52005PC0190(15)
[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |

Brusel, 13.05.2005

KOM(2005) 190 v konečnom znení

2005/0072 (COD)

2005/0073 (COD)

2005/0074 (COD)

2005/0075 (COD)

2005/0076 (COD)

2005/0077 (CNS)

2005/0078 (CNS)

2005/0079 (CNS)

2005/0080 (CNS)

2005/0081 (COD)

2005/0082 (COD)

2005/0083 (COD)

2005/0084 (CNS)

2005/0085 (COD)

2005/0086 (COD)

2005/0087 (COD)

2005/0088 (COD)

2005/0089 (CNS)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1210/90 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete pokiaľ ide o funkčné obdobie výkonného riaditeľa

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 337/75, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, pokiaľ ide o funkčné obdobie riaditeľa

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1365/75 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok pokiaľ ide o funkčné obdobie riaditeľa a zástupcu riaditeľa

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1360/90 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie pokiaľ ide o funkčné obdobie riaditeľa

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 302/93 o vytvorení Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť pokiaľ ide o funkčné obdobie riaditeľa

DÔVODOVÁ SPRÁVA

ODÔVODNENIE A CIEľ NÁVRHU

V Európskej únii v súčasnosti existuje 20 decentralizovaných orgánov, ktoré je možné vzhľadom na ich spoločné charakteristiky označiť spoločným názvom za agentúry Spoločenstva: zriadenie na základe právneho základu, právna subjektivita, administratívna a finančná autonómia, jasne vymedzený rozsah kompetencií a činnosti.

Tieto agentúry Spoločenstva riadi zodpovedný pracovník, ktorý má v zásade titul riaditeľ, a ktorému v niektorých prípadoch pomáhajú jeden alebo viacerí zástupcovia. Ich funkčné obdobie trvá spravidla štyri až päť rokov. Väčšina základných nariadení však stanovuje, že funkčné obdobie riaditeľov, prípadne ich zástupcov možno jedenkrát alebo viackrát predĺžiť. Podmienky vymenovania a dĺžka trvania funkčného obdobia sú upresnené v príslušnom nariadení týkajúcom sa agentúry.

Donedávna orgán zodpovedný za vymenovanie predlžoval funkčné obdobie úradujúcich riaditeľov jednoduchým rozhodnutím. Komisia po podrobnejšom preskúmaní ustanovení základných nariadení dospela k záveru, že tento postup predstavuje právny problém.

S výnimkou nariadenia 1360/90 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie a nedávno prijatého nariadenia č. 851/2004, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb, základné nariadenia agentúr Spoločenstva používajú výraz „obnovenie“ na označenie predĺženia funkčného obdobia riaditeľa.

Článok 214 odsek 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktorý sa týka vymenovania členov Komisie, ako aj články 223 a 225 Zmluvy, ktoré sa týkajú vymenovania sudcov Súdneho dvora, obsahujú to isté ustanovenie. V obidvoch prípadoch je stanovené, že možnosť obnovenia neznamená uplatnenie zjednodušeného postupu alebo predĺženie funkčného obdobia, bez dodržania postupu vymenovania stanoveného v Zmluve.

Za týchto podmienok sa skutočnosť, že je funkčné obdobie obnoviteľné, môže vykladať iba v tom zmysle, že osoba zastávajúca post musí po uplynutí funkčného obdobia predložiť kandidatúru na nové funkčné obdobie.

V prípade agentúr vedie tento výklad k záveru, že možnosť obnovenia funkčného obdobia riaditeľa nezbavuje úradujúcich riaditeľov povinnosti riadiť sa postupom vymenovania stanoveným v základnom nariadení.

Navyše, riaditelia agentúry a ich zástupcovia nevykonávajú iba svoju funkciu, ale sú aj dočasnými zamestnancami agentúry, na ktorých sa vzťahujú podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (ďalej len: „podmienky zamestnávania“).

Z uvedeného dôvodu postup vymenovania musí zahŕňať najmä uverejnenie oznámenia o voľnom pracovnom mieste vo všetkých členských štátoch a uskutočnenie výberového konania podľa pravidiel vyplývajúcich zo základných nariadení a podmienok zamestnávania.

Uvedené postupy sú spravidla zdĺhavé a pomerne nákladné. V prípade, že sa úradujúci riaditeľ rozhodne predložiť kandidatúru na ďalšie funkčné obdobie, môžu počas tohto obdobia spôsobiť spomalenie alebo narušenie činnosti agentúry.

S ohľadom na osobitné potreby agentúr a postup uplatňovaný v uplynulých rokoch sa teda nezdá vhodné ukladať agentúram, aby uskutočňovali výberové konanie vždy, keď sa skončí prvé funkčné obdobie riaditeľa alebo funkčné obdobie osôb zastávajúcich iné posty, ktorých sa to prípadne týka. Orgány zodpovedné za vymenovanie by mali mať možnosť výberu medzi predĺžením súčasného funkčného obdobia a uskutočnením nového výberového konania.

Mala by sa takisto zohľadniť skutočnosť, že riaditelia agentúr nezodpovedajú iba za administratívne riadenie, ale zohrávajú významnú úlohu v činnosti a v realizácii úloh agentúry. Rozhodnutie orgánu zodpovedného za vymenovanie musí zohľadňovať obidva aspekty: potrebu zabezpečiť kontinuitu v administratívnom riadení agentúry a záujem o presadzovanie nových myšlienok a politík.

Rozhodnutie o predĺžení funkčného obdobia úradujúceho riaditeľa sa preto musí prijať na základe predchádzajúceho zhodnotenia výsledkov dosiahnutých riaditeľom a potrieb agentúry uskutočnené orgánom, ktorý kandidátov navrhol orgánu zodpovednému za vymenovanie. Predĺženie možno povoliť jedenkrát na obmedzené obdobie, avšak nesmie presiahnuť obdobie stanovené pre prvé funkčné obdobie.

Celkovo sa zmena článkov týkajúcich sa vymenovania navrhuje v prípade 18 agentúr, a to formou predloženia 18 návrhov nariadení meniacich a dopĺňajúcich základné nariadenia jednotlivých agentúr.

V prípade dvoch agentúr nie je potrebné zmeniť a doplniť nariadenia, ktorými sa zakladajú: nariadenie Rady (ES) č. 2667/2000 z 5. decembra 2000 o Európskej agentúre pre obnovu[1]a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 460/2004 z 10. marca 2004 o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií[2]. Vzhľadom na to, že tieto agentúry majú obmedzenú dĺžku existencie, uvedené nariadenia nepredpokladajú možnosť obnovenia funkčného obdobia riaditeľa.

Z rovnakého dôvodu nebol predložený návrh na zmenu a doplnenie aktov zakladajúcich agentúry a iné orgány vyplývajúce z druhého a tretieho pilieru.

Pokiaľ ide o dve agentúry, v súvislosti s ktorými boli predložené príslušné návrhy nariadení, a ktoré sú momentálne predmetom posudzovania alebo sú v procese prijímania, Európsku agentúru pre chemické látky[3] a Agentúru Spoločenstva pre kontrolu rybného hospodárstva[4], Komisia predloží v prípade potreby návrhy na zmeny a doplnenia, aby sa zosúladili znenia dokumentov v prípade všetkých agentúr Spoločenstva.

PRÁVNY ZÁKLAD A POSTUP PRIJATIA

Každé nariadenie o zriadení agentúry je v zásade založené na článku Zmluvy, ktorý zodpovedá rozsahu kompetencií a činnosti, a z ktorého takisto vyplýva uplatniteľný postup prijatia.

Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť a doplniť všetky nariadenia, ktorými sa zakladajú jednotlivé agentúry.

Pokiaľ ide o postup prijatia nariadení treba dodržať ten, ktorý bol platný v čase zriadenia agentúry, zohľadňujúc prípadne vývoj, ku ktorému došlo po prijatí nariadenia o zriadení agentúry, ako sú, napríklad, právomoci Európskeho parlamentu stanovené Zmluvou alebo zmeny a doplnenia týkajúce sa právneho základu.

Vzťahuje sa to najmä na Európsku environmentálnu agentúru, ale aj na päť nariadení, ktorých právny základ bol zmenený a doplnený, a v prípade ktorých bol článok 308 Zmluvy nahradený právnym základom vzťahujúcim sa na oblasť činnosti agentúr.

Na jednej strane ide o Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť, ktorého nariadenie je v súčasnosti predmetom kodifikácie, počas ktorej Rada usúdila, že za právny základ by mal byť odteraz používaný článok 152, s čím Komisia súhlasila, a na druhej strane o Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (článok 150), Európsku nadáciu pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (článok 137 ods. 1 písm. a) a písm. b)), Európsku nadáciu pre odborné vzdelávanie (článok 150) a Európsku agentúru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (článok 137 ods. 1 písm. a)).

PREDLOžENIE NÁVRHOV NARIADENÍ PRE JEDNOTLIVÉ AGENTÚRY

Znenie troch odôvodnení, ktoré sú spoločné pre všetky návrhy nariadení, je takéto:

„Treba zosúladiť pravidlá, ktoré sa týkajú podmienok a postupov uplatniteľných na predĺženie funkčného obdobia riaditeľa, zástupcu riaditeľa, prípadne predsedu v prípade niektorých agentúr Spoločenstva.

Je vhodné prijať opatrenie, aby mohlo byť toto funkčné obdobie po príslušnom vyhodnotení predĺžené.

Nariadenie č. .../... [názov základného nariadenia o zriadení agentúry] by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.“

Pre každé nariadenie, ktoré sa mení a dopĺňa, sa navrhuje toto štandardné znenie:

„Agentúru riadi riaditeľ vymenovaný správnou radou* na návrh Komisie** na päťročné obdobie, ktoré možno na základe návrhu Komisie** a po vyhodnotení jedenkrát predĺžiť, avšak najviac o päť rokov.

V rámci hodnotenia Komisia** posúdi najmä:

- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia,

- úlohy a potreby agentúry v nasledujúcich rokoch.“

* Radou v prípade Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (ÚSOR) a Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT), Komisiou v prípade Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (ESROV) a Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND),

** správnou radou v prípade ÚHVT, ESROV a EUROFOUND.

Navrhnuté zmeny a doplnenia sa týkajú týchto agentúr a nariadení:

- Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (ESROV): článok 6 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 337/75, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania ,

- Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND): článok 8 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok,

- Európska environmentálna agentúra (EEA): článok 9 ods. 1 prvá veta nariadenia Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete,

- Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ENOV): článok 7 ods. 1 druhá veta nariadenia Rady (EHS) č. 1360/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1572/98 zo 17. júla 1998,

- Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDZ): článok 9 ods. 1 prvá veta nariadenia Rady (EHS) č. 302/93 z 8. februára 1993 o vytvorení Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť,

- Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT): článok 120 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva,

- Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EABOZ): článok 11 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

- Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (ÚSOR): článok 43 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín,

- Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie (CdT): článok 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie,

- Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie (ESMRX): článok 10 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1035/97 z 2. júna 1997, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie,

- Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP): článok 26 ods. 1 prvá veta nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín,

- Európska námorná bezpečnostná agentúra (ENBA): článok 16 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra,

- Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EABL): článok 30 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva,

- Európske stredisko na prevenciu a kontrolu chorôb (ESPKCH): článok 17 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko na prevenciu a kontrolu chorôb,

- Európska agentúra pre lieky (EAL): článok 64 ods. 1 tretia veta nariadenia Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky,

- Európska železničná agentúra (EŽA): článok 31 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra,

- Európsky úrad pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (Galileo): článok 7 ods. 2 tretí pododsek nariadenia Rady (ES) č. 1321/2004 z 12. júla 2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie,

- Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce ma vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie: článok 26 ods. 5 druhá veta nariadenia Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie.

2005/0072 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1210/90 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete pokiaľ ide o funkčné obdobie výkonného riaditeľa

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 175,

so zreteľom na návrh Komisie[5],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[6],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov[7],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy[8],

keďže:

(1) Treba zosúladiť pravidlá, ktoré sa týkajú podmienok a postupov uplatniteľných na predĺženie funkčného obdobia riaditeľa, zástupcu riaditeľa, prípadne predsedu v prípade niektorých agentúr Spoločenstva.

(2) Je vhodné prijať opatrenie, aby mohlo byť toto funkčné obdobie po príslušnom vyhodnotení jedenkrát predĺžené.

(3) Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť[9],

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 9 odsek 1 nariadenia (EHS) č. 1210/90 sa prvá veta nahrádza takto:

„1. Agentúru riadi výkonný riaditeľ vymenovaný predstavenstvom na návrh Komisie na päťročné obdobie, ktoré možno na základe návrhu Komisie a po vyhodnotení jedenkrát predĺžiť, najviac však o päť rokov.

V rámci hodnotenia Komisia posúdi najmä:

- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia,

- úlohy a potreby agentúry v nasledujúcich rokoch.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [...] dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie .

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

2005/0073 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 337/75, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, pokiaľ ide o funkčné obdobie riaditeľa

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 150,

so zreteľom na návrh Komisie[10],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[11],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov[12],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy[13],

keďže:

(1) Treba zosúladiť pravidlá, ktoré sa týkajú podmienok a postupov uplatniteľných na predĺženie funkčného obdobia riaditeľa, zástupcu riaditeľa, prípadne predsedu v prípade niektorých agentúr Spoločenstva.

(2) Je vhodné prijať opatrenie, aby mohlo byť toto funkčné obdobie po príslušnom vyhodnotení jedenkrát predĺžené.

(3) Nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť[14],

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 6 nariadenia (EHS) č. 337/75 sa znenie odseku 2 nahrádza takto:

„2. Funkčné obdobie riaditeľa je päť rokov. Na základe návrhu riadiacej rady a po vyhodnotení možno toto funkčné obdobie jedenkrát predĺžiť, avšak najviac o päť rokov.

V rámci hodnotenia riadiaca rada posúdi najmä:

- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia,

- úlohy a potreby strediska v nasledujúcich rokoch.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [...] dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie .

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

2005/0074 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1365/75 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok pokiaľ ide o funkčné obdobie riaditeľa a zástupcu riaditeľa

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 137 ods. 1 písm. a) a písm. b),

so zreteľom na návrh Komisie[15],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[16],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov[17],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy[18],

keďže:

1. Treba zosúladiť pravidlá, ktoré sa týkajú podmienok a postupov uplatniteľných na predĺženie funkčného obdobia riaditeľa, zástupcu riaditeľa, prípadne predsedu v prípade niektorých agentúr Spoločenstva.

2. Je vhodné prijať opatrenie, aby mohlo byť toto funkčné obdobie po príslušnom vyhodnotení jedenkrát predĺžené.

3. Nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť[19],

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 8 nariadenia (EHS) č. 1365/75 sa znenie odseku 3 nahrádza takto:

„3. Riaditeľ a zástupca riaditeľa sú vymenovaní na funkčné obdobie trvajúce najviac päť rokov, ktoré možno na základe návrhu správnej rady a po vyhodnotení jedenkrát predĺžiť, avšak najviac o päť rokov.

V rámci hodnotenia správna rada posúdi najmä:

- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia,

- úlohy a potreby nadácie v nasledujúcich rokoch.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [...] dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie .

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

Predseda predseda

2005/0075 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1360/90 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie pokiaľ ide o funkčné obdobie riaditeľa

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 150,

so zreteľom na návrh Komisie[20],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[21],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov[22],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy[23],

keďže:

(1) Treba zosúladiť pravidlá týkajúce sa podmienok a postupov uplatniteľných na predĺženie funkčného obdobia riaditeľa, zástupcu riaditeľa, prípadne predsedu v prípade niektorých agentúr Spoločenstva.

(2) Je vhodné prijať opatrenie, aby mohlo byť toto funkčné obdobie po príslušnom vyhodnotení jedenkrát predĺžené.

(3) Nariadenie Rady (EHS) č. 1360/90 zo 7. mája 1990 o vytvorení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť[24],

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 1360/90 sa znenie druhej vety nahrádza takto:

„Toto funkčné obdobie možno na základe návrhu Komisie a po vyhodnotení jedenkrát predĺžiť, avšak najviac o päť rokov.

V rámci hodnotenia Komisia posúdi najmä:

- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia,

- úlohy a potreby nadácie v nasledujúcich rokoch.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [...] dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie .

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

2005/0076 (COD)

Návrh

NARIADEN IE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 302/93 o vytvorení Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť pokiaľ ide o funkčné obdobie riaditeľa

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 152,

so zreteľom na návrh Komisie[25],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[26],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov[27],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy[28],

keďže:

(1) Treba zosúladiť pravidlá, ktoré sa týkajú podmienok a postupov uplatniteľných na predĺženie funkčného obdobia riaditeľa, zástupcu riaditeľa, prípadne predsedu v prípade niektorých agentúr Spoločenstva.

(2) Je vhodné prijať opatrenie, aby mohlo byť toto funkčné obdobie po príslušnom vyhodnotení jedenkrát predĺžené.

(3) Nariadenie Rady (EHS) č. 302/93 z 8. februára 1993 o vytvorení Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť[29],

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 9 odsek 1 nariadenia (EHS) č. 302/93 sa prvá veta nahrádza takto:

„1. Centrum riadi riaditeľ vymenovaný správnou radou na návrh Komisie na päťročné obdobie, ktoré možno na základe návrhu Komisie a po vyhodnotení jedenkrát predĺžiť, avšak najviac o päť rokov.

V rámci hodnotenia Komisia posúdi najmä:

- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia,

- úlohy a potreby centra v nasledujúcich rokoch.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [...] dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie .

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

2005/0077 (CNS)

Návrh

NARIADENIE RADY

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 40/94 pokiaľ ide o funkčné obdobie predsedu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 308,

so zreteľom na návrh Komisie[30],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu[31],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[32],

keďže:

(1) Treba zosúladiť pravidlá týkajúce sa podmienok a postupov uplatniteľných na predĺženie funkčného obdobia riaditeľa, zástupcu riaditeľa, prípadne predsedu v prípade niektorých agentúr Spoločenstva.

(2) Je vhodné prijať opatrenie, aby mohlo byť toto funkčné obdobie po príslušnom vyhodnotení jedenkrát predĺžené.

(3) Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť[33],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 120 nariadenia (ES) č. 40/94 sa znenie odseku 2 nahrádza takto:

„2. Funkčné obdobie predsedu trvá najviac päť rokov. Funkčné obdobie možno na základe návrhu správnej rady, po vyhodnotení a stanovisku Komisie, jedenkrát predĺžiť, avšak najviac o päť rokov.

V rámci hodnotenia správna rada posúdi najmä:

- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia,

- úlohy a potreby úradu v nasledujúcich rokoch.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [...] dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie .

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Radu

predseda

2005/0078 (CNS)

Návrh

NARIADENIE RADY

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2100/94 pokiaľ ide o funkčné obdobie predsedu Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 308,

so zreteľom na návrh Komisie[34],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu[35],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[36],

keďže:

(1) Treba zosúladiť pravidlá týkajúce sa podmienok a postupov uplatniteľných na predĺženie funkčného obdobia riaditeľa, zástupcu riaditeľa, prípadne predsedu v prípade niektorých agentúr Spoločenstva.

(2) Je vhodné prijať opatrenie, aby mohlo byť toto funkčné obdobie po príslušnom vyhodnotení jedenkrát predĺžené.

(3) Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť[37] ,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 43 nariadenia (ES) č. 2100/94 sa znenie odseku 2 nahrádza takto:

„2. Funkčné obdobie predsedu trvá najviac päť rokov. Funkčné obdobie možno na návrh Komisie, po vyhodnotení a stanovisku správnej rady, jedenkrát predĺžiť, avšak najviac o päť rokov.

V rámci hodnotenia Komisia posúdi najmä:

- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia,

- úlohy a potreby úradu v nasledujúcich rokoch.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [...] dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie .

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Radu

predseda

2005/0079 (CNS)

Návrh

NARIADENIE RADY

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2965/94 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie pokiaľ ide o funkčné obdobie riaditeľa

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 308,

so zreteľom na návrh Komisie[38],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu[39],

keďže:

(1) Treba zosúladiť pravidlá, ktoré sa týkajú podmienok a postupov uplatniteľných na predĺženie funkčného obdobia riaditeľa, zástupcu riaditeľa, prípadne predsedu v prípade niektorých agentúr Spoločenstva.

(2) Je vhodné prijať opatrenie, aby mohlo byť toto funkčné obdobie po príslušnom vyhodnotení jedenkrát predĺžené.

(3) Nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť[40],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 9 nariadenia (ES) č. 2965/94 sa znenie odseku 1 nahrádza takto:

„1. Stredisko riadi riaditeľ vymenovaný správnou radou na návrh Komisie na päťročné obdobie, ktoré možno na základe návrhu Komisie a po vyhodnotení jedenkrát predĺžiť, avšak najviac o päť rokov.

V rámci hodnotenia Komisia posúdi najmä:

- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia,

- úlohy a potreby strediska v nasledujúcich rokoch.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [...] dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie .

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Radu

predseda

2005/0080 (CNS)

Návrh

NARIADENIE RADY

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1035/97, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie, pokiaľ ide o funkčné obdobie riaditeľa

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 284 a 308,

so zreteľom na návrh Komisie[41],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu[42],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[43],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov[44],

keďže:

(1) Treba zosúladiť pravidlá, ktoré sa týkajú podmienok a postupov uplatniteľných na predĺženie funkčného obdobia riaditeľa, zástupcu riaditeľa, prípadne predsedu v prípade niektorých agentúr Spoločenstva.

(2) Je vhodné prijať opatrenie, aby mohlo byť toto funkčné obdobie po príslušnom vyhodnotení jedenkrát predĺžené.

(3) Nariadenie Rady (ES) č. 1035/97 z 2. júna 1997, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie, by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť[45],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 10 nariadenia (ES) č. 1035/97 sa znenie odseku 1 nahrádza takto:

„1. Stredisko riadi riaditeľ vymenovaný správnou radou na návrh Komisie na štvorročné obdobie, ktoré možno na základe návrhu Komisie a po vyhodnotení jedenkrát predĺžiť, avšak najviac o štyri roky.

V rámci hodnotenia Komisia posúdi najmä:

- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia,

- úlohy a potreby strediska v nasledujúcich rokoch.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [...] dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie .

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Radu

predseda

2005/0081 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 178/2002 pokiaľ ide o funkčné obdobie výkonného riaditeľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 37, 95, 133 a na jej článok 152 ods. 4 písm. b),

so zreteľom na návrh Komisie[46],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[47],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov[48],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy[49],

keďže:

(1) Treba zosúladiť pravidlá, ktoré sa týkajú podmienok a postupov uplatniteľných na predĺženie funkčného obdobia riaditeľa, zástupcu riaditeľa, prípadne predsedu v prípade niektorých agentúr Spoločenstva.

(2) Je vhodné prijať opatrenie, aby mohlo byť toto funkčné obdobie po príslušnom vyhodnotení jedenkrát predĺžené.

(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,[50]

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 26 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa odsek 1 mení a dopĺňa takto:

1. V prvej vete sa vypúšťajú slová „ktoré bude možné predĺžiť“.

2. Vkladajú sa tieto pododseky:

„Na základe návrhu Komisie a po vyhodnotení možno funkčné obdobie výkonného riaditeľa jedenkrát predĺžiť, avšak najviac o päť rokov.

V rámci hodnotenia Komisia posúdi najmä:

- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia,

- úlohy a potreby úradu v nasledujúcich rokoch.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [...] dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie .

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

2005/0082 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 851/2004, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko na prevenciu a kontrolu chorôb, pokiaľ ide o funkčné obdobie riaditeľa

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 152 ods. 4,

so zreteľom na návrh Komisie[51],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[52],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov[53],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy[54],

keďže:

(1) Treba zosúladiť pravidlá, ktoré sa týkajú podmienok a postupov uplatniteľných na predĺženie funkčného obdobia riaditeľa, zástupcu riaditeľa, prípadne predsedu v prípade niektorých agentúr Spoločenstva.

(2) Je vhodné prijať opatrenie, aby mohlo byť toto funkčné obdobie po príslušnom vyhodnotení jedenkrát predĺžené.

(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko na prevenciu a kontrolu chorôb, by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,[55]

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 17 nariadenia (ES) č. 851/2004 sa znenie odseku 1 nahrádza takto:

„1. Riaditeľ je vymenovaný správnou radou na základe zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou, a to po uverejnení výzvy na vyjadrenie záujmu v Úradnom vestníku Európskej únie a prostredníctvom iných oznamovacích prostriedkov a po uskutočnení verejnej súťaže, na päťročné obdobie, ktoré možno na základe návrhu Komisie a po vyhodnotení jedenkrát predĺžiť, avšak najviac o päť rokov.

V rámci hodnotenia Komisia posúdi najmä:

- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia,

- úlohy a potreby strediska v nasledujúcich rokoch.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [...] dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie .

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

2005/0083 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 726/2004 pokiaľ ide o funkčné obdobie výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre lieky (Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 95 a na jej článok 152 ods. 4 písm. b),

so zreteľom na návrh Komisie[56],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[57],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov[58],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy[59],

keďže:

(1) Treba zosúladiť pravidlá, ktoré sa týkajú podmienok a postupov uplatniteľných na predĺženie funkčného obdobia riaditeľa, zástupcu riaditeľa, prípadne predsedu v prípade niektorých agentúr Spoločenstva.

(2) Je vhodné prijať opatrenie, aby mohlo byť toto funkčné obdobie po príslušnom vyhodnotení jedenkrát predĺžené.

(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky, by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť[60],

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 64 nariadenia (ES) č. 726/2004 sa odsek 1 mení a dopĺňa takto:

1. Vypúšťa sa tretia veta.

2. Vkladajú sa tieto pododseky:

„Na základe návrhu Komisie a po vyhodnotení možno funkčné obdobie výkonného riaditeľa jedenkrát predĺžiť, avšak najviac o päť rokov.

V rámci hodnotenia Komisia posúdi najmä:

- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia,

- úlohy a potreby agentúry v nasledujúcich rokoch.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [...] dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie .

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

2005/0084 (CNS)

Návrh

NARIADENIE RADY

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1321/2004 pokiaľ ide o funkčné obdobie výkonného riaditeľa Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 308,

so zreteľom na návrh Komisie[61],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu[62],

keďže:

(1) Treba zosúladiť pravidlá, ktoré sa týkajú podmienok a postupov uplatniteľných na predĺženie funkčného obdobia riaditeľa, zástupcu riaditeľa, prípadne predsedu v prípade niektorých agentúr Spoločenstva.

(2) Je vhodné prijať opatrenie, aby mohlo byť toto funkčné obdobie po príslušnom vyhodnotení jedenkrát predĺžené.

(3) Nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 z 12. júla 2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť[63],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1321/2004 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov. Na základe návrhu Komisie a po vyhodnotení možno toto funkčné obdobie jedenkrát predĺžiť, avšak najviac o päť rokov.

V rámci hodnotenia Komisia posúdi najmä:

- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia,

- úlohy a potreby úradu v nasledujúcich rokoch.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [...] dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie .

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Radu

predseda

2005/0085 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2062/94, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pokiaľ ide o funkčné obdobie riaditeľa

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 137 ods. 1 písm . a),

so zreteľom na návrh Komisie[64],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[65],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov[66],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy[67],

keďže:

(1) Treba zosúladiť pravidlá týkajúce sa podmienok a postupov uplatniteľných na predĺženie funkčného obdobia riaditeľa, zástupcu riaditeľa, prípadne predsedu v prípade niektorých agentúr Spoločenstva.

(2) Je vhodné prijať opatrenie, aby mohlo byť toto funkčné obdobie po príslušnomvyhodnotení jedenkrát predĺžené.

(3) Nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť[68],

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 11 nariadenia (ES) č. 2062/94 sa znenie odseku 1 nahrádza takto:

„1. Agentúru riadi riaditeľ vymenovaný správnou radou na návrh Komisie na päťročné obdobie, ktoré možno na základe návrhu Komisie a po vyhodnotení jedenkrát predĺžiť, avšak najviac o päť rokov.

V rámci hodnotenia Komisia posúdi najmä:

- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia,

- úlohy a potreby agentúry v nadchádzajúcich rokoch.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [...] dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie .

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

2005/0086 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra, pokiaľ ide o funkčné obdobie výkonného riaditeľa (Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie[69],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[70],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov[71],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy[72],

keďže:

(1) Treba zosúladiť pravidlá, ktoré sa týkajú podmienok a postupov uplatniteľných na predĺženie funkčného obdobia riaditeľa, zástupcu riaditeľa, prípadne predsedu v prípade niektorých agentúr Spoločenstva.

(2) Je vhodné prijať opatrenie, aby mohlo byť toto funkčné obdobie po príslušnom vyhodnotení jedenkrát predĺžené.

(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra, by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,[73]

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 16 nariadenia (ES) č. 1406/2002 sa znenie odseku 2 nahrádza takto:

„2.Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov. Na základe návrhu Komisie a po vyhodnotení možno toto funkčné obdobie jedenkrát predĺžiť, avšak najviac o päť rokov.

V rámci hodnotenia Komisia posúdi najmä:

- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia,

- úlohy a potreby agentúry v nasledujúcich rokoch.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [...] dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie .

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

2005/0087 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1592/2002 pokiaľ ide o funkčné obdobie výkonného riaditeľa a riaditeľov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie[74],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[75],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov[76],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy[77],

keďže:

(1) Treba zosúladiť pravidlá, ktoré sa týkajú podmienok a postupov uplatniteľných na predĺženie funkčného obdobia riaditeľa, zástupcu riaditeľa, prípadne predsedu v prípade niektorých agentúr Spoločenstva.

(2) Je vhodné prijať opatrenie, aby mohlo byť toto funkčné obdobie po príslušnom vyhodnotení jedenkrát predĺžené.

(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,[78]

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 30 nariadenia (ES) č. 1592/2002 sa znenie odseku 4 nahrádza takto:

„4. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa a riaditeľov je päť rokov. Toto funkčné obdobie možno na základe návrhu Komisie a po vyhodnotení jedenkrát predĺžiť, avšak najviac o päť rokov.

V rámci hodnotenia Komisia posúdi najmä:

- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia,

- úlohy a potreby agentúry v nasledujúcich rokoch.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [...] dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie .

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

2005/0088 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 881/2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra, pokiaľ ide o funkčné obdobie výkonného riaditeľa

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 71 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie[79],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[80],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov[81],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy[82],

keďže:

(1) Treba zosúladiť pravidlá, ktoré sa týkajú podmienok a postupov uplatniteľných na predĺženie funkčného obdobia riaditeľa, zástupcu riaditeľa, prípadne predsedu v prípade niektorých agentúr Spoločenstva.

(2) Je vhodné prijať opatrenie, aby mohlo byť toto funkčné obdobie po príslušnom vyhodnotení jedenkrát predĺžené.

(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra, by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,[83]

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 31 nariadenia (ES) č. 881/2004 sa znenie odseku 3 nahrádza takto:

„3. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov. Na základe návrhu Komisie a po vyhodnotení možno toto funkčné obdobie jedenkrát predĺžiť, avšak najviac o päť rokov.

V rámci hodnotenia Komisia posúdi najmä:

- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia,

- úlohy a potreby agentúry v nasledujúcich rokoch.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [...] dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie .

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

2005/0089 (CNS)

Návrh

NARIADENIE RADY

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2007/2004 pokiaľ ide o funkčné obdobie výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 62 ods. 2 písm. a) a na jej článok 66,

so zreteľom na návrh Komisie[84],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu[85],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[86],

keďže:

(1) Treba zosúladiť pravidlá, ktoré sa týkajú podmienok a postupov uplatniteľných na predĺženie funkčného obdobia riaditeľa, zástupcu riaditeľa, prípadne predsedu v prípade niektorých agentúr Spoločenstva.

(2) Je vhodné prijať opatrenie, aby mohlo byť toto funkčné obdobie po príslušnom vyhodnotení jedenkrát predĺžené.

(3) Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť[87],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 26 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2007/2004 sa druhá veta nahrádza takto:

„Na základe návrhu Komisie a po vyhodnotení správna rada môže ich funkčné obdobie jedenkrát predĺžiť, avšak najviac o päť rokov.

V rámci hodnotenia Komisia posúdi najmä:

- výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia,

- úlohy a potreby agentúry v nasledujúcich rokoch.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [...] dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie .

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Radu

predseda

[1] Ú. v. ES L 306, 7.12.2000 a KOM(2004) 451 konečná verzia, 28.6.2004.

[2] Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 1.

[3] KOM(2003) 644 konečná verzia.

[4] KOM(2004) 289 konečná verzia.

[5] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[6] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[7] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[8] Stanovisko Európskeho parlamentu z

[9] Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1).

[10] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[11] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[12] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[13] Stanovisko Európskeho parlamentu z

[14] Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2051/2004 (Ú. v. EÚ L 355, 1.12.2004, s. 41).

[15] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[16] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[17] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[18] Stanovisko Európskeho parlamentu z

[19] Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1649/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 25).

[20] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[21] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[22] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[23] Stanovisko Európskeho parlamentu z

[24] Ú. v. ES L 131, 23.5.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1648/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003,s. 22).

[25] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[26] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[27] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[28] Stanovisko Európskeho parlamentu z

[29] Ú. v. ES L 36, 12.2.1993, s.1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1651/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 30).

[30] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[31] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[32] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[33] Ú. v. ES L 11, 14.1.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 422/2004 (Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2004, s. 1).

[34] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[35] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[36] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[37] Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 873/2003 (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 38).

[38] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[39] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[40] Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s.1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1645/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 13).

[41] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[42] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[43] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[44] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[45] Ú. v. ES L 151, 10.6.1997, s.1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1652/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 33).

[46] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[47] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[48] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[49] Stanovisko Európskeho parlamentu z

[50] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s.1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1642/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 4).

[51] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[52] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[53] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[54] Stanovisko Európskeho parlamentu z

[55] Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s.1.

[56] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[57] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[58] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[59] Stanovisko Európskeho parlamentu z

[60] Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s.1.

[61] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[62] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[63] Ú. v. EÚ L 246, 20.7.2004, s. 1.

[64] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[65] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[66] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[67] Stanovisko Európskeho parlamentu z

[68] Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1654/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 38).

[69] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[70] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[71] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[72] Stanovisko Európskeho parlamentu z

[73] Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s.1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 724/2004 (Ú. v. EÚ L 129, 29.4.2004, s. 1).

[74] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[75] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[76] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[77] Stanovisko Európskeho parlamentu z

[78] Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s.1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1701/2003 (Ú. v. EÚ L 243, 27.9.2003, s. 5).

[79] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[80] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[81] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[82] Stanovisko Európskeho parlamentu z

[83] Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s.1.

[84] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[85] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[86] Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

[87] Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s.1.