky sa danému podniku zníži pokuta, ktorá by sa mu v opačnom prípade udelila v plnej výške. Pre:

prvý podnik, ktorý poskytne značnú pridanú hodnotu: zníženie o 30 – 50 %,

druhý podnik, ktorý poskytne značnú pridanú hodnotu: zníženie o 20 – 30 %,

každý ďalší podnik, ktorý poskytne značnú pridanú hodnotu: zníženie do výšky 20 %.

Pri určovaní výšky zníženia pokuty pre každé z uvedených rozmedzí Komisia zohľadní, kedy bol dôkaz spĺňajúci podmienku v bode 24 predložený, ako aj rozsah, v akom tento dôkaz predstavuje pridanú hodnotu už existujúcich dôkazov.

Ak je žiadateľ o zníženie pokuty prvý, ktorý predložil presvedčivý dôkaz v zmysle bodu 25 a Komisia tento dôkaz využila pri preukázaní dodatočných skutočností zvyšujúcich vážnosť alebo predlžujúcich trvanie porušovania práva, Komisia nebude brať tieto dodatočné skutočnosti do úvahy pri stanovovaní pokuty pre podnik, ktorý tento dôkaz poskytol.

B.   Postup

(27)

Podnik, ktorý by chcel využiť zníženie pokuty, musí predložiť Komisii oficiálnu žiadosť spolu s dostatočnými dôkazmi o činnosti údajného kartelu, aby si mohol nárokovať zníženie pokuty v súlade s bodom 24 tohto oznámenia. Ak podnik dobrovoľne predloží Komisii dôkazy za účelom získania nároku na výhody uvedené v oddiele III tohto oznámenia, musí v čase predloženia týchto dôkazov jasne uviesť, že sú súčasťou jeho oficiálnej žiadosti o zníženie pokuty.

(28)

Ak si to podnik žiada, Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž mu poskytne potvrdenie, že prijalo jeho žiadosť o zníženie pokuty, ako aj potvrdenia prijatia pre všetky následne prijaté dôkazy, a potvrdí v nich dátum a v prípade potreby aj čas doručenia žiadosti a dôkazov. Komisia neprijme žiadne stanovisko k žiadosti o zníženie pokuty, kým neprijme stanovisko ku všetkým predloženým žiadostiam o podmienečné oslobodenie od pokuty v súvislosti s tým istým údajným kartelom.

(29)

Ak Komisia dospeje k predbežnému záveru, že dôkaz predložený podnikom predstavuje pridanú hodnotu v zmysle bodov 24 a 25 a podnik splnil podmienky bodov 12 a 27, písomne oznámi podniku svoj úmysel uplatniť zníženie pokuty v rámci príslušného rozmedzia podľa bodu 26, a to najneskôr v deň, keď je oznámený súpis námietok. Komisia taktiež informuje podnik písomnou formou v rovnakom časovom rámci aj vtedy, ak dospeje k predbežnému záveru, že podnik nemá nárok na zníženie pokuty. Komisia nemusí brať do úvahy žiadosť o zníženie pokuty s odôvodnením, že bola predložená až po vydaní súpisu námietok.

(30)

V každom rozhodnutí prijatom na konci správneho konania Komisia zhodnotí záverečnú pozíciu každého podniku, ktorý podal žiadosť o zníženie pokuty. V takomto záverečnom rozhodnutí Komisia určí:

a)

či dôkaz, ktorý podnik poskytol, predstavuje významnú pridanú hodnotu v prípade dôkazov, ktorými v tom čase Komisia už disponovala;

b)

či boli splnené podmienky stanovené v bodoch 12 písm. a) až 12 písm. c);

c)

presnú výšku zníženia pokuty pre podnik v súlade s rozmedziami vymedzenými v bode 26.

Ak Komisia zistí, že podnik nesplnil podmienky stanovené v bode 12, podnik nebude čerpať nijaké výhody ustanovené v tomto oznámení.

IV.   VYHLÁSENIA SPOLOČNOSTÍ NA ZÍSKANIE VÝHOD V ZMYSLE TOHTO OZNÁMENIA

(31)

Vyhlásenie spoločnosti je dobrovoľné vyhlásenie, v ktorom samotný podnik alebo niekto v jeho mene oboznámi Komisiu so svojimi vedomosťami o karteli a so svojou úlohou v ňom, a vypracúva sa konkrétne na účel tohto oznámenia. Každé vyhlásenie určené Komisii v súvislosti s týmto oznámením je súčasťou spisu Komisie pre daný prípad a možno ho použiť pri dokazovaní skutočností.

(32)

Na žiadosť žiadateľa Komisia môže súhlasiť s tým, aby sa vyhlásenie spoločnosti uskutočnilo ústne ale iba v prípade, že žiadateľ neposkytol informácie nachádzajúce sa vo vyhlásení tretím stranám. Ústne vyhlásenia spoločností sa zaznamenajú a prepíšu útvarmi Komisie v jej priestoroch. V súlade s článkom 19 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (6) a článkami 3 a 17 nariadenia Komisie (ES) č. 773/2004 (7) dostanú podniky, ktoré predložia vyhlásenia spoločnosti ústne, možnosť skontrolovať technickú presnosť záznamu, ktorý bude k dispozícii v priestoroch Komisie, a opraviť obsah svojich ústnych vyhlásení v poskytnutej lehote. V rámci danej lehoty sa podniky môžu zrieknuť tohto práva a v tom prípade sa záznam od toho okamihu pokladá za schválený. Po explicitnom alebo implicitnom schválení ústneho vyhlásenia alebo predloženia prípadných opráv si podnik vypočuje v priestoroch Komisie predmetné záznamy a v určenej lehote skontroluje správnosť zápisu. Nedodržanie tejto poslednej podmienky môže viesť k tomu, že podnik stratí nárok na čerpanie akýchkoľvek výhod uvedených v tomto oznámení.

(33)

Prístup k vyhláseniam spoločností budú mať len adresáti súpisu námietok – spolu so svojimi právnymi poradcami, ktorí budú mať prístup v ich mene – musia sa však zaviazať, že si nespravia žiadnu mechanickú ani elektronickú kópiu žiadnych informácií z vyhlásenia spoločnosti, ku ktorému im bude umožnený prístup, a že sa postarajú o to, aby informácie z vyhlásenia spoločnosti použili výlučne na účely uvedené nižšie. Iným stranám, napr. sťažovateľom, nebude umožnený prístup k vyhláseniam spoločností. Komisia zastáva názor, že vyhlásenie spoločnosti je chránené takýmto špecifickým spôsobom len do okamihu v ktorom žiadateľ sprístupní jeho obsah tretím stranám.

(34)

V súlade s oznámením Komisie o pravidlách prístupu k dokumentácii Komisie (8) prístup k spisu sa umožní adresátom súpisu námietok iba za podmienky, že informácie takto získané sa môžu použiť iba na účely súdneho alebo správneho konania pri uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže Spoločenstva v danej veci v príslušnom správnom konaní. Použitie týchto informácií na iný účel počas správneho konania možno pokladať za prejav nedostatočnej spolupráce v zmysle bodov 12 a 27 tohto oznámenia. Navyše, ak podnik použije tieto informácie takýmto spôsobom po tom, čo Komisia v rámci príslušného konania už prijala rozhodnutie o zákaze, Komisia môže v prípadnom právnom konaní pred súdmi Spoločenstva žiadať, aby súd zvýšil pokutu uloženú predmetnému podniku. Ak by boli informácie použité v ktoromkoľvek čase na iný účel zapojením externého poradcu, Komisia to môže nahlásiť súdu, pod ktorý tento poradca patrí, s cieľom začať disciplinárne konanie.

(35)

Vyhlásenia spoločností vykonané v súlade s týmto oznámením budú postúpené iba príslušným orgánom pre hospodársku súťaž členských štátov podľa článku 12 nariadenia č. 1/2003, musia však byť splnené podmienky ustanovené v oznámení o spolupráci v rámci Siete orgánov pre hospodársku súťaž (9) a stupeň ochrany údajov pred vyzradením, ktorý udeľuje prijímajúci orgán pre hospodársku súťaž, sa musí zhodovať so stupňom udeleným Komisiou.

V.   VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

(36)

Komisia nezaujme stanovisko, či udelí alebo neudelí podmienečné oslobodenie od pokuty, ani či odmení alebo neodmení akúkoľvek žiadosť, ak sa ukáže, že žiadosť sa týka porušovania práva, ktoré podlieha päťročnej premlčacej lehote na ukladanie pokút ustanovenej v článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia 1/2003, keďže takéto žiadosti sa stanú bezpredmetnými.

(37)

Odo dňa uverejnenia v Úradnom vestníku sa týmto oznámením nahrádza oznámenie Komisie o oslobodení od pokút a znížení pokút v kartelových prípadoch pochádzajúce z roku 2002 vo všetkých prípadoch, v ktorých sa žiadny podnik nespojil s Komisiou s cieľom čerpať výhody ustanovené v tom oznámení. Body 31 až 35 tohto oznámenia sa však od okamihu jeho uverejnenia budú uplatňovať na všetky nevybavené a nové žiadosti o oslobodenie od pokuty alebo o zníženie pokuty.

(38)

Komisia si uvedomuje, že toto oznámenie vyvolá očakávania, na ktoré sa podniky môžu pri odhaľovaní existencie kartelu pred Komisiou legitímne spoliehať.

(39)

V súlade s praxou zaužívanou v Komisii sa skutočnosť, že podnik pri správnom konaní spolupracoval s Komisiou, uvedie v rozhodnutí, aby sa tým vysvetlil dôvod oslobodenia od pokuty alebo jej zníženia. Skutočnosť, že podnik získal oslobodenie od pokuty alebo zníženie pokuty, neznamená, že tento podnik je chránený pred dôsledkami svojej účasti na porušovaní článku 81 Zmluvy o ES v občianskoprávnom konaní.

(40)

Komisia zastáva názor, že za normálnych okolností by sa sprístupnením verejnosti dokumentácie a písomných alebo zaznamenaných vyhlásení prijatých v súvislosti s týmto oznámením porušili určité verejné, alebo súkromné záujmy, napríklad ochranaa účelu inšpekcií a vyšetrovania, v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001 (10), dokonca aj po prijatí rozhodnutia.


(1)  Odkaz na článok 81 Zmluvy o ES uvedený v tomto texte zároveň zahŕňa aj článok 53 Dohody o EHP, ak ho Komisia uplatňuje v súlade s pravidlami stanovenými v článku 56 Dohody o EHP.

(2)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Hodnotenie prahu sa musí vykonať ex ante, t.j. bez ohľadu na to, či daná inšpekcia bola alebo nebola úspešná, alebo či inšpekcia bola alebo nebola vykonaná. Hodnotenie bude vykonané výlučne na základe druhu a kvality informácii, ktoré poskytol žiadateľ.

(4)  Vyhlásenia spoločností môžu mať písomnú podobu a sú podpísané daným podnikom alebo niekým, kto sa podpíše v jeho mene, alebo môžu byť vykonané ústne.

(5)  Od žiadateľa sa hlavne vyžaduje aby poskytol presné, nezavádzajúce a úplné informácie. Pozri rozhodnutie Európskeho súdneho dvora z 29 júna 2006 v prípade C-301/04 P, Komisia v SGL Carbon AG a.i., odst. 68-70 a rozhodnutie Európskeho súdneho dvora z 28 júna 2005 v prípadoch C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-208/02 P a C-213/02 P, Dansk Rørindustri A/S a.i. v. Komisia, v odst. 395-399.

(6)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 18.

(8)  Ú. v. EÚ C 325, 22.12.2005, s. 7.

(9)  Oznámenie Komisie o spolupráci v rámci Siete orgánov pre hospodársku súťaž, Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 43.

(10)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.