52006DC0648

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu - Európska únia, Hongkong a Macao: možnosti spolupráce na roky 2007 - 2013 /* KOM/2006/0648 v konečnom znení */


[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |

Brusel, 26.10.2006

KOM(2006) 648 v konečnom znení

OZNÁMENIE KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU

Európska únia, Hongkong a Macao: možnosti spolupráce na roky 2007 - 2013

Zhrnutie

Vzťahy Európskej únie s osobitnými administratívnymi oblasťami (OAO) Hongkong a Macao sa od ich vrátenia pod čínsku zvrchovanosť naďalej rozvíjali.

EÚ má výrazný záujem na ďalšom rozvíjaní autonómie a slobôd, ktoré tieto OAO požívajú, a vyjadruje podporu za skoršie a podstatné dosiahnutie všeobecného hlasovacieho práva. Komisia vydala výročné správy o ústavnom, politickom, obchodnom a hospodárskom vývoji týchto dvoch OAO a rozvoji dvojstranných vzťahov a mieni v nich pokračovať.

Vzťahy sú predovšetkým pragmatického charakteru a vychádzajú zo vzájomnej prospešnosti. Keďže Hongkong a Macao sú i naďalej vstupnou bránou na prehĺbenie spolupráce s pevninskou Čínou, rozvíja sa výrazná a rastúca priama ako aj nepriama spolupráca.

EÚ by mala vychádzať z pevných základov existujúcej spolupráce a dialógu. Medzi Komisiou a OAO Hongkong by mal existovať pravidelný a štruktúrovaný dialóg v záležitostiach, ktoré spadajú do právomoci OAO, a naďalej by sa mali uskutočňovať každoročné stretnutia Komisie a OAO Macao v rámci spoločného výboru.

Vzhľadom na dohodu o novom nástroji financovania pre industrializované krajiny malo by dôjsť k prehodnoteniu spolupráce medzi oboma stranami a vypracovaniu nového programu. Toto oznámenie stanovuje niekoľko náročných cieľov so zameraním na posun spolupráce dopredu v siedmych kľúčových oblastiach: obchod a clá; financie; vzťahy medzi jednotlivcami (vrátane vzdelávania); doprava; životné prostredie; zdravie; a bezpečnosť potravín.

EURÓPSKA ÚNIA, HONGKONG A MACAO: MOžNOSTI SPOLUPRÁCE NA ROKY 2007 - 2013

Politika Komisie voči Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong bola stanovená v oznámení Európskej rady z roku 1997. Oznámenie, ktoré bolo vydané v súvislosti s prevzatím Hongkongu pod čínsku zvrchovanosť, podčiarkuje význam hladkej realizácie zásady „jedna krajina, dva systémy“ a stanovuje, ako môže EÚ prispieť k politickému a hospodárskemu rozvoju Hongkongu. Komisia odvtedy vydáva výročné správy o vývoji v OAO Hongkong, najnovšie vydala ôsmu výročnú správu o vývoji v roku 2005. Komisia sa tiež zapojila do rozhovorov s vládou OAO o celom rade politických oblastí, najmä o obchode a hospodárskej politike, podpísala dôležité dvojstranné dohody v oblastiach ako je colná spolupráca a readmisia ilegálnych prisťahovalcov, a ak si to vyžadovala situácia, vydala vyhlásenia o politickom vývoji v Hongkongu.

Politika voči Osobitnej administratívnej oblasti Macao bola stanovená v oznámení Európskej rady z roku 1999. Komisia vydala výročné správy o vývoji v OAO Macao a zúčastnila sa každoročných stretnutí Spoločného výboru s orgánmi OAO.

Vzťahy Európskej únie s Hongkongom ako aj Macaom zaznamenali výrazný posun, odkedy sa vrátili pod čínsku zvrchovanosť. Medzi predsedom Komisie Barrosom a vedúcimi predstaviteľmi exekutívy vlád oboch OAO počas jeho návštevy Macaa a Hongkongu 18. júla 2005 panovala zhoda v tom, že „Európska komisia by mala rozvíjať, rozširovať a prehlbovať spoluprácu“ s oboma osobitnými administratívnymi oblasťami tam, kde je to vzájomne prospešné. Komisia na základe toho hodnotí súčasné vzťahy a navrhuje niekoľko odporúčaní s cieľom zlepšiť a prehĺbiť spoluprácu medzi EÚ a oboma OAO.

1. POLITICKÝ A ÚSTAVNÝ VÝVOJ

Od prechodu Hongkongu a Macaa pod čínsku zvrchovanosť boli obe osobitné administratívne oblasti spravované podľa zásady „jedna krajina, dva systémy“, stanovenej pre každú OAO v osobitnom základnom zákone.

Vo všeobecnosti sa zásada „jedna krajina, dva systémy“ dodržiavala a obyvatelia Hongkongu a Macaa sú s ňou spokojní. EÚ túto zásadu podporuje a najmä pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv a individuálnych slobôd zakotvených v základnom zákone, ktoré platia pre občanov oboch OAO. Vlády oboch OAO požívajú značný stupeň autonómie v hospodárskych, obchodných, rozpočtových, finančných a regulačných záležitostiach, a obyvatelia Hongkongu a Macaa požívajú výhody svojich vlastných právnych systémov, nezávislého právneho štátu, práv na osobné vlastníctvo, slobody prejavu, systémov trhového hospodárstva.

V oboch OAO došlo k úplnej a včasnej implementácii osobitných opatrení ústavného vývoja, ktoré sa predpokladali v ich základných zákonoch.

Základný zákon Hongkongu však tiež stanovuje: „Hlavným cieľom je výber vedúceho predstaviteľa exekutívy na základe všeobecného hlasovacieho práva, po navrhnutí menovacím výborom so širokým zastúpením v súlade s demokratickými postupmi“[1]. (V základnom zákone Macaa sa obdobný článok nenachádza[2].) Ani Hongkong ani Macao doteraz nedosiahli všeobecné hlasovacie právo, ani neurčili cestovnú mapu smerujúcu k úplnej demokracii.

Európska únia demokraciu ako najlepší prostriedok na vytvorenie zákonnej, stabilnej, zodpovednej a transparentnej vlády ochraňujúcej práva a slobody a potvrdzujúcej právny štát, podporuje na celom svete. EÚ podporuje skorý a skutočný pokrok smerom ku konečnému cieľu, ktorým je všeobecné hlasovacie právo v Hongkongu tak, ako to stanovuje základný zákon, ako aj v Macau, a v súlade s prianím obyvateľov Hongkongu a Macaa.

Komisia vo svojich predchádzajúcich správach (pozri najmä výročné správy za roky 2004 a 2005)[3] predložila vyčerpávajúce pripomienky k ústavnému vývoju Hongkongu a výkladu základného zákona OAO Národným ľudovým snemom. A vo svojich výročných správach o OAO Macao tiež vyjadrila tiež svoje pripomienky k vývoju v Macau[4].

Na medzinárodnej scéne došlo k rýchlemu uznaniu vlád OAO Hongkongu ako aj Macaa ako autonómnych medzinárodných partnerov, ktorými aj naďalej zostávajú v oblastiach hospodárstva, obchodu, rozpočtu, finančníctva, športu, výskumu, vzdelávania, kultúry a vzťahov medzi jednotlivcami, v ktorých si zachovajú právnu pôsobnosť v zmysle základného zákona. Naďalej sú aktívnymi členmi medzinárodných organizácií, ako je napríklad Svetová obchodná organizácia (WTO) a Svetová colná organizácia a sú účastníkmi množstva medzinárodných zmlúv. Hongkong 25. decembra 2005 úspešne zorganizoval šieste stretnutie ministrov členských krajín WTO a počas toho istého mesiaca Macao hostilo Východoázijské hry 2005.

2. HOSPODÁRSKY ROZVOJ

Rýchly hospodársky rast a zvyšujúca sa hospodárska prosperita pevninskej Číny umožnil vytvorenie nových príležitostí pre Hongkong a Macao. Úzke vzťahy oboch OAO s južnou Čínou a predovšetkým s provinciou Kuang-tung sa stali kľúčom k ich hospodárskemu úspechu. Hongkong a Macao čerpajú výhody zo svojho postavenia liberálnych a otvorených, obojstranne priechodných brán do Číny. K hospodárskemu rastu významne prispel režim úzkeho hospodárskeho partnerstva s pevninskou Čínou ako aj režimy pre individuálnych návštevníkov, ktorými sa uvoľňujú obmedzenia pre návštevníkov z pevninskej Číny.

Hongkong

Vláda OAO Hongkong v období nasledujúcom tesne po prevzatí čelila dovtedy nebývalým výzvam v oblasti finančného, hospodárskeho a rozpočtového riadenia. Zásluhou vlády OAO sa Hongkong pozviechal z útlmu nasledujúceho v dôsledku negatívnych vplyvov ázijskej finančnej krízy v rokoch 1997 – 98 a vypuknutia ochorenia SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) v roku 2003.

Hospodárske a finančné údaje Hongkongu za rok 2005 opäť dosiahli úroveň, ktorú zaznamenali v roku 1997. Rast HDP v roku 2005 bol na úrovni 7,3 % (a vládna prognóza na rok 2006 sa pohybuje medzi 4 až 5 %). Nezamestnanosť v decembri 2005 dosiahla 5,2 %, čo je najnižšia miera za posledné štyri roky. Prvý raz po ôsmych rokoch od prevzatia sa na roky 2005 – 2006 končene podarilo obnoviť fiškálnu rovnováhu, keď došlo k zotaveniu hospodárstva a obmedzeniu verejných výdavkov.

Hongkong si vďaka potrebám pevninskej Číny vo financovaní upevnil svoju pozíciu medzinárodného finančného centra vo východnej Ázii. Spoločnosti z pevninskej Číny využívajú Hongkong ako centrum na získavanie investícií a finančných prostriedkov, vytvárajúc tak rastúci dopyt po hongkonských finančných, právnych a obchodných službách. Na spoločnosti zviazané s Čínou pripadlo viac ako 80 % prostriedkov získaných z prvej emisie kapitálu (IPO) v Hongkongu, vďaka čomu sa za rok 2005 Hongkong stal štvrtým najväčším centrom na získavanie investičného kapitálu vo svete a celosvetovo dôležitým strediskom obchodovania s kapitálovými prostriedkami a správy aktív. Úspešnosť Hongkongu ako medzinárodného finančného centra spočíva v jeho schopnosti zohrávať väčšiu úlohu v sprostredkovaní obrovských domácich úspor pevninskej Číny. Vzhľadom na konkurenciu iných regionálnych finančných centier bude Hongkong aj naďalej pokračovať vo zvyšovaní konkurencieschopnosti udržiavaním pružného pracovného trhu a trhu s výrobkami, stabilnými inštitúciami a zdravou makroekonomickou politikou.

Hongkonské firmy a miestni ľudia ukázali pozoruhodnú schopnosť prispôsobiť sa konkurenčným a vonkajším výzvam. Preukázali schopnosť posunúť aktivity v oblasti finančných služieb, podnikateľských služieb, obchodu, výroby vysokokvalitných produktov, cestovného ruchu, maloobchodu a iných služieb z úrovne pridanej hodnoty na úroveň charakterizovanú vyššími cenami a vyššími ziskami. Hongkong však stále čelí výzvam ako je zvyšovanie nákladov a obmedzenia ponuky, ktoré sú dôsledkom priestorového preťaženia a znečisťovania životného prostredia. Od toho, či sa dokáže s týmito výzvami popasovať bude záležať udržanie jeho postavenia ako svetovej ázijskej metropoly.

Macao

Výbušný rast svojho malého ale otvoreného hospodárstva, ktoré Macao zaznamenalo od roku 2000, nastal predovšetkým vďaka sektorom hazardných hier a cestovného ruchu. V roku 2002 došlo k liberalizácii sektoru hazardných hier a zrušil sa 40-ročný monopol v oblasti kasín. V kombinácii s režimom pre individuálnych návštevníkov z pevninskej Číny to spôsobilo nárast návštevníkov, čo bolo podnetom širšieho hospodárskeho rastu. Macao by pri stúpajúcom dopyte malo pokračovať v rýchlom hospodárskom raste, ktorý však môžu ovplyvniť prípadné problémy súvisiace so spochybnením jeho monopolu v oblasti hazardných hier Čínou.

Macao je malým ale dynamickým mestským strediskom, ktoré sa snaží o vybudovanie strategického centra služieb pre oblasť delty Perlovej rieky. Vláda OAO mieni za pomoci sektoru hazardných hier a cestovného ruchu ako svojich základných hospodárskych opôr Macao tiež rozvíjať ako regionálne stredisko zábavy, výstavníctva a konferenčných služieb. Tlačené vysoko rozvinutými službami Hongkongu a nízkymi mzdami na pevnine bude však čeliť veľmi ostrej konkurencii. Kľúčovými výzvami pre Macao budú: posilnenie jeho právneho a finančného systému so zámerom podporovať budúci hospodársky rast a predísť narušeniu celistvosti jeho finančného a sociálneho systému; a účinné vyškolenie kapacít miestneho pracovného trhu (alebo dovoz a začlenenie kvalifikovanej pracovnej sily).

3. DÔVODY NA VÄčšIU ANGAžOVANOSť

Hongkong

Záujmy EÚ v Hongkongu sú značné: Hongkong je, čo sa objemu týka, šestnásty najvýznamnejší obchodný partner EÚ a, ak sa zohľadní tranzitný obchod s Čínou jeho prostredníctvom, tak sa dostáva na šieste miesto. Hoci došlo k miernemu poklesu obojstranného obchodu za ostatné roky (najmä v dôsledku presunu veľkého množstva priemyselných odvetví Hongkongu na pevninu), zostáva na úrovni takmer 30 miliárd EUR. Hongkong aj naďalej zohráva funkciu „vstupnej brány” pre veľký počet nových členských štátov EÚ hľadajúcich prístup k čínskemu trhu na pevnine. Spoločnosti z pevninskej Číny vo zvýšenej miere Hongkong využívajú ako základňu a zdroj poznatkov – ako bránu k podnikateľským príležitostiam v Európe. EÚ je po materskej krajine a Japonsku tretím najväčším dodávateľom Hongkongu a tretím najväčším investorom.

Tisícky spoločností z EÚ majú v tejto OAO svoje regionálne centrály alebo zastúpenia a viac ako 45 000 občanov EÚ tu má svoj pobyt. Spoločnosti poskytujúce finančné služby z EÚ aj naďalej v Hongkongu zohrávajú vedúcu úlohu. V roku 2005 sa v Hongkongu medzi 132 bankami s licenciou nachádzalo 33 zaregistrovaných v EÚ; a spomedzi 175 poisťovacích spoločností s povolením pre Hongkong je v EÚ zaregistrovaných 30, ktoré sa nachádzajú na prvých miestach zoznamu spomedzi zaoceánskych poisťovacích spoločností vyvíjajúcich svoje aktivity v Hongkongu.

Európske hospodárske aktivity v Hongkongu predstavujú najvyšší podiel spomedzi zahraničných nečínskych spoločností. Spoločnosti z EÚ predstavujú najvyšší počet zahraničných spoločností s regionálnymi centrálami a regionálnymi zastúpeniami sídliacimi v Hongkongu (k júnu 2005 to bolo 1 083 spoločností alebo 28 % z celkového počtu). Okrem Európskej obchodnej komory sa v Hongkongu nachádzajú obchodné komory 14 členských štátov EÚ. Hospodárska rada EÚ – Hongkong každoročne zasadá s cieľom poskytnúť priestor na strategický dialóg medzi poprednými predstaviteľmi podnikateľskej sféry EÚ a Hongkongu.

Hongkong je kľúčovým východoázijským dopravným uzlom pre obchodníkov, poskytovateľov služieb a jednotlivcov z EÚ. Hongkonský prístav pre kontajnerové lode zostáva najväčším svetovým prístavom pokiaľ ide o počet kontajnerov, ktoré ním prejdú. V civilnej leteckej doprave má EÚ s Hongkongom tiež intenzívne vzťahy: väčšina členských štátov s Hongkongom uzavrela dvojstranné dohody o poskytovaní služieb leteckej dopravy. Hongkong je jedným z najväčších uzlov leteckej nákladnej a civilnej dopravy, z ktorého doprava ďalej ide do širšieho ázijsko-tichooceánskeho regiónu, a tiež dôležitou vstupnou bránou do Číny. Svetu otvorené, anglicky hovoriace prostredie Hongkongu znamená, že je tiež kľúčovým cieľom v oblasti cestovného ruchu, vzdelávania a konferenčných služieb.

Celkovo sú dvojstranné vzťahy s Hongkongom na veľmi dobrej úrovni, pričom treba vyzdvihnúť:

- intenzitu obchodných vzťahov a spoločné priority v oblasti viacstranného obchodného zapájania sa prostredníctvom procesu WTO;

- spoločnú Dohodu o colnej spolupráci podpísanú v roku 1999, ktorá uľahčuje spoluprácu pri boji proti podvodom, pirátstvu a iným formám nezákonnej činnosti, a výmenu informácií a koordináciu medzi colnými orgánmi Hongkongu a členských štátov EÚ;

- a spoločnú dohodu o „readmisii osôb bez povolenia k pobytu“, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2004 a ktorá predstavuje dobré východisko na prehĺbenie spolupráce pri riešení rozsiahlejších problémov súvisiacich s prisťahovalectvom.

Existujú však oblasti, ktoré by si vyžadovali zlepšenie. Sú to dve kľúčové oblasti:

- hospodárska súťaž, kde sa európske spoločnosti sťažujú na absenciu rovnosti príležitostí v niektorých kľúčových sektoroch;

- a porušovanie práv na duševné vlastníctvo, pričom Hongkong v tejto oblasti za ostatné roky vykonal veľa, napriek tomu však zostáva zdrojom asi 8 % všetkých porušení týchto práv zaznamenaných v EÚ.

EÚ udržiava v Hongkongu od roku 1993 svoje stále zastúpenie (ktoré je akreditované pre Hongkong aj Macao). Európska komisia zabezpečuje personál a prevádzku a vyvíja činnosť v rade oblastí, s dôrazom na hospodárske a obchodné otázky. Nachádzajú sa tu tiež vyslanectvá 16 členských štátov EÚ, ktoré sú akreditované v Hongkongu a Macau (vyslanectvo Portugalska sa nachádza v Macau a ostatné vyslanectvá sú v Hongkongu).

Vláda Hongkongu vo februári 2006 navrhla posilnenie svojho zastúpenia v Európe, keď otvorila svoje nové obchodné zastúpenie v Berlíne pre Nemecko a východoeurópske členské štáty EÚ. Dôjde k povýšeniu štatútu zastúpenia Hongkongu v Bruseli, z ktorého sa stane hlavné zastúpenie Hongkongu v Európe, ktorému budú podliehať zastúpenia v Londýne a Berlíne.

Macao

EÚ je tretím najväčším obchodným partnerom Macaa. Aj keď má v Macau svoje sídlo iba niekoľko spoločností z EÚ, tie, ktoré tam sídlia, vyjadrili spokojnosť s infraštruktúrou a komunikačnými sieťami.

Macao si udržuje úzke vzťahy s portugalskou kultúrou a portugalčina zostáva jedným z jeho úradných jazykov. Prispieva to k posilňovania vzťahov medzi EÚ a Macaom a k jeho príťažlivosti ako vyhľadávaného cieľa v oblasti cestovného ruchu, vzdelávania a konferenčných služieb.

EÚ uzavrela s Macaom v roku 1992 Dohodu o obchode a spolupráci a v zmysle tejto dohody zriadený Spoločný výbor ES – Macao každoročne zasadá. Od podpísania tejto dohody EÚ financovala projekty spolupráce s Macaom vo výške asi 1 milión eur ročne. Projekty sa týkali: odbornej prípravy v oblasti cestovného ruchu (1999 – 2001); programu európskych štúdií (1999 – 2001); programu rozvoja služieb (1999 – 2001) so zameraním na poradenstvo ako zlepšiť sektor služieb Macaa; a program investovania v Ázii (2001 a 2002). Pokračuje program právnej spolupráce medzi EÚ a Macaom (2001 - 2005) a zabezpečuje odbornú prípravu, pracovné stretnutia odborníkov a semináre s cieľom rozvíjať právny systém Macaa a propagovať právny štát v tejto OAO. Tlmočnícky servis Európskej únie (SCIC), ktorý je financovaný vládou Macaa, poskytuje odbornú prípravu v oblasti prekladov a tlmočenia v roku 2006.

Readmisná dohoda medzi EÚ a Macaom podpísaná v roku 2002 sa úspešne uplatňuje a každoročne sa uskutočňujú konštruktívne dvojstranné stretnutia s cieľom posúdiť pokrok.

Zastúpenie Macaa v Európe, ktoré sa nachádza v Lisabone, Ženeve a Bruseli, zohráva veľmi užitočnú a pozitívnu úlohu vo vzťahoch medzi EÚ a Macaom.

4. CIELE UžšEJ SPOLUPRÁCE

Existujúci dialóg v politickej a regulačnej oblasti a spolupráca medzi EÚ a OAO Hongkongom a Macaom predstavujú vynikajúci základ vzájomných vzťahov. Aby v týchto vzťahoch došlo k pokroku, základ musí z niečoho vychádzať a musí byť posilňovaný a súčasne sa musí rozširovať, aby sa dotýkal aj ostatných sektorov a musí tiež zohľadňovať vyšší stupeň spolupráce medzi EÚ a pevninskou Čínou. Hongkong a Macao sú ozajstnými nástupiskami na prehĺbenie spolupráce s pevninskou Čínou. Nato, aby EÚ zvýšila svoje angažovanie v prebiehajúcej trojstrannej spolupráci medzi Hongkongom, Macaom a pevninskou Čínou, mala by teraz dať tejto spolupráci väčší rozmer.

V súlade s tým sa v tejto časti stanovuje niekoľko nových náročných cieľov s cieľom posunúť spoluprácu dopredu v siedmych kľúčových oblastiach: obchod a clá; financie; vzťahy medzi jednotlivcami (vrátane vzdelávania); doprava; životné prostredie; zdravie; a bezpečnosť potravín.

Obchodná a colná spolupráca

Obchodná a colná spolupráca je aj naďalej základným kameňom intenzívnejších dvojstranných vzťahov medzi EÚ a obomi partnermi. Mala by sa zakladať na:

- zlepšení neoficiálnych konzultácií a spolupráce vo viacstrannom obchode a hospodárskej regulácii, najmä v rámci WTO vo vhodných prípadoch;

- pokračovaní v úzkych konzultáciách o dvojstranných obchodných otázkach, najmä o uľahčení obchodného styku a posilnení colnej spolupráce vo veciach práv na ochranu duševného vlastníctva; prípadnom zvážení programov Európskou úniou s cieľom rozšírenia a vysvetľovania opatrení súvisiacich s regulačnými, normalizačnými a colnými postupmi, fytosanitárnymi požiadavkami a inými predpismi, ktoré môžu mať vplyv na obchodovanie s tovarmi a službami medzi EÚ, Hongkongom, Macaom a Čínou;

- budovaní rámca Dohody o colnej spolupráci s cieľom posilniť postupy stíhania pri porušení autorských práv; boji proti medzinárodnému pašeráctvu falšovaných cigariet prostredníctvom výmeny informácií a spravodajských poznatkov; a budovaní bezpečnejšieho celosvetového prepravného systému prostredníctvom elektronického preverovania kontajnerov, bez toho, aby dochádzalo k spomaleniu vybavovania v medzinárodnom obchode;

- výmene názorov na politiku hospodárskej súťaže a postupov verejného obstarávania a výmene osvedčených postupov v týchto oblastiam vo vhodných prípadoch;

- väčšej podpore podnikaniu (najmä MSP), vrátane poskytovania informácií o väčších čínskych trhoch. Mohlo by dôjsť k väčšiemu zapojeniu a užšiemu začleneniu Európskej obchodnej komory v Hongkongu a zastúpení Hongkongu a Macaa v Európe do práce výborov pre spoluprácu Hospodárskej rady EÚ – Hongkong;

- povzbudzovaní spolupráce vo vzdelávaní a odbornej príprave v odbore manažmentu medzi univerzitami a hospodárskymi školami v EÚ, Hongkongu, Macau a pevninskej Číne.

Od vytvorenia Režimu úzkej hospodárskej spolupráce medzi oboma OAO a Čínou v júli 2003, spoločnosti z OAO čerpajú výhodu z rozšírenia prístupu k trhu pevninskej Číny. Napriek tomuto pozitívnemu vývoju bude EÚ naďalej sledovať zlučiteľnosť tohto režimu s WTO a akýkoľvek potenciálny negatívny vplyv na spoločnosti so zahraničným investičným kapitálom.

Finančná spolupráca

Vzťahy medzi EÚ a OAO v oblastiach finančníctva, bankovníctva a investícií sú veľmi úzke, existuje tu však priestor na:

- Zlepšenie dialógu v oblasti regulácie a konvergencie v záležitostiach finančnej regulácie, najmä v otázkach, ako napríklad, právne predpisy namierené proti praniu špinavých peňazí a ich vykonávanie, regulácia investičných fondov, podnikové právo a správa podnikov, a štandardy účtovníctva a finančného výkazníctva.

- Zlepšenie dialógu, spolupráce a konvergencie v otázkach súvisiacich s dobrou správou vecí verejných v daňových záležitostiach, berúc do úvahy rozpočtovú autonómiu OAO Hongkongu a Macaa v rámci zvrchovanej Číny. Komisia navrhuje v súlade s jej daňovou politikou podpory medzinárodnej prijímaných zásad dobrého spravovania vecí verejných v čo najväčšej miere spoluprácu s oboma OAO na zvýšení transparentnosti a výmene informácií, posilnení opatrení presadzujúcich predchádzanie zámernému neplateniu daní alebo daňovým únikom, a najmä zaistiť uplatňovanie opatrení rovnocenných opatreniam týkajúcim sa zdaňovania príjmov z úspor uplatňovaným v rámci EÚ. Komisia okrem toho bude obe OAO podnecovať k prijatiu zásad Kódexu pravidiel zdaňovania právnických osôb, ktorého cieľom je vytváranie rovného, transparentného a kooperatívneho daňového prostredia, ktoré podporuje podnikanie, hospodársky rast a zamestnanosť na oboch stranách.

Prepojenia medzi jednotlivcami a akademickými obcami

- Vzdelávanie a výskum predstavujú veľmi priaznivú oblasť na rozvíjanie budúcej spolupráce medzi EÚ a Hongkongom na jednej strane a EÚ a Macaom na strane druhej. Komisia by mala zvážiť rozsah možností na zlepšenie vzťahov prostredníctvom kontaktov medzi mozgovými trastmi a novinármi, parlamentných výmen, výmen študentov a pedagógov, partnerských režimov medzi inštitúciami, spoločného výskumu a debát o stratégiách verejného záujmu, kultúrnych výmen, a jazykovej odbornej prípravy (vychádzajúc z aktuálnej podpory Komisie na zvýšenie kapacity tlmočenia z portugalčiny do čínštiny a naopak v Macau); EÚ by mala pokračovať v podporovaní občianskej spoločnosti a mimovládnych diskusií a dialógov;

- V súvislosti s výmennými pobytmi možno využiť štipendiá v rámci výmenného programu Erasmus a Program Jean Monnet, ktoré je treba na tieto účely sprístupniť;

- Obsažnejší program návštevníkov by mal vychádzať z existujúceho programu návštevníkov Európskej únie (EUVP), ktorý zaznamenal úspech, v súčasnosti má však obmedzený rozsah;

- Univerzity a výskumné strediská v Hongkongu a Macau sa už uchádzajú spolu s európskymi inštitúciami o prístup k financovaniu z rámcového programu EÚ pre výskum technológií a vývoj. Je potrebné vypracovať opatrenia na zvýšenie tohto trendu a súčasne povzbudzovať k užšej spolupráci – možno prostredníctvom dohôd o partnerstve a spolupráci (a možno za účasti inštitúcií z pevninskej Číny) – s cieľom poskytnúť príležitosti na výmenu informácií a budovanie sietí;

- Mala by pokračovať spolupráca v oblasti prisťahovalectva. EÚ a Hongkong a Macao vedú pravidelný dialóg prostredníctvom Spoločného výboru EÚ a Hongkongu o readmisii, ktorý naposledy zasadal v januári 2005 v Hongkongu. Z toho by sa malo vychádzať pri rozvíjaní tesnejšej spolupráce vo všeobecnejších otázkach súvisiacich s prisťahovalectvom;

- Aktuálna spolupráca v právnej oblasti a program odbornej prípravy v Macau sú dobrými príkladmi a malo by sa na nich stavať; medzinárodnoprávne cezhraničné otázky by mohli byť zaujímavou oblasťou spolupráce v oblasti právneho štátu, dobrého spravovania vecí verejných, otázok súvisiacich s ľudskými právami, občianskym právom a obchodným právom;

- Je potrebné zvýšiť viditeľnú prítomnosť EÚ v Hongkongu a Macau. Malo by sa to udiať najmä podnikaním praktických krokov, vrátane možnosti zriadenia „Európskeho centra“ alebo „Európskeho domu“. Je tiež však treba zvýšiť viditeľnú prítomnosť EÚ vo všeobecnejšej rovine a priamejším spôsobom. Mala by existovať koordinovaná stratégia verejnej diplomacie vo vzťahu k EÚ v Hongkongu a Macau, ako aj v širšom regióne.

Spolupráca v doprave

- Existuje významné množstvo spoločných odborných poznatkov v oblasti námornej bezpečnosti a regulácie, čo by malo byť základom ďalšej spolupráce. Dobrým príkladom je prebiehajúci pilotný projekt bezpečnosti námorných kontajnerových lodí, ktorého sa zúčastňuje Komisia a prístavy v Spojenom kráľovstve (Felixstowe), Holandsku (Rotterdam), Šanghaji a Hongkongu.

- V leteckej doprave má EÚ s Hongkongom úzke vzťahy: väčšina členských štátov s OAO uzavrela dvojstrannú dohodu o poskytovaní služieb leteckej dopravy. Hongkong ako najväčší ázijský dopravný uzol umožňuje spojenie so širším ázijsko-tichooceánskym regiónom a slúži aj ako významná vstupná brána do Číny. EÚ by rada zintenzívnila vzťahy s Hongkongom ako aj Macaom v leteckej doprave, keďže pre letecký priemysel EÚ sú obe OAO v tomto regióne kľúčovými partnermi.

- Vyvíja sa spoločné úsilie, ktoré však treba posilniť uzavretím horizontálnych dohôd s Hongkongom a Macaom na úrovni Spoločenstva, čo by mohlo v zmysle existujúcich dvojstranných dohôd obnoviť právnu istotu u leteckých dopravcov. V oblasti civilného letectva by to predstavovalo prvý významný krok v rozvíjaní tesnejšej spolupráce medzi EÚ a Hongkongom a Macaom. Treba tiež preskúmať možnosti rozšírenia spolupráce o technickú, priemyselnú a regulačnú spoluprácu v takých oblastiach, ako je riadenie dopravy, ochrana a bezpečnosť v leteckej doprave a iné.

Verejné zdravie, bezpečnosť potravín a výrobkov

EÚ a Hongkong a Macao zdieľajú spoločné záujmy pokiaľ ide o otázky medzinárodného zdravia a bezpečnosti potravín a výrobkov.

- Neoficiálne konzultácie o medzinárodne prenosných chorobách, ktoré sa medzi EÚ a Hongkongom začali v januári 2006, by mali byť základom budúcich diskusií a možnej spolupráce s oboma OAO.

- Obe strany by sa mali zaoberať rozsahom posilnenia spolupráce týkajúcej sa systému rýchleho varovania v oblasti potravín a krmív.

- Vzhľadom na významnú úlohu Hongkongu vo vývoze spotrebného tovaru a dôležitosť boja proti spotrebným tovarom znamenajúcich vážne ohrozenie, obe strany by mali úzko spolupracovať s cieľom zaistiť, že výrobky vyrobené v Hongkongu alebo ním prechádzajúce sú bezpečné a zodpovedajú bezpečnostným normám EÚ.

Spolupráca v oblasti životného prostredia

- Komisia víta prehĺbenie dialógu medzi EÚ a pevninskou Čínou o životnom prostredí a zmene klímy. Komisia by v spolupráci s Hongkongom a Macaom mala skúmať rozsah spolupráce v oblasti znečistenia vzduchu a vody a priemyselných emisií s cieľom pomôcť OAO Hongkongu a Macau efektívnejšie realizovať ich stratégie kontroly znečistenia, a tiež zvážiť a vplývať na cezhraničné otázky a vyvíjať spoluprácu v hľadaní riešení v príslušných oblastiach na regionálnej a celosvetovej úrovni.

- Okrem iného by to malo smerovať k podpore spolupráce v podnikaní pre MSP a dialógu o znečistení vzduchu a vody a priemyselných emisiách. Platformou na zapojenie sa do riešenia týchto otázok by mohli byť univerzity, podnikateľské združenia a školiace zariadenia v Hongkongu a Macau.

5. PRAKTICKÁ REALIZÁCIA

Konzultácie a transparentnosť

Predseda Komisie Barroso a vedúci predstavitelia exekutívy Hongkongu a Macaa, Donald Tsang a Edmund Ho, sa v júli 2005 zhodli na tom, že je dôležité viesť medzi Európskou komisiou a vládami oboch OAO usporiadaný a pravidelný dialóg o záležitostiach, ktoré v zmysle príslušných základných zákonov patria do pôsobnosti týchto dvoch vlád.

Pokiaľ ide o Hongkong, najlepšou možnosťou sú pravidelné konzultácie, ktoré možno upraviť takto: a) stretnutia by sa mali uskutočňovať každoročne; b) Európska komisia a vláda Hongkongu by na nich mali byť zastúpené na primeranej úrovni; a c) program každého stretnutia by mal obsahovať všetky praktické otázky týkajúce sa vzájomných vzťahov a obe strany by ho mali vopred odsúhlasiť. Tieto konzultácie, ktoré by boli doplnkom a nie náhradou existujúceho dialógu v konkrétnych oblastiach, by sa mali čo najskôr uskutočniť, aby sa prvé výročné konzultácie uskutočnili pred koncom roka 2006.

Komisia je presvedčená, že existujúci mechanizmus – spoločný výbor ES – Macao, funguje dobre a malo by sa v ňom pokračovať, pričom prínosné ponaučenia, ktoré z neho vzišli, môžu poslúžiť pri usporiadaní konzultácií s Hongkongom.

O výročných konzultáciách a prebiehajúcej spolupráci by sa malo informovať prostredníctvom verejnej a transparentným spôsobom vypracovanej správy, čo by bolo možné dosiahnuť kombináciou spoločných vyhlásení a existujúceho mechanizmu výročných správ Komisie.

Komisia sa vo vhodných prípadoch bude aj naďalej snažiť o čo najväčšiu koordináciu politík so všetkými partnermi EÚ (s členskými štátmi ako aj aktérmi európskeho hospodárstva) v Hongkongu, Macau, Európe ako aj pevninskej Číne. Sprístupnenie informácií a zabezpečenie otvorenej komunikácie o iniciatívach budúcej spolupráce by malo napomôcť zaistiť, že tieto opatrenia budú dopĺňať a podporovať stratégie členských štátov EÚ, vlád Hongkongu a Macaa, súkromných subjektov a jednotlivcov.

Zastúpenie Európskej komisie už počas roka 2005 a na začiatku roka 2006 zorganizovalo rad neoficiálnych, otvorených a diskusných konzultačných seminárov za účasti viac ako 200 zástupcov rôznych segmentov spoločnosti Hongkongu a Macaa, medzi nimi zástupcov obchodu a hospodárstva, vedúcich zastupiteľstva EÚ, odborníkov v zdravotníctve a ochrane životného prostredia, a zástupcov občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a akademickej a vedeckej obce, s cieľom prediskutovať a preskúmať možný obsah spolupráce medzi EÚ a Hongkongom a Macaom a prostriedky na jej prehĺbenie, rozvíjanie a rozšírenie v oblastiach obojstranného záujmu: trade and economic operators, EU Heads of Mission, environment and health professionals, and representatives of civil society, NGOs, and the academic and research community. V novembri 2005 sa v Macau za účasti zástupcov rôznych segmentov tunajšej spoločnosti uskutočnil šiesty seminár.

Financovanie spolupráce

Hongkong a Macao sú dôležitými partnermi EÚ v hospodárskej, regulačnej a kultúrnej oblasti, ktorí s ňou zdieľajú mnohé hodnoty a inštitucionálne štruktúry.

Preto by niektorý z nástrojov financovania EÚ, ako napríklad nástroj industrializovaných krajín v rámci budúcich finančných výhľadov EÚ, mal stáť za dialógom a spoluprácou a poskytovať im podporu. Mohli by sa tak zabezpečiť prostriedky na stretnutia, konferencie a iné aktivity posilňujúce hospodárske partnerstvo, obchodnú spoluprácu a spoluprácu vo vede a technológiách ako aj výmeny na úrovni jednotlivcov a rozvíjanie dialógu o politikách v oblastiach, o ktorých podrobne hovorí toto oznámenie. Celkovým cieľom takýchto aktivít by bola podpora lepšej vzájomnej komunikácie a pochopenia a podnecovanie ďalšieho rozvoja dvojstranného obchodu, investičných tokov a colnej spolupráce medzi EÚ a oboma OAO. Komisia by mala preskúmať možnú súčinnosť na úrovni trojstrannej spolupráce s pevninskou Čínou v rámci nástroja rozvojovej spolupráce.

[1] Článok 45.

[2] Základný zákon v prípade Macaa stanovuje, že „ak vyvstane potreba zmeniť postup zostavenia Zákonodarného zboru OAO Macao v roku 2009 a na nasledujúce obdobie, takéto zmeny a doplnenia musia byť podporené dvojtretinovou väčšinou všetkých členov Zákonodarného zboru a musia mať súhlas vedúceho predstaviteľa exekutívy”, a neuvádza žiadny odkaz na všeobecné hlasovacie právo.

[3] Výročné správy Komisie o Hongkongu sú dostupné na tejto internetovej stránku: http://www.delhkg.cec.eu.int/en/index.htm a uvádzajú sa v prílohe k tomuto oznámeniu.

[4] Výročné správy Komisie o Macau sú dostupné na tejto internetovej stránku: http://www.delhkg.cec.eu.int/en/index.htm a uvádzajú sa v prílohe k tomuto oznámeniu.