25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 172/21


Oznámenie týkajúce sa platných vyrovnávacích opatrení v súvislosti s dovozom bavlnenej posteľnej bielizne s pôvodom v Indii do Spoločenstva: zmena názvu spoločnosti, na ktorú sa vzťahuje individuálna vyrovnávacia colná sadzba

(2006/C 172/06)

Na dovoz bavlnenej posteľnej bielizne s pôvodom v Indii sa vzťahuje konečné vyrovnávacie clo uložené nariadením Rady (ES) č. 74/2004 z 13. januára 2004 (1).

Anunay Fab. Pvt. Ltd, spoločnosť so sídlom v Indii, ktorej vývoz bavlnenej posteľnej bielizne do Spoločenstva podlieha vyrovnávaciemu clu vo výške 7,6 % uloženému podľa čl. 1 ods. 3 nariadenia (ES) č. 74/2004, oznámila Komisii, že 23. novembra 2005, v dôsledku zmeny právnej formy spoločnosti, zmenila svoj názov na Anunay Fab. Ltd.

Spoločnosť tvrdí, že zmena názvu neovplyvňuje právo spoločnosti využívať individuálnu colnú sadzbu, ktorá sa uplatňovala pre spoločnosť v období, keď používala predchádzajúci názov Anunay Fab. Pvt. Ltd.

Komisia preskúmala poskytnuté informácie a dospela k záveru, že zmena názvu nemá v žiadnom prípade vplyv na zistenia nariadenia (ES) č. 74/2004. Odkaz na spoločnosť Anunay Fab. Pvt. Ltd. by sa preto v prílohe k nariadeniu (ES) č. 74/2004 mal rozumieť ako odkaz na spoločnosť Anunay Fab. Ltd.

Dodatočný kód Taric A498, ktorý bol predtým pridelený spoločnosti Anunay Fab. Pvt. Ltd, sa uplatňuje na spoločnosť Anunay Fab. Ltd.


(1)  Ú. v. EÚ L 12, 17.1.2004, s. 1, naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 122/2006 z 23. januára 2006 (Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2006, s. 3).