20.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 363/422


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÍ SA ZIŠLI NA ZASADNUTÍ RADY,

z 30. novembra 2006,

ktorým sa upravuje rozhodnutie 96/409/SZBP o zavedení cestovného preukazu s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k Európskej únii

(2006/881/SZBP)

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE, KTORÍ SA ZIŠLI NA ZASADNUTÍ RADY,

KEĎŽE:

Je nevyhnutné určité úpravy rozhodnutia 96/409/SZBP (1) s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k Európskej únii,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Rozhodnutie 96/409/SZBP sa mení a dopĺňa takto:

a)

v prílohe I sa za „PRÍLOHA I“ dopĺňa:

„— ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ANEXA I“;

b)

v prílohe I sa za „EURÓPSKA ÚNIA“ dopĺňa:

„ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ, UNIUNEA EUROPEANĂ“;

c)

v prílohe I sa za „CESTOVNÝ PREUKAZ“ dopĺňa:

„ВРЕМЕНЕН ПАСПОРТ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, DOCUMENT DE CĂLĂTORIE PROVIZORIU“;

d)

v prílohe I sa za „ÚDAJE“ dopĺňa:

„ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДАННИ/GLOSAR“;

e)

v prílohe I sa za „(13) Pečiatka vydávajúceho“ dopĺňa:

„(1) Фамилия (2) Име (3) Дата на раждане (4) Място на раждане (5) Ръст (6) Гражданство (7) Подпис на титуляра (8) За пътуване до – през (9) Валиден до (10) Дата на издаване (11) Регистрационен номер (12) Подпис на служителя (13) Печат на компетентния орган по издаването

(1) Numele (2) Prenumele (3) Data naşterii (4) Locul naşterii (5) Talia (6) Cetăţenia (7) Semnătura titularului (8) Pentru o călătorie către – via (9) Data expirării (10) Data eliberării (11) Număr de înregistrare (12) Semnătura funcţionarului competent (13) Ştampila autorităţii emitente“;

f)

v prílohe III v odseku 3 sa zoznam za slovom „nasledovne“ nahrádza týmto zoznamom:

„Belgicko

=

B

[OOOOO]

Bulharsko

=

BG

[OOOOO]

Česká republika

=

CZ

[OOOOO]

Dánsko

=

DK

[OOOOO]

Nemecko

=

R

[OOOOO]

Estónsko

=

EE

[OOOOO]

Grécko

=

GR

[OOOOO]

Španielsko

=

U

[OOOOO]

Francúzsko

=

F

[OOOOO]

Írsko

=

IRL

[OOOOO]

Taliansko

=

I

[OOOOO]

Cyprus

=

CY

[OOOOO]

Lotyšsko

=

LV

[OOOOO]

Litva

=

LT

[OOOOO]

Luxembursko

=

L

[OOOOO]

Maďarsko

=

HU

[OOOOO]

Malta

=

MT

[OOOOO]

Holandsko

=

NL

[OOOOO]

Rakúsko

=

B

[OOOOO]

Poľsko

=

PL

[OOOOO]

Portugalsko

=

P

[OOOOO]

Rumunsko

=

RO

[OOOOO]

Slovinsko

=

SI

[OOOOO]

Slovensko

=

SK

[OOOOO]

Fínsko

=

FIN

[OOOOO]

Švédsko

=

C

[OOOOO]

Spojené kráľovstvo

=

UK

[OOOOO]“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť pod podmienkou a v deň nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 30. novembra 2006

Za Radu

predseda

L. HYSSÄLÄ


(1)  Ú. v. ES L 168, 6.7.1996, s. 4. Rozhodnutie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003 (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33).