41995A1127(01)Úradný vestník C 316 , 27/11/1995 S. 0002 - 0032


Dohovor

o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole) vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii

VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY tohto dohovoru, členské štáty Európskej únie,

ODVOLÁVAJÚC SA na akt Rady z 26. júla 1995,

S VEDOMÍM naliehavých problémov vyplývajúcich z terorizmu, nezákonného obchodovania s drogami a iných závažných foriem medzinárodného zločinu,

KEĎŽE je potrebný pokrok v oblasti solidarity a spolupráce medzi členskými štátmi Európskej únie, najmä prostredníctvom zlepšovania policajnej spolupráce medzi členskými štátmi,

KEĎŽE takýto pokrok by mal umožňovať ďalšie zlepšenie ochrany bezpečnosti a verejného poriadku,

KEĎŽE zriadenie Európskeho policajného úradu (Europolu) bolo dohodnuté v Zmluve o Európskej únii zo 7. februára 1992,

BERÚC DO ÚVAHY rozhodnutie Európskej rady z 29. októbra 1993, podľa ktorého sa Europol sa zriaďuje v Holandsku a sídlo má v Haagu,

MAJÚC NA PAMÄTI spoločný cieľ zlepšovania policajnej spolupráce v oblasti terorizmu, nezákonného obchodovania s drogami a iných závažných foriem medzinárodného zločinu prostredníctvom stálej, utajenej a intenzívnej výmeny informácií medzi Europolom a národnými ústredňami členských štátov,

POD PODMIENKOU, že formami spolupráce ustanovenými v tomto dohovore by nemali byť dotknuté ostatné formy dvojstrannej alebo mnohostrannej spolupráce,

PRESVEDČENÉ, že v oblasti policajnej spolupráce sa musí venovať mimoriadna pozornosť ochrane práv jednotlivcov, najmä ochrane ich osobných údajov,

KEĎŽE činnosťou Europolu podľa tohto dohovoru nie sú dotknuté právomoci Európskych spoločenstiev; keďže Europol a Spoločenstvá majú spoločný záujem vytvárať v rámci Európskej únie rôzne formy spolupráce, ktoré umožnia čo najúčinnejšie plnenie príslušných úloh,

SA DOHODLI TAKTO:

OBSAH

HLAVA I ZRIADENIE EUROPOLU A JEHO ÚLOHY

Článok 1 Zriadenie

Článok 2 Ciele

Článok 3 Úlohy

Článok 4 Národné ústredne

Článok 5 Styční úradníci

Článok 6 Počítačový systém informácií

HLAVA II INFORMAČNÝ SYSTÉM

Článok 7 Vytvorenie informačného systému

Článok 8 Obsah informačného systému

Článok 9 Právo na prístup do informačného systému

HLAVA III PRACOVNÉ SÚBORY NA ANALYTICKÉ ÚČELY

Článok 10 Zber, spracovávanie a používanie osobných údajov

Článok 11 Indexový systém

Článok 12 Postup pri otváraní súboru údajov

HLAVA IV SPOLOČNÉ USTANOVENIA O SPRACOVÁVANÍ INFORMÁCIÍ

Článok 13 Oznamovacia povinnosť

Článok 14 Pravidlá ochrany údajov

Článok 15 Zodpovednosť za ochranu údajov

Článok 16 Ustanovenia o príprave správ

Článok 17 Pravidlá používania údajov

Článok 18 Poskytovanie údajov tretím krajinám a tretím orgánom

Článok 19 Právo na prístup k údajom

Článok 20 Oprava a vymazávanie údajov

Článok 21 Lehoty pre uchovávanie a vymazávanie súborov údajov

Článok 22 Oprava a uchovávanie údajov v spisoch

Článok 23 Národný dozorný orgán

Článok 24 Spoločný dozorný orgán

Článok 25 Bezpečnosť údajov

HLAVA V PRÁVNE POSTAVENIE, ORGANIZÁCIA A FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 26 Právna spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony

Článok 27 Orgány Europolu

Článok 28 Správna rada

Článok 29 Riaditeľ

Článok 30 Zamestnanci

Článok 31 Dôverné informácie

Článok 32 Povinnosť obozretného konania a zachovávania dôverných informácií

Článok 33 Jazyky

Článok 34 Poskytovanie informácií Európskemu parlamentu

Článok 35 Rozpočet

Článok 36 Audit

Článok 37 Dohoda o sídle

HLAVA VI ZODPOVEDNOSŤ A PRÁVNA OCHRANA

Článok 38 Zodpovednosť za neoprávnené alebo nesprávne spracovávanie údajov

Článok 39 Ďalšia zodpovednosť

Článok 40 Riešenie sporov

Článok 41 Výhody a imunita

HLAVA VII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 42 Vzťahy s tretími štátmi a tretími orgánmi

Článok 43 Zmeny a doplnenia dohovoru

Článok 44 Výhrady

Článok 45 Nadobudnutie platnosti

Článok 46 Pristúpenie nových členských štátov

Článok 47 Depozitár

Príloha uvedená v článku 2 Vyhlásenie HLAVA I

ZRIADENIE EUROPOLU A JEHO ÚLOHY

Článok 1

Zriadenie

1. Členské štáty Európskej únie (ďalej len "členské štáty") týmto zriaďujú Európsky policajný úrad (ďalej len "Europol").

2. Europol udržiava spojenie so samostatnými národnými ústredňami zriadenými v každom členskom štáte alebo menovanými v súlade s článkom 4.

Článok 2

Ciele

1. Cieľom Europolu je v rámci spolupráce medzi členskými štátmi podľa článku K.1 ods. 9 Zmluvy o Európskej únii zlepšovať prostredníctvom opatrení uvedených v tomto dohovore účinnosť a spoluprácu príslušných orgánov členských štátov v oblasti prevencie a boja proti terorizmu, nezákonnému obchodovaniu s drogami a iných závažných foriem medzinárodného zločinu v prípadoch, ak existujú konkrétne náznaky, že ide o činnosť organizovanej zločineckej štruktúry a uvedené zločiny postihujú dva alebo viac členských štátov spôsobom, ktorý si vyžaduje spoločný postup členských štátov vzhľadom na rozsah, dôležitosť a dôsledky príslušných trestných činov.

2. S cieľom postupne dosiahnuť cieľ uvedený v článku 1 Europol začne konať, aby zabraňoval nezákonnému obchodovaniu s drogami, obchodovaniu s jadrovými a rádioaktívnymi látkami, ilegálnemu prevádzaniu imigrantov, obchodovaniu s ľuďmi a krádežiam motorových vozidiel a potláčal ich.

Najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru sa Europol zaoberá spáchanými trestnými činmi alebo trestnými činmi, ktoré by mohli byť spáchané v oblasti terorizmu ohrozujúceho život, spravodlivosť, osobnú slobodu alebo vlastníctvo. Rada v súlade s postupom ustanoveným v hlave VI zmluvy o Európskej únii môže jednomyseľne rozhodnúť a dať príkaz Europolu, aby sa zaoberal takýmito teroristickými aktivitami aj pred uplynutím tohto obdobia.

Rada v súlade s postupom ustanoveným v hlave VI Zmluvy o EÚ môže jednomyseľne rozhodnúť a dať príkaz Europolu, aby sa zaoberal aj inými formami zločinu ako sú uvedené v prílohe tohto dohovoru alebo ich špecifickými prejavmi. Pred rozhodnutím Rada poverí správnu radu, aby pripravila jej rozhodnutie, a najmä aby stanovila rozpočtové a personálne dôsledky pre Europol.

3. Príslušnosť Europolu pre určité formy kriminality alebo ich špecifické prejavy zahŕňajú:

1. nezákonné pranie špinavých peňazí súvisiace s uvedenými formami trestných činov alebo ich špecifickými prejavmi;

2. súvisiace trestné činy.

Za súvisiace trestné činy sa považuje takéto konanie, ktoré sa zohľadňuje v súlade s postupmi ustanovenými v článkoch 8 a 10:

- trestné činy spáchané s cieľom získavať prostriedky na páchanie trestných činov v oblasti právomoci Europolu,

- trestné činy spáchané s cieľom uľahčovať alebo uskutočňovať trestné činy v oblasti právomoci Europolu,

- trestné činy spáchané na zabezpečovanie beztrestnosti trestných činov, ktoré patria do pôsobnosti Europolu.

4. Na účely tohto dohovoru "príslušné orgány" sú všetky štátne orgány v členských štátoch, ktoré sú podľa vnútroštátnych právnych predpisov zodpovedné za prevenciu a boj proti trestnej činnosti.

5. Na účely článkov 1 a 2 "nezákonné obchodovanie s drogami" sú trestné činy uvedené v článku 3 ods. 1 Dohovoru Spojených národov z 20. decembra 1988 proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami a v ustanoveniach, ktoré menia a dopĺňajú alebo nahrádzajú uvedený dohovor.

Článok 3

Úlohy

1. V rámci cieľov podľa článku 2 ods. 1 plní Europol tieto hlavné úlohy:

1. uľahčuje výmenu informácií medzi členskými štátmi;

2. získava, zhromažďuje a analyzuje informácie a správy;

3. bezodkladne poskytuje príslušným orgánom členských štátov prostredníctvom národných ústrední uvedených v článku 4 informácie a zistené súvislosti medzi trestnými činmi;

4. pomáha pri vyšetrovaní v členským štátoch a poskytuje všetky dôležité informácie národným ústredniam;

5. udržiava počítačový systém zberu informácií obsahujúcich údaje v súlade s článkami 8, 10 a 11.

2. S cieľom zlepšovania spolupráce a zvyšovania výkonnosti príslušných orgánov členských štátov prostredníctvom národných ústrední s ohľadom na plnenie cieľov stanovených v článku 2 ods. 1 Europol plní aj ďalšie úlohy:

1. rozvíja odborné znalosti príslušných orgánov členských štátov v oblasti vyšetrovacích postupov a poskytuje poradenstvo o vyšetrovaní;

2. poskytuje strategické údaje s cieľom uľahčovať a podporovať účinné a racionálne využívanie zdrojov dostupných na vnútroštátnej úrovni na operatívne úlohy;

3. pripravuje súhrnné správy o situácii.

3. Okrem toho môže Europol v rámci svojich cieľov podľa článku 2 ods. 1, v rámci svojich personálnych a rozpočtových možností a v medziach určených správnou radou, pomáhať členským štátom prostredníctvom poradenstva a výskumu v týchto oblastiach:

1. školenia členov príslušných orgánov;

2. organizácia a technické vybavenie týchto orgánov;

3. metódy prevencie kriminality;

4. kriminalisticko-technické a kriminalisticko-vedecké policajné metódy a vyšetrovacie postupy.

Článok 4

Národné ústredne

1. Každý členský štát zriadi alebo vymenuje národnú ústredňu na plnenie úloh uvedených v tomto článku.

2. Národná ústredňa je jediným styčným orgánom medzi Europolom a príslušnými orgánmi jednotlivých krajín. Vzťahy medzi národnou ústredňou a príslušnými orgánmi sa riadia vnútroštátnym právom jednotlivých krajín a najmä príslušnými ústavnými požiadavkami.

3. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktoré umožnia národným ústredniam plniť si svoje úlohy a najmä im umožnia prístup k príslušným vnútroštátnym údajom.

4. Úlohy národných ústrední sú:

1. z vlastnej iniciatívy poskytovať Europolu informácie a správy potrebné na plnenie jeho úloh;

2. na požiadanie Europolu poskytovať informácie, správy a poradenstvo;

3. aktualizovať informácie a spravodajské údaje;

4. v súlade s vnútroštátnym právom vyhodnocovať informácie a spravodajstvo pre príslušné orgány a poskytovať im takéto materiály;

5. obracať sa na Europol so žiadosťami o poradenstvo, informácie, správy a analýzy;

6. poskytovať Europolu informácie určené na uloženie do počítačového systému;

7. zabezpečovať súlad s právom pri každej výmene informácií medzi nimi a Europolom.

5. Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov podľa článku K.2 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, národná ústredňa nie je povinná v jednotlivých prípadoch poskytovať informácie a správy ustanovené v odseku 4 bodoch 1, 2 a 6 a v článkoch 7 a 10, ak by to znamenalo:

1. poškodenie základných národných bezpečnostných záujmov alebo

2. ohrozenie úspechu práve prebiehajúceho vyšetrovania alebo ohrozenie bezpečnosti jednotlivcov;

3. informácie súvisiace s organizáciami alebo špecifickými spravodajskými činnosťami v oblasti štátnej bezpečnosti.

6. Komunikačné náklady národných ústrední znášajú členské štáty a s výnimkou nákladov za pripojenie sa neúčtujú Europolu.

7. Vedúci národných ústrední sa stretávajú podľa potreby s cieľom poskytovať Europolu pomoc prostredníctvom poradenstva.

Článok 5

Styční úradníci

1. Každá národná ústredňa vyšle do Europolu aspoň jedného styčného úradníka. Počet styčných úradníkov, ktorých môžu vyslať členské štáty do Europolu, stanoví správna rada jednomyseľným rozhodnutím. Toto rozhodnutie môže správna rada kedykoľvek zmeniť jednomyseľným rozhodnutím. Pokiaľ v tomto dohovore nie je ustanovené inak, na styčných úradníkov sa vzťahuje vnútroštátne právo vysielajúceho členského štátu.

2. Styční úradníci sú poverení svojimi národnými ústredňami zastupovaním ich záujmov v rámci Europolu v súlade s vnútroštátnym právom vysielajúceho členského štátu a podľa ustanovení platných pre prevádzku Europolu.

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 4 a 5, styční úradníci v rámci cieľov stanovených v článku 2 ods. 1 pomáhajú pri výmene informácií medzi národnými ústredňami, ktoré ich vyslali, a Europolom, najmä:

1. pri poskytovaní informácií Europolu zo strany vysielajúcej národnej ústredne;

2. pri odovzdávaní informácií z Europolu vysielajúcej národnej ústredni a

3. pri spolupráci s úradníkmi Europolu poskytovaním informácií a rád, pokiaľ ide o analýzu informácií týkajúcich sa vysielajúceho členského štátu.

4. Styční úradníci súčasne poskytujú pomoc pri výmene informácií zo svojich národných ústrední a pri koordinácii výsledných opatrení v súlade s vnútroštátnym právom a v rámci cieľov stanovených v článku 2 ods. 1.

5. V rozsahu potrebnom na dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 3 majú styční úradníci právo na vstup do rôznych súborov údajov v súlade s ustanoveniami špecifikovanými v príslušných článkoch.

6. Na činnosť styčných úradníkov sa primerane vzťahuje článok 25.

7. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tohto dohovoru, práva a povinnosti styčných úradníkov vo vzťahu k Europolu jednomyseľne stanovuje správna rada.

8. Styční úradníci požívajú výsady a imunity potrebné na plnenie svojich úloh v súlade s článkom 41 ods. 2.

9. Europol bezplatne poskytne členským štátom priestory v budove Europolu potrebné na činnosť ich styčných úradníkov. Všetky ostatné náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s činnosťou styčných úradníkov, znášajú vysielajúce členské štáty. Toto platí aj pre náklady na zariadenie pre styčných úradníkov, ak správna rada v konkrétnom prípade pri navrhovaní rozpočtu Europolu jednomyseľne nerozhodne inak.

Článok 6

Počítačový systém informácií

1. Europol udržiava počítačový systém na zber údajov, ktorý pozostáva z týchto komponentov:

1. informačný systém uvedený v článku 7 s obmedzeným a presne definovaným obsahom, ktorý umožňuje členským štátom a Europolu rýchly prístup k potrebným informáciám;

2. pracovné súbory uvedené v článku 10, ktoré sú zriadené pre rôzne časové obdobia na účely analýzy a obsahujú komplexné informácie, a

3. indexový systém obsahujúci určité údaje z analyzovaných súborov uvedených v bode 2, v súlade s opatreniami stanovenými v článku 11.

2. Počítačový systém na zber údajov vedený Europolom nesmie byť za žiadnych okolností pripojený k inému automatizovanému systému, s výnimkou automatizovaných systémov národných ústrední.

HLAVA II

INFORMAČNÝ SYSTÉM

Článok 7

Vytvorenie informačného systému

1. Aby mohol Europol plniť svoje úlohy, zriaďuje a udržiava počítačový informačný systém. Informačný systém, do ktorého členské štáty môžu prostredníctvom národných ústrední a styčných úradníkov priamo vkladať údaje v súlade so svojimi vnútroštátnymi postupmi, a do ktorého Europol môže priamo vkladať údaje poskytnuté tretími štátmi a tretími orgánmi, ako aj analyzované údaje. K tomuto systému majú priamy prístup národné ústredne, styční úradníci, riaditeľ, zástupcovia riaditeľa a riadne splnomocnení úradníci Europolu.

Priamy prístup národných ústrední do informačného systému je v prípade osôb uvedených v článku 8 ods. 1 bode 2 obmedzený iba na údaje o totožnosti uvedené v článku 8 ods. 2. Na konkrétne vyšetrovanie sú im prostredníctvom styčných úradníkov sprístupnené všetky údaje.

2. Europol:

1. má za úlohu zabezpečovať súlad s ustanoveniami týkajúcimi sa spolupráce na informačnom systéme a jeho vedení a

2. je zodpovedný za riadny chod informačného systému po technickej a prevádzkovej stránke. Europol prijme najmä všetky potrebné opatrenia za zabezpečenie vykonávania opatrení uvedených v článkoch 21 a 25, ktoré sa týkajú informačného systému.

3. Národná ústredňa každého členského štátu je zodpovedná za komunikáciu s informačným systémom. Je zodpovedná najmä za prijímanie bezpečnostných opatrení uvedených v článku 25 vzhľadom na zariadenia na spracovávanie údajov používané na území dotknutého členského štátu, za preverovanie v súlade s článkom 21 a za opatrenia, správne ustanovenia a postupy príslušného členského štátu na riadne vykonávanie tohto dohovoru.

Článok 8

Obsah informačného systému

1. Informačný systém sa môže používať na ukladanie, zmenu a používanie údajov potrebných na plnenie úloh Europolu, s výnimkou údajov týkajúcich sa súvisiacich trestných činov uvedených v článku 2 ods. 3 druhom pododseku. Údaje sa vzťahujú na:

1. osoby, ktoré sú v súlade s vnútroštátnym právom príslušného členského štátu podozrivé zo spáchania trestného činu alebo z účasti na trestnom čine, ktorý patrí do právomoci Europolu podľa článku 2, alebo osoby, ktoré boli odsúdené za takýto trestný čin;

2. osoby, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva z vážnych dôvodov podozrivé z úmyslu spáchať trestný čin, ktorý patrí do pôsobnosti Europolu podľa článku 2.

2. Osobné údaje uvedené v odseku 1 môžu obsahovať len tieto informácie:

1. priezvisko, rodné priezvisko, mená a akékoľvek prezývky a krycie mená;

2. dátum a miesto narodenia;

3. štátna príslušnosť;

4. pohlavie a

5. prípadne aj iné charakteristické znaky, ktoré by mohli pomôcť pri zisťovaní totožnosti, najmä objektívne a nemenné telesné znaky.

3. Okrem údajov uvedených v odseku 2 a údajov o Europole alebo národných ústredniach, informačný systém sa môže používať aj na uchovávanie, zmenu a používanie týchto informácií týkajúcich sa osôb uvedených v odseku 1:

1. trestné činy, podozrenie z trestných činov a kedy a kde boli spáchané;

2. prostriedky, ktoré boli alebo môžu byť používané na páchanie trestných činov;

3. oddelenia, ktoré sa zaoberajú prípadom a ich spisové značky;

4. podozrenie z členstva v zločineckej organizácii;

5. rozsudky vzťahujúce sa na trestné činy, ktoré patria do pôsobnosti Europolu podľa článku 2.

Tieto údaje sa môžu vkladať do informačného systému, aj ak ešte neobsahujú žiadne údaje o konkrétnych osobách. Ak Europol vkladá tieto údaje sám, uvedie okrem vlastnej spisovej značky aj to, či boli tieto údaje poskytnuté treťou stranou alebo boli výsledkom vlastnej analýzy.

4. Dodatočné informácie, ktoré má k dispozícií Europol alebo národné ústredne, týkajúce sa skupín osôb uvedených v odseku 1, môžu byť tiež poskytnuté národným ústredniam alebo Europolu, ak o to požiadajú. Národné ústredne to vykonajú v súlade s vnútroštátnym právom.

Ak sa dodatočné informácie týkajú jedného alebo viac súvisiacich trestných činov v zmysle článku 2 ods. 3 druhom pododseku, údaje uložené v informačnom systéme sú príslušne označené tak, aby umožňovali národným ústredniam a Europolu výmenu informácií o súvisiacich trestných činoch.

5. V prípade zastavenia súdneho konania vedeného voči príslušnej osobe alebo v prípade, ak je takáto osoba zbavená obvinenia, sa údaje, ktoré súvisia s takýmto rozhodnutím, z informačného systému vymažú.

Článok 9

Právo na prístup do informačného systému

1. Právo vkladať údaje priamo do informačného systému a vyhľadávať ich majú len národné ústredne, styční úradníci, riaditeľ, zástupcovia riaditeľa alebo riadne splnomocnení úradníci Europolu. Údaje sa môžu vyhľadávať, ak je to v konkrétnom prípade potrebné na plnenie úloh Europolu, vyhľadávanie sa uskutoční v súlade so zákonmi, inými predpismi, správnymi opatreniami a postupmi vyhľadávajúcej ústredne, pokiaľ v tomto dohovore nie je ustanovené inak.

2. Údaje môže meniť, opravovať alebo vymazávať len ústredňa, ktorá tieto údaje do informačného systému vložila. Ak sa iná ústredňa domnieva, že údaje uvedené v článku 8 ods. 2 sú nesprávne alebo si želá ich doplniť, bezodkladne informuje ústredňu, ktorá tieto údaje vložila; táto ústredňa bezodkladne preverí takéto oznámenie a ak je to potrebné, okamžite tieto údaje zmení, opraví alebo vymaže. Ak sa údaje podľa článku 8 ods. 3 týkajú osoby, každá ústredňa môže vkladať dodatočné údaje podľa 8 ods. 3. Ak dôjde k zrejmému rozporu medzi vloženými údajmi, príslušné ústredne sa po vzájomnej porade dohodnú. Ak má ústredňa v úmysle vymazať všetky údaje podľa článku. 8 ods. 2 týkajúce sa osoby a iné ústredne vložili v súvislosti s touto osobou do systému údaje podľa článku 8 ods. 3, prechádza právna zodpovednosť za ochranu údajov podľa článku 15 ods. 1, ako aj právo meniť, dopĺňať, opravovať a vymazávať tieto údaje podľa článku 8 ods. 2 na ústredňu, ktorá ako ďalšia vložila údaje o tejto osobe podľa článku 8 ods. 3. Ústredňa, ktorá má v úmysle vymazať svoje údaje, o tom informuje ústredňu, na ktorú prechádza právna zodpovednosť za ochranu údajov.

3. Zodpovednosť za možnosť vyhľadávania, vkladania alebo zmeny v rámci informačného systému nesie ústredňa, ktorá vyhľadáva, vkladá alebo mení údaje; musí byť možné zistiť totožnosť tejto ústredne. Prenos informácií medzi národnými ústredňami a príslušnými orgánmi v členských štátoch sa spravuje vnútroštátnym právom.

HLAVA III

PRACOVNÉ SÚBORY NA ANALYTICKÉ ÚČELY

Článok 10

Zber, spracovávanie a používanie osobných údajov

1. Ak je to potrebné na plnenie cieľov stanovených v článku 2 ods. 1, Europol môže okrem údajov neosobného charakteru ukladať, meniť a používať v iných dátových súboroch údaje o trestných činoch, ktoré patria do pôsobnosti Europolu podľa článku 2 ods. 2, vrátane údajov o súvisiacich trestných činoch uvedených v článku 2 ods. 3 druhom pododseku, ktoré sú určené na špecifickú analýzu a týkajú sa:

1. osôb uvedených v článku 8 ods. 1;

2. osôb, ktoré pripadajú do úvahy, aby boli predvolané ako svedkovia pri vyšetrovaní v súvislosti s trestnými činmi alebo v nasledujúcom trestnom konaní;

3. osôb, ktoré boli obeťami jedného alebo viacerých trestných činov, alebo osôb, alebo u ktorých sa z určitých dôvodov predpokladá, že mohli byť obeťami takýchto trestných činov;

4. kontaktných osôb a spoločníkov a

5. osôb, ktoré môžu poskytnúť informácie o príslušnom trestnom čine.

Zber, ukladanie a spracovávanie údajov uvedených v prvej vete článku 6 Dohovoru Rady Európy z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov nie je povolené, pokiaľ nie je nevyhnutne potrebné na účely príslušných súborov a pokiaľ takéto údaje nedopĺňajú iné osobné daje, ktoré sa už v súbore nachádzajú. Je zakázané zvoliť určitú skupinu osôb výhradne na základe údajov uvedených v prvej vete článku 6 dohovoru Rady Európy z 28. januára 1981 pri porušení vyššie uvedených účelových ustanovení.

Rada jednomyseľne a v súlade s postupom stanoveným v hlave VI Zmluvy o Európskej únii prijíma vykonávacie predpisy pre súbory údajov, ktoré pripravila správna rada a ktoré obsahujú dodatočné podrobnosti najmä o kategóriách osobných údajov uvedených v tomto článku, a ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti príslušných údajov a vnútornej kontroly ich používania.

2. Takéto súbory sa vytvoria na účely analýzy vymedzenej ako zber, spracovanie alebo používanie údajov s cieľom pomoci vyšetrovaniu trestných činov. Každý projekt analýzy vyžaduje vytvorenie analytickej skupiny, v ktorej podľa úloh stanovených v článku 3 ods. 1 a 2 a článku 5 ods. 3 úzko spolupracujú títo účastníci:

1. analytici a iní úradníci Europolu určení riaditeľstvom Europolu; iba analytici majú právo vkladať údaje do príslušného súboru a vyhľadávať ich v ňom;

2. styční úradníci a/alebo odborníci z členských štátov poskytujúci informácie alebo ktorých sa analýza týka v zmysle odseku 6.

3. Na žiadosť Europolu alebo z vlastnej iniciatívy poskytujú národné ústredne podľa článku 4 ods. 5 Europolu všetky informácie, ktoré si môže vyžadovať plnenie ich úloh podľa článku 3 ods. 1 bodu 2. Členské štáty oznamujú takéto údaje, len ak sa môžu spracovávať aj podľa vnútroštátneho práva na účely prevencie a analýzy trestných činov alebo boja proti nim.

V závislosti od stupňa utajenia sa môžu údaje z národných ústrední odovzdávať priamo alebo inými primeranými prostriedkami analytickým skupinám, a to buď prostredníctvom styčných úradníkov alebo inou cestou.

4. Ak sa zdá, že okrem údajov uvedených v odseku 3 je oprávnená potreba ďalších informácií na plnenie úloh Europolu podľa článku 3 ods. 1 bodu 2, Europol môže žiadať:

1. Európske spoločenstvá a verejnoprávne orgány zriadené na základe zmlúv o založení týchto spoločenstiev;

2. iné verejnoprávne orgány zriadené v rámci Európskej únie;

3. orgány, ktoré vznikli na základe dohody medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi Európskej únie;

4. tretie krajiny;

5. medzinárodné organizácie a ich podriadené verejnoprávne orgány;

6. iné verejnoprávne orgány, ktoré sú založené na dohode medzi dvoma alebo viacerými štátmi, a

7. medzinárodné organizácie kriminálnej polície,

o poskytnutie príslušných informácií všetkými primeranými prostriedkami. Takisto môže za rovnakých podmienok a rovnakými prostriedkami prijímať informácie poskytnuté rôznymi orgánmi z ich vlastnej iniciatívy. Rada v súlade s postupom stanoveným v hlave VI Zmluvy o Európskej únii a po porade so správnou radou jednomyseľne stanoví pravidlá, ktoré má Europol v tomto ohľade dodržiavať.

5. V miere, v akej je Europol oprávnený podľa iných dohovorov na počítačový prístup k údajom v iných informačných systémoch, môže Europol vyhľadávať osobné údaje takýmito prostriedkami, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh podľa článku 3 ods. 1 bodu 2.

6. Ak má analýza všeobecný a strategický charakter, sú všetky členské štáty prostredníctvom styčných úradníkov a/alebo odborníkov v plnom rozsahu oboznámené s výsledkami práce, najmä odovzdávaním správ vypracovaných Europolom.

Ak sa analýza zaoberá špecifickými prípadmi, ktoré sa netýkajú všetkých členských štátov a slúži na bezprostredne operatívne účely, podieľajú sa na nej týchto predstavitelia týchto členských štátov:

1. členských štátov, z ktorých pochádzajú informácie, na základe ktorých sa rozhodlo o otvorení súboru s analýzou alebo ktorých sa informácie bezprostredne týkajú a členských štátov, ktoré boli analytickou skupinou neskôr vyzvané na účasť, pretože sa ich medzičasom prípad tiež začal týkať;

2. členských štátov, ktoré z indexového systému zistili, že je potrebné, aby sa oboznámili s informáciami, a ktoré podľa podmienok stanovených v odseku 7 túto potrebu uplatnili.

7. Potrebu informácií uplatňujú oprávnení styční úradníci. Každý členský štát vymenúva a splnomocňuje obmedzené množstvo takýchto styčných úradníkov. Ich zoznam predkladá správnej rade.

Styčný úradník odôvodní potrebu informácií podľa ustanovení uvedených v odseku 6 písomným zdôvodnením a prehlásením, ktoré schváli orgán, ktorému podlieha vo svojom členskom štáte, a predloží ho všetkým účastníkom analýzy. Potom sa plnoprávne podieľa na prebiehajúcej analýze.

Ak analytická skupina vysloví námietku, plnoprávna účasť sa odloží, kým sa nevykoná zmierovacie konanie, ktoré môže pozostávať z troch etáp:

1. účastníci analýzy sa usilujú dosiahnuť dohodu so styčným úradníkom, ktorý uplatnil potrebu informácií, na tieto účely majú najviac osem dní;

2. ak nedôjde k dohode, do troch dní sa zídu vedúci príslušných národných ústrední a vedenie Europolu;

3. ak rozpor pretrváva, do ôsmich dní sa zídu zástupcovia zúčastnených strán v správnej rade. Ak sa členský štát nezriekne uplatnenia potreby informácií, o jeho plnoprávnej účasti rozhoduje konsenzus.

8. Členský štát, ktorý poskytuje údaje Europolu, rozhoduje sám o stupni a zmene ich utajenia. O rozširovaní alebo operatívnom používaní analyzovaných údajov sa rozhodne na základe konzultácií účastníkov analýzy. Členský štát, ktorý sa pripojí k prebiehajúcej analýze, nesmie najmä bez predchádzajúceho súhlasu príslušných členských štátov rozširovať ani používať údaje.

Článok 11

Indexový systém

1. Europol vytvorí indexový systém pre údaje uložené v súboroch uvedených v článku 10 ods. 1.

2. Riaditeľ, zástupcovia riaditeľa, riadne splnomocnení úradníci Europolu a styční úradníci majú právo nahliadať do tohto indexového systému. Indexový systém musí byť usporiadaný tak, aby styčnému úradníkovi, ktorí doň nahliada, bolo z údajov jasné, že súbory uvedené v článku 6 ods. 1 bode 2 a článku 10 ods. 1 obsahujú údaje o jeho vysielajúcom členskom štáte.

Prístup styčných úradníkov je definovaný tak, že je možné stanoviť, či sa daná informácia nachádza alebo nenachádza v danom súbore, ale nie je možné stanoviť logické väzby a závery ohľadom obsahu súborov.

3. Správna rada jednomyseľne stanovuje podrobný postup tvorby indexového systému.

Článok 12

Postup pri otváraní súboru údajov

1. Pre každý počítačový súbor údajov, ktorý obsahuje osobné údaje, s ktorými pracuje Europol na účely plnenia úloh uvedených v článku 10, musí Europol uvádzať v príkaze, ktorým sa súbor otvára a ktorý schvaľuje správna rada:

1. názov súboru;

2. účel súboru;

3. skupiny osôb, o ktorých sú uložené údaje;

4. charakter údajov, ktoré sa majú ukladať, a údaje uvedené v prvej vete článku 6 dohovoru Rady Európy z 28. januára 1981, ktoré sú bezpodmienečne potrebné;

5. prísun a vkladanie údajov, ktoré sa majú ukladať;

6. dodanie alebo vloženie dát pre údaje, ktoré majú byť uložené;

7. podmienky, za ktorých sa osobné údaje uložené v súbore môžu poskytovať, akým príjemcom a podľa akého postupu;

8. lehoty na skúmanie a dĺžku uloženia;

9. spôsob stanovenia protokolu.

Riaditeľ Europolu ihneď informuje spoločný dozorný orgán uvedený v článku 24 o príkaze na otvorenie takéhoto súboru údajov a obdrží podklady, aby mohol správnej rade odovzdať prípadné pripomienky, ktoré považuje za potrebné.

2. Ak v naliehavých prípadoch nie je možné čakať na súhlas správnej rady, ktorý sa vyžaduje podľa odseku 1, riaditeľ môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť príslušných členských štátov odôvodneným rozhodnutím nariadiť otvorenie súboru údajov. Súčasne informuje členov správnej rady o svojom rozhodnutí. Potom sa bezodkladne vykoná postup podľa odseku 1, ktorý sa čo najskôr ukončí.

HLAVA IV

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O SPRACOVÁVANÍ INFORMÁCIÍ

Článok 13

Oznamovacia povinnosť

Europol bezodkladne oznamuje národným ústredniam a na ich žiadosť styčným úradníkom každú informáciu týkajúcu sa ich členského štátu a o súvislostiach medzi trestnými činmi, ktoré patria do pôsobnosti Europolu podľa článku 2. Takisto je možné poskytovať informácie a správy týkajúce sa iných závažných trestných činov, o ktorých sa Europol dozvie pri plnení svojich povinností.

Článok 14

Pravidlá ochrany údajov

1. Najneskôr do dňa nadobudnutia platnosti tohto dohovoru každý členský štát podľa vnútroštátnych právnych predpisov prijme opatrenia potrebné na spracovávanie osobných údajov v súboroch údajov v rámci tohto dohovoru s cieľom zabezpečovať pravidlá ochrany údajov, ktoré prinajmenšom zodpovedajú pravidlám vyplývajúcim z uplatňovania zásad dohovoru Rady Európy z 28. januára 1981, a pritom zohľadňuje odporúčanie č. R (87) 15 Výboru ministrov Rady Európy zo 17. septembra 1987 o používaní osobných údajov v policajnom sektore.

2. Osobné údaje podľa tohto dohovoru sa nesmú poskytovať, kým pravidlá ochrany údajov podľa odseku 1 nenadobudnú účinnosť na území každého členského štátu, ktorého sa toto poskytovanie informácií týka.

3. Pri zbere, spracovávaní a používaní osobných údajov Europol zohľadňuje zásady dohovoru Rady Európy z 28. januára 1981 a odporúčanie č. R (87) 15 Výboru ministrov Rady Európy zo 17. septembra 1987.

Europol takisto dodržiava tieto zásady pri neautomatizovaných údajoch vo forme súborov údajov, ako sú napr. štruktúrované súbory osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa špecifických kritérií.

Článok 15

Zodpovednosť za ochranu údajov

1. S výhradou ostatných ustanovení tohto dohovoru nesie zodpovednosť za údaje uložené v Europole, najmä pokiaľ ide o zákonnosť zhromažďovania údajov, ich odovzdávanie Europolu a ich vkladanie, ako aj ich presnosť, aktuálnosť a overovanie lehôt na ich uchovávanie:

1. členský štát, ktoré údaje vložili alebo ich poskytli iným spôsobom;

2. Europol, pokiaľ ide o údaje, ktoré Europolu poskytnú tretie strany, alebo údajov, ktoré sú výsledkom analýzy vykonanej Europolom.

2. Ak nie je v tomto dohovore ustanovené inak, je Europol okrem toho zodpovedný za všetky údaje, ktoré získava a spracováva, či už ide o údaje v informačnom systéme uvedenom v článku 8, v súboroch údajov otvorených na účely analýzy uvedenej v článku 10, v indexovom systéme uvedenom v článku 11, alebo v súboroch údajov uvedených v článku 14 ods. 3.

3. Europol uchováva údaje takým spôsobom, aby bolo možné stanoviť, ktorý členský štát alebo tretia strana poskytli tieto údaje, alebo či sú tieto údaje výsledkom analýzy vykonanej Europolom.

Článok 16

Ustanovenia o príprave správ

Europol vypracováva správy v priemere minimálne pre každé desiate vyhľadanie osobných údajov a pre každé vyhľadávanie v rámci informačného systému uvedeného v článku 7 s cieľom skontrolovať, či sú podľa zákona prípustné. Údaje uvedené v správe môže na tento účel používať len Europol a dozorné orgány uvedené v článkoch 23 a 24. Tieto údaje sa po šiestich mesiacoch vymažú, ak si ich nevyžiada prebiehajúca kontrola. Podrobnosti určuje správna rada po konzultácií so spoločným dozorným orgánom.

Článok 17

Pravidlá používania údajov

1. Osobné údaje vyhľadané v informačnom systéme, indexovom systéme alebo v súboroch údajov otvorených na účely analýzy a údaje poskytnuté iným primeraným spôsobom môžu odovzdať alebo používať len príslušné orgány členských štátov s cieľom prevencie a boja proti kriminalite, ktoré patria do pôsobnosti Europolu, ako aj boja proti iným závažným formám trestnej činnosti.

Údaje uvedené v prvom odseku sa používajú v súlade s právom členského štátu zodpovedného za orgány, ktoré tieto údaje použili.

Europol môže používať údaje uvedené v odseku 1 len na plnenie svojich úloh uvedených v článku 3.

2. Ak v prípade určitých údajov poskytujúci členský štát, poskytujúci tretí štát alebo poskytujúce tretie orgány uvedené v článku 10 ods. 4 stanovujú osobitné obmedzenia, ktorým používanie takých údajov podlieha v tom členskom štáte alebo v súvislosti s tretími stranami, takéto obmedzenia dodržiava aj užívateľ údajov s výnimkou zvláštnych prípadov, keď vnútroštátne právo ustanovuje, že obmedzenia týkajúce sa použitia údajov neplatia pre súdne orgány, zákonodarné orgány alebo akékoľvek iné nezávislé orgány zriadené podľa zákona a poverené vykonávaním dozoru nad príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v zmysle článku 2 ods. 4. V takýchto prípadoch môžu byť údaje použité iba po predchádzajúcej konzultácii s poskytujúcim členským štátom, ktorého záujmy a názory je potrebné zohľadniť v maximálnej možnej miere.

3. Používanie údajov na iné účely alebo inými orgánmi ako sú uvedené v článku 2 tohto dohovoru je možné len po predchádzajúcej konzultácii s členským štátom, ktorý tieto údaje odovzdal, a pokiaľ to vnútroštátne právo tohto členského štátu pripúšťa.

Článok 18

Poskytovanie údajov tretím krajinám a tretím orgánom

1. Europol môže podľa podmienok stanovených v odseku 4 poskytovať osobné údaje tretím krajinám a tretím orgánom v zmysle článku 10 ods. 4, ak:

1. je to potrebné v individuálnych prípadoch na účely prevencie alebo boja proti trestným činom, ktoré patria do právomoci Europolu podľa článku 2;

2. je v tomto štáte alebo takom orgáne zabezpečená primeraná úroveň ochrany údajov a

3. je to prípustné podľa všeobecných pravidiel v zmysle odseku 2.

2. V súlade s postupom uvedeným v hlave VI Zmluvy o Európskej únii a s ohľadom na okolnosti uvedené v odseku 3 Rada jednomyseľne stanovuje všeobecné pravidlá poskytovania osobných údajov zo strany Europolu tretím krajinám a tretím orgánom v zmysle článku 10 ods. 4. Správna rada pripravuje rozhodnutie Rady a konzultuje spoločný dozorný orgán uvedený v článku 24.

3. Primeranosť úrovne ochrany údajov, ktorú poskytujú tretie krajiny a tretie orgány v zmysle článku 10 ods. 4, sa posudzuje zohľadnením všetkých okolností, ktoré hrajú úlohu pri poskytovaní osobných údajov; zohľadňuje sa najmä:

1. povahu údajov;

2. účel údajov;

3. trvanie zamýšľaného spracovávania a

4. všeobecné alebo špecifické ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na tretie krajiny a tretie orgány v zmysle článku 10 ods. 4.

4. Ak uvedené údaje poskytol Europolu členský štát, Europol ich môže poskytovať tretím krajinám a tretím orgánom len so súhlasom členského štátu. Členský štát môže na tento účel udeliť predbežný všeobecný alebo iný súhlas. Takýto súhlas sa môže kedykoľvek odvolať.

Ak údaje neposkytol členský štát, Europol sa sám presvedčí, že ich poskytnutie:

1. nebráni riadnemu výkonu úloh patriacich do pôsobnosti členského štátu;

2. neohrozuje bezpečnosť a verejný poriadok členského štátu, ani inak nepoškodzuje všeobecný prospech.

5. Europol je zodpovedný za zákonnosť oprávnenosti poskytovania informácií. Europol vedie záznamy o poskytovaní údajov a jeho dôvodoch. Poskytovanie údajov je oprávnené len v prípade, že príjemca sa zaviaže, že údaje budú použité len na účel, na ktorý boli poskytnuté. Toto sa nevzťahuje na poskytovanie osobných údajov potrebných na žiadosť Europolu.

6. V prípade, že poskytovanie údajov ustanovené v odseku 1 sa týka dôverných údajov, je prípustné, len ak existuje dohoda o utajovaní skutočností medzi Europolom a príjemcom údajov.

Článok 19

Právo na prístup k údajom

1. Každá osoba, ktorá si želá uplatniť svoje právo na prístup k údajom, ktoré sa na ňu vzťahujú, a ktoré sú uložené v rámci Europolu, alebo si želá tieto údaje skontrolovať, môže na tento účel v zvolenom členskom štáte bezplatne podať príslušnému vnútroštátnemu orgánu žiadosť, tento orgán ju bezodkladne postúpi Europolu a informuje žiadateľa, že dostane odpoveď priamo od Europolu.

2. Europol je povinný úplne vybaviť žiadosť do troch mesiacov odo dňa doručenia príslušnému vnútroštátnemu orgánu.

3. Právo osoby na prístup k údajom, ktoré sa na ňu vzťahujú, alebo na kontrolu týchto údajov, sa uplatňuje v súlade s právom členského štátu, v ktorom sa toto právo uplatňuje, pričom je nutné zohľadniť tieto ustanovenia:

Ak právo dotknutého členského štátu obsahuje ustanovenia o poskytovaní údajov, poskytnutie údajov sa zamieta, ak je to nevyhnutné z týchto dôvodov:

1. riadne plnenie povinností Europolu;

2. ochrana bezpečnosti a verejného poriadku v členských štátoch alebo prevencia kriminality;

3. ochrana práv a slobôd tretích strán,

a preto musí záujem osôb o poskytovanie informácií ustúpiť.

4. Právo na poskytovanie informácií v súlade s odsekom 3 sa uplatňuje podľa týchto postupov:

1. pokiaľ ide o údaje, ktoré boli vložené do informačného systému podľa článku 8, rozhodnutie o poskytnutí týchto údajov sa môže prijať, len pokiaľ členský štát, ktorý vložil údaje a členské štáty, ktorých sa poskytovanie týchto údajov priamo týka, mali najprv možnosť vyjadriť svoje stanovisko, ktoré sa môže rozšíriť na odmietnutie poskytnutia údajov. Údaje, ktoré sa môžu poskytovať, ako aj spôsoby poskytovania určí členský štát, ktorý vkladal tieto údaje;

2. pokiaľ ide o údaje, ktoré vložil do informačného systému Europol, majú členské štáty, ktorých sa poskytovanie týchto údajov priamo týka, možnosť vyjadriť svoje stanovisko, ktoré sa môže rozšíriť na odmietnutie poskytnutia údajov;

3. pokiaľ ide o údaje, ktoré boli vložené do pracovných súborov na účely analýzy podľa článku 10, poskytovanie takýchto údajov bude možné na základe súhlasu Europolu a členských štátov, ktoré sa zúčastňujú analýzy v zmysle článku 10 ods. 2 a súhlasu členského(-ých) štátu(-ov), ktorého(-ých) sa poskytnutie týchto údajov priamo týka.

Ak má jeden alebo viac členských štátov alebo Europol proti poskytovaniu údajov námietky, Europol oznámi žiadateľovi, že vykonal kontrolu, bez toho, aby uviedol informácie, z ktorých by žiadateľ mohol zistiť, či údaj je alebo nie je známy.

5. Právo na overenie informácie sa uplatňuje podľa týchto postupov:

Ak vnútroštátne právo neobsahuje ustanovenia o poskytovaní údajov alebo v prípade jednoduchej žiadosti o kontrolu, Europol v úzkej spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vykoná kontrolu a oznámi žiadateľovi, že ju vykonal, bez toho, aby uviedol informácie, z ktorých by žiadateľ mohol zistiť, či údaj je alebo nie je známy.

6. Vo svojej odpovedi na žiadosť o kontrolu alebo prístup k údajom Europol informuje žiadateľa o tom, že sa v prípade, ak nie je spokojný s rozhodnutím, môže odvolať na spoločný dozorný orgán. Žiadateľ sa môže ďalej obrátiť na spoločný dozorný orgán aj v prípade, že nedostal žiadnu odpoveď na svoju žiadosť v rámci časovej lehoty stanovenej v príslušnom článku.

7. Ak žiadateľ podá odvolanie na spoločný dozorný orgán podľa článku 24, tento orgán jeho odvolanie preskúma.

Ak sa odvolanie vzťahuje na poskytovanie údajov, ktoré do informačného systému vložil členský štát, spoločný dozorný orgán prijme rozhodnutie v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu, v ktorom bola žiadosť podaná. Spoločný dozorný orgán sa najprv poradí s národným dozorným orgánom alebo s príslušným súdom členského štátu, ktorý poskytol tieto údaje. Národný dozorný orgán alebo príslušný súd vykonajú potrebné kontroly, najmä s cieľom zistiť, či rozhodnutie o odmietnutí bolo prijaté v súlade s odsekom 3 a odsekom 4 bodom 1 tohto článku. V tomto prípade prijme spoločný dozorný orgán v úzkej spolupráci s národným dozorným orgánom alebo s príslušným súdom rozhodnutie, ktoré môže byť rozšírené na odmietnutie poskytnutia akýchkoľvek informácií.

Ak sa odvolanie vzťahuje na poskytnutie údajov, ktoré do informačného systému vložil Europol, alebo údajov uložených v pracovných súboroch na účely analýzy, spoločný dozorný orgán v prípade pretrvávajúcich námietok zo strany Europolu alebo členského štátu môže rozhodnúť dvojtretinovou väčšinou hlasov svojich členov po vypočutí Europolu alebo príslušného členského štátu. Ak sa nedosiahne dvojtretinová väčšina, spoločný dozorný orgán oznámi žiadateľovi, že vykonal kontrolu, bez toho, aby uviedol informácie, z ktorých by žiadateľ mohol zistiť, či údaj je alebo nie je známy.

Ak sa odvolanie týka kontroly údajov, ktoré do informačného systému vložil členský štát, spoločný dozorný orgán zabezpečí správne vykonanie potrebnej kontroly v úzkej spolupráci s národným dozorným orgánom členského štátu, ktorý vložil údaje. Spoločný dozorný orgán oznámi žiadateľovi, že vykonal kontrolu, bez toho, aby uviedol informácie, z ktorých by žiadateľ mohol zistiť, či údaj je alebo nie je známy.

Ak sa odvolanie týka kontroly údajov, ktoré do informačného systému vložil Europol, alebo údajov uložených v pracovných súboroch na účely analýzy, spoločný dozorný orgán zabezpečí, že Europol vykoná potrebnú kontrolu. Spoločný dozorný orgán oznámi žiadateľovi, že vykonal kontrolu, bez toho, aby uviedol informácie, z ktorých by žiadateľ mohol zistiť, či údaj je alebo nie je známy.

8. Uvedené ustanovenia sa primerane uplatňujú na neautomatizované údaje, ktoré má Europol vo forme súborov údajov, t. j. štruktúrovaných súborov osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa špecifických kritérií.

Článok 20

Oprava a vymazávanie údajov

1. Ak sa preukáže, že údaje uložené v Europole, ktoré mu poskytli tretie krajiny alebo tretie orgány, alebo ktoré sú výsledkom jeho vlastných analýz, sú nesprávne, alebo ich vloženie alebo uchovávanie je v rozpore s týmto dohovorom, Europol takéto údaje opraví alebo vymaže.

2. Ak údaje, ktoré sú nesprávne alebo sú v rozpore s týmto dohovorom, získa Europol priamo od členských štátov, sú tieto štáty sú povinné opraviť alebo vymazať ich v spolupráci s Europolom. Ak boli nesprávne údaje odovzdané iným primeraným spôsobom alebo ak chyby v údajoch dodaných členskými štátmi spôsobil chybný prenos, alebo boli pri odovzdaní porušené ustanovenia tohto dohovoru, alebo Europol vložil, prevzal alebo uchovával tieto údaje nesprávnym spôsobom, alebo ich vložil, prevzal alebo uchovával v rozpore s týmto dohovorom, je Europol je povinný ich opraviť alebo vymazať v spolupráci s príslušnými členskými štátmi.

3. V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 sú členské štáty, ktoré sú príjemcami údajov, ihneď informované. Tieto členské štáty takisto opravia alebo vymažú tieto údaje.

4. Každá osoba má právo požiadať Europol, aby opravil alebo vymazal nesprávne údaje týkajúce sa jeho osoby.

Europol informuje žiadateľa o tom, že údaje týkajúce sa jeho osoby boli opravené alebo vymazané. Ak žiadateľ nie je spokojný s odpoveďou Europolu, alebo ak do troch mesiacov nedostal žiadnu odpoveď, môže sa obrátiť na spoločný dozorný orgán.

Článok 21

Lehoty pre uchovávanie a vymazávanie súborov údajov

1. Údaje v súboroch údajov uchováva Europol iba tak dlho, ako je potrebné na plnenie jeho úloh. Najneskôr tri roky od vloženia údaju je potrebné preveriť nevyhnutnosť ich uchovávania. Preverovanie údajov uchovávaných v informačnom systéme a ich vymazanie vykoná ústredňa, ktorá údaje vkladala. Preverovanie údajov uchovávaných v iných súboroch Europolu a ich vymazanie vykoná Europol. Europol automaticky informuje členské štáty v predstihu troch mesiacov o uplynutí časovej lehoty na preverovanie uloženia údajov.

2. Počas preverovania môžu jednotky uvedené v tretej a štvrtej vete odseku 1 rozhodnúť o ponechaní uložených údajov do ďalšieho preverovania, ak je to naďalej potrebné na plnenie úloh Europolu. Ak sa neprijme žiadne rozhodnutie o ponechaní uložených údajov, tieto údaje sa automaticky vymažú.

3. Uchovávanie osobných údajov osôb uvedených v bode 1 prvého pododseku článku 10 ods. 1 nesmie prekročiť celkovo tri roky. Každá lehota sa začína vždy plynúť znovu odo dňa, keď dôjde k udalosti vedúcej k uloženiu údajov o tejto osobe. Nevyhnutnosť ponechania uchovávaných údajov je potrebné každoročne preverovať a preverovanie zdokumentovať.

4. Ak členský štát zo svojich vnútroštátnych súborov údajov vymaže údaje poskytnuté Europolu, ktoré sú uložené v iných súboroch údajov Europolu, príslušne o tom informuje Europol. V takých prípadoch Europol vymaže údaje, okrem prípadov, ak má o ne iný záujem na základe poznatkov, ktoré presahujú tie, ktoré vlastní poskytujúci členský štát. Europol informuje príslušný členský štát o tom, že tieto údaje naďalej uchováva.

5. Vymazanie sa neuskutoční, ak by to poškodilo záujmy dotknutej osoby alebo subjektu, ktoré si vyžadujú ochranu. V takýchto prípadoch sa údaje môžu používať iba so súhlasom uvedenej osoby alebo subjektu.

Článok 22

Oprava a uchovávanie údajov v spisoch

1. Ak sa preukáže, že celý spis vedený Europolom alebo údaje v tomto spise už nie sú potrebné na plnenie jeho úloh, alebo ak príslušné informácie sú v rozpore s týmto dohovorom, takýto spis alebo takéto údaje sa zničia. Kým tento spis alebo tieto údaje nie sú skutočne zničené, musí sa na nich vyznačiť, že ich používanie je zakázané.

Údaje nesmú byť zničené v prípade, ak existujú dôvody domnievať sa, že by to mohlo poškodiť zákonné záujmy subjektu, ktorého sa údaje týkajú. V takých prípadoch má byť spis označený rovnakou poznámkou zakazujúcou jeho používanie.

2. Ak sa preukáže, že údaje v spisoch Europolu sú nesprávne, Europol je povinný ich opraviť.

3. Každá osoba, o ktorej Europol vedie spis, môže voči Europolu uplatniť právo na opravu, zničenie spisu alebo označenie príslušnou poznámkou. Uplatňuje sa článok 20 ods. 4 a článok 24 ods. 2 a 7.

Článok 23

Národný dozorný orgán

1. Každý členský štát vymenuje národný dozorný orgán, ktorého úlohou je v súlade s príslušným vnútroštátnym právom nezávisle monitorovať oprávnenosť vkladania a vyhľadávania osobných údajov, ako aj poskytovania týchto údajov Europolu príslušným členským štátom a skúmať, či takéto konanie nepoškodzuje práva subjektu, ktorého sa údaje týkajú. Na tento účel má dozorný orgán prístup k údajom vloženým členským štátom do informačného systému a indexového systému, ktoré sa nachádzajú v národnej ústredni alebo v kanceláriách styčných úradníkov, a to v súlade s príslušnými vnútroštátnymi postupmi.

Na účely vykonávania dozoru majú národné dozorné orgány prístup do kancelárií a k dokumentom svojich príslušných styčných úradníkov v Europole.

Okrem toho národné dozorné orgány kontrolujú v súlade s príslušnými vnútroštátnymi postupmi činnosť národných ústrední podľa článku 4 ods. 4 a činnosť styčných úradníkov podľa článku 5 ods. 3 body 1 a 3 a článok 5 ods. 4 a 5, pokiaľ je takáto činnosť dôležitá na ochranu osobných údajov.

2. Každý jednotlivec má právo požiadať národný dozorný orgán o zabezpečenie zákonného spôsobu vkladania údajov do súborov údajov alebo poskytovania jeho osobných údajov v akejkoľvek forme Europolu, ako aj nahliadania do týchto údajov príslušným členským štátom.

Toto právo sa uplatňuje v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu, ktorého národnému dozornému orgánu bola podaná žiadosť.

Článok 24

Spoločný dozorný orgán

1. Zriaďuje sa spoločný dozorný orgán, ktorého úlohou je preverovanie činnosti Europolu v súlade s týmto dohovorom s cieľom zabezpečovať, aby uchovávanie, spracovávanie a používanie údajov uložených v Europole neporušovali práva jednotlivcov. Okrem toho spoločný dozorný orgán monitoruje oprávnenosť odovzdávania údajov pochádzajúcich z Europolu. Spoločný dozorný orgán je zložený najviac z dvoch členov alebo zástupcov (prípadne náhradníkov) každého národného dozorného orgánu, ktorých vymenúva príslušný členský štát na päťročné obdobie. Musia byť zaručene nezávislí a mať potrebnú kvalifikáciu. Každá delegácia má pri hlasovaní jeden hlas.

Spoločný dozorný orgán vymenúva spomedzi svojich členov predsedu.

Členovia spoločného dozorného orgánu nedostávajú pokyny od žiadneho iného orgánu.

2. Europol musí pomáhať spoločnému dozornému orgánu pri plnení jeho úloh a najmä:

1. poskytuje spoločnému dozornému orgánu informácie, ktoré si vyžiada, sprístupňuje mu všetky dokumenty a spisy, ako aj prístup k údajom uloženým v systéme, a

2. umožňuje mu kedykoľvek voľný prístup do svojich priestorov;

3. uskutočňuje rozhodnutia spoločného dozorného orgánu o odvolaniach v súlade s ustanoveniami článkov 19 ods. 7 a 20 ods. 4.

3. Spoločný dozorný orgán je tiež príslušný pre skúmanie otázok vykonávania a výkladu činnosti Europolu, pokiaľ ide o spracovávanie a používanie osobných údajov, za skúmanie otázok týkajúcich sa kontrol vykonaných nezávisle národnými dozornými orgánmi členských štátov alebo týkajúcich sa uplatňovania práva na informácie, ako aj za vypracovanie harmonizovaných návrhov spoločných riešení existujúcich problémov.

4. Každá osoba má právo žiadať spoločný dozorný orgán, aby zabezpečil, že spôsob, akým jeho osobné údaje boli získané, uchovávané, spracované a použité Europolom, je zákonný a presný.

5. Ak spoločný dozorný orgán zistí porušenie ustanovení tohto dohovoru pri uchovávaní, spracovávaní alebo používaní osobných údajov, podá sťažnosť, ktorú považuje za potrebnú, riaditeľovi Europolu a požiada ho o odpoveď v lehote, ktorú určí riaditeľ Europolu. Riaditeľ informuje správnu radu o celom postupe. V prípade ťažkostí sa spoločný dozorný obráti na správnu radu.

6. Spoločný dozorný orgán pripravuje v pravidelných intervaloch správy o činnosti. V súlade s postupom ustanoveným v hlave VI Zmluvy o Európskej únii sa tieto správy zasielajú Rade; správna rada má predtým možnosť doručiť svoje stanovisko, ktoré sa pripojí k správam.

Spoločný dozorný orgán rozhodne, či uverejní alebo neuverejní svoju správu o činnosti. Ak sa rozhodne tak urobiť, určí, akým spôsobom sa správa uverejní.

7. Spoločný dozorný orgán jednomyseľne prijme rokovací poriadok, ktorý predloží Rade na jednomyseľné schválenie. Zriadi výbor, v ktorom je každý členský štát zastúpený jedným členom, ktorý má pri hlasovaní jeden hlas. Úlohou výboru je skúmanie odvolaní uvedených v článku 19 ods. 7 a článku 20 ods. 4 všetkými primeranými prostriedkami. Na žiadosť strán, ktoré si môžu na svoje želanie privolať poradcov, ich výbor vypočuje. Rozhodnutia prijaté v tejto súvislosti sú konečné voči všetkým zúčastneným stranám.

8. Môže tiež zriadiť jeden alebo viaceré ďalšie výbory.

9. Je s ním konzultovaná tá časť rozpočtu, ktorá sa ho týka. Jeho stanovisko sa pripojí k príslušnému návrhu rozpočtu.

10. Spoločnému dozornému orgánu pomáha sekretariát, ktorého úlohy sa vymedzia v rokovacom poriadku.

Článok 25

Bezpečnosť údajov

1. Europol prijíma všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie vykonávania tohto dohovoru. Opatrenia sú potrebné iba vtedy, ak sú náklady na ne primerané účelu, ktorý sa má dosiahnuť v oblasti ochrany.

2. V súvislosti s automatizovaným spracovávaním údajov Europolom každý členský štát a Europol zavedú opatrenia na:

1. zabraňovanie prístupu neoprávnených osôb k zariadeniu na spracovávanie údajov používanému pri spracovávaní osobných údajov (kontrola prístupu);

2. zabraňovanie neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, zmenám alebo odstraňovaniu nosičov dát (kontrola nosičov dát);

3. zabraňovanie neoprávnenému vkladaniu údajov a neoprávnenému oboznamovaniu sa s uloženými osobnými údajmi a ich zmenám alebo vymazávaniu (kontrola ukladania);

4. zabraňovanie používaniu systémov na automatické spracovanie údajov neoprávnenými osobami použitím zariadenia na prenos údajov (kontrola užívateľov);

5. zabezpečovanie toho, aby osoby oprávnené na používanie systému na automatické spracovanie údajov majú prístup iba k údajom, na ktoré platí ich oprávnenie na prístup (kontrola prístupu k údajom);

6. zabezpečovanie toto, aby bolo možné overovať a zisťovať, ktorým orgánom sa môžu poskytovať osobné údaje prostredníctvom zariadenia na prenos údajov (kontrola poskytovania);

7. zabezpečovanie toho, aby bolo dodatočne možné overovať a zisťovať, ktoré osobné údaje boli vložené do systému na automatické spracovanie údajov alebo spracovania a kedy a kto tieto údaje vložil (vstupná kontrola);

8. zabraňovanie neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, zmene alebo vymazávaniu osobných údajov počas prenosov osobných údajov alebo počas prepravy nosičov dát (kontrola prenosu);

9. zabezpečovanie toho, aby sa inštalované systémy mohli v prípade prerušenia okamžite obnoviť (obnova);

10. zabezpečovanie toho, aby funkcie systému pracovali bezchybne a aby výskyt chýb v jeho funkciách bol okamžite hlásený (spoľahlivosť) a aby sa uložené dáta nemohli zneužívať prostredníctvom poruchy systému (neporušenosť).

HLAVA V

PRÁVNE POSTAVENIE, ORGANIZÁCIA A FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 26

Právna spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony

1. Europol má právnu subjektivitu.

2. Europol má užívať v každom členskom štáte najvyššiu možnú právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony, akú majú právnické osoby podľa práva príslušného štátu. Europol môže najmä nadobúdať a scudzovať hnuteľný a nehnuteľný majetok a môže byť účastníkom súdneho konania.

3. Europol je oprávnený uzatvárať dohodu o sídle s Holandským kráľovstvom a uzatvárať v zmysle článku 10 ods. 4 s tretími krajinami a tretími orgánmi potrebné dohody o utajení podľa článku 18 ods. 6, ako aj iné opatrenia v rámci predpisov jedno myseľne stanovených Radou na základe tohto dohovoru a hlavy VI Zmluvy o Európskej únii.

Článok 27

Orgány Europolu

Orgány Europolu sú:

1. správna rada;

2. riaditeľ;

3. finančný kontrolór;

4. rozpočtový výbor.

Článok 28

Správna rada

1. Europol má správnu radu. Správna rada:

1. zúčastňuje sa na rozširovaní cieľov Europolu (článok 2 ods. 2);

2. jednomyseľne vymedzuje práva a povinnosti styčných úradníkov voči Europolu (článok 5);

3. jednomyseľne rozhoduje o počte styčných úradníkov, ktorých môžu členské štáty vysielať do Europolu (článok 5);

4. pripravuje vykonávacie predpisy pre súbory údajov (článok 10);

5. zúčastňuje sa na prijímaní predpisov, ktoré upravujú vzťahy Europolu s tretími krajinami a tretími orgánmi v zmysle článku 10 ods. 4 (články 10, 18 a 42);

6. jednomyseľne rozhoduje o podrobnostiach týkajúcich sa návrhu indexového systému (článok 11);

7. dvojtretinovou väčšinou schvaľuje príkazy na otvárania súborov údajov (článok 12);

8. môže doručovať stanoviská k poznámkam a správam spoločného dozorného orgánu (článok 24);

9. skúma problémy, na ktoré ju upozorní spoločný dozorný orgán (článok 24 ods. 5);

10. rozhoduje o podrobnostiach postupu pri kontrole právneho charakteru vyhľadávania z informačného systému (článok 16);

11. zúčastňuje sa na vymenúvaní o odvolávaní riaditeľa a zástupcov riaditeľa (článok 29);

12. dohliada na riadne plnenie povinností riaditeľa (články 7 a 29);

13. zúčastňuje sa na prijímaní služobného poriadku (článok 30);

14. zúčastňuje sa na príprave dohôd o utajení a prijímaní ustanovení o ochrane údajov dôverného charakteru (články 18 a 31);

15. zúčastňuje sa na príprave návrhu rozpočtu, vrátane plánu jeho plnenia, auditu a absolutória, ktoré sa má poskytnúť riaditeľovi (články 35 a 36);

16. jednomyseľne prijíma päťročný finančný plán (článok 35);

17. jednomyseľne vymenúva finančného kontrolóra a dohliada na plnenie jeho povinností (článok 35);

18. zúčastňuje sa na prijímaní rozpočtového nariadenia (článok 35);

19. jednomyseľne schvaľuje uzatvorenie dohody o sídle (článok 37);

20. jednomyseľne prijíma predpisy o bezpečnostnom preverovaní úradníkov Europolu;

21. dvojtretinovou väčšinou rozhoduje spory medzi členským štátom a Europolom alebo medzi členskými štátmi o náhrade škody vyplývajúcej zo zodpovednosti za neoprávnené alebo nesprávne spracovávanie údajov (článok 38);

22. zúčastňuje sa na akejkoľvek zmene a doplnení tohto dohovoru (článok 43);

23. je zodpovedná za iné úlohy, ktoré jej pridelí Rada, najmä v súvislosti s ustanoveniami na vykonávanie tohto dohovoru.

2. Správna rada má po jednom zástupcovi z každého členského štátu. Každý člen správnej rady má jeden hlas.

3. Každý člen správnej rady môže byť zastúpený náhradníkom; v neprítomnosti riadneho člena môže náhradník uplatňovať svoje hlasovacie právo.

4. Na zasadania správnej rady sa prizýva aj Komisia Európskych spoločenstiev ako účastník bez hlasovacieho práva. Správna rada však môže rozhodnúť, že sa zíde bez účasti zástupcu Komisie.

5. Členovia správnej rady alebo ich náhradníci majú oprávnenie na to, aby ich na zasadaniach správnej rady sprevádzali a radili im odborníci z príslušného členského štátu.

6. Správnej rade predsedá predstaviteľ členského štátu, ktorý predsedá Rade.

7. Správna rada jednomyseľne prijíma rokovací poriadok.

8. Neprítomnosť nebráni správnej rade v prijímaní rozhodnutí, ktoré sa musia prijímať jednomyseľne.

9. Správna rada zasadá minimálne dvakrát do roka.

10. Správna rada každoročne jednomyseľne prijíma:

1. všeobecnú správu o činnosti Europolu za predchádzajúci rok;

2. správu o budúcej činnosti Europolu, v ktorej zohľadňuje prevádzkové požiadavky členských štátov a ich dopad na rozpočet a zamestnancov Europolu.

Tieto správy sa majú predkladať Rade v súlade s postupom stanoveným v hlave VI Zmluvy o Európskej únii.

Článok 29

Riaditeľ

1. Na čele Europolu stojí riaditeľ, ktorého jednomyseľne vymenúva Rada v súlade s postupom stanoveným v hlave VI Zmluvy o Európskej únii po získaní stanoviska správnej rady. Riaditeľ je vymenovaný na štvorročné obdobie, ktoré sa môže raz predĺžiť.

2. Riaditeľovi pomáhajú jeho zástupcovia, ktorých počet určí Rada. Zástupcovia riaditeľa sú vymenovaní na štvorročné obdobie, ktoré sa môže raz predĺžiť v súlade s postupom stanoveným v odseku 1. Ich úlohy podrobnejšie určí riaditeľ.

3. Riaditeľ je zodpovedný za:

1. plnenie úloh pridelených Europolu;

2. každodenné riadenie činnosti Europolu;

3. riadenie personálnych záležitostí;

4. riadnu prípravu a vykonávanie rozhodnutí správnej rady;

5. vypracovávanie návrhu rozpočtu, návrhu plánu jeho plnenia a návrhu päťročného finančného plánu a za plnenie rozpočtu Europolu;

6. plnenie všetkých ostatných úloh, ktoré sú mu pridelené v tomto dohovore, alebo ktorými ho poverila správna rada.

4. Za plnenie svojich povinností sa riaditeľ zodpovedá správnej rade. Zúčastňuje sa zasadaní správnej rady.

5. Riaditeľ je štatutárnym zástupcom Europolu.

6. Riaditeľ a jeho zástupcovia môžu byť odvolaní rozhodnutím Rady prijatým v súlade s postupom stanoveným v hlave VI Zmluvy o Európskej únii dvojtretinovou väčšinou členských štátov po obdržaní stanoviska správnej rady.

7. Napriek odsekom 1 a 2 je dĺžka prvého funkčného obdobia po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru päť rokov pre riaditeľa, štyri roky pre jeho bezprostredného zástupcu a tri roky pre druhého zástupcu.

Článok 30

Zamestnanci

1. Riaditeľ, jeho zástupcovia a zamestnanci Europolu sa pri svojej činnosti riadia cieľmi a úlohami Europolu a neprijímajú ani nežiadajú príkazy od žiadnej vlády, orgánu, organizácie alebo osoby pôsobiacej mimo Europolu, pokiaľ nie je v tomto dohovore ustanovené inak, bez toho, aby bola dotknutá hlava VI Zmluvy o Európskej únii.

2. Riaditeľ je nadriadeným svojim zástupcom a zamestnancom Europolu. Prijíma a prepúšťa zamestnancov. Pri výbere zohľadňuje okrem osobných predpokladov zamestnancov pre danú prácu a odbornej kvalifikácie aj potrebu zabezpečovať primerané zastúpenie štátnych príslušníkov všetkých členských štátov a úradných jazykov Európskej únie.

3. Podrobné opatrenia sa ustanovia v služobnom poriadku, ktorý jednomyseľne prijme Rada po obdržaní stanoviska správnej rady v súlade s postupom ustanoveným v hlave VI Zmluvy o Európskej únii.

Článok 31

Dôverné informácie

1. Europol a členské štáty majú prijímajú primerané opatrenia na ochranu informácií, ktoré majú spĺňať požiadavku na zachovanie ich dôverného charakteru a ktoré Europol získava alebo ktoré si vymieňa na základe tohoto dohovoru. Na tento účel má Rada jednomyseľne prijímať primerané predpisy o ochrane dôverných informácií pripravených správnou radou a predložených Rade v súlade s postupom ustanoveným v hlave VI Zmluvy o Európskej únii.

2. Ak Europol poverí určité osoby vykonávaním činností dôverného charakteru, členské štáty sa zaväzujú, že na žiadosť riaditeľa Europolu zabezpečia, aby preverovanie ich štátnych príslušníkov prebiehalo v súlade s ich vnútroštátnymi ustanoveniami a že si pritom budú navzájom pomáhať. Príslušný orgán, ktorý je na základe vnútroštátnych ustanovení za takúto činnosť zodpovedný, oboznámi Europol iba s výsledkami preverovania, ktoré sú pre Europol záväzné.

3. Každý členský štát a Europol môžu poveriť spracovávaním údajov v Europole iba také osoby, ktoré na to boli osobitne vyškolené a ktoré prešli preverovaním.

Článok 32

Povinnosť obozretného konania a zachovávania dôverných informácií

1. Orgány Europolu, ich členovia, zástupcovia riaditeľa, zamestnanci Europolu a styční úradníci sa zdržiavajú každej činnosti a každého vyjadrovania názorov, ktoré by mohli uškodiť Europolu alebo by sa mohli dotknúť jeho činnosti.

2. Orgány Europolu, ich členovia, zástupcovia riaditeľa, zamestnanci Europolu a styční úradníci, ako aj všetky ostatné osoby viazané osobitnou povinnosťou obozretného konania a zachovávania dôverných informácií, nesmú prezrádzať neoprávneným osobám ani verejnosti žiadne skutočnosti alebo informácie, s ktorými sa oboznámia počas plnenia svojich povinností. Nevzťahuje sa to na skutočnosti a informácie, ktoré sú príliš bezvýznamné na to, aby si vyžadovali zachovávanie dôverných informácií. Povinnosť obozretného konania a zachovávania dôverných informácií platí aj po ukončení funkčného obdobia alebo zamestnania alebo po ukončení vykonávania príslušných činností. Europol má oboznámiť príslušné osoby s povinnosťou uvedenou v prvej vete tohoto odseku a poučí ich o právnych dôsledkoch každého jej porušenia; o takomto oboznámení sa má vykonať písomný záznam.

3. Orgány Europolu, ich členovia, zástupcovia riaditeľa, zamestnanci Europolu a styční úradníci, ako aj osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť uvedená v odseku 2, nesmú bez vedomia riaditeľa a v prípade riaditeľa bez vedomia správnej rady, vypovedať, či už na súde alebo mimo neho, alebo vydávať akékoľvek vyhlásenia týkajúce sa skutočností alebo informácií, s ktorými sa oboznámili počas plnenia svojich povinností alebo počas vykonávania svojej činnosti.

V závislosti od konkrétneho prípadu sa riaditeľ alebo správna rada obrátia na súd alebo iný príslušný orgán s cieľom prijať potrebné opatrenia v súlade s platným vnútroštátnym právom, do ktorého pôsobnosti patrí orgán, na ktorý sa obrátili. Cieľom týchto opatrení môže byť úprava postupov svedeckej výpovede s cieľom zachovávať dôverný charakter informácií alebo v prípade, že to príslušné vnútroštátne právo umožňuje, odmietnutie poskytnutia príslušných údajov, pokiaľ je to dôležité pre ochranu záujmov Europolu alebo členského štátu.

Ak právne predpisy členských štátov priznávajú právo odmietnuť svedeckú výpoveď, musia osoby, od ktorých sa poskytnutie svedeckej výpovede požaduje, dostať povolenie tak učiniť. Takéto povolenie vydáva riaditeľ a v prípadoch, keď má svedeckú výpoveď poskytnúť riaditeľ, vydáva povolenie správna rada. Ak je o poskytnutie svedeckej výpovede požiadaný styčný úradník a táto výpoveď sa týka informácií, ktoré získa od Europolu, takéto povolenie sa vydá iba po získaní súhlasu členského štátu zodpovedného za príslušného styčného úradníka.

Ak okrem toho existuje možnosť, že sa svedecká výpoveď môže týkať aj informácií a poznatkov, ktoré členský štát poskytol Europolu, alebo ktoré sa zjavne týkajú členského štátu, je pred udelením povolenia potrebné požiadať príslušný členský štát o pozíciu.

Povolenie na poskytnutie svedeckej výpovede je možné zamietnuť, iba pokiaľ je to potrebné na ochranu prvoradých záujmov Europolu alebo členského štátu alebo iných štátov, ktoré potrebujú ochranu.

Táto povinnosť platí i po ukončení funkčného obdobia alebo zamestnania alebo po ukončení vykonávania činnosti.

4. Každý členský štát posudzuje porušenie povinnosti obozretného konania a zachovávania dôverných informácií ustanovenej v odsekoch 2 a 3 ako porušenie povinností uložených jeho vnútroštátnym právnym predpisom o úradných alebo profesionálnych tajomstvách, alebo ustanoveniami týkajúcimi sa ochrany dôverných materiálov.

Každý členský štát prípadne zavedie najneskôr ku dňu nadobudnutia platnosti tohto dohovoru v rámci svojho vnútroštátneho práva predpisy alebo ustanovenia potrebné na súdne stíhanie za porušenie povinnosti obozretného konania a zachovávania dôverných informácií uvedenej v odsekoch 2 a 3. Každý členský štát zabezpečuje, aby sa takéto predpisy a ustanovenia vzťahovali aj na jeho vlastných zamestnancov prichádzajúcich do styku s Europolom pri výkone svojich pracovných povinností.

Článok 33

Jazyky

1. Správy a všetky ďalšie písomnosti a dokumentácia predkladané správnej rade sa predkladajú vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. Pracovnými jazykmi správnej rady sú úradné jazyky Európskej únie.

2. Preklady potrebné na prácu Europolu zabezpečuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

Článok 34

Poskytovanie informácií Európskemu parlamentu

1. Predsedníctvo Rady predloží každý rok Európskemu parlamentu osobitnú správu o práci Europolu. Každú prípadnú zmenu tohto dohovoru je nutné konzultovať s Európskym parlamentom.

2. Predsedníctvo Rady alebo jeho zástupca vymenovaný predsedníctvom majú vo vzťahu k Európskemu parlamentu zohľadnia povinnosť obozretného konania a zachovávania dôvernosti informácií.

3. Povinnosť ustanovená v tomto článku sa nedotýka práva národných parlamentov, článku K.6 Zmluvy o Európskej únii a všeobecných zásad upravujúcich vzťahy s Európskym parlamentom podľa hlavy VI Zmluvy o Európskej únii.

Článok 35

Rozpočet

1. Pre každý rozpočtový rok sa pripravujú odhady všetkých príjmov a výdavkov Europolu vrátane všetkých výdavkov spoločného dozorného orgánu a sekretariátu zriadených Europolom na základe článku 22 a tieto položky sa zahrnú do rozpočtu. K rozpočtu má byť pripojený aj plán jeho plnenia. Rozpočtový rok sa začína 1. januára a končí 31. decembra.

Príjmy a výdavky uvedené v rozpočte sú vyrovnané.

Spoločne s rozpočtom sa vypracúva aj päťročný finančný plán.

2. Rozpočet sa financuje z príspevkov členských štátov a z iných vedľajších príjmov. Finančný príspevok každého členského štátu sa stanovuje na základe pomeru jeho hrubého národného produktu k súčtu hrubých národných produktov členských štátov za rok predchádzajúci roku, ma ktorý sa rozpočet pripravuje. Na účely tohto odseku pojem "hrubý národný produkt" je hrubý národný produkt stanovený v súlade so smernicou Rady 89/130/EHS, Euratom z 13. februára 1989 o harmonizácii výpočtu hrubého národného produktu v trhových cenách.

3. Najneskôr do 31. marca každého roka vypracúva riaditeľ návrh rozpočtu a návrh plánu plnenia na nasledujúci rozpočtový rok a po ich posúdení rozpočtovým výborom ich spolu s návrhom päťročného finančného plánu predkladá správnej rade.

4. Správna rada prijíma rozhodnutie týkajúce sa päťročného finančného plánu. Prijíma ho jednomyseľne.

5. Po obdržaní stanoviska správnej rady Rada schvaľuje v súlade s postupom ustanoveným v hlave VI Zmluvy o Európskej únii rozpočet Europolu najneskôr do 30. júna roku predchádzajúceho rozpočtového roku. Prijíma ho jednomyseľne. Po schválení rozpočtu Radou vzniká každému členskému štátu povinnosť uhradiť čo najrýchlejšie príslušný finančný príspevok.

6. Riaditeľ vykonáva rozpočet v súlade s rozpočtovým nariadením uvedeným v odseku 9.

7. Monitorovanie záväzkov, uhrádzanie výdavkov, plnenie a získavanie príjmov vykonáva finančný kontrolór z úradného audítorského orgánu jedného z členských štátov, ktorého vymenúva správna rada na základe jednomyseľného rozhodnutia. Finančný kontrolór sa rozpovedá správnej rade. Finančné nariadenie mu môže umožňovať, aby v prípade niektorých typov príjmov a výdavkov mohol finančný kontrolór vykonávať ich následné monitorovanie.

8. Rozpočtový výbor je zložený z predstaviteľov členských štátov, ktorí sú odborníkmi na otázky rozpočtu, po jednom za každý členský štát. Jeho úlohou je pripravovať diskusiu o rozpočtových a finančných záležitostiach.

9. V súlade s postupom ustanoveným v hlave VI Zmluvy o Európskej únii Rada jednomyseľne prijíma finančné nariadenie špecifikujúce hlavne podrobné pravidlá vypracovávania, zmien a plnenia rozpočtu a monitorovania jeho vykonávania, ako aj spôsob, akým majú členské štáty uhrádzať svoje finančné príspevky.

Článok 36

Audit

1. Účty týkajúce sa všetkých príjmov a výdavkov obsiahnutých v rozpočte, ako aj súvaha obsahujúca aktíva a pasíva Europolu, podliehajú v súlade s rozpočtovým nariadením každoročnému auditu. Na tento účel predkladá riaditeľ správu o ročnom vyúčtovaní najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka.

2. Audit vykonáva spoločný audítorský výbor zložený z troch členov, ktorých na základe návrhu svojho prezidenta vymenúva Dvor audítorov Európskych spoločenstiev. Dĺžka funkčného obdobia členov spoločného audítorského výboru je tri roky; členovia sa vo výbore striedajú takým spôsobom, že každý rok sa vo výbore vymení ten člen, ktorý v ňom pôsobil už tri roky. Napriek ustanoveniam druhej vety sa dĺžka funkčného obdobia člena audítorského výboru, ktorý začína svoju činnosť bezprostredne po začiatku činnosti Europolu, stanuje žrebovaním týmto spôsobom: dĺžka funkčného obdobia člena, ktorý:

- je vyžrebovaný ako prvý, je dva roky,

- je vyžrebovaný ako druhý, je tri roky,

- je vyžrebovaný ako tretí, je štyri roky.

Všetky náklady súvisiace s vykonávaním auditu sú hradené z rozpočtu ustanoveného v článku 35.

3. V súlade s postupom ustanoveným v hlave VI Zmluvy o Európskej únii predkladá spoločný audítorský výbor Rade audítorskú správu o účtovnej závierke; ešte predtým však majú riaditeľ a finančný kontrolór možnosť vyjadriť svoje stanovisko k audítorskej správe a správu prerokúva správna rada.

4. Riaditeľ Europolu poskytuje členom spoločného audítorského výboru všetky informácie a pomoc, ktoré potrebujú na plnenie svojej úlohy.

5. Rada po preskúmaní správy o účtovnej závierke vydáva rozhodnutie o schválení rozpočtu súvisiace s plnením rozpočtu za príslušný rozpočtový rok, ktoré odovzdá riaditeľovi.

6. Presné pravidlá vykonávania auditu sú ustanovené vo finančnom nariadení.

Článok 37

Dohoda o sídle

Potrebné opatrenia týkajúce sa umiestnenia Europolu v štáte, v ktorom má sídliť, a materiálnych možností, ktoré má tento štát Europolu poskytovať, ako aj konkrétne predpisy uplatniteľné v tomto štáte na členov orgánov Europolu, zástupcov riaditeľa Europolu, zamestnancov Europolu a ich rodinných príslušníkov, sa stanovujú v dohode o sídle medzi Europolom a Holandským kráľovstvom, ktorá sa má uzavrieť po obdržaní jednomyseľného schválenia správnou radou.

HLAVA VI

ZODPOVEDNOSŤ A PRÁVNA OCHRANA

Článok 38

Zodpovednosť za neoprávnené alebo nesprávne spracovávanie údajov

1. Každý členský štát je v súlade so svojim vnútroštátnym právom zodpovedný za všetky škody spôsobené osobe v dôsledku právnych alebo skutkových chýb v údajoch uchovávaných alebo spracovávaných Europolom. Poškodená strana môže podať žalobu o náhradu škody iba na ten členský štát, v ktorom nastala udalosť vedúca k poškodeniu, pričom ju má predložiť súdu, pod ktorého právomoc príslušná záležitosť patrí podľa vnútroštátnych právnych predpisov dotknutého členského štátu. Členský štát nemôže tvrdiť, že chybné údaje mu poskytol iný členský štát s cieľom vyhnúť sa svojej zodpovednosti voči poškodenej strane, ktorá preňho vyplýva z jeho vnútroštátnych právnych predpisov.

2. V prípade, že takéto právne alebo skutkové chyby vznikli v dôsledku chybnej komunikácie alebo v dôsledku nesplnenia si povinností stanovených týmto dohovorom zo strany jedného alebo viac členských štátov, alebo v dôsledku neoprávneného alebo nesprávneho uchovávania, alebo spracovávania údajov Europolom, je Europol alebo dotknutý členský štát povinný na požiadanie refundovať sumu vyplatenú ako náhradu škody, s výnimkou prípadov, ak údaje používal členský štát, na ktorého území došlo k poškodeniu v dôsledku porušenia tohto dohovoru.

3. Každý spor medzi členským štátom a Europolom alebo iným členským štátom týkajúce sa zásady preplatenia náhrady škody alebo jej výšky musí byť postúpený správnej rade, ktorá má záležitosť rozhodnúť dvojtretinovou väčšinou.

Článok 39

Ďalšia zodpovednosť

1. Zmluvná zodpovednosť Europolu sa spravuje právom uplatniteľným na dotknutú zmluvu.

2. V prípade nezmluvnej zodpovednosti je Europol povinný nezávisle od zodpovednosti podľa článku 38 dojednať nápravu všetkých škôd zavinených jeho orgánmi, zástupcami jeho riaditeľa alebo jeho zamestnancami pri plnení ich povinností, pokiaľ je možné pripísať im zavinenie týchto škôd, bez ohľadu na odlišné postupy uplatňovania nárokov na náhradu škody vyplývajúce z rozdielov medzi právom členských štátov.

3. Poškodená strana má právo žiadať, aby sa Europol voči nej zdržal akéhokoľvek konania, alebo aby už začaté konanie zastavil.

4. Vnútroštátne súdy členských štátov príslušné riešiť spory súvisiace so zodpovednosťou Europolu uvedenou v tomto článku sa určujú odkazom na príslušné ustanovenia Bruselského dohovoru z 27. septembra 1968 právomoci a výkone rozhodnutí v občianskoprávnych a obchodných záležitostiach v znení dohôd o pristúpení.

Článok 40

Riešenie sporov

1. O sporoch medzi členskými štátmi týkajúcich sa výkladu alebo uplatňovania tohto dohovoru diskutuje v úvodnom štádiu Rada v súlade s postupom ustanoveným v hlave VI Zmluvy o Európskej únii s cieľom hľadať riešenie.

2. Ak sa takéto spory nevyriešia do šiestich mesiacov, členské štáty, ktoré sú zúčastnenými stranami sporu, sa na základe vzájomnej dohody rozhodnú o spôsobe, akým sa majú vyriešiť.

3. Ustanovenia o odvolaní uvedené v predpisoch týkajúcich sa podmienok zamestnávania dočasných a pomocných zamestnancov Európskych spoločenstiev sa primerane vzťahujú na zamestnancov Europolu.

Článok 41

Výhody a imunita

1. Europolu, členom jeho orgánov, zástupcom jeho riaditeľa a jeho zamestnancom prináležia výhody a imunita, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh v súlade s protokolom ustanovujúcim predpisy, ktoré sa majú uplatňovať vo všetkých členských štátoch.

2. Holandské kráľovstvo a ostatné členské štáty sa rovnako dohodnú na tom, že styční úradníci vyslaní z iných členských štátov, ako aj ich rodinní príslušníci požívajú výsady a imunity, ktoré sú potrebné na plnenie úloh styčných úradníkov Europolu.

3. Protokol uvedený v odseku 1 Rada prijíma jednomyseľným rozhodnutím v súlade s postupom ustanoveným v hlave VI Zmluvy o Európskej únii a schvaľujú ho členské štáty v súlade so svojimi príslušnými ústavnými predpismi.

HLAVA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 42

Vzťahy s tretími štátmi a s tretími orgánmi

1. Pokiaľ je to dôležité pre plnenie úloh opísaných v článku 3, Europol nadväzuje a udržiava vzťahy spolupráce s tretími orgánmi v zmysle článku 10 ods. 4 bodov 1 až 3. Správna rada jednomyseľne vypracováva predpisy, ktorými sa majú takéto vzťahy riadiť. Toto ustanovenie sa nedotýka článku 10 ods. 4 a 5 a článku 18 ods. 2; výmeny osobných údajov sa uskutočňujú výlučne v súlade s ustanoveniami hláv II až IV tohto dohovoru.

2. Pokiaľ je to potrebné na plnenie úloh opísaných v článku 3, Europol môže nadväzovať a udržiavať vzťahy s tretími štátmi a tretími orgánmi v zmysle článku 10 ods. 4 bodov 4, 5, 6 a 7. Po obdržaní stanoviska správnej rady Rada v súlade s postupom ustanoveným v hlave VI Zmluvy o Európskej únii jednomyseľne vypracováva predpisy, ktorými sa majú riadiť vzťahy uvedené v prvej vete. Tretia veta odseku 1 platí primerane.

Článok 43

Zmeny a doplnenia dohovoru

1. V súlade s postupom ustanoveným v hlave VI Zmluvy o Európskej únii Rada na základe návrhu členského štátu a po porade so správnou radou jednomyseľne rozhoduje v rámci článku K.1 ods. 9 Zmluvy o Európskej únii o každej zmene a doplnení tohto dohovoru, ktorú odporúča členským štátom na prijatie v súlade s ich príslušnými ústavnými predpismi.

2. Zmeny a doplnenia nadobudnú platnosť v súlade s článkom 45 ods. 2 tohto dohovoru.

3. Rada však môže v súlade s postupom ustanoveným v hlave VI Zmluvy o Európskej únii a na základe podnetu členského štátu a po diskusii správnej rady o tejto záležitosti jednomyseľne rozhodnúť o rozšírení, zmene a doplnení vymedzenia foriem trestných činov uvedených v prílohe. Okrem toho sa môže Rada rozhodnúť zaviesť nové definície foriem trestných činov uvedených v prílohe.

4. Generálny tajomník Rady Európskej únie oznamuje všetkým členským štátom dátum nadobudnutia platnosti zmien a doplnení.

Článok 44

Výhrady

Výhrady k tomuto dohovoru nie sú prípustné.

Článok 45

Nadobudnutie platnosti

1. Tento dohovor podlieha schváleniu členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými predpismi.

2. Členské štáty oznamujú depozitárovi splnenie svojich ústavných predpisov týkajúcich sa prijatia tohto dohovoru.

3. Tento dohovor nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí trojmesačnej lehoty po oznámení uvedenom v odseku 2 členským štátom, ktorý ako člen Európskej únie ku dňu prijatia aktu o vypracovaní tohto dohovoru ako posledný splnil túto formalitu.

4. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, Europol nezačne vykonávať svoju činnosť podľa tohto dohovoru skôr, ako vstúpi do platnosti posledný z aktov uvedených v článku 5 ods. 7, článku 10 ods. 1, článku 24 ods. 7, článku 30 ods. 3, článku 31 ods. 1, článku 35 ods. 9, článku 37 a článku 41 ods. 1 a ods. 2.

5. Ak Europol začne vykonávať svoju činnosť, ukončí svoju činnosť Protidrogová jednotka Europolu na základe spoločnej akcie o Protidrogovej jednotke Europolu z 10. marca 1995. Súčasne prechádzajú do vlastníctva Europolu všetky zariadenia financované zo spoločného rozpočtu Protidrogovej jednotky Europolu, vyvinuté alebo vyrobené Protidrogovou jednotkou Europolu, ako aj všetky zariadenia, ktoré jej bezplatne poskytol do trvalého užívania štát, v ktorom má Protidrogová jednotka Europolu sídlo, spolu s celým archívom a nezávisle vedenými súbormi údajov tejto jednotky.

6. Keď Rada prijme akt o vypracovaní tohto dohovoru, členské štáty prijmú buď individuálne alebo spoločne a v súlade so svojim vnútroštátnym právom všetky prípravné opatrenia potrebné na začiatok činnosti Europolu.

Článok 46

Pristúpenie nových členských štátov

1. Tento dohovor je otvorený na pristúpenie každému štátu, ktorý sa stane členom Európskej únie.

2. Text tohto dohovoru v jazyku pristupujúceho štátu vypracovaný Radou Európskej únie je autentický.

3. Listiny o pristúpení sa uložia u depozitára.

4. Vo vzťahu k štátu, ktorý k dohovoru pristúpi, nadobudne tento dohovor platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo dňa uloženia listiny o pristúpení alebo v deň nadobudnutia platnosti tohto dohovoru v prípade, že v čase uplynutia uvedeného obdobia dohovor ešte nevstúpil do platnosti.

Článok 47

Depozitár

1. Depozitárom tohto dohovoru je generálny tajomník Rady Európskej únie.

2. Oznámenia, listiny o pristúpení alebo výmenné listy týkajúce sa tohto dohovoru depozitár uverejňuje v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα σύμβαση.In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.Til bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de julio de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finesa, francesa, griega, gaélica, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende juli nitten hundrede og femoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε, σε ένα μόνο αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας τον Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Done at Brussels on the twenty-sixth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an séú lá is fiche de Iúil sa bhliain míle naoi gcéad nócha a cúig, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh.Fatto a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del segretariato generale dell'Unione europea.Gedaan te Brussel, de zesentwintigste juli negentienhonderd vijfennegentig, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Julho de mil novecentos e noventa e cinco, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon.Utfärdad i Bryssel den tjugosjätte juli nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, på danska, engelska, finska, franska, grekiska, irländska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga, och deponerad i arkiven vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.

Pour le gouvernement du royaume de BelgiqueVoor de Regering van het Koninkrijk BelgiëFür die Regierung des Königreichs Belgien

+++++ TIFF +++++

For regeringen for Kongeriget Danmark

+++++ TIFF +++++

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno del Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour le gouvernement de la République française

+++++ TIFF +++++

Thar ceann Rialtas na hÉireannFor the Government of Ireland

+++++ TIFF +++++

Per il governo della Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Regierung der Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Pelo Governo da República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Suomen hallituksen puolesta

+++++ TIFF +++++

På svenska regeringens vägnar

+++++ TIFF +++++

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

uvedená v článku 2

Zoznam ďalších závažných foriem medzinárodného zločinu, s ktorými môže Europol zaoberať, okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 2 ods. 2, a to v súlade so svojim cieľom ustanoveným v článku 2 ods. 1: Proti životu, zdraviu alebo osobnej slobode:

- vražda, ťažké ublíženie na zdraví,

- nezákonné obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami,

- únosy, nezákonné obmedzovanie slobody a branie rukojemníkov,

- rasizmus a xenofóbia.

Proti majetku a verejnému blahu vrátane podvodov:

- organizovaná lúpež,

- nezákonné obchodovanie s kultúrnym majetkom, vrátane starožitností a umeleckých diel,

- podvody a sprenevera,

- vydieranie a vymáhanie peňazí za ochranu,

- falšovanie a pirátstvo týkajúce sa výrobkov,

- falšovanie úradných dokumentov a obchodovanie s nimi,

- falšovanie peňazí a platobných prostriedkov,

- počítačové trestné činy,

- korupcia.

Nezákonné obchodovanie a poškodzovanie životného prostredia:

- nezákonné obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami,

- nezákonné obchodovanie s ohrozenými živočíšnymi druhmi,

- nezákonné obchodovanie s ohrozenými rastlinnými druhmi a odrodami,

- trestné činy súvisiace so životným prostredím,

- nezákonné obchodovanie s hormonálnymi látkami a inými stimulátormi rastu.

Okrem toho v súlade s článkom 2 ods. 2 znamená poverenie Europolu zaoberať sa niektorou z uvedených foriem trestnej činnosti, že Europol je tiež príslušný zaoberať sa aj súvisiacim praním špinavých peňazí a ďalšími súvisiacimi trestnými činmi. Pokiaľ ide o formy trestnej činnosti uvedené v článku 2 ods. 2, na účely tohto dohovoru:

- "zločin spojený s jadrovými a rádioaktívnymi látkami" sú trestné činy uvedené v článku 7 ods. 1 Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov, podpísaného vo Viedni a New Yorku 3. marca 1980, a trestné činy súvisiace s jadrovými, resp. rádioaktívnymi materiálmi definovanými v článku 197 Zmluvy o Euratome a v smernici 80/836/Euratom z 15. júla 1980,

- "nezákonné prevádzanie prisťahovalcov" sú činnosti zamerané na vedomé uľahčovanie vstupu prisťahovalcov na územie členských štátov Európskej únie a získanie ubytovania alebo zamestnania na tomto území, ktoré je v rozpore s predpismi uplatniteľnými v členských štátoch a ktoré sa vykonáva s cieľom finančného zisku,

- "obchodovanie s ľuďmi" je podrobovanie osoby reálnej a nezákonnej nadvláde inej osoby za použitia násilia, vyhrážok, zneužívania právomoci alebo intríg s úmyslom jej využívania na prostitúciu, formy sexuálneho zneužívania a týranie maloletých alebo obchodovanie s opustenými deťmi,

- "trestné činy súvisiace s motorovými vozidlami" sú neoprávnené používanie alebo odcudzovanie motorových vozidiel, nákladných vozidiel, návesov, nákladov nákladných vozidiel a návesov, autobusov, motocyklov, obytných prívesov a poľnohospodárskych vozidiel, pracovných vozidiel a náhradných súčiastok do takýchto vozidiel, ako aj ich prechovávanie a zatajovanie,

- "nezákonné pranie peňazí" sú trestné činy uvedené v článku 6 ods. 1 až 3 Dohovoru Rady Európy o praní peňazí, vyhľadávaní, zabavovaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti, podpísaného v Štrasburgu 8. novembra 1990.

Formy zločinu uvedené v článku 2 a v tejto prílohe posudzujú príslušné vnútroštátne orgány v súlade s vnútroštátnym právom príslušných členských štátov.

--------------------------------------------------

Vyhlásenie

Článok 40 ods. 2

"Tieto členské štáty súhlasia s tým, že v takýchto prípadoch budú systematicky predkladať príslušné spory Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev:

- Belgické kráľovstvo,

- Dánske kráľovstvo,

- Spolková republika Nemecko,

- Helénska republika,

- Španielske kráľovstvo,

- Francúzska republika,

- Írsko,

- Talianska republika,

- Luxemburské veľkovojvodstvo,

- Holandské kráľovstvo,

- Rakúska republika,

- Portugalská republika,

- Fínska republika,

- Švédske kráľovstvo."

--------------------------------------------------