52006PC0097

Návrh nariadenie Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou /* KOM/2006/0097 v konečnom znení - CNS 2006/0029 */


[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |

Brusel, 6.3.2006

KOM(2006) 97 v konečnom znení

2006/0029 (CNS)

Návrh

NARIADENIE RADY

o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou

(predložen ý Komisiou)

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súvislosti so závermi Rady týkajúcimi sa dohôd o partnerstve v sektore rybolovu zo júla 2004 Spoločenstvo opätovne prejednáva všetky existujúce rámcové dohody, ktoré nahradí tento nový rámec.

Parafovanie novej Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Spoločenstvom a Seychelami sa konalo v marci 2005. Týmto sa obe strany dohodli na novej rámcovej dohode a na protokole o rybolove.

Nová dohoda o partnerstve v sektore rybolovu a nový protokol zabezpečujú zlepšenie hospodárskej, finančnej, technickej a vedeckej spolupráce v sektore rybolovu s cieľom zaručiť zachovanie a trvalo udržateľné využívanie zdrojov, ako aj partnerstvá medzi podnikmi zamerané na rozvíjanie hospodárskych aktivít a s tým súvisiacich činností v spoločnom záujme v oblasti rybného hospodárstva.

Obe strany sa dohodli, že svojim príslušným orgánom navrhnú, aby existujúcu rámcovú dohodu nahradili touto novou dohodou o partnerstve v sektore rybolovu spolu s novým protokolom (protokol bude čoskoro prijatý samostatne).

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bude táto dohoda podporovať zodpovedné a trvalo udržateľné využívanie zdrojov na vzájomný prospech ES a Seychelskej republiky.

Na základe toho Komisia navrhuje, aby Rada prijala uzatvorenie tejto novej Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Seychelskou republikou.

2006/0029 (CNS)

Návrh

NARIADENIE RADY

o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37 v spojení s článkom 300 ods. 2 a článkom 300 ods. 3 prvý pododsek,

so zreteľom na návrh Komisie[1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu[2],

keďže:

(1) Nariadením Rady (EHS) č. 1708/87 Spoločenstvo schválilo dohodu so Seychelskou republikou o rybolove v blízkosti pobrežia Seychelskej republiky[3]. Podľa tejto dohody obidve strany začali rokovania s cieľom nahradiť túto dohodu dohodou o partnerstve v sektore rybolovu.

(2) Na záver týchto rokovaní bola v marci 2005 parafovaná dohoda o partnerstve v sektore rybolovu.

(3) Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu zabezpečuje zlepšenie hospodárskej, finančnej, technickej a vedeckej spolupráce v sektore rybolovu s cieľom zaručiť zachovanie a trvalo udržateľné využívanie zdrojov, ako aj partnerstvá medzi podnikmi zamerané na rozvíjanie hospodárskych aktivít a s tým súvisiacich činností v spoločnom záujme v odvetví rybolovu.

(4) Dohoda by sa mala schváliť.

(5) Po nadobudnutí platnosti novej dohody sa nariadenie (EHS) č. 1708/87 stane obsolentným a z dôvodu prehľadnosti teda musí byť zrušené.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou (ďalej len „dohoda“) sa týmto schvaľuje v mene Spoločenstva.

Znenie dohody sa prikladá k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Predseda Rady sa týmto oprávňuje určiť osoby splnomocnené na podpísanie dohody tak, aby zaväzovala Spoločenstvo.

Článok 3

Nariadenie (EHS) č. 1708/87 sa týmto zrušuje.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie .

Článok 5

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Radu

predseda

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“ a

Seychelská republika, ďalej len „Seychely“, ďalej len „strany“,

BERÚC DO ÚVAHY úzke vzťahy v spolupráci medzi Spoločenstvom a Seychelami, najmä v rámci Dohody z Cotonou, a ich spoločný záujem tieto vzťahy zosilniť,

SO ZRETEĽOM NA Dohovor Organizácie spojených národov o morskom práve,

UVEDOMUJÚC SI dôležitosť zásad zakotvených v Kódexe správania sa pre zodpovedný rybolov (the Code of conduct for responsible fisheries), ktorý bol prijatý na konferencii Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v roku 1995,

ROZHODNUTÍ spolupracovať v rámci ich spoločného záujmu pri podpore zavádzania zodpovedného rybolovu s cieľom zabezpečiť dlhodobé zachovanie a trvalo udržateľné využívanie živých morských zdrojov,

PRESVEDČENÍ, že takáto spolupráca musí byť založená na komplementarite iniciatív a opatrení uskutočnených buď spoločne, alebo každou zo strán pri ,súčasnom zabezpečení koherencie politík a súčinnosti snáh,

S ÚMYSLOM začať dialóg s cieľom definovať sektorovú politiku rybolovu na Seychelách a určiť vhodné prostriedky na zabezpečenie účinného vykonávania tejto politiky a účasti hospodárskych subjektov a občianskej spoločnosti na tomto procese,

ŽELAJÚC SI stanoviť opatrenia a podmienky, ktorými sa budú riadiť rybolovné aktivity plavidiel Spoločenstva vo vodách Seychelskej republiky a podporu Spoločenstva pri zavádzaní zodpovedného rybolovu v týchto vodách,

ROZHODNUTÍ pokračovať v užšej hospodárskej spolupráci v oblasti rybného hospodárstva a v súvisiacich činnostiach zriaďovaníma rozvíjaním spoločných podnikov, ktoré budú zahŕňať poodniky obidvoch strán,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1 – Predmet

Touto dohodou sa stanovujú zásady, pravidlá a postupy, ktorými sa riadia:

- hospodárska, finančná, technická a vedecká spolupráca v sektore rybolovu s cieľom zaviesť zodpovedný rybolov vo vodách Seychelskej republiky na zabezpečenie zachovania a trvalo udržateľné využívania zdrojov rybolovu a rozvíjať sektor rybolovu na Seycheloch,

- podmienky, ktorými sa riadi prístup rybárskych lodí Spoločenstva do vôd Seychelskej republiky,

- opatrenia na vytvorenie politiky rybolovu v seychelských vodách s cieľom zabezpečiť dodržiavanie vyššie uvedených pravidiel a podmienok, účinnosť opatrení na zachovanie a riadenie zdrojov rybolovu a prevenciu proti nezákonnému, nehlásenému a neregulovanému rybolovu,

- partnerstvá medzi podnikmi zamerané na rozvíjanie hospodárskych a s tým súvisiacich činností v spoločnom záujme v sektore rybolovu..

Článok 2 – Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a) „orgány Seychelskej republiky“ znamenajú seychelský orgán pre rybolov;

b) „orgány Spoločenstva“ znamenajú Európsku komisiu;

c) „plavidlo Spoločenstva“ je rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu Spoločenstva a registrované v Spoločenstve;

d) „spoločný podnik“ predstavuje obchodnú spoločnosť založenú na Seychelách vlastníkmi plavidiel alebo národnými podnikmi strán za účelom vykonávania rybolovu alebo súvisiacich činností;

e) „spoločný výbor“ je výbor zložený zo zástupcov Spoločenstva a Seychelskej republiky, ktorého právomoci sú uvedené v článku 9 tejto dohody.

Článok 3 – Zásady a ciele vykonávania tejto dohody

1. Strany sa týmto zaväzujú podporovať zodpovedný rybolov vo vodách Seychelskej republiky založený na zásade rovnoprávnosti jednotlivých flotíl loviacich v týchto vodách bez toho, aby boli dotknuté dohody uzatvorené medzi rozvojovými krajinami v rámci geografického regiónu, vrátane obojstranných dohôd o rybolove.

2. Strany spolupracujú pri určení a vykonávaní sektorovej politiky rybolovu vo vodách Seychelskej republiky a s týmto cieľom iniciujú politiku dialógu o nevyhnutných reformách. Týmto sa zaväzujú neprijímať opatrenia v príslušnej oblasti bez predchádzajúcej vzájomnej konzultácie.

3. Strany tiež spolupracujú pri vykonávaní predbežných, prebiehajúcich a dodatočných, tak spoločných, ako aj jednostranných hodnotení opatrení, programov a krokov realizovaných na základe tejto dohody.

4. Strany sa týmto zaväzujú, že zabezpečia vykonávanie tejto dohody v súlade so zásadami dobrého hospodárskeho a sociálneho riadenia.

5. Zamestnávanie seychelských námorníkov na palube plavidiel Spoločenstva sa riadi Deklaráciou Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o základných zásadách a právach pri práci, ktorá sa plnoprávne uplatňuje na príslušné zmluvy a všeobecné pracovné podmienky. Týka sa to najmä slobody združovania a efektívneho uznania práva na kolektívne vyjednávanie, ako aj odstránenia diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a pracovným zaradením.

Článok 4 – Spolupráca vo vedeckej oblasti

1. Počas obdobia platnosti dohody, Spoločenstvo a Seychely monitorujú vývoj zdrojov v rybolovnej zóne Seychel. V tejto súvislosti sa každoročne koná spoločné vedecké stretnutie, striedavo v Spoločenstve a na Seychelách.

2. Na základe záverov každoročného vedeckého stretnutia a najlepších dostupných odborných odporúčaní sa strany navzájom konzultujú v rámci spoločného výboru uvedeného v článku 9, a ak je to potrebné po spoločnej dohode prijmúopatrenia na zabezpečenie trvalo udržateľného riadenia zdrojov rybolovu.

3. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú navzájom konzultovať, buď priamo alebo v rámci Komisie pre tuniaka v Indickom oceáne (IOTC), s cieľom zabezpečiť riadenie a zachovanie živých zdrojov v Indickom oceáne a spolupracovať v oblasti príslušného vedeckého výskumu.

Článok 5 – Prístup plavidiel Spoločenstva do lovísk rýb vo vodách Seychelskej republiky

1. Seychely sa týmto zaväzujú povoliť plavidlám Spoločenstva vykonávať rybolovné činnosti vo svojej rybárskej zóne v súlade s touto dohodou vrátane protokolu a prílohy.

2. Rybolovné činnosti, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, podliehajú zákonom a nariadeniam platným na Seychelách. Seychelské orgány oznámia Komisii akékoľvek zmeny a doplnenia v týchto právnych predpisoch.

3. Seychely prijímajú zodpovednosť za účinné uplatňovanie ustanovení , ktoré sa týkajú monitorovania rybolovu uvedeného v protokole. Plavidlá Spoločenstva spolupracujú s orgánmi Seychelskej republiky, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie tohto monitorovania.

4. Spoločenstvo sa týmto zaväzuje vykonať všetky príslušné kroky potrebné na zabezpečenie súladu svojich plavidiel s touto dohodou a právnymi predpismi, ktorými sa riadi rybolov vo vodách, ktoré sú v jurisdikcii Seychelskej republiky.

Článok 6 - Licencie

1. Plavidlá Spoločenstva môžu loviť v rybárskej zóne Seychel iba ak sú držiteľmi rybolovnej licencie vydanej podľa tejto dohody.

2. Postup získavania rybolovnej licencie pre určité plavidlo, príslušné poplatky a spôsob úhrady použitej vlastníkmi lodí je stanovený v prílohe k protokolu.

Článok 7 – Finančný príspevok

1. Spoločenstvo vyplatí Seychelám finančný príspevok v súlade s náležitosťami a podmienkami ustanovenými v protokole a v prílohách. Tento jednorazový príspevok sa skladá z dvoch častí, ktoré sa týkajú:

a) prístupu plavidiel Spoločenstva k loviskám Seychelskej republiky,

b) finančnej podpory Spoločenstva na zavedenie zodpovedného rybolovu a trvalo udržateľného využívania zdrojov rybolovu v seychelských vodách.

2. Časť finančného príspevku uvedeného v odseku 1 písm. b) sa určuje a riadi cieľmi stanovenými spoločnou dohodou medzi stranami v súlade s protokolom, ktoré sa majú dosiahnuť v rámci sektorovej politiky rybolovu na Seychelách a ročného a viacročného programu na jej implementáciu.

3. Finančný príspevok poskytnutý Spoločenstvom sa platí každý rok v súlade s protokolom a na základe tejto dohody a protokolu v prípade akejkoľvek zmeny vo výške príspevku, ktorá je následkom:

a) závažných okolností iných ako prírodné javy, ktoré znemožňujú rybárske aktivity vo vodách Seychelskej republiky;

b) zníženia možností rybolovu pridelených plavidlám Spoločenstva po vzájomnej dohode medzi zmluvnými stranami s cieľom správy príslušných zásob, ak sa to považuje za nevyhnutné z dôvodu zachovania a trvalo udržateľného využívania zdrojov na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní;

c) zvýšenia možností rybolovu pridelených plavidlám Spoločenstva po vzájomnej dohode medzi stranami, ak najlepšie dostupné vedecké odporúčania potvrdia, že to stav zdrojov umožňuje;

d) prehodnotenia podmienok finančnej podpory Spoločenstva na implementáciu sektorovej politiky rybolovu na Seychelách, ak to zaručujú výsledky ročných a viacročných programov pozorovaných oboma stranami,

e) vypovedania tejto dohody podľa článku 12.

f) pozastavenia uplatňovania tejto dohody podľa článku 13.

Článok 8 – Podpora spolupráce medzi hospodárskymi subjektami a v občianskej spoločnosti

1. Strany podporujú hospodársku, obchodnú, vedeckú a technickú spoluprácu v sektore rybolovu a v súvisiacich sektoroch. Vedú vzájomné konzultácie so zámerom koordinovať rôzne opatrenia, ktoré môžu byť v tejto oblasti prijaté.

2. Strany podporujú výmenu informácií o rybolovných technikách a zariadeniach, metódach konzervácie a priemyselnom spracovaní produktov rybolovu.

3. Strany sa usilujú o vytvorenie podmienok priaznivých na podporu vzťahov medzi podnikmi oboch strán v oblasti techniky, hospodárstva a obchodu napomáhaním vytvorenia priaznivého prostredia na rozvoj obchodu a investícií.

4. Strany podporujú najmä zakladanie spoločných podnikov v obojstrannom záujme. Vznik spoločných podnikov na Seychelách a prevod plavidiel Spoločenstva do spoločných podnikov sa uskutočňuje v rámci dôsledného dodržiavania seychelských právnych predpisov a právnych predpisov Spoločenstva..

Článok 9 – Spoločný výbor

1. Zriadi sa spoločný výbor s cieľom monitorovať uplatňovanie tejto dohody. Spoločný výbor vykonáva:

a) monitorovanie vykonávania, výkladu a uplatňovania dohody a najmä stanovenie a hodnotenie implementácie ročného a viacročného programu ustanoveného v článku 7 ods. 2 ;

b) poskytovanie nevyhnutnej spolupráce v otázkach obojstranného záujmu v oblasti rybolovu;

c) úlohu fóra na priateľské urovnanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa výkladu alebo uplatňovania dohody;

d) v prípade potreby prehodnotenie úrovne možností rybolovu a následne aj stupňa finančného príspevku;

e) akúkoľvek inú funkciu, na ktorej sa strany spoločne dohodnú.

2. Spoločný výbor sa schádza najmenej raz za rok, striedavo v Spoločenstve a na Seychelách, pričom stretnutiu predsedá strana, ktorá stretnutie usporadúva. Na žiadosť ktorejkoľvek zo strán sa môže konať osobitné stretnutie.

Článok 10 – Územná pôsobnosť

Na jednej strane sa dohoda vzťahuje na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva podľa podmienok ustanovených v Zmluve, a na druhej strane na územie Seychelskej republiky.

Článok 11 – Trvanie

Táto dohoda sa uplatňuje počas obdobia šiestich rokov odo dňa nadobudnutia jej platnosti a obnovuje sa na ďalšie obdobie šiestich rokov, ak ju jedna zo strán v súlade s článkom 12 nevypovie.

Článok 12– Vypovedanie dohody

1. Túto dohodu môže vypovedať každá zo strán v prípade závažnych okolností akými sú pokles príslušných zásob, zistenie zníženej úrovne využívania možností rybolovu pridelených plavidlám Spoločenstva alebo neschopnosť dodržiavať záväzky, ktoré strany prijali v oblasti boja proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu.

2. Príslušná strana druhej strane písomne oznámi svoj zámer vypovedať dohodu najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím počiatočného obdobia alebo každého dodatočného obdobia.

3. Odoslanie oznámenia podľa predchádzajúceho odseku má za následok začatie konzultácií medzi stranami.

4. Platba finančného príspevku podľa článku 7 za rok, v ktorom vypovedanie dohody nadobudne účinnosť, sa znižuje pomerne a pro rata temporis .

Článok 13 – Pozastavenie

1. Uplatňovanie tejto dohody sa môže na podnet jednej zo strán pozastaviť v prípade vážneho rozporu týkajúceho sa uplatňovania ustanovení prijatých v dohode. Pri takomto pozastavení musí príslušná strana písomne oznámiť svoj zámer najneskôr tri mesiace pred dňom nadobudnutia účinnosti daného pozastavenia. Po doručení oznámenia začnú strany vzájomné konzultácie s cieľom priateľského urovnania sporu.

2. Platba finančného príspevku podľa článku 7 sa znižuje úmerne a pro rata temporis podľa dĺžky trvania pozastavenia.

Článok 14 – Protokol a príloha

Protokol a príloha tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 15 – Zrušenie a prechodné ustanovenia

1. Dňom nadobudnutia platnosti táto dohoda zrušuje a nahrádza Dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Seychelskou republikou o rybolove pri pobreží Seychel z roku 1987.

2. Protokol, ktorým sa na obdobie od 18. januára 2005 do 17. januára 2011 stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok ustanovený v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Seychelskou republikou o rybolove pri pobreží Seychel však ostáva v platnosti počas obdobia stanoveného v jeho článku 1 a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

Článok 16 – Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda, vyhotovená dvojmo v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé z týchto znení je rovnako autentické, nadobúda platnosť dňom, keď si obe zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie postupov, ktoré sú potrebné na nadobudnutie jej platnosti.

****

[1] Ú.v. EÚ L…

[2] Ú.v. EÚ L…

[3] Ú.v. ES L 119, 7.5.1987, s. 26