28.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 241/24


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Správe Komisie pre Radu, Európsky parlament, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov stanovujúcej hlavné línie pre druhé kolo iniciatívy Spoločenstva nazývanej EQUAL (ROVNÍ) týkajúcej sa transnárodnej spolupráce pri presadzovaní nových prostriedkov boja proti všetkým formám diskriminácie a nerovnosti v súvislosti s trhom práce – Voľný pohyb dobrých nápadov

(COM(2003) 840 def.)

(2004/C 241/09)

5. januára 2004 sa Komisia rozhodla prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom podľa článku 262 Zmluvy zakladajúcej európske spoločenstvo, Správu Komisie pre Radu, Európsky parlament, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov stanovujúcu hlavné línie pre druhé kolo iniciatívy Spoločenstva EQUAL (ROVNÍ) týkajúcej sa transnárodnej spolupráce pri presadzovaní nových prostriedkov na boj proti všetkým formám diskriminácie a nerovnosti v súvislosti s trhom práce – „Voľný pohyb dobrých nápadov“

Sekcia pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo, ktorá bola zodpovedná za prácu Výboru na tejto problematike, prijala svoje stanovisko dňa 5. mája 2004. Spravodajcom bol pán Sharma.

Na svojom 409. plenárnom zasadnutí (schôdzi konanej dňa 2. júna 2004), prijal Európsky hospodársky a sociálny výbor nasledovné stanovisko počtom hlasov 185 za, 1 proti a 9 sa zdržali hlasovania:

1.   Obsah správy

1.1

Cieľ tejto správy je dvojaký. Ilustruje niektoré zo skorších výsledkov iniciatívy EQUAL (ROVNÍ), poukazujúc na sľubné praktiky, ktoré už môžu pridať nové spôsoby vysporiadania sa s diskrimináciou na trhu práce – pri „voľnom pohybe dobrých nápadov“. Správa tiež nastoľuje scénu pre druhé kolo iniciatívy EQUAL (ROVNÍ), pričom potvrdzuje princípy, skladbu a zavádzanie formálnych záležitostí programu.

1.2

V ranom štádiu najviditeľnejší úspech iniciatívy EQUAL je partnerstvo, ktorého cieľom je dať dokopy aktérov, ktorí spolupracujú v Rozvojovom partnerstve na rozvoji integrovaného prístupu k mnohorozmerným problémom.

1.3

Skladba EQUAL integrovala podstatné črty dobrého riadenia, pretože sa zaoberá navzájom do oseba zasahujúcimi politickými otázkami a pracuje cez a poza hranice inštitúcií.

1.4

EQUAL prijíma tematický prístup a na základe konzultácií sa členské štáty dohodli, že nechajú témy EQUAL do druhého kola nezmenené.

1.5

EQUAL berie do úvahy rozšírenie EÚ prvýkrát v druhom kole. V dôsledku toho sa bude dávať dôraz na podporu pre rómske obyvateľstvo a pre obete obchodovania s ľuďmi - popri iných témach, pretože škála problémov sa značne zvyšuje.

1.6

EQUAL poskytuje dobrú príležitosť pre nové členské štáty pracovať s existujúcimi členskými štátmi, s úmyslom identifikovať dobré praktiky vo vzťahu k sociálnej a odbornej integrácii žiadateľov o azyl.

1.7

Aj keď práca pokračuje a ešte nemožno vyvodzovať potvrdené výsledky, prvé kolo EQUAL, ktoré začalo roku 2001, už môže ilustrovať sľubné praktiky nových spôsobov vysporiadania sa s diskrimináciou a nerovnosťou, medzi iným v taký veciach ako: invalidita a sexuálna orientácia, kroky na udržanie robotníkov v zamestnaní dlhšie, zakladanie živností nezamestnanými a nevyužitými ľuďmi, prínos prisťahovalcov k zamestnanosti a hospodárskemu rastu, kroky na podporenie adaptability na trhu práce, budovanie blokov pre stratégie celoživotného učenia, odstraňovanie segregácie podľa pohlavia v sektoroch a povolaniach, rozdelenie starostlivosti a povinností v domácnosti, podniková sociálna zodpovednosť, opätovná integrácia kvôli boju proti odopretiu vstupu a sociálne hospodárstvo na vytvorenie viacerých pracovných miest a zvýšenie ich kvality.

1.8

Zatiaľ čo tematický prístup zostáva stabilný, EQUAL sa predsa pustí do objavujúcich sa problémov v druhom kole, najmä po rozšírení, akými sú problém diskriminácie rómskeho obyvateľstva a obetí obchodovania s ľuďmi.

1.9

Spolupráca členských štátov je podstatný aspekt EQUAL a funguje dobre, čo sa prejavuje na viacerých úrovniach: medzi Rozvojovými partnerstvami a Tematickými sieťami.

1.10

Mainstreaming, to jest integrácia a zavádzanie nových myšlienok a prístupov do politiky a praxe je stimulujúca, ale ak chceme získať maximálny účinok z EQUAL, musíme výsledky analyzovať, štandardizovať a rozširovať, aby sme dosiahli účinok tak v členských štátoch, ako aj v celej Únii.

1.11

Vyhodnotenie sa skladá z dvoch častí: revízia v strede obdobia a priebežné hodnotenie. Revízia v strede obdobia sa má vykonávať pomocou národných hodnotiacich správ v strede obdobia, ktoré boli podané Komisii v decembru roku 2003, a stavajúc na nich sa pripravovalo hodnotenie na európskej úrovni. Hodnotiaci pracovníci EQUAL z EÚ nenavrhujú v celkovej skladbe EQUAL nijaké zmeny. Avšak na základe správ národných hodnotiteľov a práce i analýzy v ich vlastnej oblasti sa zdôraznilo množstvo otázok, ktoré môžu obmedziť efektívnosť EQUAL a podal sa rad odporúčaní na zvýšenie efektivity. Po tomto hodnotení za stred obdobia budú existujúce členské štáty pokračovať s vypracovaním ročných predbežných správ.

2.   Všeobecné pripomienky

2.1

Vítame entuziazmus pre partnerstvo (odsek 3) a potvrdzujeme, že je dôležité posilňovať partnerstvo medzi skupinami, ktoré predtým nespolupracovali. Toto je jeden z najdôležitejších faktorov úspechu EQUAL a tiež to, že by sa mali vytvoriť administratívne a podporné procesy, aby udržali partnerstvo, ktoré by fungovalo ako najväčšia priorita.

2.2

Zámer Akcie 1 (opísanej v odseku 3, odstavci 4) je dobre podložený. Zjednodušujúce procesy pre postup rozvojovej práce pomôžu udržať hynú silu a zaistiť, aby sa úspech programu veľmi silne nespoliehal na ľudí, ktorí ho vytvárajú.

2.3

Veľmi široký rozsah partnerov, zainteresovaných v EQUAL znamená, že ich aktívna účasť pravdepodobne posilní rozvoj dobrého riadenia. Povzbudivé posilnenie v princípoch a skladbe EQUAL by malo byť prvoradým pre dobré riadenie a užitočná príležitosť zdôrazniť to chýbala v odseku 3.1. Pokračovanie sietí vytvorených cez EQUAL (odsek 3.1, odstavec 4) sa bude spoliehať na posilnenie všetkých strán, čím sa ovplyvní politika a prax iných podielnikov. Diskusia o začlenení ľudí priamo postihnutých diskrimináciou je vítaná, ale malo by sa uznať, že realizácia EQUAL prostredníctvom európskych, národných, regionálnych a lokálnych úrovní je často hierarchická a môže zvýšiť byrokraciu a zredukovať vlastníctvo, ak sa také problémy nebudú predvídať a nebudeme sa im vyhýbať. Najmä kontrola financií by sa mala zdôrazniť ako mechanizmus, ktorý má často vplyv na posilnenie.

2.4

Diskusia s Európskou stratégiou zamestnanosti, Procesom sociálnej inklúzie, Zmluvou, Európskym fondom pre utečencov a inými politickými nástrojmi ako prostriedok zabezpečenia kontextu pre EQUAL je vítaná a poskytuje dôležitú príležitosť pre skupiny, ktoré nie sú bežne zainteresované na vytváraní európskej politiky – pomáha im tú politiku pochopiť a zapojiť sa do nej. Ďalšie čítanie alebo zdroje informácií a odkazov by mohli podporiť ďalší prieskum takými stranami. Diskriminácia a nerovnosť sú hlavnými faktormi v odopretí vstupu cudzincom, ale dôležité je oboznámiť sa s byrokraciou zmeny, aby sa EQUAL presadil u skupín a jednotlivcov, ktorí sú neskúsení v politike ovplyvňovania. Tieto pokyny sú možno prvým bodom kontaktu pre niektoré skupiny.

2.5

Dôraz iniciatívy EQUAL na inováciu (Odsek 5) je diskutovaný vo vzťahu k novým prístupom šírenia politiky. Pokyny EQUAL o inovácii (odsek 11.4, bod 17) tiež diskutujú o nových politických rozvojových procesoch. Nemal by sa prehliadať potenciál rozvojového partnerstva pre vytváranie posilnenia a dobrého riadenia v rozvoji a šírení politiky.

2.6

Posilnenie hlavných aktivít uznáva ich dôležitosť. Možnosť vytvárania nových projektov „násobiteľmi“ by mohlo viesť k väčšej inovácii. Je dôležité uvedomiť si, že proces inovácie prevzatý v rozvojových partnerstvách nemusí nutne priberať tých správnych ľudí, ktorí ho dovedú k výsledkom.

2.7

Hodnotiaci proces odporúča väčší dôraz na udržanie pracovného miesta, kvalitu zamestnania a priame vytváranie pracovných miest. Získavanie jednotlivcov pracujúcich v malých a stredných podnikoch, aby sa zúčastňovali na takých aktivitách ako je celoživotné vzdelávanie a plánovanie povolania pre ľudí v tridsiatke a štyridsiatke by si možno vyžadoval inovatívne prostriedky zaangažovania. Je dôležité pracovať so sieťovými organizáciami (akými sú napríklad odborové zväzy) a popasovať sa s byrokraciou, aby sa čo možno najviac papierovačiek centralizovalo.

2.8

Chápeme byrokratické problémy, ktoré vidí EQUAL pre malé a stredné podniky a pre mimovládne organizácie, ale tým istým problémom čelia aj miestne úrady a nové členské štáty už majú problémy s administratívou štruktúrnych fondov. Administratívne problémy medzi miestnymi úradmi sa pravdepodobne presunú na partnerov malých, stredných podnikov a mimovládnych organizácií a zabránia prebratie týmito skupinami. Možno očakávať, že nachádzanie riešení pre malé a stredné podniky a pre mimovládne organizácie prinesie osoh organizáciám v celom systéme.

2.9

Načasovanie tejto iniciatívy je dobré vzhľadom na informačný vývoj európskej politiky a stratégie. Lisabonský proces má svoju strednodobú revíziu v júli roku 2005 a jeho kľúčovým prvkom je stratégia zamestnanosti v EÚ. V júli 2004 sa majú navrhnúť aj nové štruktúrne fondy a správa Európskej kohézie tiež poskytuje isté príležitosti získať výstupy z EQUAL.

3.   Konkrétne pripomienky

3.1

Prijímame koncepty, na ktorých je EQUAL založená. Konkrétne pripomienky sa preto sústreďujú skôr na mechanizmy.

3.2

V prvom kole EQUAL prechod fázou Akcie 1 – budovanie partnerstiev a rozvojovou fázou Akcie 2 spôsobil stratu hybnej sily pre niektoré programy. Navrhujeme nový „potvrdzujúci krok“, ktorý zredukuje administratívu schvaľovania pre Akciu 2 a zaistí, že počas prechodu zostanú výdavky oprávnené.

3.3

Hlavná pozornosť pri prechode z Akcie 1 do Akcie 2 je zameraná na vytvorenie Dohody rozvojového partnerstva so svojím cieľom, účelmi a akčným plánom. Dôležitá je kontinuita a partnerstvá by mali pochopiť, ako by mohli ich posilňovacie aktivity, administratívne postupy a počty pracovníkov podporiť túto kontinuitu. Existuje značná nerovnosť pri podpore poskytovanej Riadiacimi úradmi Rozvojovým partnerstvám, ktoré nie vždy pracujú adekvátne. Členské štáty by sa mali naučiť jeden od druhého, aký typ podpory je potrebný na rozvoj účinného Rozvojového partnerstva. Kontinuita počtu pracovníkov by mohla byť problémom najmä u nových členských štátov, kde by sa mohli pracovníci pravidelnejšie sťahovať v dôsledku nových vznikajúcich príležitostí.

3.4

Rozvoj transnárodných partnerstiev je veľmi prospešnou časťou EQUAL. Partnerstvá by sa mali posilňovať, aby boli pružné, aby reagovali a budovali na nevyhnutných zmenách v programových plánoch, ktoré vychádzajú z vykonaných inovácií. V tomto je najdôležitejšia flexibilita v rozpočte.

3.5

Finančné pravidlá sú rovnaké pre všetky Štruktúrne fondy, ale procesy zodpovednosti za financie a činnosti by sa mali starostlivo riadiť tak, aby administratívne bremeno neodstrašilo tých, ktorí sú na najlepšom mieste pri šírení príležitostí posilňovania.

3.6

Predchádzajúce skúsenosti Komisie naznačujú, že iba 85 % pridelených finančných prostriedkov bolo vyčerpaných. Navrhujeme zachytiť nevyčerpané prostriedky a využiť ich pre ďalší mainstreaming (zavádzanie nových nápadov). Zachytenie nevyčerpaných prostriedkov by nemalo narušiť programy, ktoré trpia sklzmi alebo zmenami buď kvôli prílišnej administratíve, ktorá sa odvíja z doručovania, alebo predčasným zredukovaním financovania.

3.7

Zoznam hlavných aktivít v odseku 9a nie je vyčerpávajúci, ale pociťuje sa ako čiastočne dôležitý na uznanie úlohy podpory podnikania popri mentorovaní. Takí aktéri, ako sociálni partneri, vrátane odborových zväzov, sú obzvlášť dôležití. Vývoj návrhov 2. kola EQUAL je tiež dôležitou súčasťou rozvíjania výsledkov z 1. kola tam, kde je to vhodné.

3.8

Mainstreaming je prístup alebo stratégia a nemal by sa považovať za cieľ sám o sebe. Mainstreaming síce pridáva hodnotu, ale musí byť podporovaný základnými nástrojmi rovnosti akými sú: nová legislatíva rovnakého zaobchádzania alebo postupy pozitívneho konania. Je neprijateľné, že istý počet členských štátov as ešte musí vysporiadať s antidiskriminačnými smernicami uzákonením zákonov na zriadenie bežného štandardu rovnosti v týchto krajinách.

3.9

Samotné pokyny identifikujú „Rovnaké príležitosti“ tak, že vraj majú slabý nástup (odsek 10.1, odstavec 3) a že sú chápané obmedzeným alebo tradičným spôsobom (odsek 10.1, odstavec 6). Oboznamovanie sa s rozličnými spôsobmi chápania a konania s rovnakými príležitosťami v členských štátoch by hodne prispelo k rozvoju nových programov. Napríklad nerovnosť pohlaví je spomenutá v jednej téme malým počtom skupín, ale v priebehu programu na tom pracuje väčšina skupín.

3.10

Negatívny dôsledok rozličného časovania alebo procesov medzi členskými štátmi (odsek 10.1, odstavec 5) ide poza zriadenie transnárodných partnerstiev, kde bol spomínaný pre 2. kolo. Zriadenie administratívy a procesov monitorovania, načasovanie 3. kola a celkové trvanie projektu as môžu všetky odlišovať v rôznych krajinách a môžu byť preto v transnárodnom fungovaní kontraproduktívne.

3.11

Selekčné metódy pre programy 2. kola by mali výhody z prístupu k radám od dvoch vedúcich krajín pre každú tému, takže riadiace úrady môžu profitovať z určitej koordinácie medzi členskými štátmi.

Brusel, 2. júna 2004

Predseda

Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Roger BRIESCH