41995A1127(02)Úradný vestník C 316 , 27/11/1995 S. 0034 - 0047


Dohovor

o využívaní informačných technológií na colné účely vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii

VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY tohoto dohovoru, členské štáty Európskej únie,

ODVOLÁVAJÚC SA na akt Rady Európskej únie z 23. júla 1995,

ODVOLÁVAJÚC SA na záväzky zahrnuté v Dohovore o vzájomnej pomoci medzi colnými orgánmi, podpísanom v Ríme 7. septembra 1967,

BERÚC DO ÚVAHY, ŽE colné orgány sú, spolu s ostatnými príslušnými orgánmi, na vonkajších hraniciach spoločenstva a v rámci ich územných hraníc, zodpovedné za prevenciu, vyšetrovanie a potláčanie trestných činov namierených nielen proti predpisom spoločenstva, ale aj proti vnútroštátnym právnym predpisom, a to najmä tými právnymi predpismi, na ktoré sa vzťahujú články 36 a 223 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

BERÚC DO ÚVAHY, ŽE v dôsledku rozvíjajúcich sa trendov smerujúcich k nelegálnemu obchodu všetkých druhov je vytvorená vážna hrozba pre verejné zdravie, morálku a bezpečnosť,

PRESVEDČENÉ, ŽE je potrebné posilniť spoluprácu medzi colnými orgánmi stanovením postupov, podľa ktorých môžu colné orgány konať spoločne a vymieňať si osobné a iné údaje týkajúce sa aktivít nelegálneho obchodu, s použitím novej technológie na riadenie a prenos týchto informácií na základe ustanovení dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov, podpísanom v Štrasburgu 28. januára 1981,

MAJÚC NA PAMÄTI, ŽE colné orgány vo svojej každodennej práci musia uplatňovať tak ustanovenia spoločenstva, ako aj krajín nepatriacich do spoločenstva, následkom čoho je zrejmá potreba zabezpečiť, aby sa ustanovenia týkajúce sa vzájomnej pomoci a administratívnej spolupráce v oboch sektoroch vypracúvali, pokiaľ je to možné, súbežne,

DOHODLI SA NA TÝCHTO USTANOVENIACH:

HLAVA I

VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Na účely tohto dohovoru:

1. Pojem "vnútroštátne právne predpisy" znamená právne predpisy alebo nariadenia členského štátu, pri uplatňovaní ktorých má colný orgán tohto štátu celú alebo čiastočnú právomoc vzťahujúcu sa na:

- pohyb tovaru podliehajúcemu opatreniam na zákaz, obmedzenie alebo kontrolu, a to najmä tým opatreniam, ktoré sú uvedené v článkoch 36 a 223 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

- prevod, prechod, utajenie alebo ukrytie majetku alebo príjmov pochádzajúcich z nezákonného medzinárodného obchodovania s drogami, získaných z neho priamo alebo nepriamo alebo v ňom použitých.

2. Pojem "osobné údaje" znamená akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovaného alebo identifikovateľného jednotlivca.

3. Pojem "členský štát poskytujúci údaje" znamená štát, ktorý zaraďuje údaje do colného informačného systému.

HLAVA II

ZAVEDENIE COLNÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

Článok 2

1. Colné orgány členských štátov zavedú a sprevádzkujú spoločný automatizovaný informačný systém na colné účely, ďalej nazývaný ako "colný informačný systém".

2. Cieľom colného informačného systému je v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru pomáhať pri predchádzaní, vyšetrovaní a trestnom stíhaní závažných porušení vnútroštátnych právnych predpisov zvýšením účinnosti spolupráce a kontrolných postupov colných orgánov členských štátov, a to prostredníctvom rýchleho šírenia informácií.

HLAVA III

SPRÁVA A POUŽÍVANIE COLNÝCH INFORMÁCIÍ

Článok 3

1. Colný informačný systém sa skladá z ústrednej databázy a je prístupný prostredníctvom terminálov v každom členskom štáte. Obsahuje výlučne údaje potrebné na dosiahnutie svojho cieľa, ako je stanovené v článku 2 ods. 2, vrátane osobných údajov, v nasledovných kategóriách:

i) komodity;

ii) dopravné prostriedky;

iii) podniky;

iv) osoby;

v) trendy v oblasti podvodov;

vi) dostupnosť kvalifikácie.

2. Komisia zabezpečí technické riadenie infraštruktúry colného informačného systému v súlade s pravidlami ustanovených vo vykonávacích opatreniach prijatých Radou.

Komisia podáva o riadení správy výboru uvedenému v článku 16.

3. Komisia oznamuje tomuto výboru praktické opatrenia prijaté pre technické riadenie.

Článok 4

Členské štáty určia položky, ktoré sa zahrnú do colného informačného systému, vzťahujúce sa na každú z kategórií i) až vi) v článku 3 do takej miery, do akej je to potrebné, aby dosiahol cieľ tohto systému. Do kategórií v) a vi) článku 3 nesmú byť v žiadnom prípade zahrnuté položky o osobných údajoch. Zaradené informácie týkajúce sa osôb obsahujú iba:

i) priezvisko, rodné priezvisko, krstné mená a prezývky (krycie mená);

ii) dátum a miesto narodenia;

iii) štátnu príslušnosť;

iv) pohlavie;

v) akékoľvek zvláštne objektívne a trvalé telesné vlastnosti;

vi) dôvod na zaradenie údajov;

vii) navrhnuté kroky;

viii) varovný kód označujúci akýkoľvek záznam o tom, že daná osoba je ozbrojená, pácha násilie alebo je na úteku.

V nijakom prípade sa nezaraďujú osobné údaje uvedené v článku 6 prvej vete Dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov, podpísanom v Štrasburgu 28. januára 1981, ďalej len "Štrasburský dohovor z roku 1981".

Článok 5

1. Údaje v kategóriách i) až iv) článku 3 sa zaraďujú do colného informačného systému iba na účely pozorovania a podávania správ, diskrétneho sledovania alebo mimoriadnych kontrol.

2. Na účely navrhnutých krokov uvedených v odseku 1 možno osobné údaje v rámci ktorejkoľvek z kategórií i) až iv) článku 3 zaradiť do colného informačného systému len vtedy, ak možno najmä na základe predchádzajúcich protiprávnych činností reálne predpokladať, že daná osoba vážne porušila, porušuje alebo poruší vnútroštátne právne predpisy.

Článok 6

1. Ak sa uskutočňujú navrhnuté kroky uvedené v článku 5 ods. 1, možno zozbierať a zaslať členskému štátu poskytujúcemu údaje nasledujúce informácie v celku alebo v častiach:

i) skutočnosť, že hlásená komodita, dopravný prostriedok, podnik alebo osoba boli nájdené;

ii) miesto, čas a dôvod kontroly;

iii) trasa a cieľ cesty;

iv) osoby sprevádzajúce danú osobu alebo cestujúci dopravného prostriedku;

v) použité dopravné prostriedky;

vi) prevážané predmety;

vii) okolnosti, za ktorých boli komodita, dopravné prostriedky, podnik alebo osoba nájdené.

Keď sú tieto informácie v priebehu diskrétneho sledovania zozbierané, musí sa zabezpečiť, aby diskrétna povaha tohto sledovania nebola ohrozená.

2. V kontexte mimoriadnej kontroly uvedenej v článku 5 ods. 1 osoby, dopravné prostriedky a predmety môžu byť hľadané v rozsahu, ktorý je prípustný a v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami členského štátu, v ktorom sa toto hľadanie uskutočňuje. Ak mimoriadnu kontrolu právo členského štátu nepripúšťa, táto bude automaticky týmto členským štátom upravená tak, aby umožňovala sledovanie a podávanie správ.

Článok 7

1. Priamy prístup k údajom zaradeným do colného informačného systému je vyhradený výlučne pre štátne orgány, ktoré určí každý členský štát. Týmito štátnymi orgánmi sú colné orgány, ale môžu sem patriť aj iné orgány príslušné na základe zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení príslušného členského štátu s cieľom dosiahnuť zámer stanovený v článku 2 ods. 2.

2. Každý členský štát pošle ostatným členským štátom a výboru uvedenom v článku 16 zoznam svojich príslušných orgánov, ktorí majú v súlade s odsekom 1 priamy prístup k colnému informačnému systému, pričom pri každom orgáne sa uvedie, ku ktorým údajom môže mať prístup a na aké účely.

3. Napriek ustanoveniam odsekov 1 a 2 členské štáty môžu na základe jednomyseľnej dohody povoliť prístup k colnému informačnému systému medzinárodným a regionálnym organizáciám. Takáto dohoda sa uzavrie vo forme protokolu k tomuto dohovoru. S cieľom dospieť k svojmu rozhodnutiu členské štáty zohľadnia všetky vzájomné opatrenia a každé stanovisko spoločného dozorného orgánu uvedeného v článku 18 o primeranosti opatrení na ochranu údajov.

Článok 8

1. Členské štáty môžu použiť údaje získané z colného informačného systému iba na dosiahnutie cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2; môžu ich však použiť aj na administratívne alebo iné účely s predchádzajúcim súhlasom členského štátu a na základe akýchkoľvek podmienok uložených členským štátom, ktorý ich zaradil do tohto systému. Toto iné použitie musí byť v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami členského štátu, ktorý ich chce používať, a musí brať do úvahy zásadu 5.5 odporúčania R (87) 15 Výboru ministrov Rady Európy zo 17. septembra 1987.

2. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 4 tohto článku a článok 7 ods. 3, údaje získané z colného informačného systému budú v každom členskom štáte používať iba štátne orgány určené daným členským štátom, ktoré sú príslušné v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami tohto členského štátu konať tak, aby sa dosiahol zámer stanovený v článku 2 ods. 2.

3. Každý členský štát pošle ostatným členským štátom a výboru uvedenom v článku 16 zoznam príslušných orgánov, ktoré určil podľa odseku 2.

4. Údaje získané z colného informačného systému s predchádzajúcim schválením od členského štátu a na základe akýchkoľvek podmienok, ktoré uloží členský štát, ktorý ich zaradil do tohto systému, môžu byť odovzdané na použitie iným štátnym orgánom ako tým, ktoré sú určené v odseku 2, štátom, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a medzinárodným a regionálnym organizáciám, ktoré ich chcú využiť. Každý členský štát prijme osobitné opatrenia na zaistenie bezpečnosti týchto údajov, keď sú prenášané alebo dodávané úradom nachádzajúcich sa mimo jeho územia. Podrobnosti o týchto opatreniach musia byť oznámené spoločnému dozornému orgánu uvedenému v článku 18.

Článok 9

1. Spôsob zaradenia údajov do colného informačného systému upravujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členského štátu poskytujúceho údaje, pokiaľ tento dohovor neurčí prísnejšie ustanovenia.

2. Použitie údajov získaných z colného informačného systému vrátane vykonania akýchkoľvek krokov podľa článku 5, ktoré navrhol členský štát poskytujúci údaje, musia upravovať zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členského štátu používajúceho tieto údaje, pokiaľ tento dohovor neurčí prísnejšie ustanovenia.

Článok 10

1. Každý členský štát musí menovať príslušný colný orgán, ktorý zodpovedá za colný informačný systém s celoštátnou pôsobnosťou.

2. Taký colný orgán zodpovedá za riadne fungovanie colného informačného systému v danom členskom štáte a prijíma opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie dodržiavania ustanovení tohto dohovoru.

3. Členské štáty sa o príslušných orgánoch uvedených v odseku 1 navzájom informujú.

HLAVA IV

ZMENA ÚDAJOV

Článok 11

1. Iba členský štát poskytujúci údaje má právo meniť, dopĺňať, opravovať alebo odstraňovať údaje, ktoré zaradil do colného informačného systému.

2. Ak by členský štát poskytujúci údaje zistil alebo bol upozornený na to, že údaje, ktoré zaradil, sú vecne nepresné, príp. boli zaradené alebo sú uložené v systéme v rozpore s týmto dohovorom, podľa vhodnosti zmení, doplní, opraví alebo odstráni tieto údaje a následne to oznámi ostatným členským štátom.

3. Ak jeden z členských štátov odôvodnene predpokladá, že určitý údaj je vecne nepresný, príp. bol zaradený do colného informačného systému alebo je v ňom uložený v rozpore s týmto dohovorom, čo najskôr to oznámi členskému štátu poskytujúcemu údaje. Tento skontroluje príslušné údaje a v prípade potreby bezodkladne opraví alebo odstráni daný údaj. Členský štát poskytujúci údaje oznámi ostatným členským štátom každú uskutočnenú opravu alebo odstránenie údaja.

4. Ak pri zaraďovaní údajov do colného informačného systému členský štát zistí, že jeho správa sa dostala do rozporu s predchádzajúcou správou z hľadiska obsahu alebo navrhnutých krokov, bezodkladne to oznámi členskému štátu, ktorý vypracoval túto predchádzajúcu správu. Tieto dva členské štáty potom vyvinú úsilie vyriešiť vzniknutú záležitosť. V prípade nezhody ostane v platnosti prvá správa, no tie časti novej správy, ktoré nie sú v rozpore, sa zaradia do colného informačného systému.

5. Podľa ustanovení tohto dohovoru, ak v ktoromkoľvek členskom štáte súd alebo iný príslušný orgán vydá konečné rozhodnutie ohľadne zmeny, doplnenia, opravenia alebo odstránenia údajov v colnom informačnom systéme, členské štáty sa navzájom zaviažu toto rozhodnutie uplatňovať. V prípade rozporu medzi takýmito rozhodnutiami súdov alebo iných príslušných orgánov v jednotlivých členských štátoch vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 15 ods. 4 týkajúceho sa opravy alebo odstránenia údajov, členský štát, ktorý zaradil predmetné údaje, ich zo systému odstráni.

HLAVA V

ARCHIVOVANIE ÚDAJOV

Článok 12

1. Údaje zaradené do colného informačného systému sa uchovávajú iba na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu, na ktorý doň boli vložené. Potrebu ich archivácie posúdi najmenej raz ročne členský štát poskytujúci údaje.

2. Členský štát poskytujúci údaje môže počas tohto preskúmavacieho obdobia rozhodnúť, že uchová údaje do nasledujúceho posúdenia, ak je ich archivácia potrebná na účely, na ktoré boli do systému zaradené. Bez toho, aby bol dotknutý článok 15, ak sa nedospeje k rozhodnutiu údaje uchovať, automaticky budú presunuté do tej časti colného informačného systému, ku ktorej je prístup obmedzený v súlade s odsekom 4.

3. Colný informačný systém automaticky informuje členský štát poskytujúci údaje o plánovanom presune údajov z colného informačného systému podľa odseku 2, pričom to oznámi mesiac vopred.

4. Údaje presunuté podľa odseku 2 sa naďalej archivujú v colnom informačnom systéme na obdobie jedného roka, ale bez toho, aby bol dotknutý článok 15, budú prístupné iba zástupcovi výboru uvedenému v článku 16 alebo dozorným orgánom uvedeným v článku 17 ods. 1 a článku 18 ods. 1. Počas tohto obdobia môžu nahliadnuť do údajov iba na účely kontroly ich presnosti a zákonnosti, po uplynutí ktorého musia byť odstránené.

HLAVA VI

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok 13

1. Každý členský štát, ktorý chce získať osobné údaje z colného informačného systému alebo zaradiť ich do neho, prijme najneskôr do nadobudnutia platnosti tohto dohovoru vnútroštátne právne predpisy postačujúce na dosiahnutie aspoň takej úrovne ochrany osobných údajov, ktorá vyplýva zo zásad Štrasburského dohovoru z roku 1981.

2. Členský štát prijíma údaje z colného informačného systému alebo ich zaraďuje do neho iba vtedy, ak opatrenia na ochranu týchto údajov uvedené v odseku 1 nadobudli účinnosť na území tohto členského štátu. Členský štát najprv určí štátny dozorný orgán alebo orgány v súlade s článkom 17.

3. S cieľom zaistiť riadne uplatňovanie ustanovení o ochrane údajov v tomto dohovore sa colný informačný systém považuje v každom členskom štáte za celoštátny súbor údajov podliehajúci vnútroštátnym ustanoveniam podľa odseku 1 a akýmkoľvek ďal ším prísnejším ustanoveniam nachádzajúcim sa v tomto dohovore.

Článok 14

1. Na základe článku 8 ods. 1 každý členský štát zabezpečí, aby podľa jeho zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení bolo protiprávne používať osobné údaje z colného informačného systému inak ako na dosiahnutie cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2.

2. Údaje možno kopírovať iba na technické účely za predpokladu, že toto kopírovanie je nevyhnutné na priame vyhľadávanie orgánmi uvedenými v článku 7. Podľa článku 8 ods. 1 osobné údaje zaradené inými členskými štátmi nemožno z colného informačného systému kopírovať do iných celoštátnych súborov údajov.

Článok 15

1. Pokiaľ ide o osobné údaje v colnom informačnom systéme, práv osôb, a najmä ich práva na prístup k údajom, tieto sa vykonávajú v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami členského štátu, v ktorom sú tieto práva uplatňované.

Ak je tak stanovené v zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach daného členského štátu, štátny dozorný orgán uvedený v článku 17 rozhodne, či sa informácie majú prenášať, ako aj postup ich prenosu.

Členský štát, ktorý nedodal príslušné údaje, môže tieto údaje prenášať iba vtedy, ak dal najprv členskému štátu poskytujúcemu údaje možnosť vyjadriť jeho stanovisko.

2. Členský štát, ktorému bola podaná žiadosť o prístup k osobným údajom, prístup zamietne, ak by prístup mohol vážne narušiť vykonávanie právneho záväzku uvedeného v správe podľa článku 5 ods. 1 alebo s cieľom ochrániť práva a slobody iných. Prístup sa zamietne v každom prípade v priebehu obdobia diskrétneho sledovania alebo pozorovania a podávania správ.

3. V každom členskom štáte si môže osoba podľa zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení príslušného členského štátu, dať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, opraviť alebo odstrániť, ak sú tieto údaje vecne nepresné, príp. ak boli zaradené do colného informačného systému alebo sú v ňom uložené v rozpore s cieľom stanoveným v článku 2 ods. 2 tohto dohovoru alebo s ustanoveniami článku 5 Štrasburského dohovoru z roku 1981.

4. Na území každého členského štátu môže akákoľvek osoba v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami daného členského štátu predložiť žalobu, príp. sťažnosť súdom alebo iným orgánom príslušným podľa zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení tohto členského štátu, ohľadne na ňu sa vzťahujúcich osobných údajov v colnom informačnom systéme, s cieľom:

i) opraviť alebo odstrániť vecne nepresné osobné údaje;

ii) opraviť alebo odstrániť osobné údaje zaradené do colného informačného systému alebo v ňom uložené v rozpore s týmto dohovorom;

iii) získať prístup k osobným údajom;

iv) získať náhradu škody na základe článku 21 ods. 2.

Príslušné členské štáty sa zaviažu navzájom uplatňovať konečné rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu v zmysle bodov i), ii) a iii).

5. Odkazy v tomto článku a v článku 11 ods. 5 na "konečné rozhodnutie" neznamenajú nijakú povinnosť zo strany ktoréhokoľvek členského štátu odvolať sa proti rozhodnutiu, ktoré vynesie súd alebo iný príslušný orgán.

HLAVA VII

INŠTITUCIONÁLNY RÁMEC

Článok 16

1. Zriadi sa výbor skladajúci sa z predstaviteľov colných orgánov členských štátov. Tento výbor rozhoduje jednomyseľne, keď ide o ustanovenia prvej zarážky odseku 2, a dvojtretinovou väčšinou, keď ide o ustanovenia druhej zarážky odseku 2. Svoj rokovací poriadok prijme jednomyseľne.

2. Výbor zodpovedá za:

- vykonávanie a riadne uplatňovanie ustanovení tohto dohovoru bez toho, aby boli dotknuté právomoci orgánov uvedených v článku 17 ods. 1 a článku 18 ods. 1;

- za riadne fungovanie Colného informačného systému z hľadiska technického a prevádzkového. Výbor podnikne všetky potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby sa opatrenia ustanovené v článkoch 12 a 19 vzhľadom na colný informačný systém náležite uplatňovali. Na účely uplatňovania tohto odseku môže mať výbor priamy prístup k údajom z colného informačného systému a k ich využitiu.

3. Výbor v súlade s hlavou VI Zmluvy o Európskej únii každoročne predkladá Rade správu o užitočnosti a účinnosti colného informačného systému, pričom v prípade potreby navrhne odporúčania.

4. Komisia sa zúčastňuje na rokovaniach výboru.

HLAVA VIII

DOZOR NAD OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok 17

1. Každý členský štát menuje štátny dozorný orgán alebo orgány zodpovedné za ochranu osobných údajov s cieľom uskutočňovať nezávislý dozor nad údajmi zaradenými do colného informačného systému.

Tieto dozorné orgány v súlade so svojimi príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi uskutočňujú nezávislý dozor a kontrolu s cieľom zabezpečiť, aby spracovaním a používaním údajov uchovávaných v colnom informačnom systéme neboli porušené práva dotknutých osôb. Na tento účel majú dozorné orgány prístup k colnému informačnému systému.

2. Každá osoba môže ktorýkoľvek štátny dozorný orgán požiadať, aby skontroloval údaje v colnom informačnom systéme, ktoré sa jej týkajú, a ako boli alebo sú tieto údaje sú použité. Toto právo sa spravuje zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami členského štátu, v ktorom je takáto žiadosť podaná. Ak tieto údaje zaradil iný členský štát, kontrola sa uskutoční v úzkej súčinnosti so štátnym dozorným orgánom tohto členského štátu.

Článok 18

1. Ustanovený spoločný dozorný orgán sa skladá z dvoch zástupcov z každého členského štátu pochádzajúcich z príslušného nezávislého štátneho dozorného orgánu alebo orgánov.

2. Spoločný dozorný orgán plní svoju úlohu v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru a Štrasburského dohovoru z roku 1981, s prihliadnutím na odporúčanie R (87) 15 Výboru ministrov Rady Európy zo 17. septembra 1987.

3. Spoločný dozorný orgán je príslušný dohliadať na činnosť colného informačného systému, skúmať všetky ťažkosti pri uplatňovaní alebo výklade, ktoré môžu vzniknúť počas jeho činnosti, skúmať problémy, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s výkonom nezávislého dozoru vnútroštátnymi dozornými orgánmi členských štátov, alebo pri uplatňovaní práv jednotlivcov na prístup do tohto systému, a podávať návrhy s cieľom nachádzať spoločné riešenia týchto problémov.

4. Na účely plnenia svojich úloh má spoločný dozorný orgán prístup k colnému informačnému systému.

5. Správy, ktoré vypracuje spoločný dozorný orgán, sa doručia orgánom, ktorým štátne dozorné orgány predkladajú svoje správy.

HLAVA IX

BEZPEČNOSŤ COLNÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

Článok 19

1. Všetky nevyhnutné správne opatrenia na zachovanie bezpečnosti musia prijať:

i) príslušné orgány členských štátov, vzhľadom na terminály colného informačného systému v príslušných štátoch;

ii) výbor uvedený v článku 16, vzhľadom na colný informačný systém a terminály umiestnené v tom istom objekte ako samotný systém a používané na technické účely a kontroly vyžadované podľa odseku 3.

2. Príslušné orgány a výbor uvedený v článku 16 príjmu opatrenia predovšetkým s cieľom:

i) zabrániť prístupu akejkoľvek neoprávnenej osoby k zariadeniam používaným na spracovanie údajov;

ii) zabrániť tomu, aby údaje a nosiče údajov boli čítané, kopírované, menené alebo odstránené neoprávnenou osobou;

iii) zabrániť nepovolenému zápisu údajov a každému nepovolenému prezeraniu, zmene alebo odstráneniu údajov;

iv) zabrániť tomu, aby k údajom v colnom informačnom systéme dostali prístup neoprávnené osoby prostredníctvom zariadenia na prenos údajov;

v) v súvislosti s používaním colného informačného systému zaručiť, aby oprávnené osoby mali právo na prístup iba k tým údajom, na ktoré majú oprávnenie;

vi) zaručiť, aby bolo možné kontrolovať a stanoviť, ktorým orgánom možno zaslať údaje prostredníctvom zariadenia na prenos údajov;

vii) zaručiť možnú kontrolu a ustanoviť možnosť neskoršej kontroly o tom, ktoré údaje, kedy a kým boli vložené do colného informačného systému a zaručiť monitorovanie vyhľadávania;

viii) zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, zmene alebo odstráneniu údajov počas prenosu údajov a prepravy nosičov údajov.

3. Výbor uvedený v článku 16 monitoruje vyhľadávania v colnom informačnom systéme s cieľom kontrolovať, či uskutočnené vyhľadávanie bolo povolené a či ho vykonali oprávnení užívatelia. Kontrola sa vykoná najmenej u 1 % všetkých uskutočnených vyhľadávaní. V systéme sa uvedú záznamy týchto vyhľadávaní a kontrol, pričom môžu byť použité uvedeným výborom a dozornými orgánmi uvedenými v článkoch 17 a 18 iba na uvedený účel a po šiestich mesiacoch sa odstránia.

Článok 20

Príslušná colná správa uvedená v článku 10 ods. 1 tohto dohovoru nesie zodpovednosť za bezpečnostné opatrenia ustanovené v článku 19, v súvislosti s terminálmi nachádzajúcimi sa na území dotknutého členského štátu, za posudzovanie uvedené v článku 12 ods. 1 a 2 a aj za riadne uplatňovanie tohto dohovoru do miery, ako je to nevyhnutné na základe zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení tohto členského štátu.

HLAVA X

ZODPOVEDNOSŤ A ZÁVÄZKY

Článok 21

1. Každý členský štát je zodpovedný za správnosť, platnosť a zákonnosť údajov, ktoré zaradil do colného informačného systému. Každý členský štát nesie zodpovednosť aj za dodržiavanie ustanovení článku 5 Štrasburskej dohody z roku 1981.

2. Každý členský štát je v súlade so svojimi vlastnými zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami zodpovedný za ujmu spôsobenú osobe použitím colného informačného systému v danom členskom štáte.

Uvedené sa vzťahuje aj na taký prípad, keď ujmu zapríčinil členský štát poskytujúci údaje, ktorý vložil nepresné údaje, alebo ktorý vložil údaje v rozpore s týmto dohovorom.

3. Ak členský štát, na ktorý je podaná žaloba ohľadne nepresných údajov, nie je členským štátom, ktorý údaje poskytol, členské štáty usilujú o dohodu ohľadne toho, aký podiel, ak vôbec nejaký je, sumy vyplatenej ako náhrada škody má byť uhradený členským štátom poskytujúcim údaje druhému členskému štátu. Akékoľvek takto schválené sumy sa uhradia na požiadanie.

Článok 22

1. Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s prevádzkou a používaním colného informačného systému členskými štátmi na ich územiach, znáša každý z nich.

2. Ďalšie výdavky, ktoré vzniknú pri uplatňovaní tohto dohovoru s výnimkou tých, ktoré nemožno viesť oddelene od činnosti colného informačného systému na účely uplatňovania colných a poľnohospodárskych predpisov spoločenstva, znášajú členské štáty. Podiel každého členského štátu je určený na základe pomeru jeho hrubého národného produktu k celkovej sume hrubých národných produktov členských štátov za rok predchádzajúci roku, v ktorom tieto náklady vznikli.

Na účel aplikovania tohto odseku pojem "hrubý národný produkt" znamená hrubý národný produkt určený v súlade so smernicou Rady 89/130/EHS, Euratom z 13. februára 1989 o zosúladení zostavovania hrubého národného produktu v trhových cenách [1] alebo akéhokoľvek právneho predpisu Spoločenstva, ktorý ju mení a dopĺňa alebo nahrádza.

HLAVA XI

VYKONÁVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 23

Informácie poskytované na základe tohto dohovoru sa vymieňajú priamo medzi orgánmi členských štátov.

Článok 24

1. Tento dohovor podlieha schváleniu členskými štátmi v súlade s ich vlastnými ústavnými požiadavkami.

2. Členské štáty oznámia generálnemu tajomníkovi Rady Európskej únie splnenie svojich ústavných požiadaviek na schválenie tohto dohovoru.

3. Tento dohovor nadobudne platnosť deväťdesiat dní po oznámení uvedenom v odseku 2, ktoré podá posledný členský štát, ktorý splnil uvedenú formálnu náležitosť.

Článok 25

1. Tento dohovor je otvorený na pristúpenie akémukoľvek štátu, ktorý sa stane členom Európskej únie.

2. Znenie tohto dohovoru v jazyku pristupujúceho štátu, vypracované Radou Európskej únie, je autentické.

3. Zmluvy o pristúpení sú uložené u depozitára.

4. Dohovor nadobudne platnosť pre pristupujúci štát deväťdesiat dní po uložení jeho listiny o pristúpení, najskôr však dňom nadobudnutia platnosti dohovoru, ak ešte nenadobudol platnosť pred uplynutím vyššie uvedeného obdobia deväťdesiatich dní.

Článok 26

1. Generálny tajomník Rady Európskej únie koná ako depozitár tohto dohovoru.

2. Depozitár uverejňuje v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev informácie o vývoji, pokiaľ ide o schvaľovanie a pristupovanie, o vyhláseniach a výhradách, ako aj všetky ďalšie oznámenia týkajúce sa tohto dohovoru.

Článok 27

1. Akýkoľvek spor medzi členskými štátmi o výklade alebo uplatňovaní tohto dohovoru musí v začiatočnom štádiu preskúmať Rada s cieľom dospieť k riešeniu v súlade s postupom stanoveným v hlave VI Zmluvy o Európskej únii.

Ak sa v priebehu šiestich mesiacov nenájde riešenie, účastník sporu môže záležitosť predložiť Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev.

2. Akýkoľvek spor medzi jedným, príp. viacerými členskými štátmi, a Komisiou Európskych spoločenstiev týkajúci sa uplatňovania tohto dohovoru, pri ktorom sa ukáže ako nemožné urovnať ho rokovaniami, možno predložiť Súdnemu dvoru.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα σύμβαση.In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.Til bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de julio de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finesa, francesa, griega, gaélica, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende juli nitten hundrede og femoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε, σε ένα μόνο αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Done at Brussels on the twenty-sixth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an séú lá is fiche de Iúil sa bhliain míle naoi gcéad nócha a cúig, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh.Fatto a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del segretariato generale dell'Unione europea.Gedaan te Brussel, de zesentwintigste juli negentienhonderd vijfennegentig, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Julho de mil novecentos c noventa e cinco, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon.Utfärdad i Bryssel den tjugosjätte juli nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, på danska, engelska, finska, franska, grekiska, irländska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga, och deponerad i arkiven vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.

Pour le gouvernement du royaume de BelgiqueVoor de Regering van het Koninkrijk BelgiëFür die Regierung des Königreichs Belgien

+++++ TIFF +++++

For regeringen for Kongeriget Danmark

+++++ TIFF +++++

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno del Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour le gouvernement de la République française

+++++ TIFF +++++

Thar ceann Rialtas na hÉireannFor the Government of Ireland

+++++ TIFF +++++

Per il governo della Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Regierung der Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Pelo Governo da República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Suomen hallituksen puolesta

+++++ TIFF +++++

På svenska regeringens vägnar

+++++ TIFF +++++

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

[1] U. v. ES L 49, 21.2.1989, s. 26.

--------------------------------------------------