14.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 144/17


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 3. júna 2005

na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (KOM(2005) 154 v konečnom znení)

(CON/2005/18)

(2005/C 144/11)

1.

Európska centrálna banka (ECB) prijala 3. mája 2005 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (ďalej len „navrhované nariadenie“).

2.

Navrhované nariadenie je založené na článku 99 ods. 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Hoci sa konzultácia s ECB v tomto ustanovení vyslovene nepredpokladá, dohľad nad stavmi rozpočtov a dohľad nad hospodárskymi politikami a ich koordinácia sa týkajú hlavného cieľa Európskeho systému centrálnych bánk, ktorým je udržiavanie cenovej stability. Právomoc ECB vydať stanovisko je preto založená na článku 105 ods. 4 prvej zarážke zmluvy. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

3.

Zdravá fiškálna politika má základný význam pre úspešnosť hospodárskej a menovej únie (HMÚ). Je predpokladom makroekonomickej stability, rastu a súdržnosti v eurozóne. Fiškálny rámec zakotvený v zmluve a v Pakte stability a rastu je základným prvkom HMÚ a má tak kľúčový význam pre zakotvenie očakávaní fiškálnej disciplíny. Je potrebné, aby tento rámec, ktorý je založený na pravidlách a ktorého cieľom je zabezpečiť udržateľnosť verejných financií pri umožnení zmiernenia výkyvov produkcie prostredníctvom pôsobenia automatických stabilizátorov, zostal jasný, jednoduchý a vykonateľný. Dodržiavanie týchto zásad takisto prispeje k transparentnosti a rovnakému zaobchádzaniu pri uplatňovaní tohto rámca.

4.

Cieľom navrhovaného nariadenia je zohľadniť zmeny v uplatňovaní Paktu stability a rastu, ktoré 20. marca 2005 schválila Rada (ECOFIN). Navrhované nariadenie sa týka procesu dohľadu a stanovenia strednodobých cieľov fiškálnej politiky členských štátov. Hoci ECB nepovažuje za potrebné vyjadriť stanovisko ku konkrétnym ustanoveniam navrhovaného nariadenia, podporuje zámer zlepšiť dohľad nad hospodárskymi politikami a ich koordináciu tak, aby sa dosiahli a udržali strednodobé ciele, ktoré zabezpečia udržateľnosť verejných financií. Dôsledné a konzistentné uplatňovanie postupov dohľadu by prispelo k realizácii obozretnej fiškálnej politiky.

Vo Frankfurte nad Mohanom 3. júna 2005

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET