11.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 325/89


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

z 5. decembra 2007,

ktorým sa vymenúva sudca Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

(2007/811/ES, Euratom)

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 223,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 139,

keďže:

Na základe článkov 5 a 7 Protokolu o štatúte Súdneho dvora a po odstúpení pána Romaina SCHINTGENA, je potrebné pristúpiť k vymenovaniu sudcu na zvyšný čas jeho funkčného obdobia, ktoré trvá do 6. októbra 2009,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Pán Jean-Jacques KASEL sa vymenúva za sudcu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev s platnosťou odo dňa zloženia sľubu do 6. októbra 2009.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 5. decembra 2007

Predseda

A. MENDONÇA E MOURA