11.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/30


Korigendum k rozhodnutiu zástupcov vlád členských štátov 2010/703/EÚ z 18. novembra 2010, ktorým sa vymenúva sudca Všeobecného súdu

( Úradný vestník Európskej únie L 306 z 23. novembra 2010 )

Na strane 76 v podpise:

namiesto:

Za Radu

predseda

J. DE RUYT“

má byť:

Predseda

J. DE RUYT“.