25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 172/6


Výzva na predloženie pripomienok k návrhu nariadenia Komisie

(2006/C 172/04)

Zainteresované strany môžu zasielať svoje pripomienky do jedného mesiaca odo dňa uverejnenia tohto návrhu nariadenia na adresu:

European Commission (Európska komisia)

Directorate-General for Competition (GR pre hospodársku súťaž)

Consultation (HT 364)

State aid Registry

B-1049 Brussels

fax (32-2) 296 12 42

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Návrh nariadenie Komisie (ES) č. .../...

z […],

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 2204/2002, nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 a nariadenie Komisie (ES) č. 68/2001 pokiaľ ide o obdobie ich uplatňovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (1),

a najmä na jeho písmeno a) bod i), ii), iv) a písmeno b) článku 1 ods. 1,

po uverejnení návrhu tohto nariadenia (2),

po konzultácii s Poradným výborom pre štátnu pomoc,

keďže:

(1)

Platnosť nariadenia Komisie (ES) č. 2204/2002 z 12. decembra 2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES o štátnej pomoci pre zamestnanosť (3), nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (4) a nariadenia Komisie (ES) č. 68/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu (5) sa skončí 31. decembra 2006. Komisia vo svojom Akčnom pláne štátnej pomoci (6) navrhla preskupiť súčasné nariadenia do jedného nariadenia o skupinových výnimkách a ak je to možné, pridať ostatné oblasti uvedené v článkoch 1 a 2 nariadenia Rady (ES) č. 994/98.

(2)

Obsah nariadení o budúceho nariadenia o skupinových výnimkách závisí predovšetkým od výsledkov konzultácií s verejnosťou, ktoré boli iniciované Akčným plánom štátnej pomoci a konzultačným dokumentom Komisie o štátnej pomoci a inovácii (7). Na účely definície kategórií štátnej pomoci, ktorú možno považovať za zlučiteľnú so zmluvou, sú nevyhnutné aj diskusie s predstaviteľmi členských štátov. Aby sa pokračovalo v súčasných konzultáciách a analýze ich výsledkov, je vhodné predĺžiť platnosť nariadení (ES) č. 2204/2002, (ES) č. 70/2001, (ES) č. 68/2001 do konca roka 2007.

(3)

Nariadenie (ES) č. 2204/2002, nariadenie (ES) č. 68/2001 a nariadenie (ES) č. 70/2001 by mali byť zodpovedajúcim spôsobom upravené.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Poradného výboru pre štátnu pomoc,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 8 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 68/2001 sa druhá veta nahrádza takto:

„Toto nariadenie sa uplatňuje do 31. decembra 2007.“

Článok 2

V článku 10 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 sa druhá veta nahrádza takto:

„Toto nariadenie sa uplatňuje do 31. decembra 2007.“

Článok 3

V článku 11 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2204/2002 sa druhá veta nahrádza takto:

„Toto nariadenie sa uplatňuje do 31. decembra 2007.“

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcom po dni jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli …

Za Komisiu

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. …

(3)  Ú. v. ES L 337, 13.12.2002, s. 3.

(4)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 364/2004 (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 22).

(5)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 20. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 363/2004 (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 20).

(6)  KOM/2005/0107, konečné znenie.

(7)  KOM/2005/0436, konečné znenie.