41999D0003Úradný vestník L 239 , 22/09/2000 S. 0453 - 0453


Rozhodnutie výkonného výboru

z 28. apríla 1999

o rozpočte help desk-u na rok 1999

(SCH/Com-ex (99)3)

VÝKONNÝ VÝBOR,

so zreteľom na článok 132 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, ďalej iba "Schengenský dohovor",

so zreteľom na článok 119 vyššie uvedeného dohovoru,

ROZHODOL TAKTO:

1. Návrh rozpočtu na rok 1999 pre help desk bude stanovený na 1880000 BEF pre rok 1999.

2. Príspevky od zmluvných strán sa vypočítajú podľa rozdeľovacieho kľúča stanoveného v článku 119 Schengenského dohovoru a podľa rozhodnutia výkonného výboru zo 7. októbra 1997 [dokument SCH/Com-ex (97) 18].

3. Toto rozhodnutie zakladá mandát pre hospodársku úniu Beneluxu, ktorá je zmluvnou stranou tejto zmluvy, na vydanie výzvy na príspevky od zmluvných strán.

V Luxemburgu 28. apríla 1999

Predseda

C. H. Schapper

--------------------------------------------------