29.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 179/94


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

z 26. júna 2013,

ktorým sa vymenúvajú sudcovia Súdneho dvora

(2013/338/EÚ)

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 19,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 253 a 255,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 160a ods. 1,

keďže:

(1)

Na základe článkov 5 a 7 Protokolu o štatúte Súdneho dvora Európskej únie a po odstúpení pánov Una LÕHMUSA a Jeana-Jacquesa KASELA s účinnosťou od 6. októbra 2013 je potrebné pristúpiť k vymenovaniu dvoch sudcov Súdneho dvora na zvyšný čas funkčného obdobia pánov Una LÕHMUSA a Jeana-Jacquesa KASELA, ktoré trvá do 6. októbra 2015.

(2)

Na uvoľnené miesta boli ako kandidáti navrhnutí pani Küllike JÜRIMÄEOVÁ a pán François BILTGEN.

(3)

Výbor zriadený podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie poskytol stanovisko k vhodnosti pani Küllike JÜRIMÄEOVEJ a pána Françoisa BILTGENA vykonávať funkcie sudcov Súdneho dvora,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za sudcov Súdneho dvora sa týmto na obdobie od 7. októbra 2013 do 6. októbra 2015 vymenúvajú:

pani Küllike JÜRIMÄE

pán François BILTGEN

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 26. júna 2013

predseda

R. MONTGOMERY