17.7.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 180/28


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1466

zo 14. júla 2023,

ktorým sa menia prílohy V, XIV, XV a XIX k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa Kanady, Namíbie, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických v zoznamoch tretích krajín, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok hydiny, zárodočných produktov hydiny, čerstvého mäsa z hydiny a pernatej zveri, mäsových výrobkov z hydiny a voľne žijúcej pernatej zveri a vajec a vaječných výrobkov do Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (1), a najmä na jeho článok 230 ods. 1 a článok 232 ods. 1 a 3,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2016/429 sa stanovuje požiadavka na vstup zásielok zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie, podľa ktorej tieto zásielky musia pochádzať z tretej krajiny alebo územia, resp. z ich pásma či kompartmentu uvedených v zozname v súlade s článkom 230 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(2)

V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2020/692 (2) sa stanovujú požiadavky na zdravie zvierat, ktoré musia na účely vstupu do Únie spĺňať zásielky určitých druhov a kategórií zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín alebo území, resp. ich pásiem či, v prípade živočíchov akvakultúry, kompartmentov.

(3)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/404 (3) sa stanovujú zoznamy tretích krajín alebo území, resp. ich pásiem alebo kompartmentov, z ktorých je povolený vstup tých druhov a kategórií zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692.

(4)

Konkrétne sa v prílohách V a XIV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404 stanovujú zoznamy tretích krajín alebo území, resp. ich pásiem, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok hydiny, zárodočných produktov hydiny a čerstvého mäsa z hydiny a pernatej zveri do Únie.

(5)

Spojené kráľovstvo nahlásilo Komisii výskyt dvoch ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy u hydiny v grófstve Cumbria v Anglicku (1) a Aberdeenshire v Škótsku (1), ktoré boli laboratórnou analýzou (RT-PCR) potvrdené 2. júla 2023 (Cumbria) a 9. júla 2023 (Aberdeenshire).

(6)

V nadväznosti na tento nedávny výskyt ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy veterinárne orgány Spojeného kráľovstva zriadili v okruhu najmenej 10 km okolo postihnutých zariadení reštrikčné pásmo a v záujme kontroly výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy a obmedzenia šírenia tejto choroby zaviedli politiku likvidácie zvierat.

(7)

Spojené kráľovstvo predložilo Komisii informácie o epidemiologickej situácii na svojom území a o opatreniach prijatých na zamedzenie ďalšieho šírenia vysokopatogénnej aviárnej influenzy.

(8)

Komisia tieto informácie vyhodnotila. Domnieva sa, že vzhľadom na situáciu týkajúcu sa zdravia zvierat v oblasti, na ktorú sa vzťahujú obmedzenia zavedené veterinárnymi orgánmi Spojeného kráľovstva, by sa mal v záujme ochrany štatútu zdravia zvierat v Únii pozastaviť vstup zásielok hydiny, zárodočných produktov hydiny a čerstvého mäsa z hydiny a pernatej zveri do Únie.

(9)

Kanada, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké poskytli aktualizované informácie v súvislosti s epidemiologickou situáciou na svojom území, pokiaľ ide o vysokopatogénnu aviárnu influenzu, ktorá viedla k pozastaveniu vstupu určitých výrobkov do Únie, ako sa stanovuje v prílohách V a XIV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.

(10)

Konkrétne Kanada predložila aktualizované informácie o epidemiologickej situácii na svojom území v súvislosti s výskytom 32 ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v chovoch hydiny v provinciách Alberta (6), Britská Kolumbia (11), Nové Škótsko (1), Ontário (2), Quebec (6) a Saskatchewan (6), ktoré boli potvrdené v období od 14. apríla 2022 do 6. mája 2023.

(11)

Okrem toho Spojené kráľovstvo predložilo aktualizované informácie o epidemiologickej situácii na svojom území v súvislosti s výskytom troch ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v chovoch hydiny v grófstve Lincolnshire (2) a East Sussex (1) (Anglicko, Spojené kráľovstvo), ktoré boli potvrdené v období od 17. mája 2023 do 25. mája 2023.

(12)

Spojené štáty americké ďalej predložili aktualizované informácie o epidemiologickej situácii na svojom území v súvislosti s výskytom troch ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v chovoch hydiny v štátoch Severná Dakota, Južná Dakota a Tennessee, ktoré boli potvrdené v období od 5. januára 2023 do 19. apríla 2023.

(13)

Kanada, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké takisto predložili informácie o opatreniach, ktoré prijali na zamedzenie ďalšieho šírenia vysokopatogénnej aviárnej influenzy. Po výskyte uvedených ohnísk tejto choroby Kanada, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké predovšetkým zaviedli politiku likvidácie zvierat, aby bolo možné kontrolovať a obmedziť šírenie tejto choroby, a po vykonaní politiky likvidácie zvierat v chovoch hydiny, ktoré boli na ich území nakazené, takisto dokončili potrebné čistenie a dezinfekciu.

(14)

Komisia vyhodnotila informácie, ktoré predložili Kanada, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké. Komisia sa domnieva, že Kanada, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké poskytli primerané záruky, že situácia v oblasti zdravia zvierat, ktorá viedla k pozastaveniu, už nepredstavuje hrozbu pre zdravie zvierat alebo verejné zdravie v Únii, a že v dôsledku toho by sa mal opätovne povoliť vstup komodít z hydiny do Únie z príslušných pásiem Kanady, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických, z ktorých bol vstup do Únie pozastavený.

(15)

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu, pokiaľ ide o vysokopatogénnu aviárnu influenzu v Kanade, Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch amerických, by sa mali prílohy V a XIV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404 zmeniť.

(16)

Okrem toho, keďže Namíbia mnoho rokov nevyvážala a neplánuje žiadny vývoz do Únie, pokiaľ ide o hydinu a zárodočné produkty hydiny, čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce, mäsové výrobky z hydiny a pernatej zveri a vajcia a vaječné výrobky, požiadala o vypustenie zo zoznamu tretích krajín, z ktorých je povolený vstup uvedených komodít do Únie, stanoveného v prílohách V, XIV, XV a XIX k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404. Uvedené prílohy by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(17)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2023/1226 (4) sa zmenili prílohy V a XIV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404 tým, že sa stanovil dátum začatia pre predtým uzavreté pásmo CA-2.187 v zápisoch týkajúcich sa Kanady. V riadku týkajúcom sa daného pásma v časti 1 prílohy V sa zistila chyba, ktorá by sa mala opraviť. Uvedená príloha by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom opraviť.

(18)

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v Kanade, Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch amerických, pokiaľ ide o vysokopatogénnu aviárnu influenzu a žiadosť Namíbie, by zmeny príloh V, XV, XIV a XIX k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404, ktoré sa majú vykonať na základe tohto nariadenia, mali nadobudnúť účinnosť čo najskôr.

(19)

Oprava zápisu týkajúceho sa Kanady v riadku týkajúcom sa pásma CA-2.187 v časti 1 prílohy V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404 by sa mala uplatňovať od dátumu začatia uplatňovania vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2023/1226.

(20)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/404

Prílohy V, XIV, XV a XIX k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404 sa menia v súlade s časťou I prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Oprava vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/404

Príloha V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404 sa opravuje v súlade s časťou II prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Časť II prílohy sa však uplatňuje od 27. júna 2023.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júla 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/692 z 30. januára 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa vstupu zásielok určitých zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie a ich premiestňovania a zaobchádzania s nimi po ich vstupe do Únie (Ú. v. EÚ L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/404 z 24. marca 2021, ktorým sa stanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich pásiem, z ktorých je povolený vstup zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 (Ú. v. EÚ L 114, 31.3.2021, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1226 z 22. júna 2023, ktorým sa menia prílohy V, XIV a XV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa Kanady, Čile, Spojeného kráľovstva v zoznamoch tretích krajín, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok hydiny, zárodočných produktov hydiny a čerstvého mäsa z hydiny a pernatej zveri do Únie (Ú. v. EÚ L 160, 26.6.2023, s. 19).


PRÍLOHA

ČASŤ I

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/404

Prílohy V a XIV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404 sa menia takto:

1.

Príloha V sa mení takto:

a)

V časti 1 sa oddiel B mení takto:

i)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadok týkajúci sa pásma CA-2.22 nahrádza takto:

CA

Kanada

CA-2.22

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14. 4. 2022

30. 6. 2023“;

ii)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásiem CA-2.48 a CA-2.49 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.48

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29. 4. 2022

30. 6. 2023

CA-2.49

N, P1

 

2. 5. 2022

30. 6. 2023“;

iii)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadok týkajúci sa pásma CA-2.55 nahrádza takto:

CA

Kanada

CA-2.55

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3. 5. 2022

30. 6. 2023“;

iv)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadok týkajúci sa pásma CA-2.58 nahrádza takto:

CA

Kanada

CA-2.58

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5. 5. 2022

30. 6. 2023“;

v)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadok týkajúci sa pásma CA-2.60 nahrádza takto:

CA

Kanada

CA-2.60

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10. 5. 2022

30. 6. 2023“;

vi)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásiem CA-2.62 a CA-2.63 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.62

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12. 5. 2022

30. 6. 2023

CA-2.63

N, P1

 

13. 5. 2022

30. 6. 2023“;

vii)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásiem CA-2.66 a CA-2.67 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.66

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22. 5. 2022

30. 6. 2023

CA-2.67

N, P1

 

26. 5. 2022

30. 6. 2023“;

viii)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásiem CA-2.69 a CA-2.70 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.69

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4. 6. 2022

30. 6. 2023

CA-2.70

N, P1

 

4. 6. 2022

30. 6. 2023“;

ix)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásiem CA-2.72 a CA-2.73 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.72

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

15. 6. 2022

30. 6. 2023

CA-2.73

N, P1

 

18. 6. 2022

30. 6. 2023“;

x)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadok týkajúci sa pásma CA-2.97 nahrádza takto:

CA

Kanada

CA-2.97

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21. 9. 2022

30. 6. 2023“;

xi)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadok týkajúci sa pásma CA-2.101 nahrádza takto:

CA

Kanada

CA-2.101

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26. 9. 2022

30. 6. 2023“;

xii)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadok týkajúci sa pásma CA-2.104 nahrádza takto:

CA

Kanada

CA-2.104

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28. 9. 2022

30. 6. 2023“;

xiii)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadok týkajúci sa pásma CA-2.114 nahrádza takto:

CA

Kanada

CA-2.114

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27. 9. 2022

2. 7. 2023“;

xiv)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadok týkajúci sa pásma CA-2.116 nahrádza takto:

CA

Kanada

CA-2.116

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30. 9. 2022

30. 6. 2023“;

xv)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadok týkajúci sa pásma CA-2.126 nahrádza takto:

CA

Kanada

CA-2.126

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13. 10. 2022

30. 6. 2023“;

xvi)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadok týkajúci sa pásma CA-2.138 nahrádza takto:

CA

Kanada

CA-2.138

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26. 10. 2022

30. 6. 2023“;

xvii)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadok týkajúci sa pásma CA-2.157 nahrádza takto:

CA

Kanada

CA-2.157

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23. 11. 2022

30. 6. 2023“;

xviii)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásiem CA-2.168, CA-2.169 a CA-2.170 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.168

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23. 12. 2022

30. 6. 2023

CA-2.169

N, P1

 

29. 12. 2022

30. 6. 2023

CA-2.170

N, P1

 

5. 1. 2023

30. 6. 2023“;

xix)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadok týkajúci sa pásma CA-2.175 nahrádza takto:

CA

Kanada

CA-2.175

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3. 3. 2023

30. 6. 2023“;

xx)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadok týkajúci sa pásma CA-2.179 nahrádza takto:

CA

Kanada

CA-2.179

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3. 4. 2023

6. 7. 2023“;

xxi)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadok týkajúci sa pásma CA-2.182 nahrádza takto:

CA

Kanada

CA-2.182

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13. 4. 2023

30. 6. 2023“;

xxii)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásiem CA-2.184 a CA-2.185 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.184

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17. 4. 2023

7. 7. 2023

CA-2.185

 

19. 4. 2023

30. 6. 2023“;

xxiii)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadok týkajúci sa pásma CA-2.188 nahrádza takto:

CA

Kanada

CA-2.188

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28. 4. 2023

30. 6. 2023“;

xxiv)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadok týkajúci sa pásma CA-2.190 nahrádza takto:

CA

Kanada

CA-2.190

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6. 5. 2023

30. 6. 2023“;

xxv)

Zápis týkajúci sa Namíbie sa vypúšťa;

xxvi)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa riadky týkajúce sa pásiem GB-2.303, GB-2.304 a GB-2.305 nahrádzajú takto:

GB

Spojené kráľovstvo

GB-2.303

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16. 5. 2023

28. 6. 2023

GB-2.304

N, P1

 

18. 5. 2023

26. 6. 2023

GB-2.305

N, P1

 

24. 5. 2023

28. 6. 2023“;

xxvii)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa za riadok týkajúci sa pásma GB-2.305 vkladajú tieto riadky týkajúce sa pásiem GB-2.306 a GB-2.307:

GB

Spojené kráľovstvo

GB-2.306

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2. 7. 2023

 

GB-2.307

 

9. 7. 2023“;

 

xxviii)

V zápise týkajúcom sa Spojených štátov amerických sa riadok týkajúci sa pásma US-2.399 nahrádza takto:

US

Spojené štáty americké

US-2.399

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5. 1. 2023

10. 6. 2023“;

xxix)

V zápise týkajúcom sa Spojených štátov amerických sa riadok týkajúci sa pásma US-2.403 nahrádza takto:

US

Spojené štáty americké

US-2.403

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20. 1. 2023

12. 6. 2023“;

xxx)

V zápise týkajúcom sa Spojených štátov amerických sa riadok týkajúci sa pásma US-2.455 nahrádza takto:

US

Spojené štáty americké

US-2.455

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19. 4. 2023

18. 6. 2023“;

b)

V časti 2 sa v zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva za opis pásma GB-2.305 vkladajú tieto opisy pásiem GB-2.306 až GB-2.307:

„Spojené kráľovstvo

GB-2.306

near Bootle, Copeland, Cumbria, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centered on WGS84 dec, coordinates Lat: N54.27 and Long: W3.38

GB-2.307

near Banff, Aberdeenshire, Scotland, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N57.64 and Long: W2.57“.

2.

V časti 1 prílohy XIV sa oddiel B mení takto:

i)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásma CA-2.22 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.22

POU, RAT

N, P1

 

14. 4. 2022

30. 6. 2023

GBM

P1

 

14. 4. 2022

30. 6. 2023“;

ii)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásiem CA-2.48 a CA-2.49 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.48

POU, RAT

N, P1

 

29. 4. 2022

30. 6. 2023

GBM

P1

 

29. 4. 2022

30. 6. 2023

CA-2.49

POU, RAT

N, P1

 

2. 5. 2022

30. 6. 2023

GBM

P1

 

2. 5. 2022

30. 6. 2023“;

iii)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásma CA-2.55 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.55

POU, RAT

N, P1

 

3. 5. 2022

30. 6. 2023

GBM

P1

 

3. 5. 2022

30. 6. 2023“;

iv)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásma CA-2.58 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.58

POU, RAT

N, P1

 

5. 5. 2022

30. 6. 2023

GBM

P1

 

5. 5. 2022

30. 6. 2023“;

v)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásma CA-2.60 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.60

POU, RAT

N, P1

 

10. 5. 2022

30. 6. 2023

GBM

P1

 

10. 5. 2022

30. 6. 2023“;

vi)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásiem CA-2.62 a CA-2.63 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.62

POU, RAT

N, P1

 

12. 5. 2022

30. 6. 2023

GBM

P1

 

12. 5. 2022

30. 6. 2023

CA-2.63

POU, RAT

N, P1

 

13. 5. 2022

30. 6. 2023

GBM

P1

 

13. 5. 2022

30. 6. 2023“;

vii)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásiem CA-2.66 a CA-2.67 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.66

POU, RAT

N, P1

 

22. 5. 2022

30. 6. 2023

GBM

P1

 

22. 5. 2022

30. 6. 2023

CA-2.67

POU, RAT

N, P1

 

26. 5. 2022

30. 6. 2023

GBM

P1

 

26. 5. 2022

30. 6. 2023“;

viii)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásiem CA-2.69 a CA-2.70 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.69

POU, RAT

N, P1

 

4. 6. 2022

30. 6. 2023

GBM

P1

 

4. 6. 2022

30. 6. 2023

CA-2.70

POU, RAT

N, P1

 

4. 6. 2022

30. 6. 2023

GBM

P1

 

4. 6. 2022

30. 6. 2023“;

ix)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásiem CA-2.72 a CA-2.73 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.72

POU, RAT

N, P1

 

15. 6. 2022

30. 6. 2023

GBM

P1

 

15. 6. 2022

30. 6. 2023

CA-2.73

POU, RAT

N, P1

 

18. 6. 2022

30. 6. 2023

GBM

P1

 

18. 6. 2022

30. 6. 2023“;

x)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásma CA-2.97 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.97

POU, RAT

N, P1

 

21. 9. 2022

30. 6. 2023

GBM

P1

 

21. 9. 2022

30. 6. 2023“;

xi)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásma CA-2.101 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.101

POU, RAT

N, P1

 

26. 9. 2022

30. 6. 2023

GBM

P1

 

26. 9. 2022

30. 6. 2023“;

xii)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásma CA-2.104 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.104

POU, RAT

N, P1

 

28. 9. 2022

30. 6. 2023

GBM

P1

 

28. 9. 2022

30. 6. 2023“;

xiii)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásma CA-2.114 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.114

POU, RAT

N, P1

 

27. 9. 2022

2. 7. 2023

GBM

P1

 

27. 9. 2022

2. 7. 2023“;

xiv)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásma CA-2.116 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.116

POU, RAT

N, P1

 

30. 9. 2022

30. 6. 2023

GBM

P1

 

30. 9. 2022

30. 6. 2023“;

xv)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásma CA-2.126 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.126

POU, RAT

N, P1

 

13. 10. 2022

30. 6. 2023

GBM

P1

 

13. 10. 2022

30. 6. 2023“;

xvi)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásma CA-2.138 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.138

POU, RAT

N, P1

 

26. 10. 2022

30. 6. 2023

GBM

P1

 

26. 10. 2022

30. 6. 2023“;

xvii)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásma CA-2.157 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.157

POU, RAT

N, P1

 

23. 11. 2022

30. 6. 2023

GBM

P1

 

23. 11. 2022

30. 6. 2023“;

xviii)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásiem CA-2.168, CA-2.169 a CA-2.170 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.168

POU, RAT

N, P1

 

23. 12. 2022

30. 6. 2023

GBM

P1

 

23. 12. 2022

30. 6. 2023

CA-2.169

POU, RAT

N, P1

 

29. 12. 2022

30. 6. 2023

GBM

P1

 

29. 12. 2022

30. 6. 2023

CA-2.170

POU, RAT

N, P1

 

5. 1. 2023

30. 6. 2023

GBM

P1

 

5. 1. 2023

30. 6. 2023“;

xix)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásma CA-2.175 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.175

POU, RAT

N, P1

 

3. 3. 2023

30. 6. 2023

GBM

P1

 

3. 3. 2023

30. 6. 2023“;

xx)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásma CA-2.179 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.179

POU, RAT

N, P1

 

3. 4. 2023

6. 7. 2023

GBM

P1

 

3. 4. 2023

6. 7. 2023“;

xxi)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásma CA-2.182 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.182

POU, RAT

N, P1

 

13. 4. 2023

30. 6. 2023

GBM

P1

 

13. 4. 2023

30. 6. 2023“;

xxii)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásiem CA-2.184 a CA-2.185 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.184

POU, RAT

N, P1

 

17. 4. 2023

7. 7. 2023

GBM

P1

 

17. 4. 2023

7. 7. 2023

CA-2.185

POU, RAT

N, P1

 

19. 4. 2023

30. 6. 2023

GBM

P1

 

19. 4. 2023

30. 6. 2023“;

xxiii)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásma CA-2.188 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.188

POU, RAT

N, P1

 

28. 4. 2023

30. 6. 2023

GBM

P1

 

28. 4. 2023

30. 6. 2023“;

xxiv)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa riadky týkajúce sa pásma CA-2.190 nahrádzajú takto:

CA

Kanada

CA-2.190

POU, RAT

N, P1

 

6. 5. 2023

30. 6. 2023

GBM

P1

 

6. 5. 2023

30. 6. 2023“;

xxv)

Zápis týkajúci sa Namíbie sa vypúšťa;

xxvi)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa riadky týkajúce sa pásiem GB-2.303, GB-2.304 a GB-2.305 nahrádzajú takto:

GB

Spojené kráľovstvo

GB-2.303

POU, RAT

N, P1

 

16. 5. 2023

28. 6. 2023

GBM

P1

 

16. 5. 2023

28. 6. 2023

GB-2.304

POU, RAT

N, P1

 

18. 5. 2023

26. 6. 2023

GBM

P1

 

18. 5. 2023

26. 6. 2023

GB-2.305

POU, RAT

N, P1

 

24. 5. 2023

28. 6. 2023

GBM

P1

 

24. 5. 2023

28. 6. 2023“;

xxvii)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa za riadok týkajúci sa pásma GB-2.305 vkladajú tieto riadky týkajúce sa pásiem GB-2.306 a GB-2.307:

GB

Spojené kráľovstvo

GB-2.306

POU, RAT

N, P1

 

2. 7. 2023

 

GBM

P1

 

2. 7. 2023

 

GB-2.307

POU, RAT

N, P1

 

9. 7. 2023

 

GBM

P1

 

9. 7. 2023“;

 

xxviii)

V zápise týkajúcom sa Spojených štátov amerických sa riadky týkajúce sa pásma US-2.399 nahrádzajú takto:

US

Spojené štáty americké

US-2.399

POU, RAT

N, P1

 

5. 1. 2023

10. 6. 2023

GBM

P1

 

5. 1. 2023

10. 6. 2023“;

xxix)

V zápise týkajúcom sa Spojených štátov amerických sa riadky týkajúce sa pásma US-2.403 nahrádzajú takto:

US

Spojené štáty americké

US-2.403

POU, RAT

N, P1

 

20. 1. 2023

12. 6. 2023

GBM

P1

 

20. 1. 2023

12. 6. 2023“;

xxx)

V zápise týkajúcom sa Spojených štátov amerických sa riadky týkajúce sa pásma US-2.455 nahrádzajú takto:

US

Spojené štáty americké

US-2.455

POU, RAT

N, P1

 

19. 4. 2023

18. 6. 2023

GBM

P1

 

19. 4. 2023

18. 6. 2023“.

3.

Príloha XV sa mení takto:

a)

V časti 1 oddiele A sa zápis týkajúci sa Namíbie nahrádza takto:

NA

Namíbia

NA-0

B

B

B

B

B

B

B

Nie je povolený

Nie je povolený

Nie je povolený

MPST“;

 

b)

V časti 1 oddiele B sa zápis týkajúci sa Namíbie nahrádza takto:

NA

Namíbia

NA-0

Nie je povolený

Nie je povolený

Nie je povolený

Nie je povolený

Nie je povolený

Nie je povolený

Nie je povolený

Nie je povolený

Nie je povolený

Nie je povolený

MPST

 

NA-1

E

E

Nie je povolený

Nie je povolený

Nie je povolený

Nie je povolený

Nie je povolený

Nie je povolený

Nie je povolený

Nie je povolený

MPST“;

 

4.

V časti 1 prílohy XIX sa zápis týkajúci sa Namíbie vypúšťa.

ČASŤ II

Oprava vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/404

V časti 1 oddiele B prílohy V sa v zápise týkajúcom sa Kanady riadok týkajúci sa pásma CA-2.187 nahrádza takto:

CA

Kanada

CA-2.187

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18. 4. 2023

14. 6. 2023“.