1.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 244/19


ZOZNAM DOKUMENTOV KOM, INÝCH AKO NÁVRHY PRÁVNYCH PREDPISOV, KTORÉ PRIJALA KOMISIA OD 1. AUGUSTA 2004 DO 31. AUGUSTA 2004  (1)

(2004/C 244/04)

Dokument

Časť

Dátum prijatia

Názov

KOM(2004) 548

 

9.82004

Odporúčanie pre rozhodnutie Rady o začatí rokovaní o dohode upravujúcej menové vzťahy s Andorským kniežatstvom

Tieto dokumenty sú dostupné na stránke EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex


(1)  Tento zoznam obsahuje len dokumenty KOM, ktoré spĺňajú podmienky na uverejnenie.