22.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 233/2


Potvrdenie o prijatí sťažnosti č. 2005/4313 — SG(2005)A/1204

(2005/C 233/02)

1.

Európska komisia zaregistrovala v registri sťažností pod číslom 2005/4313 sťažnosť týkajúcu sa prekročenia 24 hodinovej limitnej hodnoty 50 μg/m3 tuhých znečisťujúcich látok (PM10) o viac ako 35 dní v roku 2005 v oblasti „Höhenstraße“ vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku.

2.

Komisia prijala viac ako 30 kópií tejto sťažnosti. S cieľom rýchlo zareagovať a informovať dotknuté strany a zároveň hospodárne využiť svoje administratívne zdroje, Komisia uverejňuje toto potvrdenie o prijatí sťažnosti v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sg1/receipt/

3.

Komisia sťažnosť preskúma v súlade s právom Spoločenstva. O výsledkoch skúmania a akýchkoľvek prípadných následných krokoch, ktoré sa Komisia môže rozhodnúť podniknúť, budú sťažovatelia informovaní rôznymi spôsobmi, vrátane uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie a/alebo na internete.

4.

Komisia sa bude snažiť prijať rozhodnutie v merite veci (začatie konania o porušení povinnosti alebo uzavretie prípadu bez ďalšieho postupu) do 12 mesiacov od dátumu registrácie sťažnosti na generálnom sekretariáte.

5.

V prípade, že Komisia bude potrebovať kontaktovať nemecké orgány, urobí tak bez uvedenia totožnosti sťažovateľov s cieľom ochrániť ich práva. Sťažovatelia však môžu Komisiu oprávniť, aby uvádzala ich totožnosť pri kontaktoch s nemeckými orgánmi.