42000A0922(06)Úradný vestník L 239 , 22/09/2000 S. 0083 - 0089


Dohoda o pristúpení Helénskej republiky

k dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovou republikou Nemecko a Francúzskou republikou o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach, podpísanému v Schengene 19. júna 1990, ku ktorej pristúpila Talianska republika dohodou podpísanou v Paríži 27. novembra 1990 a ku ktorej pristúpili Španielske kráľovstvo a Portugalská republika dohodami podpísanými v Bonne 25. júna 1991

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO, FRANCÚZSKA REPUBLIKA, LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO A HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO, strany Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovou republikou Nemecko a Francúzskou republikou o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach podpísaného v Schengene 19. júna 1990, ďalej len "dohovor z roku 1990", ako aj Talianska republika, ktorá pristúpila k dohovoru z roku 1990 dohodou podpísanou v Paríži 27. novembra 1990, Španielske kráľovstvo a Portugalská republika, ktoré pristúpili k dohovoru z roku 1990 dohodami podpísanými v Bonne 25. júna 1991 na jednej strane,

a HELÉNSKA REPUBLIKA na druhej strane,

so zreteľom na podpis daný v Madride šiesteho novembra tisícdeväťstodeväťdesiatdva v Protokole o pristúpení vlády Helénskej republiky k Schengenskej dohode zo 14. júna 1985 medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovou republikou Nemecko a Francúzskou republikou o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach v znení doplnenom Protokolom o pristúpení vlády Talianskej republiky podpísanom v Paríži 27. novembra 1990 a Protokolmi o pristúpení vlád Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky podpísanými v Bonne 25. júna 1991,

na základe článku 140 dohovoru z roku 1990,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Helénska republika týmto pristupuje k dohovoru z roku 1990.

Článok 2

1. Príslušníkmi uvedenými v článku 40 ods. 4 dohovoru z roku 1990, pokiaľ ide o Helénsku republiku, budú: Ελληυική Αστυνομία (Grécka polícia) a Λιμευικό Σώμα (Prístavná správa) v rámci hraníc svojich právomocí, ako aj príslušníci colnej správy, za podmienok stanovených v príslušných dvojstranných dohodách uvedených v článku 40 ods. 6 dohovoru z roku 1990, s ohľadom na ich právomoci týkajúce sa nedovoleného obchodu s omamnými látkami a psychotropnými látkami, nedovoleného obchodu so zbraňami a výbušninami, a nedovolenej prepravy toxického a nebezpečného odpadu.

2. Orgánom uvedeným v článku 40 ods. 5 dohovoru z roku 1990, pokiaľ ide o Helénsku republiku,bude Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Υττουργείου Δημοσίας Τξεως (Riaditeľstvo medzinárodnej policajnej spolupráce Ministerstva verejného poriadku).

Článok 3

Kompetentným ministerstvom uvedeným v článku 65 ods. 2 dohovoru z roku 1990, pokiaľ ide o Helénsku republiku, bude Ministerstvo spravodlivosti.

Článok 4

Pre účely vydávania medzi zmluvnými stranami dohovoru z roku 1990, sa Helénska republika zdrží uplatňovania výhrad, ktoré vyjadrila vo vzťahu k článkom 7, 18 a 19 Európskeho dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957.

Článok 5

Pre účely vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi zmluvnými stranami dohovoru z roku 1990, sa Helénska republika zdrží uplatňovania výhrad, ktoré vyjadrila vo vzťahu k článkom 4 a 11 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959.

Článok 6

1. Táto dohoda podlieha ratifikácii, prijatiu, alebo schváleniu. Listiny ratifikácie, prijatia alebo schválenia budú uložené u vlády Luxemburského veľkovojvodstva, ktoré o tomto upovedomí všetky zmluvné strany.

2. Táto dohoda nadobudne platnosť v prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po uložení listín ratifikácie, prijatia alebo schválenia štátov, pre ktoré dohovor z roku 1990 nadobudol platnosť, a Helénskou republikou.

Pokiaľ ide o ostatné štáty, nadobudne táto dohoda platnosť v prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po uložení ich listín ratifikácie, prijatia alebo schválenia za predpokladu, že táto dohoda nadobudne platnosť v súlade s ustanoveniami predchádzajúceho pododseku.

3. Vláda Luxemburského veľkovojvodstva oznámi každej zo zmluvných strán dátum nadobudnutia platnosti.

Článok 7

1. Vláda Luxemburského veľkovojvodstva odovzdá vláde Helénskej republiky overenú kópiu dohovoru z roku 1990 v jazyku holandskom, francúzskom a nemeckom, talianskom, portugalskom a španielskom.

2. Znenie dohovoru z roku 1990 vyhotovené v jazyku gréckom sa pripája k tejto dohode a bude autentické za rovnakých podmienok ako znenia dohovoru z roku 1990 vyhotovené v jazyku holandskom, francúzskom a nemeckom, talianskom, portugalskom a španielskom.

Na dôkaz toho splnomocnení zástupcovia riadne poverení na tento účel podpísali túto dohodu.

V Madride šiesteho novembra tisícdeväťstodeväťdesiatdva v jedinom origináli v jazyku holandskom, francúzskom, nemeckom, gréckom, talianskom, portugalskom a španielskom, všetkých sedem znení je rovnako autentických a ako originály zostávajú uložené v archívoch vlády Luxemburského veľkovojvodstva, ktoré odovzdá overené kópie každej zo zmluvných strán.

Za vládu Belgického kráľovstva

+++++ TIFF +++++

Za vládu Spolkovej republiky Nemecko

+++++ TIFF +++++

Za vládu Helénskej republiky

+++++ TIFF +++++

Za vládu Španielskeho kráľovstva

+++++ TIFF +++++

Za vládu Francúzskej republiky

+++++ TIFF +++++

Za vládu Talianskej republiky

+++++ TIFF +++++

Za vládu Luxemburského veľkovojvodstva

+++++ TIFF +++++

Za vládu Holandského kráľovstva

+++++ TIFF +++++

Za vládu Portugalskej republiky

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZÁVEREČNÝ AKT

I. V čase podpísania Dohody o pristúpení Helénskej republiky k Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovou republikou Nemecko a Francúzskou republikou o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach, podpísanému v Schengene 19. júna 1990, ku ktorej pristúpila Talianska republika dohodou podpísanou v Paríži 27. novembra 1990 a ku ktorej pristúpili Španielske kráľovstvo a Portugalská republika dohodami o pristúpení podpísanými v Bonne 25. júna 1991, pristúpila vláda Helénskej republiky k záverečnému aktu, zápisnici a spoločnému vyhláseniu ministrov a štátnych tajomníkov, ktoré boli podpísané v rovnakom čase ako dohovor z roku 1990.

Vláda Helénskej republiky pristúpila k spoločným vyhláseniam a zobrala na vedomie jednostranné vyhlásenia v nich obsiahnuté.

Vláda Luxemburského veľkovojvodstva odovzdá vláde Helénskej republiky overenú kópiu záverečného aktu, zápisnice a spoločného vyhlásenia ministrov a štátnych tajomníkov, ktoré boli podpísané v čase podpísania dohovoru z roku 1990 v jazyku holandskom, francúzskom, nemeckom, talianskom, portugalskom a španielskom.

Znenia záverečného aktu, zápisnice a spoločného vyhlásenia ministrov a štátnych tajomníkov, ktoré boli podpísané v čase podpísania dohovoru z roku 1990 vyhotovené v jazyku gréckom sa pripájajú k tomuto záverečnému aktu a budú autentické za rovnakých podmienok, ako pôvodné znenia vyhotovené v jazyku holandskom, francúzskom, nemeckom, talianskom, portugalskom a španielskom.

II. V čase podpísania Dohody o pristúpení Helénskej republiky k Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovou republikou Nemecko a Francúzskou republikou o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach, podpísanému v Schengene 19. júna 1990, ku ktorej pristúpila Talianska republika dohodou podpísanou v Paríži 27. novembra 1990 a ku ktorej pristúpili Španielske kráľovstvo a Portugalská republika dohodami o pristúpení podpísanými v Bonne 25. júna 1991, prijali zmluvné strany nasledovné vyhlásenia:

1. Spoločné vyhlásenie o článku 6 dohody o pristúpení

Signatárske štáty sa budú pred nadobudnutím platnosti dohody o pristúpení navzájom informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli mať významný dopad na oblasti pokryté dohovorom z roku 1990 a na zavedenie dohody o pristúpení do platnosti.

Táto dohoda o pristúpení sa nezavedie do platnosti medzi štátmi, pre ktoré bol dohovor z roku 1990 zavedený do platnosti a Helénskou republikou, kým nebudú splnené predpoklady pre vykonávanie dohovoru z roku 1990 v týchto štátoch a kým nebudú na ich vonkajších hraniciach účinné kontroly.

2. Spoločné vyhlásenie o článku 9 ods. 2 dohovoru z roku 1990

Zmluvné strany uvádzajú, že v čase podpísania Dohody o pristúpení Helénskej republiky k dohovoru z roku 1990 budú prijaté spoločné vízové opatrenia uvedené v článku 9 ods. 2 dohovoru z roku 1990 tak, aby sa zjednotili spoločné opatrenia uplatňované signatárskymi stranami uvedeného dohovoru od 19. júna 1990.

3. Spoločné vyhlásenie o ochrane údajov

Zmluvné strany berú na vedomie, že vláda Helénskej republiky sa pred ratifikáciou dohody o pristúpení z roku 1990 zaväzuje prijať všetky nevyhnutné kroky tak, aby sa zabezpečilo, že grécka legislatíva sa doplní v súlade s Dohovorom Rady Európy o ochrane jednotlivcov s ohľadom na automatizované spracovanie osobných údajov z 28. januára 1981 a v súlade s odporúčaním Výboru ministrov a Rady Európy č. R(87) 15 zo 17. septembra 1987 upravujúcim využitie osobných údajov v sektoroch polície tak, aby za zabezpečilo úplné uplatnenie ustanovení článkov 117 a 126 dohovoru z roku 1990 a ostatných ustanovení uvedeného dohovoru vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov s cieľom dosiahnuť úroveň ochrany zlučiteľnú s príslušnými ustanoveniami dohovoru z roku 1990.

4. Spoločné vyhlásenie o článku 41 dohovoru z roku 1990

Zmluvné strany berú na vedomie, že vzhľadom na geografickú polohu Helénskej republiky ustanovenia článku 41 ods. 5 písm. b) zabraňujú uplatňovaniu článku 41 vo vzťahoch medzi Helénskou republikou a ostatnými zmluvnými stranami. Helénska republika preto neustanovila orgány v zmysle článku 41 ods. 7, ani neprijala vyhlásenie v zmysle článku 41 ods. 9

Postup uplatňovaný vládou Grécka nie je v rozpore s ustanoveniami článku 137.

5. Spoločné vyhlásenie týkajúce sa Mount Athos (vrchu Athos)

Uznávajúc, že zvláštne postavenie vrchu Athos tak, ako je zaručené článkom 105 Helénskej ústavy a Chartou vrchu Athos, je odôvodnené na základe jeho duchovnej a náboženskej podstaty, zmluvné strany zabezpečia, aby bolo toto postavenie brané do úvahy pri príprave a následnom uplatňovaní ustanovení dohody z roku 1985 a dohovoru z roku 1990.

III. Zmluvné strany zobrali na vedomie nasledovné deklarácie Helénskej republiky:

1. Vyhlásenie Helénskej republiky o dohodách o pristúpení Talianskej republiky, Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky

Vláda Helénskej republiky berie na vedomie obsah dohôd o pristúpení Talianskej republiky, Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky k dohovoru z roku 1990 a obsah Záverečných aktov a vyhlásení pripojených k uvedeným dohodám.

Vláda Luxemburského veľkovojvodstva odovzdá overenú kópiu vyššie uvedených listín vláde Helénskej republiky.

2. Vyhlásenie Helénskej republiky o vzájomnej pomoci v trestných veciach.

Helénska republika sa zaväzuje vybaviť žiadosti o pomoc od zmluvných strán s náležitou starostlivosťou, vrátane prípadov, ak sú žiadosti podané priamo gréckym súdnym orgánom v súlade s postupom stanoveným v článku 53 ods. 1 dohovoru z roku 1990.

3. Vyhlásenie o článku 121 dohovoru z roku 1990

Vláda Helénskej republiky vyhlasuje, že s výnimkou čerstvého citrusového ovocia, semien bavlny a lucerny, bude uplatňovať zjednodušenie kontrol zdravia rastlín a požiadavky uvedené v článku 121 dohovoru z roku 1990 od dátumu podpisu dohody o pristúpení k dohovoru z roku 1990.

Jednako aj vo vzťahu k čerstvému citrusovému ovociu prevezme Helénska republika ustanovenia článku 121 a s ním spojené opatrenia najneskôr do 1. Januára 1993.

V Madride šiesteho novembra tisícdeväťstodeväťdesiatdva v jedinom origináli v jazyku holandskom, francúzskom, nemeckom, gréckom, talianskom, portugalskom a španielskom, všetkých sedem znení je rovnako autentických a ako originály zostávajú uložené v archívoch vlády Luxemburského veľkovojvodstva, ktoré odovzdá overené kópie každej zo zmluvných strán.

Za vládu Belgického kráľovstva

+++++ TIFF +++++

Za vládu Spolkovej republiky Nemecko

+++++ TIFF +++++

Za vládu Helénskej republiky

+++++ TIFF +++++

Za vládu Španielskeho kráľovstva

+++++ TIFF +++++

Za vládu Francúzskej republiky

+++++ TIFF +++++

Za vládu Talianskej republiky

+++++ TIFF +++++

Za vládu Luxemburského veľkovojvodstva

+++++ TIFF +++++

Za vládu Holandského kráľovstva

+++++ TIFF +++++

Za vládu Portugalskej republiky

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VYHLÁSENIE MINISTROV A ŠTÁTNYCH TAJOMNÍKOV

Dňa šiesteho novembra tisícdeväťstodeväťdesiatdva podpísali zástupcovia vlád Belgického kráľovstva, Spolkovej republiky Nemecko, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Helénskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva a Portugalskej republiky v Madride dohodu o pristúpení Helénskej republiky k dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovou republikou Nemecko a Francúzskou republikou o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach, podpísanému v Schengene 19. júna 1990, ku ktorej pristúpila Talianska republika dohodou podpísanou v Paríži 27. novembra 1990 a ku ktorej pristúpili Španielske kráľovstvo a Portugalská republika dohodami podpísanými v Bonne 25. júna 1991.

Berú na vedomie, že zástupcovia vlády Helénskej republiky vyjadrili podporu deklarácii prijatej v Schengene 19. júna 1990 ministrami a štátnymi tajomníkmi zastupujúcimi vlády Belgického kráľovstva, Spolkovej republiky Nemecko, Francúzskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva a Holandského kráľovstva, a rozhodnutiu potvrdenému k rovnakému dátumu po podpise Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, ktorú podporila aj deklarácia a rozhodnutie vlád talianskej republiky, Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky.

--------------------------------------------------