4.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 269/1


Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradlách (1)

[Uverejnenie odkazov na normatívne dokumenty vypracované OIML a zoznam tých častí, ktoré zodpovedajú základným požiadavkám (v súlade s článkom 16 ods. 1 smernice)]

(2006/C 269/01)

(Text s významom pre EHP)

MI-001:   Vodomery

vzťahuje sa na:

OIML R49-1, vydanie 2006,

OIML R49-2, vydanie 2004.

Základná požiadavka v MID (príloha I a MI-001)

OIML R49-1, vydanie 2006

(R49-2, vydanie 2004, ak sa uvádza)

Poznámka

Príloha I

1.1

3.2, 3.2.2, 3.2.7

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.2

 

pozri poznámky v ďalej uvedenej osobitnej prílohe k meradlám

1.3

A2, A3, A6, 6.2.9

pozri poznámky v ďalej uvedenej osobitnej prílohe k meradlám

1.3.1

5.4

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.3.2.

A6

 

1.3.3

A6, A1

v R49-2 7.5, 7.8, 7.11

 

1.3.4

A1

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.4.1

6.1, A.1, A4

R49-2 7.2.4, 7.3.4 až 7.12.5

 

1.4.2

A.6

 

2

R49-2 6.8, 7

 

3

6.2.4

R49-26.3.4

 

4

5.7.2

 

5

3.2, 4.1.1, 6.2.7

R49-2 6.9

 

6

4.3

R49-2 6, 7

 

7.1

3.3.3, 5.2, 6.2.4.2, 6.3.5

 

7.2

R49-2 6, 7

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

7.3

3.2.8

R49-2 6.6

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

7.4

3.2.8

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

7.5

5.1

 

7.6

3.3.4

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

8.1

5.8.3.2, 3.3.4

 

8.2

5.8.2

 

8.3

5.8.3

 

8.4

4.3, 5.8.3

 

8.5

5.7.1.3, 5.8.2

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

9.1

5.6

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

9.2

5.6

 

9.3

5.6

 

9.5

5.7.1.2, 5.7.2

 

9.7

5.7.1.2

 

9.8

5.6

 

10.1

2.1

 

10.2

5.7.1.1, 5.7.1.2

 

10.5

5.7

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

Príloha MI-001

1

3.1.4, 3.1.5, 3.1.6

 

2

3.2.3

nie všetky triedy a/alebo vlastnosti podľa OIML sú zahrnuté v základných požiadavkách

3

5.4

nie všetky triedy a/alebo vlastnosti podľa OIML sú zahrnuté v základných požiadavkách

4

5.6

 

5

3.2.2

nie všetky triedy a/alebo vlastnosti podľa OIML sú zahrnuté v základných požiadavkách

6

3.2.2

 

7.1.1

A.6.10

R49-2 7.11.4

 

7.1.2

R49-2 7.11.4

nie všetky triedy a/alebo vlastnosti podľa OIML sú zahrnuté v základných požiadavkách

7.1.3

2.2.10

 

7.2, 7.2.1, 7.2.2

6.2.7,

R49-2 6.9

nie všetky triedy a/alebo vlastnosti podľa OIML sú zahrnuté v základných požiadavkách

8.1

6.2.4.3

R49-2 6.3

 

8.2

3.2.6

R49-2 6.6

 

9

5.7.1.2

 

MI-004:   Merače tepla

vzťahuje sa na:

OIML R75-1, vydanie 2002,

OIML R75-2, vydanie 2002.

Základná požiadavka v MID (príloha I a MI-004)

OIML R75-1, vydanie 2002

(R75-2, vydanie 2002, ak sa uvádza)

Poznámka

Príloha I

1.1

4.4 až 4.9, 5, 9.1.3

 

1.2

4.4, 4.8

R75-2 6.12

 

1.3

11, 12

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.3.1

10, 11

 

1.3.2

 

nepokryté OIML

1.3.3

10.1

R75-2 6.7, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.3.4

6.5

R75-2 6.7, 6.14, 6.15

 

1.4.1

R75-2 6.1, 6.2

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.4.2

R75.2 6.9

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

2

4.8, 4.9.4

R75-2 6

 

3

 

nepokryté OIML

4

5.1.2, 5.2.3; 5.3.3

R75-2

 

5

12

R75-2 6.8

 

6

6

R75-2 6.2

 

7.1

6.4

R75-2 6.2

 

7.2

6.3, 11, 12 a R75-2

 

7.3

6.2

 

7.4

 

nepokryté OIML

7.5

6.1

 

7.6

6.3.7

R75-2 8.1

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

8.1

R75-2 6.11, 6.12, 6.13

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

8.2

 

nepokryté OIML

8.3

 

nepokryté OIML

8.4

6.3.2, 6.5.1 až 6.5.4

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

8.5

6.3.7

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

9.1

11

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

9.2

 

neuplatňuje sa

9.3

11, 12

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

9.5

 

nepokryté OIML

9.7

6.3.1

 

9.8

6.4

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

10.1

6.3

 

10.2

6.3

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

10.5

6.3

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

Príloha MI-004

1

4.4

 

1.1

11

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.2

11

 

1.3

11.1, 11.4

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.4

5.4

 

2

9.2

 

3

9.2

 

4

10, R75-2

 

4.1

R75 -2

 

4.2

R75-2 4

 

4.3

4.10.3

 

5

 

nepokryté OIML

5.1

4.9.4

R75-2 6.8

 

5.2

R75-2 6.8.2

 

6

11

 

7

11.1, 11.2, 11.3

 

7.1

9.2

 

7.2

9.2.2.2

 

7.3

9.2.2.1

 

7.4

9.2, 4.10.3

 

7.5

11

 

8

 

nepokryté OIML

MI-005:   Meracie systémy pre kontinuálne a dynamické meranie množstva kvapalín iných ako voda

vo vzťahu k:

OIML R117, vydanie 1995,

OIML D11, vydanie 2004.

Základná požiadavka v MID (príloha I a MI-005)

OIML R117, vydanie 1995

(OIML D11, vydanie 2004, ak sa uvádza)

Poznámka

Príloha I

1.1

T.3.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1.2, 4.1.1, A.4.1 až A.4.5, A.4.10

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.2

4.1.1.1, 4.1.1.2, A.4.5 až A.4.9, A.4.10 posledná časť

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.3.1

2.3.1, 3.1.1.1, A.2, A.4.1, A.4.2

D11: 10.1.1 a 10.1.2 (trieda H1, H2, H3)

 

1.3.2

A.2

pokiaľ ide o vibráciu D11: 11.1.1 úroveň 1 pre M2 a úroveň 2 pre M3

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.3.3

A.2

D11: 12.1, 12.2, 12.4, 13.4, 13.5, 13.6, 13.8, 14.2, 8.5.2

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.3.4

A.2, A.4.5 alebo D11: 13.2 a D11: 14.2.1, 13.3, 12.3

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.4.1

6.1.11.2, príloha A

 

1.4.2

D11: 10.2.1

A.4.3 alebo D11: 10.2.2

 

2

 

neuplatňuje sa

3

T.3.8, 3.1.2.2, 6.1.5.2.1

 

4

 

neuplatňuje sa

5

T.4.7, 3.1.2.3, 6.1.5.3

T.3.13, 4.1.3

 

6

4

 

7.1

2.9 až 2.18, 2.20, 3.1.3 až 3.1.8, 3.2 až 3.8, 5

 

7.2

2, 3, 5

 

7.5

2, 5

 

7.6

3.1.5, 3.7.7, 4.3.4.3, 4.3.5, 5.4.4, 5.6.5, 5.7.3

6.1.3

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

8.1

2.2.3, 2.20.2.2, 2.20.2.3

 

8.2

2.20, 3.1.3

 

8.3

6.1.3

2.19.2 prvý odsek

2.20.2.1.b

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

8.4

4, 5.1.11, 2.20

 

8.5

 

neuplatňuje sa

9.1

2.19, 2.2.3

 

9.2

 

neuplatňuje sa

9.3

2.19

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

9.5

2.9.1, 3.2.1.2, 3.2.2.1, 3.3.3

 

9.7

2.3.2, 2.9.1, 3.1.1.2

 

9.8

2.19

 

10.1

T.1.1, T.1.4, T.3.1, 2.9.2, T.1.5, 5.1.7, 5.2.7, 5.4.9, 5.5.5

 

10.2

2.9.3, 2.9.4, 2.9.5, 2.9.6, 3.2

3.3, 5.1.10 (druhý odsek)

 

10.3

3.4, 5.1.7

 

10.4

T.3.1, 5.10

2.2.3

 

Príloha MI-005

1

2.3, 3.1.1

 

1.1

2.3.4, 2.3.3, 5.1.1, 5.7.1

5.6.1

2.3.3

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

nie všetky triedy a/alebo vlastnosti podľa OIML sú zahrnuté v základných požiadavkách

1.2

1.2, 2.3.1, 3.1.1.1

 

1.3

A.4.5, A.4.10

 

1.4

T.1.14

 

2.1

2.5.1, 2.6, 2.7, 3.1.2, 3.1.5, 4.1.1

 

2.2

2.5.2

 

2.3

T.3.6, 2.5.3

 

2.4.1

T.3.6, 3.2.1.4, 3.3.3, 2.5.3

 

2.4.2

2.5.3

 

2.5

2.7.4 posledný odsek, 2.5.1

 

2.6

2.7.1, 2.8, 2.7.2, 2.7.3

 

2.7

2.8

 

3.1

T.5.4 až T.5.8

T.3.11, T3.12, 4.3.1

4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.5

príloha A

 

3.2

T.3.11, T.3.12, príloha A

 

4

T.4.7, 6.1.5.3

3.1.2.3

 

5.1

2.9.5, 5.10.1.3

 

5.2

2.16, 2.18.2, 2.17

5.1.5, 5.2.6, 5.7.5, 5.9.2

 

5.3

2.10, 2.11, T.1.20, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.3, 5.2.8, 5.3.1 odsek 2, 5.4.3, 5.4.3.1, 5.4.3.2, 5.4.10, 5.5.2.1, 5.5.4, 5.6.2, 5.8.1.2, 5.8.3.1.3, 5.8.3.2, 5.8.3.3.1, 5.9.1

 

5.4

T.2.14

 

5.4.1

3.2.4, 3.3.1, 3.3.3, 3.3.5, 3.3.8, 3.3.9, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.7, 2.7.1, 5.7.5, 5.9.1, 5.9.2, 2.16, 2.18.2, 2.17, 5.1.5, 5.2.6, 5.7.5, 5.9.2

nie všetky triedy a/alebo vlastnosti podľa OIML sú zahrnuté v základných požiadavkách

5.4.2

3.2.3 prvá veta, 3.3.3, 5.10.1.8, 5.10.2.1.1 (poznámka), 5.10.3.1.1

 

5.4.3

4.1.2a T.2.14, 5.1.8, 5.7.1, 5.9.1

 

5.4.4

2.10 okrem 2.10.8.2 a 2.10.9, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.3, 5.2.8, 5.4.3.1, 5.4.3.2, 5.5.2.1, 5.5.4, 5.9.1

nie všetky triedy a/alebo vlastnosti podľa OIML sú zahrnuté v základných požiadavkách

5.5.1

3.2.4.3, 3.3.3

 

5.5.2

5.1.5, 5.7.5, 5.9.2

 

5.5.3

T.3.7, 3.3.7, 3.3.6

 

6

4.2

 

7

2.4

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

8

2.9.1

 

MI-006, KAPITOLA II:   Automatické odvažovacie váhy

vzťahuje sa na:

OIML R51-1, vydanie 2006.

Základná požiadavka v MID (príloha I a MI-006 spoločná časť a kapitola II)

OIML R51-1, vydanie 2006

Poznámka

Príloha I

1.1

2.5, 2.6, 4.1.1

 

1.2

4.1.3, 4.1.6, 4.2.2

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.3

5.2.1

 

1.3.1

2.9.1.1, 2.9.1.2, 4.1.2

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

nie všetky triedy a/alebo vlastnosti podľa OIML sú zahrnuté v základných požiadavkách

1.3.2

 

nepokryté OIML

1.3.3

4.1.3, 4.2.2

A.6.3.9

A.6.3.4, A.6.3.5, A.6.3.7, A.6.3.8.1, A.6.3.8.2, A.6.3.6

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.3.4

2.9.2, A.6.2.4

2.9.2, 4.2.5, A.6.3.1

2.9.2, 4.2.6, A.6.3.2

4.2.3, 6.4.3, A.5.2

2.9.2, 4.2.6, A.6.3.3

2.9.3, A.6.2.8

2.9.13

 

1.4.1

A.6, A.6.1.1, príloha A

 

1.4.2

4.1.2, A.6.2.3

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

2

4.3.3, A.7

 

3

T.3.7.5, 6.1.2

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

4

T.3.7.4, T.3.7.3

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

5

4.3.3, A.7, T.3.7.6, 4.1.4

 

6

3.2.2, 3.4, 4.1.3, 4.2.2

 

7.1

3.2.1, 3.2.4, 3.4.4

 

7.2

3.1

 

7.5

3.1

 

7.6

2.10, 6.1.5, T.2.22

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

8.1

4.2.4

 

8.2

3.2.6

 

8.3

T.2.22, 3.2.3

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

8.4

3.2.6

 

9.1

3.11

 

9.3

3.11, 3.12

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

9.4

 

nepokryté OIML

9.5

3.3.2

 

9.7

2.7

 

9.8

3.11.4, 3.12.1

 

10.1

3.3, 3.4

 

10.2

T.2.8, T.2.9, T.2.10

3.3.1, 3.3.2, 3.4.3, 3.4.2, 2.4

 

10.3

3.4.3

 

11.1

3.4.3, 3.4.4

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

11.2

 

nepokryté OIML

Príloha MI-006 (spoločná časť)

1

5.2.1

 

1.1

T.3.1.1 až T.3.1.3

2.2.1, 2.2.2, 2.3

 

1.2

2.9.2

 

1.3

2.9.1.1, 2.9.1.2

2.9.3, 3.2.5

 

1.4

5.3.4, 5.2.3.1:6.1.4

 

3.1

T.2.17, 2.9.3, 3.2.5, 3.1, 6.11 poznámka, 6.1.4

 

3.2

3.2.7

 

3.3

3.3, 3.2.4, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10

 

3.4

4.2.1

 

3.5

T.2.18, T.2.19, 3.5, 3.6

 

3.6

3.3.3

 

Príloha MI-006, kapitola II

 

 

1.1

2.1, 5.2.1

 

1.2

2.1.1, 2.1.2

 

2.1

2.1

 

2.2

2.1.1

nie všetky triedy a/alebo vlastnosti podľa OIML sú zahrnuté v základných požiadavkách

3

2.1

 

4.1

2.5.1.1 tabuľka 3

2.5.1.2 tabuľka 5

2.5.2 tabuľka 6

 

4.2

2.5.1.1 tabuľka 4

 

4.3

2.2.1 tabuľka 1

 

4.4

2.3

 

5

T.3.1, 2.2.2

 

6.1

3.2.3

 

6.2

T.2.21, 3.2.3

 

7.1.1

2.6.1

 

7.1.2

2.6.2

 

7.2

T.4.8, 4.1.3, A.6.3, T.3.2.2

 

7.3

2.9.1.2

 

MI-006, KAPITOLA III:   Gravimetrické plniace váhy s automatickou činnosťou

vzťahuje sa na:

OIML R61-1, vydanie 2004.

Základná požiadavka v MID (príloha I a MI-006 spoločná časť a kapitola III)

OIML R61-1, vydanie 2004

Poznámka

Príloha I

1.1

2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 4.1.1

 

1.2

4.1.2

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.3

5.2.1

 

1.3.1

2.8.1, 4.2.1, 5.2.1

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

nie všetky triedy a/alebo vlastnosti podľa OIML sú zahrnuté v základných požiadavkách

1.3.2

 

nepokryté OIML

1.3.3

A.6.3, A.6.4

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.3.4

2.8.2, A.6.2.4

2.8.3, 4.2.6, A.6.4

4.2.4, A.5.2, T.13

2.8.4, A.6.2.5

2.8.1.3, A.6.2.2

 

1.4

A.6, A.6.1.1

 

1.4.2

4.2.1, A.6.2.3

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

2

4.3.3, A.7

 

3

5.2.3.1, 6.3

 

4

A…

 

5

4.1.3, 4.3.3, A.7

 

6

3.2.2, 3.2.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1.2, A.4.2

 

7.1

3.2.1, 3.2.2

 

7.2

3.1

 

7.5

3.1

 

7.6

3.7, A.8, T.1.9, 3.12, 6.4, 6.5.2

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

8.1

3.2.3, 3.2.4, 3.3.3, 4.2.5

 

8.2

3.2.3, 3.2.4

 

8.3

3.2.4

 

8.4

3.2.2, 3.2.3, 3.2.4

 

9.1

3.10

 

9.3

3.10, 3.11

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

9.4

 

nepokryté OIML

9.5

3.3.2

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

9.7

2.9

 

9.8

3.10.4, 3.11

 

10.1

T.2.3, 3.3

 

10.2

3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4

 

10.3

3.3.3

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

Príloha M-006 (spoločná časť)

1

4.1.1, 5.2.1

 

1.1

2.6, T.3.7, T.3.8

 

1.2

2.8.2, 2.8.3

 

1.3

2.8.1

 

1.4

3.10.1, 3.10.3

 

3.1

T.2.1.3, T.2.1.4, 2.8.4, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7

 

3.2

3.4, 3.5, 3.6, 3.7

 

3.3

3.3.13.4, 3.5, 3.6

 

3.4

4.2.2

 

3.5

T.2.4, 3.8, T.2.5, 3.8.5, 3.8.6

 

3.6

3.3.3, 3.8.5.2

 

Príloha MI-006, kapitola III

1.1

5.2.1, 2.1, 2.2.2

 

1.2

2.1, 2.2.1, 2.2.2, 5.3.4

nie všetky triedy a/alebo vlastnosti podľa OIML sú zahrnuté základných požiadavkách

1.3

2.2.1

 

1.4

2.2.2

 

2.1.1

2.5

nepokryté OIML

2.1.2

2.5, A.6.1.3.2, T.3.10

 

2.2

2.2.2, tabuľka 1, 5.3.2, 2.3, T.3.2

 

2.3

2.4, T.3.3

 

3.1

2.5, T.3.4

 

3.2

4.1.2, 4.2.3, T.3.1, A.6.1.3.1

 

3.3

5.2.1, T.3.9, 2.7, T.3.12

 

MI-006, KAPITOLA IV:   Diskontinuálne sčítacie váhy

vzťahuje sa na:

OIML R107-1, vydanie 1997.

Základná požiadavka v MID (príloha I a MI-006 spoločná časť a kapitola IV)

OIML R107-1, vydanie 1997

Poznámka

Príloha I

1.1

2.2, 4.1.1

 

1.2

4.1.2, 4.3.1, 4.3.4

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.3

5.1.1

 

1.3.1

2.7.1, 4.3.3, 2.7.1

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

nie všetky triedy a/alebo vlastnosti podľa OIML sú zahrnuté v základných požiadavkách

1.3.2

 

nepokryté OIML

1.3.3

4.1.2, 4.3.4

A.8.4.1, A.8.4.2, A.8.4.3, A.8.4.4

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.3.4

2.7.2, 4.3.7, A.8.3.3

2.7.3, 4.3.8, A.8.3.4

4.3.5, T.3.5

A.7.1

 

1.4.1

5.1.3.2, príloha A

 

1.4.2

4.3.3, A.8.3.2

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

2

4.3.3, A.9

 

3

 

nepokryté OIML

4

 

nepokryté OIML

5

4.1.3, 4.4.3, A.9

 

6

3.2.1 až 3.2.6

3.4.1

4.1.2, 4.3.1

 

7.1

3.2.1, 3.2.2, 3.2.5, 3.2.7, 2.6

 

7.2

3.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6

 

7.5

3.1

 

7.6

3.3, 5.1.3.1, 5.2.1.2, 6

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

8.1

3.5, 4.3.6

 

8.2

3.6, 3.3.2

 

8.3

 

nepokryté OIML

8.4

 

nepokryté OIML

9.1

3.7

 

9.3

3.7, 3.8

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

9.4

 

nepokryté OIML

9.5

2.3, 3.4.1

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

9.7

3.7.1, 3.7.2

 

9.8

3.7.4, 3.8

 

10.1

2.6, 3.4

 

10.2

2.6, 3.4.1

 

10.3

 

nepokryté OIML

11.1

3.4

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

11.2

 

nepokryté OIML

Príloha MI-006 (spoločná časť)

1

4.1.1, 5.1.1

 

1.1

T.3.3, T.3.3.1, T.3.3.2, 2.4, 2.5

 

1.2

2.7.2, 4.3.7, A.8.3.3

2.7.3, 4.3.8, A.8.3.4

 

1.3

2.7.1

 

1.4

5.1.3.1

 

3.1

3.1, 3.2

 

3.2

3.2.2, 3.2.5

 

3.3

3.4.1

 

3.4

4.3.2

 

3.5

3.2.6, A.6.1

 

3.6

3.2.3

 

Príloha MI-006, kapitola IV

1

2.1

 

2

2.2.1 tabuľka 1

 

3

2.4, T.3.1.1

 

4

2.5, T.3.4

 

5

3.2.6, T.2.4.1

 

6

3.2.4

 

7

3.4

 

8.1

2.2.2 tabuľka 2

 

8.2

4.1.2, 4.3.4

 

MI-006, KAPITOLA V:   Kontinuálne sčítacie váhy

vzťahuje sa na:

OIML R50-1, vydanie 1997.

Základná požiadavka v MID (príloha I a MI-006 spoločná časť a kapitola V)

OIML R50-1, vydanie 1997

Poznámka

Príloha I

1.1

4.1.1, 2.2.1, 2.2.3

 

1.2

4.1.2, 4.3, 4.5.2

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.3

5.1.1

 

1.3.1

2.5.4.1, 4.5.1

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

nie všetky triedy a/alebo vlastnosti podľa OIML sú zahrnuté v základných požiadavkách

1.3.2

 

nepokryté OIML

1.3.3

4.1.2, 4.5.2

A.8.1, A.8.2, A.8.3, A.8.4

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.3.4

2.5.4.3, 4.5.5, A.7.4,

2.5.4.4, 4.5.6, A.7.5

2.5.5.4, A.9.4

4.5.3, A.6.1.1, A.6.1.2

2.5.2, A.6.3.2

2.5.1, A.6.3.1

2.5.4.2, A.7.2

 

1.4.1

5.1.3.4, príloha A

 

1.4.2

4.5.1, A.7.3

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

2

 

nepokryté OIML

3

2.5.5.1, A.9.1, 2.6.1

 

4

2.5.5.2, A.9.2

2.5.5.3, A.9.3

2.6.3, A.10.2

 

5

4.1.3, T.7.4

 

6

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.3.1

3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8,

4.1.2, 4.3

 

7.1

2.2.2

3.1, 3.2

3.3.6

3.10

 

7.2

3.1

 

7.5

3.1, 3.7, 3.8

 

7.6

5.2.1.1, A.10, A.11

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

8.1

3.2.6, 3.9, 4.5.4

 

8.2

3.10

 

8.3

 

nepokryté OIML

8.4

 

nepokryté OIML

9.1

3.11

 

9.3

3.11, 3.12

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

9.4

 

nepokryté OIML

9.5

3.3.2, 3.3.1

 

9.7

3.11

 

9.8

3.11.5, 3.12

 

10.1

3.3

 

10.2

3.3

 

10.3

3.3.1

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

11.1

3.3

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

11.2

 

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

Príloha MI-006 (spoločná časť)

1

4.1.1, 5.1.1

 

1.1

T.4.4

 

1.2

2.5.4.3, 4.5.5

2.5.4.4, 4.5.6

 

1.3

2.5.4.1

 

1.4

2.4, T.2.2

 

3.1

3.1, 3.6, 3.7, 3.8, T.3.5, 4.1.1

 

3.2

3.8

 

3.3

3.2.4, 3.3.1

 

3.4

4.4

 

3.5

2.5.3, 2.5.5.4, 2.5.5.5, 3.5, T.3.8.1, A.6.3.3, A.6.3.4

2.6.2, A.10.1

2.6.3, A.10.2

2.6.4, A.10.3

 

3.6

3.4

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

Príloha MI-006, kapitola V

1

2.1

 

2.1

2.3, 2.4

 

2.2

2.2.1

 

3

2.2.1 tabuľka 1

 

4

5.1.1, 3.8.3, 3.8 4. bod

 

5

3.2.2

 

6.1

2.2.3

 

6.2

T.5.5

 

MI-006, KAPITOLA VI:   Koľajové váhy s automatickou činnosťou

vzťahuje sa na:

OIML R106-1, vydanie 1997.

Základná požiadavka v MID (príloha I a MI-006 spoločná časť a kapitola VI)

OIML R106-1, vydanie 1997

Poznámka

Príloha I

1.1

2.2.1, 4.1.1

 

1.2

4.1.2, 4.3.4

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.3

5.1.1

 

1.3.1

2.9.1, 4.3.3, 5.1.1

A.8.1, A.8.2

2.9.1

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

nie všetky triedy a/alebo vlastnosti podľa OIML sú zahrnuté v základných požiadavkách

1.3.2

 

nepokryté OIML

1.3.3

4.1.2, 4.3.4

A.9.1, A.9.2, A.9.3, A.9.4

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.3.4

2.9.2, 4.3.7, A.8.3

2.9.3, 4.3.8, A.8.4

4.3.5, T.3.6

A.7.1

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.4.1

5.1.3.2, A.8, príloha A

 

1.4.2

4.3.3, A.8.2

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

2

4.4.3, A.10

 

3

 

nepokryté OIML

4

2.8.1.6, A.6.5.3

 

5

T.3.7, 4.1.3, 4.4.3, A.10

 

6

3.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 4.1.2, 4.3.1, 4.3.4

 

7.1

2.7, 2.10, 3.2, 3.3.1

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

7.2

3.2

 

7.5

3.2, 3.5.2

 

7.6

3.5.1, 2.8.3.2, 2.8.1, A.11.3

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

8.1

4.3.6

 

8.2

3.3.2

 

8.3

 

nepokryté OIML

8.4

 

nepokryté OIML

9.1

3.6

 

9.3

3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

9.4

 

nepokryté OIML

9.5

2.3, 3.4.1

 

9.7

3.6.1, 3.6.2

 

9.8

3.6.5, 3.7

 

10.1

3.1, 3.4.1, 3.4.2

 

10.2

2.6, 3.4.1, 3.4.2

 

10.3

 

nepokryté OIML

11.1

3.4.2

 

11.2

3.1

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

Príloha MI-006 (spoločná časť)

1

5.1.1

 

1.1

2.4 tabuľka 3, T.3.2

 

1.2

2.9.2, 4.3.7

2.9.3, 4.3.8

 

1.3

2.9.1

 

1.4

3.4.4, 3.6.4, T.3.5

 

3.1

3.1, 3.4.4, 3.4.5

 

3.2

3.1, 3.5

 

3.3

3.4.1

 

3.4

4.3.2

 

3.5

3.3.5, A.4.6.2

2.8.1.2, A.6.5

 

3.6

3.4.3

 

Príloha MI-006, kapitola VI

1

2.1

 

2

2.2.1

 

2.1

2.2.1

 

2.2

2.8.2.1

 

2.3

2.8.2.2

 

2.4

2.2.1

 

3

2.3, T.3.4

 

4.1

2.4

 

4.2

2.5

 

5.1

2.2.2 tabuľka 2

 

5.2

T.4.2.5, 4.1.2, 4.3.4, A.9

 

MI-008, KAPITOLA II:   Odmerné nádoby

vzťahuje sa na:

OIML R29, vydanie 1979.

Základná požiadavka v MID (príloha I a MI 008, kapitola II)

OIML R29, vydanie 1979

Poznámka

Príloha I

 

neuplatňuje sa

Príloha MI-008, kapitola II

1

 

 

1.1

2

 

1.2

2

 

2

6.1, 6.2, 6.3

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

3

4

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

4

 

 

4.1

4.3

 

4.2

 

nepokryté OIML

5

 

 

5.1

5.2

 

5.2

5.4

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

5.3

5.1, 5.2

 

MI-009, KAPITOLA II:   Dĺžkové meradlá

vzťahuje sa na:

IML R66, vydanie 1985.

Základná požiadavka v MID (príloha I a MI-009 spoločná časť a kapitola II)

OIML R66, vydanie 1985

Poznámka

Príloha I

1.1

1.3

 

1.2

 

nepokryté OIML

1.3

1.5

 

1.3.1

1.5

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.3.2

 

nepokryté OIML

1.3.3

 

nepokryté OIML

1.3.4

1.5

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.4.1

 

nepokryté OIML

1.4.2

 

nepokryté OIML

2

 

nepokryté OIML

3

 

nepokryté OIML

4

 

nepokryté OIML

5

5.1

 

6

 

nepokryté OIML

7.1

 

nepokryté OIML

7.2

 

nepokryté OIML

7.4

 

nepokryté OIML

7.5

2.1

 

7.6

 

nepokryté OIML

8.1

 

nepokryté OIML

8.2

 

nepokryté OIML

8.3

 

nepokryté OIML

8.4

 

nepokryté OIML

9.1

3, 2.5, 2.10

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

9.3

3, 2.10

 

9.5

2.4, 2.3.3

 

9.7

 

nepokryté OIML

9.8

3, 4

 

10.1

2.3.2, 2.3.3, 2.8

 

10.2

2.5, 2.8, 2.9

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

10.3

 

nepokryté OIML

10.5

 

nepokryté OIML

11.1

 

nepokryté OIML

11.2

 

nepokryté OIML

Príloha MI-009 (spoločná časť)

Kapitola I

 

nepokryté OIML

Príloha MI-009, kapitola II

 

nepokryté OIML

1

 

nepokryté OIML

2.1

 

nepokryté OIML

2.2

 

nepokryté OIML

2.3

 

nepokryté OIML

3

1.3

nepokryté OIML

4

 

nepokryté OIML

MI-009, KAPITOLA III:   Meradlá plochy

vzťahuje sa na:

OIML R136-1, vydanie 2004.

(Pozn.: OIML R136-1 sa týka iba stanovenia plochy usne, zatiaľ čo MI 009 sa neobmedzuje na useň.)

Základná požiadavka v MID (príloha I a MI-009 spoločná časť a kapitola III)

OIML R136-1, vydanie 2004

Poznámka

Príloha I

1.1

2.2

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.2

A.6.3

 

1.3

2.3.1.2, 4.3.3

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.3.1

2.3.1, 4.3.3

čiastočné pokrytie základnej požiadavky/nie všetky triedy a/alebo vlastnosti podľa OIML sú zahrnuté v základných požiadavkách

1.3.2

 

nepokryté OIML

1.3.3

A.6.2.3, A.6.2.4, A.6.3.1, A.6.3.4, A.6.3.2, A.6.3.3

 

1.3.4

A.6.2.3

 

1.4.1

2.3, 5.2.3.2, A.6.2, A.6.3

 

1.4.2

A.6.2.2

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

2

2.2.3

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

3

2.2.2

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

4

2.2.1, 3.1

 

5

4.1.3

 

6

 

nepokryté OIML

7.1

3.2.1

 

7.2

 

nepokryté OIML

7.4

3.2.2

 

7.5

3.1

 

7.6

3.9.4, 3.2.4

 

8.1

4.3.6, 3.2.4

 

8.2

3.8, 3.2.4

 

8.3

3.8.2, 3.8.3

 

8.4

 

nepokryté OIML

9.1

3.9

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

9.3

3.9

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

9.5

3.3.1.3, 2.4

nie všetky triedy a/alebo vlastnosti podľa OIML sú zahrnuté v základných požiadavkách

9.7

2.4

nie všetky triedy a/alebo vlastnosti podľa OIML sú zahrnuté v základných požiadavkách

9.8

3.9.4

 

10.1

3.3

 

10.2

3.3

 

10.3

3.6

 

11.1

 

nepokryté OIML

11.2

 

nepokryté OIML

12

5.3

 

Príloha MI-009 (spoločná časť)

Kapitola I

4.1.2

 

Príloha MI-009, kapitola III

1.1

3.9.2

 

1.2

3.9.3, 7

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

2

2.2.1

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

3

 

nepokryté OIML

4

 

nepokryté OIML

MI-009, KAPITOLA IV:   Viacrozmerové meradlá

vzťahuje sa na:

OIML R129, vydanie 2000.

Základná požiadavka v MID (príloha I a MI-009 spoločná časť a kapitola IV)

OIML R129, vydanie 2000

Poznámka

Príloha I

1.1

2.26, 4.2, 11.1.4.3

 

1.2

A.3.4, 2.28

 

1.3

príloha A

 

1.3.1

5.1, 5.2

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.3.1 (tabuľka 1)

5.1, 5.2

nie všetky triedy a/alebo vlastnosti podľa OIML sú zahrnuté v základných požiadavkách

1.3.2

 

neuplatňuje sa

1.3.3

5.3, 11.1.4.4, príloha A3

 

1.3.4

5.1, A.2.3

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.4.1

5.3, A.1.1, A.1.2

 

1.4.2

5.1, A.2.2

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

2

 

nepokryté OIML

3

 

nepokryté OIML

4

 

nepokryté OIML

5

6.2

 

6

 

nepokryté OIML

7.1

6.1

 

7.2

6.2

 

7.5

6.2

 

7.6

6.3, 9.2, 10.4

 

8.1

10.4

 

8.2

9.2

 

8.3

9.2

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

8.4

9.2

 

9.1

8.1

 

9.3

8.1, 8.2

 

9.4

 

nepokryté OIML

9.5

7.4

 

9.7

3

 

9.8

8.1

 

10.1

7.1

 

10.2

7.2, 7.9

 

10.3

7.9

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

10.4

7.1.b

 

11.1

7.9

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

11.2

7.9 poznámka 2

 

Príloha MI-009 (spoločná časť)

1

5.3, 2.28, A3

 

Príloha MI-009, kapitola IV

1.1

4.1, 2.16, 2.15

 

1.2

4.1

 

1.3

2.8, 11.1.4.7, A.1.5

 

2

4.2

 

MI-010:   Analyzátory výfukových plynov

vzťahuje sa na:

OIML R99, vydanie 2000.

Základná požiadavka v MID (príloha I a MI-010)

OIML R99, vydanie 2000

Poznámka

Príloha I

1.1

3.22

5.4.1, 5.4.2

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

1.2

A.16

 

1.3.1

5.5.2

 

1.3.2

5.6, A.11.1, A.11.2

 

1.3.3

5.6, A.12, A.13, A.14, A.15, A.16

5.5.2

 

1.3.4

5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.3, 6.1.4, 6.3.2, 9.6

A.17 až A.24, poznámka v A.9

 

1.4

8.1, 9, príloha A

 

1.4.2

 

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

2

 

nepokryté OIML

3

5.12, 9.3, A.4

 

4

5.2, 5.5.3, 5.3.2

 

5

5.11, 6, 9.2, A.3

 

6

6.3

 

7.1

6.3

 

7.2

6, 5.5.3, 5.7, 5.8, 5.9, 6.2 (okrem 6.2.3), 6.3, 7.2

 

7.5

6.1

 

7.6

6.1, 6.2.1, 6.3.5

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

8.1

6.1.9

 

8.2

6.3.9

 

8.3

čiastočné pokrytie

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

8.4

 

nepokryté OIML

9.1

7.1.1, 7.1.2

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

9.3

7.2

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

9.5

5.3.2

pozri poznámky v ďalej uvedenej osobitnej prílohe k meradlám

9.7

5.1

 

9.8

7.1.1

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

10.1

4.3

 

10.2

5.1, 5.3

 

10.3

6.1.9

čiastočné pokrytie základnej požiadavky

Príloha MI-010

1

5.2, 5.10

nie všetky triedy a/alebo vlastnosti podľa OIML sú zahrnuté v základných požiadavkách

2.1

5.5.2

5.6, A.4.11, A.4.11.2

 

2.2

5.6, A.12, A.13, A.15, A.16

5.5.2, 9

 

2.3

5.5.2

 

3.1

5.4.1, 5.4.2, 9.1, A.2

5.4.2 tabuľka 4

nie všetky triedy a/alebo vlastnosti podľa OIML sú zahrnuté v základných požiadavkách

3.2

5.10

 

4

3.20, 9.4.1, 9.4.2, 9.5

 

5

9.5

 

6

5.3.2, 5.10

nie všetky triedy a/alebo vlastnosti podľa OIML sú zahrnuté v základných požiadavkách

7

5.12

 

8

5.7

 

9

5.5.3

 

10

6.2.1, 6.2.2

 

11

6.3.6

 

12

6.3.2, 6.3.3

 

13

6.3.4

 

14

príloha F

čiastočné pokrytie základnej požiadavky


(1)  Ú. v. EÚ L 135, 30.4.2004.