8.8.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1605

z 22. mája 2023,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, pokiaľ ide o určenie koncových bodov výrobného reťazca určitých organických hnojív a zúrodňujúcich látok

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 2 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1069/2009 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa verejného zdravia a zdravia zvierat, pokiaľ ide o odvodené produkty s cieľom predchádzať rizikám, ktoré uvedené produkty predstavujú pre verejné zdravie a zdravie zvierat, a minimalizovať ich, a najmä chrániť bezpečnosť potravinového a krmivového reťazca. Konkrétne sa v ňom stanovujú pravidlá týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s vedľajšími živočíšnymi produktmi a ich ďalšieho spracovania alebo transformácie na odvodené produkty vrátane pravidiel uvádzania organických hnojív a zúrodňujúcich látok na trh a ich používania. Okrem toho sa v nariadení (ES) č. 1069/2009 zmenenom nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1009 (2) stanovuje, že Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom určiť koncové body výrobného reťazca, za ktorými už určité odvodené produkty nepodliehajú požiadavkám nariadenia (ES) č. 1069/2009.

(2)

V nariadení (EÚ) 2019/1009 sa stanovujú pravidlá sprístupňovania EÚ produktov na hnojenie na trhu. Uvedené nariadenie sa neuplatňuje na odvodené produkty, na ktoré sa pri sprístupňovaní na trhu vzťahujú požiadavky nariadenia (ES) č. 1069/2009. Podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 sa určité odvodené produkty môžu stať EÚ produktom na hnojenie alebo sa môžu stať jeho súčasťou za predpokladu, že sa dosiahne koncový bod výrobného reťazca odvodeného produktu, čím sa zabezpečí bezpečnosť zdravia zvierat a verejného zdravia. Odvodené produkty, ktoré dosiahli koncový bod výrobného reťazca určitých organických hnojív a zúrodňujúcich látok, už nebudú podliehať požiadavkám nariadenia (ES) č. 1069/2009, a budú patriť len do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2019/1009.

(3)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) uverejnil 2. decembra 2021 vedecké stanovisko s názvom „Inactivation of indicator microorganisms and biological hazards by standard and/or alternative processing methods in Category 2 and 3 animal by-products and derived products to be used as organic fertilisers and/or soil improvers“ (3) [Inaktivácia indikátorových mikroorganizmov a biologických nebezpečenstiev pomocou štandardných a/alebo alternatívnych metód spracovania v prípade vedľajších živočíšnych produktov kategórie 2 a 3 a odvodených produktov, ktoré sa majú používať ako organické hnojivá a/alebo zúrodňujúce látky] (Vedecké stanovisko úradu EFSA z 2. decembra 2021). Podľa uvedeného vedeckého stanoviska popol z materiálov kategórie 2 a 3, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v prílohe III k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 142/2011 (4), glycerín z materiálov kategórie 2 a 3 a iné materiály kategórie 2 získané z výroby bionafty v súlade s alternatívnymi metódami výroby bionafty alebo palív z obnoviteľných zdrojov stanovenými v prílohe IV k uvedenému nariadeniu predstavujú nízke riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat v dôsledku bezpečného spracovania. Možno určiť koncový bod výrobného reťazca uvedených odvodených produktov. Uvedené odvodené produkty by mali dosiahnuť koncový bod, ak sa používajú ako komponentný materiál v súlade s nariadením (EÚ) 2019/1009.

(4)

Určité odvodené produkty nie sú zahrnuté vo vedeckom stanovisku úradu EFSA z 2. decembra 2021, keďže boli nedávno posúdené v iných vedeckých stanoviskách úradu EFSA. Kompost a zvyšky rozkladu vznikajúce pri premene na bioplyn, na ktoré sa vzťahujú štandardné parametre transformácie, boli posúdené ako bezpečné v roku 2015 vo vedeckom stanovisku úradu EFSA z 13. novembra 2015 s názvom „Risk to public and/or animal health of the treatment of dead-in-shell chicks (Category 2 material) to be used as raw material for the production of biogas or compost with Category 3 approved method“ [Riziko vznikajúce pri ošetrení kurčiat uhynutých v škrupine (materiál kategórie 2), ktoré sa majú použiť ako surovina na výrobu bioplynu alebo kompostu v súlade s metódou schválenou pre materiály kategórie 3, pre verejné zdravie a/alebo zdravie zvierat] (5). Vedecké stanovisko úradu EFSA k revízii kvantitatívneho posúdenia rizika BSE, ktoré predstavujú spracované živočíšne bielkoviny (6), bolo prijaté 17. júla 2018 na účely čiastočnej revízie zákazu kŕmenia, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (7). Spracovaný hnoj bol posúdený vo vedeckom stanovisku úradu EFSA z 27. apríla 2021 s názvom „Ability of different matrices to transmit African swine fever virus“ [Schopnosť rôznych matríc prenášať vírus afrického moru ošípaných] (8), ktoré zahŕňa posúdenie bezpečnosti tepelného ošetrenia spracovaného hnoja pre zdravie zvierat.

(5)

Určité organické hnojivá a zúrodňujúce látky si vyžadujú opatrenia na zmiernenie rizika s cieľom dosiahnuť koncový bod výrobného reťazca, aby sa zabezpečil súlad so zákazom kŕmenia stanoveným v nariadení (ES) č. 999/2001. Podľa nariadenia (EÚ) č. 142/2011 sa vyžaduje, aby sa niektoré z týchto organických hnojív a zúrodňujúcich látok zmiešali so zložkou, ktorá vylučuje následné použitie zmesi na kŕmne účely, aby sa zabránilo zavlečeniu určitých prenosných spongiformných encefalopatií prostredníctvom hnojív do krmivového reťazca pre hospodárske zvieratá. Je vhodné zaviesť kombináciu existujúcich opatrení na zmiernenie rizika stanovených v nariadení (EÚ) č. 142/2011 na základe balenia, označovania a zloženia.

(6)

Odvodené produkty by sa mali považovať za produkty, ktoré dosiahli koncový bod, len ak sú vyrobené v závode na výrobu hnojív v Únii, ktorý je schválený v súlade s článkom 24 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 1069/2009. Schválený závod na výrobu hnojív je posledným bodom výrobného reťazca, v ktorom odvodené produkty podliehajú požiadavkám stanoveným v nariadení (ES) č. 1069/2009, a miestom, kde po dosiahnutí koncového bodu začnú podliehať len požiadavkám stanoveným v nariadení (EÚ) 2019/1009,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa určujú koncové body vo výrobnom reťazci organických hnojív a zúrodňujúcich látok vyrábaných v Únii, za ktorými už tieto odvodené produkty nepodliehajú požiadavkám stanoveným v nariadení (ES) č. 1069/2009, za predpokladu, že sa používajú ako komponentné materiály v EÚ produktoch na hnojenie v súlade s nariadením (EÚ) 2019/1009.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

Uplatňuje sa aj toto vymedzenie pojmov:

1.

„EÚ produkt na hnojenie“ je produkt na hnojenie v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 2 nariadenia (EÚ) 2019/1009;

2.

„koncový bod“ je koncový bod výrobného reťazca, za ktorým odvodený produkt už nepodlieha požiadavkám nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Článok 3

Koncový bod pre určité organické hnojivá a zúrodňujúce látky

Za produkty, ktoré dosiahli koncový bod ako organické hnojivá a zúrodňujúce látky, sa považujú tieto odvodené produkty, okrem tých, ktoré sa dovážajú do Únie, ak sa vyrábajú v závode na výrobu hnojív schválenom v súlade s článkom 24 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 1069/2009:

a)

popol získaný z materiálov kategórie 2 a 3, ktorý spĺňa všeobecné a osobitné požiadavky stanovené v prílohe III k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011;

b)

zvyšky vznikajúce pri transformácii vedľajších živočíšnych produktov v zariadení na výrobu bioplynu, ktoré spĺňajú požiadavky týchto ustanovení prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011:

i)

kapitola I oddiel 1 bod 1, bod 2 písm. a), b), c) a e) a body 3 a 4;

ii)

kapitola II;

iii)

kapitola III oddiel 1 bod 1 prvý a posledný odsek a oddiel 3 bod 1;

c)

kompost, ktorý spĺňa požiadavky týchto ustanovení prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011:

i)

kapitola I oddiel 2 body 1, 3 a 4;

ii)

kapitola II;

iii)

kapitola III oddiel 1 bod 2 a oddiel 3 bod 1;

d)

spracovaný hnoj a spracovaný trus hmyzu, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v kapitole I oddiele 2 písm. a), b), d) a e) prílohy XI k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

Článok 4

Koncový bod pre určité organické hnojivá a zúrodňujúce látky podmienený opatreniami na zmiernenie rizika

1.   Za produkty, ktoré dosiahli koncový bod ako organické hnojivá a zúrodňujúce látky, ak sa používajú v EÚ produkte na hnojenie v množstve najviac 5 % objemu, sa považujú tieto odvodené produkty, okrem tých, ktoré sa dovážajú do Únie, ak sa vyrábajú v závode na výrobu hnojív schválenom v súlade s článkom 24 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 1069/2009:

a)

glycerín z materiálov kategórie 2 a 3 a iný materiál kategórie 2, ktorý je výsledkom procesu výroby bionafty a výroby palív z obnoviteľných zdrojov, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v kapitole IV oddiele 3 bode 2 písm. b), c) a f) prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011;

b)

materiály kategórie 3 iné ako glycerín, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v kapitole IV oddiele 3 bode 2 písm. b), c) a f) prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011;

c)

spracované živočíšne bielkoviny z materiálov kategórie 3, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky na spracované živočíšne bielkoviny stanovené v kapitole II oddiele 1 bode A, bode B ods. 1 a 2, bode B ods. 3 písm. a) a bode C prílohy X k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011;

d)

mäsokostná múčka získaná z materiálov kategórie 2 spracovaných štandardnou spracovateľskou metódou 1 stanovenou v kapitole III bode A prílohy IV a označená triheptanolátom glycerolu (GTH), ako sa stanovuje v kapitole V prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011;

e)

krvné produkty z materiálov kategórie 3, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky na krvné produkty stanovené v kapitole II oddiele 2 prílohy X k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011;

f)

hydrolyzovaná bielkovina vrátane hydrolyzovanej bielkoviny získanej zo zvyškov pochádzajúcich z kožiarskeho alebo textilného priemyslu, ktorá spĺňa osobitné požiadavky na hydrolyzovanú bielkovinu stanovené v kapitole II oddiele 5 bode D prílohy X k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011;

g)

hydrogenfosforečnan vápenatý a fosforečnan trivápenatý, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky stanovené v kapitole II oddiele 6 alebo 7 prílohy X k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011;

h)

rohy, produkty z rohov, kopytá a výrobky z kopýt, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky stanovené v kapitole XII prílohy XIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

2.   Odvodené produkty uvedené v odseku 1 tohto článku, ktoré sú v EÚ produkte na hnojenie prítomné v objeme viac ako 5 %, sa považujú za produkty, ktoré dosiahli koncový bod, ako organické hnojivá a zúrodňujúce látky, ak sú balené v baleniach pripravených na predaj na použitie koncovým používateľom, označené v súlade s požiadavkami na označovanie EÚ produktov na hnojenie obsahujúcich odvodené produkty stanovenými v časti I prílohy III k nariadeniu (EÚ) 2019/1009, a spĺňajú podmienky stanovené buď v tomto písmene a) alebo písmene b):

a)

hmotnosť balenia nepresahuje 50 kg alebo

b)

hmotnosť balenia nepresahuje1 000 kg, z ktorých najmenej 10 % objemu tvorí niektorá y týchto zložiek:

i)

vápno;

ii)

priemyselné hnojivá;

iii)

odvodené produkty uvedené v článku 3.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. mája 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1009 z 5. júna 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania EÚ produktov na hnojenie na trhu, menia nariadenia (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a ruší nariadenie (ES) č. 2003/2003 (Ú. v. EÚ L 170, 25.6.2019, s. 1).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2021) 19(12):6932.

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1).

(5)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(11):4306.

(6)  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5314 [Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(7):5314].

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1).

(8)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2021) 19(4): 6558.