24.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 256/6


Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013 (1) — Národná regionálna mapa štátnej pomoci: Slovinská republika, Slovenská republika, Maďarská republika, Poľska republika

(2006/C 256/03)

(Text s významom pre EHP)

N434/06 – SLOVINSKÁ REPUBLIKA

Národná regionálna mapa štátnej pomoci 1. 1. 2007 – 31. 12. 2013

(schválené Komisiou dňa 13. 9. 2006)

Kód oblasti

Názov oblasti

Strop regionálnej investičnej pomoci (2)

(platný pre veľké podniky)

1.   

Regióny oprávnené na pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES do 31. 12. 2013

SI00

Slovinsko

30 %

N469/06 – SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Národná regionálna mapa štátnej pomoci 1. 1. 2007 – 31. 12. 2013

(schválené Komisiou dňa 13. 9. 2006)

(REGIÓN NUTS ΙΙ)

(REGIÓN NUTS ΙIΙ)

Strop regionálnej investičnej pomoci (3)

(platný pre veľké podniky)

1.   

Regióny oprávnené na pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES na obdobie od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2013

SK02

Západné Slovensko

40 %

SK03

Stredné Slovensko

50 %

SK04

Východné Slovensko

50 %

2.   

Regióny oprávnené na prechodné poskytovanie pomoci podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES na obdobie od 1. 1. 2007 – 1. 12. 2008

SK01

Bratislavský kraj

 

LAU1-102 Okres Bratislava II

10 %

LAU1-103 Okres Bratislava III

10 %

LAU1-104 Okres Bratislava IV

10 %

LAU2-529435 Bratislava-mestská časť Čunovo

10 %

LAU2-529443 Bratislava-mestská časť Jarovce

10 %

LAU2-529494 Bratislava-mestská časť Rusovce

10 %

LAU1 – 106 Okres Malacky

10 %

LAU1 – 108 Okres Senec

10 %

N487/06 – MAĎARSKÁ REPUBLIKA

Národná regionálna mapa štátnej pomoci 1. 1. 2007 – 31. 12. 2013

(schválené Komisiou dňa 13. 9. 2006)

(REGIÓN NUTS ΙΙ)

(REGIÓN NUTS ΙIΙ)

Strop regionálnej investičnej pomoci (4)

(platný pre veľké podniky)

1. 1. 2007 – 31. 12. 2010

1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

1.   

Regióny oprávnené na pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

50 %

50 %

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

50 %

50 %

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

50 %

50 %

HU33

DÉL-ALFÖLD

50 %

50 %

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

40 %

40 %

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

30 %

30 %

2.   

Regióny oprávnené na pomoc ako regióny ekonomického rozvoja podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

 

 

HU101 BUDAPEST

25 %

10 %

HU102 PEST

30 %

30 %

N531/06 – POĽSKÁ REPUBLIKA

Národná regionálna mapa štátnej pomoci 1. 1. 2007 – 31. 12. 2013

(schválené Komisiou dňa 13. 9. 2006)

(REGIÓN NUTS ΙΙ)

(REGIÓN NUTS ΙIΙ)

Strop regionálnej investičnej pomoci (5)

(platný pre veľké podniky)

1. 1. 2007 – 31. 12. 2010

1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

Regióny oprávnené na pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES do 31. 12. 2013

PL11

Łódzkie

50 %

50 %

PL21

Małopolskie

50 %

50 %

PL31

Lubelskie

50 %

50 %

PL32

Podkarpackie

50 %

50 %

PL33

Świętokrzyskie

50 %

50 %

PL34

Podlaskie

50 %

50 %

PL43

Lubuskie

50 %

50 %

PL52

Opolskie

50 %

50 %

PL61

Kujawsko-Pomorskie

50 %

50 %

PL62

Warmińsko-Mazurskie

50 %

50 %

PL22

Śląskie

40 %

40 %

PL41

Wielkopolskie

40 %

40 %

PL42

Zachodniopomorskie

40 %

40 %

PL51

Dolnośląskie

40 %

40 %

PL63

Pomorskie

40 %

40 %

PL12

Mazowieckie

 

 

PL121 Ciechanowsko-płocki

40 %

30 %

PL122 Ostrołęcko-siedlecki

40 %

30 %

PL124 Radomski

40 %

30 %

PL126 Warszawski

40 %

30 %

PL127 Miasto Warszawa

30 %

30 %


(1)  Ú. v. EÚ C 54, 4.3.2006, s. 13.

(2)  Pokiaľ ide o investičné projekty s oprávnenými výdavkami nepresahujúcimi 50 miliónov EUR, tento strop sa zvyšuje o 10 percentuálnych bodov pre stredne veľké podniky a 20 percentuálnych bodov pre malé podniky tak, ako to je uvedené v odporúčaní Komisie zo 6. mája 2003 týkajúcom sa vymedzenia mikopodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36). Pokiaľ ide o veľké investičné projekty s oprávnenými výdavkami presahujúcimi 50 miliónov EUR, tento strop je predmetom úpravy v súlade s bodom 67 Usmernení pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013.

(3)  Pokiaľ ide o investičné projekty s oprávnenými výdavkami nepresahujúcimi 50 miliónov EUR, tento strop sa zvyšuje o 10 percentuálnych bodov pre stredne veľké podniky a 20 percentuálnych bodov pre malé podniky tak, ako to je uvedené v odporúčaní Komisie zo 6. mája 2003 týkajúcom sa vymedzenia mikopodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36). Pokiaľ ide o veľké investičné projekty s oprávnenými výdavkami presahujúcimi 50 miliónov EUR, tento strop je predmetom úpravy v súlade s bodom 67 Usmernení pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013.

(4)  Pokiaľ ide o investičné projekty s oprávnenými výdavkami nepresahujúcimi 50 miliónov EUR, tento strop sa zvyšuje o 10 percentuálnych bodov pre stredne veľké podniky a 20 percentuálnych bodov pre malé podniky tak, ako to je uvedené v odporúčaní Komisie zo 6. mája 2003 týkajúcom sa vymedzenia mikopodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36). Pokiaľ ide o veľké investičné projekty s oprávnenými výdavkami presahujúcimi 50 miliónov EUR, tento strop je predmetom úpravy v súlade s bodom 67 Usmernení pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013.

(5)  Pokiaľ ide o investičné projekty s oprávnenými výdavkami nepresahujúcimi 50 miliónov EUR, tento strop sa zvyšuje o 10 percentuálnych bodov pre stredne veľké podniky a 20 percentuálnych bodov pre malé podniky tak, ako to je uvedené v odporúčaní Komisie zo 6. mája 2003 týkajúcom sa vymedzenia mikopodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36). Pokiaľ ide o veľké investičné projekty s oprávnenými výdavkami presahujúcimi 50 miliónov EUR, tento strop je predmetom úpravy v súlade s bodom 67 Usmernení pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013.