23.6.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 159/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2023/1214

z 23. júna 2023,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2023/1217 z 23. júna 2023, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 31. júla 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 833/2014 (2) o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine.

(2)

Nariadením (EÚ) č. 833/2014 sa vykonávajú určité opatrenia stanovené v rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP (3).

(3)

Rada 23. júna 2023 prijala rozhodnutie (SZBP) 2023/1217, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP.

(4)

Činnosti, ktorých cieľom alebo výsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v nariadení (EÚ) č. 833/2014, maria účel a účinnosť reštriktívnych opatrení Únie.

(5)

S cieľom minimalizovať riziko obchádzania reštriktívnych opatrení sa rozhodnutím (SZBP) 2023/1217 zakazuje tranzit cez územie Ruska tovaru a technológií, ktoré by mohli prispieť k vojenskému a technologickému zlepšeniu Ruska alebo k rozvoju jeho sektora obrany a bezpečnosti, tovaru a technológií vhodných na použitie v letectve alebo vesmírnom priemysle a leteckého paliva a palivových aditív, ktoré sa vyvážajú z Únie.

(6)

Únia a tretie krajiny ako členovia medzinárodného spoločenstva obhajujú zásady medzinárodného práva zakotvené v Charte Organizácie Spojených národov a podporujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

(7)

Únia uznáva úsilie vnútroštátnych orgánov v mnohých tretích krajinách zamerané na zastavenie toku tovaru, technológií a služieb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, ktoré prijala Únia v reakcii na útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine. Únia by mala ďalej podporovať tretie krajiny v tomto úsilí všetkými dostupnými prostriedkami.

(8)

Únia by s cieľom riešiť obchádzanie reštriktívnych opatrení Únie prostredníctvom jurisdikcií tretích krajín mala zamerať svoje úsilie na rýchle posilnenie dvojstrannej a viacstrannej spolupráce prostredníctvom diplomatickej angažovanosti s dotknutými tretími krajinami a poskytovaním zvýšenej technickej pomoci týmto tretím krajinám. S cieľom vypracovať v spolupráci s členskými štátmi na tento účel plne koordinovaný prístup bude Komisia pravidelne informovať Radu.

(9)

V prípadoch, keď úsilie Únie v rámci dvojstrannej alebo viacstrannej spolupráce neprináša zamýšľané výsledky, t. j. keď sa nedarí zabrániť osobám alebo subjektom v tretích krajinách, aby obchádzali reštriktívne opatrenia, ktoré prijala Únia v reakcii na útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine, mali by sa urýchlene prijať ďalšie opatrenia. Takéto opatrenia by mali byť cielené, primerané a zamerané výlučne na to, aby Rusko nemalo prístup k zdrojom, ktoré mu umožňujú pokračovať v jeho útočnej vojne proti Ukrajine.

(10)

Únia by mala prijať vhodné individuálne opatrenia na riešenie účasti hospodárskych subjektov z tretích krajín na uľahčovaní obchádzania reštriktívnych opatrení. Takéto opatrenia môžu zahŕňať individuálne označenia podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 269/2014 (4) alebo iné opatrenia podľa nariadenia (EÚ) č. 833/2014, napríklad doplnenie subjektov do prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 833/2014, a to aj na základe informácií a návrhov členských štátov.

(11)

Únia po prijatí takýchto individuálnych opatrení obnoví s dotknutou treťou krajinou konštruktívny dialóg s cieľom zabezpečiť zavedenie nápravných opatrení zameraných na to, aby sa od podobného konania odradili ostatné hospodárske subjekty. Rada bude informovaná o obnovení tohto dialógu a jeho výsledku.

(12)

Ak je po prijatí individuálnych opatrení a nadviazaní ďalších kontaktov s treťou krajinou vzhľadom na rozsah, druh alebo systémovú povahu prebiehajúceho obchádzania reštriktívnych opatrení zrejmé, že tieto kroky nie sú dostatočné alebo primerané na to, aby zabránili danému obchádzaniu v dotknutej tretej krajine alebo cez ňu, Únia by mala mať možnosť prijať ďalšie opatrenia.

(13)

Na tento účel sa rozhodnutím (SZBP) 2023/1217 zavádza možnosť prijať mimoriadne, krajné opatrenia, ktorými sa obmedzí predaj, dodávka, transfer alebo vývoz citlivého tovaru a technológií s dvojakým použitím alebo tovaru a technológií, ktoré by mohli prispieť k posilneniu vojenských, technologických alebo priemyselných kapacít Ruska alebo k rozvoju jeho sektora obrany a bezpečnosti spôsobom, ktorý posilní schopnosť Ruska viesť vojnu, a ktorých vývoz do Ruska je zakázaný podľa nariadenia (EÚ) č. 833/2014, do tretích krajín, v ktorých jurisdikcii preukázateľne pretrváva mimoriadne vysoké riziko, že sa využijú na obchádzanie reštriktívnych opatrení.

(14)

Predtým, ako sa Rade predloží návrh pristúpiť k týmto krajným opatreniam, vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisia budú Radu informovať o technických podrobnostiach, realizovaných kontaktoch a opatreniach na presadenie stanovených pravidiel.

(15)

Rozhodnutia o zaradení tretej krajiny a cieľového tovaru či technológie do rozsahu pôsobnosti tohto opatrenia by malo vychádzať zo zaradenia príslušnej krajiny a výrobku alebo technológie Radou konajúc jednomyseľne do prílohy XIV k rozhodnutiu 2014/512/SZBP.

(16)

Rada by mala na základe uvedeného návrhu rozhodnúť, či zaradí cieľový tovar a technológiu a tretie krajiny, na ktoré sa vzťahuje uvedené krajné opatrenie, na zoznam pričom zohľadní dôkladnú technickú analýzu Komisie zameranú na príslušné prípady obchádzania, vrátane dostupných údajov o obchode, svedčiace o tom, že prijaté alternatívne opatrenia boli neúčinné, ako aj informácií o úsilí, ktoré Únia vynaložila na riešenie danej záležitosti s dotknutou treťou krajinou, a jasného dôkazu, že takéto úsilie nebolo úspešné.

(17)

Pred zaradením tretej krajiny na zoznam krajín, na ktoré sa vzťahuje dané opatrenie, by Únia mala informovať vládu tejto tretej krajiny a aktívne od nej požadovať stanovisko k predbežným zisteniam uvedeným v technickej analýze Komisie a zamýšľaným nápravným opatreniam Únie. Rada bude informovaná o všetkých krokoch v rámci tohto úsilia a o jeho výsledku. Rada prijme príslušné rozhodnutie až po ukončení konečného kontaktu s danou treťou krajinou.

(18)

Rada by mala v pravidelných intervaloch preskúmavať obsah prílohy XXXIII k nariadeniu (EÚ) č. 833/2014, na základe podrobných technických informácií Komisie. Pri takomto preskúmaní je potrebné zohľadniť ciele opatrenia a výsledok nepretržitej spolupráce s dotknutými tretími krajinami vrátane opatrení, ktoré tretie krajiny navrhujú na riešenie obchádzania.

(19)

Rozhodnutím (SZBP) 2023/1217 sa doplnilo 87 nových subjektov na zoznam právnických osôb, subjektov a orgánov uvedený v prílohe IV rozhodnutia 2014/512/SZPB, a to zoznam subjektov, ktoré priamo podporujú vojenský a priemyselný komplex Ruska v jeho útočnej vojne proti Ukrajine a na ktoré sa vzťahujú prísnejšie vývozné obmedzenia týkajúce sa tovaru a technológií s dvojakým použitím, ako aj tovaru a technológií, ktoré by mohli prispieť k technologickému zlepšeniu ruského sektora obrany a bezpečnosti. Berúc na vedomie priame prepojenie medzi iránskymi výrobcami vojenských bezpilotných vzdušných prostriedkov a vojenským a priemyselným komplexom Ruska by sa do uvedeného zoznamu mali predovšetkým doplniť štyri ďalšie subjekty v tretích krajinách, ktoré sa podieľajú na výrobe bezpilotných vzdušných prostriedkov a ich dodávkach Rusku. Vzhľadom na kľúčovú úlohu elektronických komponentov určených na použitie vojenským a priemyselným komplexom Ruska na podporu útočnej vojny proti Ukrajine je okrem toho vhodné zahrnúť do uvedeného zoznamu aj určité ďalšie subjekty v tretích krajinách zapojené do obchádzania obchodných obmedzení, ako aj určité ruské subjekty, ktoré sa podieľajú na vývoji, výrobe a dodávkach elektronických komponentov pre ruský vojenský a priemyselný komplex.

(20)

Rozhodnutím (SZBP) 2023/1217 sa rozširuje zoznam položiek, ktoré prispievajú k vojenskému a technologickému zlepšeniu Ruska alebo k rozvoju jeho sektora obrany a bezpečnosti, a to pridaním položiek, ktoré Rusko použilo v útočnej vojne proti Ukrajine, a položiek, ktoré prispievajú k vývoju alebo výrobe týchto vojenských systémov vrátane elektronických komponentov, polovodičových materiálov, výrobných a skúšobných zariadení pre elektronické integrované obvody a dosky s plošnými spojmi, prekurzorov energetických materiálov a prekurzorov chemických zbraní, optických komponentov, navigačných prístrojov, kovov používaných v sektore obrany a vybavenia námorných lodí. Rozhodnutím (SZBP) 2023/1217 sa tiež rozširuje zoznam strelných zbraní, ich súčastí, hlavných častí a streliva, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, a dopĺňajú sa ďalšie typy zbraní.

(21)

Rozhodnutím (SZBP) 2023/1217 sa ukladajú ďalšie obmedzenia na vývoz tovaru, ktorý by mohol prispieť k posilneniu ruských priemyselných kapacít.

(22)

Rozhodnutím (SZBP) 2023/1217 sa zakazuje predaj práv duševného vlastníctva alebo obchodného tajomstva, udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva alebo na využívanie obchodného tajomstva alebo akýkoľvek iný prevod práv duševného vlastníctva alebo obchodného tajomstva, ako aj udeľovanie práv na prístup k akémukoľvek materiálu alebo informáciám chráneným právami duševného vlastníctva alebo predstavujúcim obchodné tajomstvo alebo udeľovanie práv na opakované použitie takéhoto materiálu alebo informácií v súvislosti s tovarom a technológiami, ktorých predaj, dodávka, presun alebo vývoz osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku je zakázaný.

(23)

Rozhodnutím (SZBP) 2023/1217 sa takisto predlžuje pozastavenie platnosti licencií na vysielanie piatich ruských médií v Únii, ktoré sú pod stálou kontrolou ruského vedenia, a zákaz vysielania ich obsahu.

(24)

Rusko vedie systematickú medzinárodnú kampaň zameranú na manipuláciu médií a skresľovanie faktov s cieľom posilniť svoju stratégiu destabilizácie susedných krajín a Únie a jej členských štátov. Propaganda sa opakovane a dôsledne zameriava najmä na európske politické strany, predovšetkým počas období volieb, ako aj na občiansku spoločnosť, žiadateľov o azyl, ruské etnické menšiny, rodové menšiny a fungovanie demokratických inštitúcií v Únii a jej členských štátoch.

(25)

S cieľom odôvodniť a podporiť svoju útočnú vojnu proti Ukrajine sa Rusko zapája do nepretržitých a koordinovaných propagandistických akcií zameraných na občiansku spoločnosť v Únii a susedných krajinách, pričom vážne skresľuje fakty a manipuluje s nimi.

(26)

Tieto propagandistické činnosti sa uskutočňovali prostredníctvom viacerých médií pod neustálou priamou alebo nepriamou kontrolou vedenia Ruskej federácie. Takéto opatrenia predstavujú závažnú a priamu hrozbu pre verejný poriadok a bezpečnosť Únie. Tieto médiá majú zásadný význam pri presadzovaní a podpore útočnej vojny proti Ukrajine a pri destabilizácii susedných krajín.

(27)

Vzhľadom na závažnosť situácie a v reakcii na konanie Ruska, ktorým sa destabilizuje situácia na Ukrajine, je vhodné v súlade so základnými právami a slobodami uznanými v Charte základných práv Európskej únie, najmä s právom na slobodu prejavu a informácie uznaným v jej článku 11, zaviesť ďalšie reštriktívne opatrenia s cieľom pozastaviť vysielaciu činnosť takýchto médií v Únii alebo smerovanú na Úniu. Opatrenia by sa mali zachovať až do ukončenia útočnej vojny proti Ukrajine a dovtedy, kým Rusko a jeho pridružené médiá neprestanú vykonávať propagandistické akcie proti Únii a jej členským štátom.

(28)

V súlade so základnými právami a slobodami uznanými v Charte základných práv Európskej únie, najmä s právom na slobodu prejavu a informácie, na slobodu podnikania a vlastníckym právom uznanými v jej článkoch 11, 16 a 17, tieto opatrenia nebránia médiám a ich personálu, aby vykonávali v Únii iné činnosti okrem vysielania, ako napríklad výskum a rozhovory. Uvedené opatrenia predovšetkým nemenia povinnosť rešpektovať práva, slobody a zásady uvedené v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a tiež v Charte základných práv Európskej únie a v ústavách členských štátov v rámci ich príslušných oblastí uplatňovania.

(29)

S cieľom zabezpečiť súlad s postupom pozastavenia platnosti licencií na vysielanie stanoveným v rozhodnutí 2014/512/SZBP by Rada mala uplatniť vykonávacie právomoci a po preskúmaní príslušných prípadov rozhodnúť, či sa vo vzťahu k viacerým subjektom uvedeným v prílohe XV k nariadeniu (EÚ) č. 833/2014 majú začať v deň uvedený v nariadení (EÚ) č. 833/2014 uplatňovať reštriktívne opatrenia.

(30)

Rozhodnutím (SZBP) 2023/1217 sa rozširuje zákaz prepravovať tovar po ceste v Únii prívesmi a návesmi registrovanými v Rusku, a to aj v prípade, že sú ťahané nákladnými vozidlami registrovanými mimo Ruska.

(31)

Pokusy o obchádzanie reštriktívnych opatrení Únie viedli k prudkému nárastu klamlivých praktík plavidiel prepravujúcich ruskú ropu a ropné výrobky. V dôsledku toho sa rozhodnutím (SZBP) 2023/1217 plavidlám, ktoré sa zúčastňujú na transferoch z lode na loď, zakazuje vstup do prístavov a plavebných komôr na území Únie, ak majú príslušné orgány dôvodné podozrenie, že plavidlo porušuje zákaz dovážať po mori do Únie ruskú ropu a ropné výrobky alebo prepravuje ruskú ropu alebo ropné výrobky zakúpené za cenu presahujúcu cenový strop, na ktorom sa dohodla Koalícia pre cenové stropy. Uvedený zákaz sa vzťahuje na všetky plavidlá bez ohľadu na vlajku ich registrácie a na všetky transfery z lode na loď vykonané kedykoľvek počas plavby do prístavov alebo plavebných komôr členského štátu. V každom prípade sa plavidlám zakáže vstup do prístavov a plavebných komôr na území Únie, ak príslušnému orgánu aspoň 48 hodín vopred neoznámia transfer z lode na loď vykonaný v konkrétnych zemepisných oblastiach. Uvedeným zákazom sa ďalej posilnia opatrenia prijaté členskými štátmi na ochranu ich pobrežia pred možnými environmentálnymi haváriami spôsobenými takýmito transfermi z lode na loď.

(32)

Rozhodnutím (SZBP) 2023/1217 sa zakazuje vstup do prístavov a plavebných komôr na území Únie aj plavidlám, pri ktorých majú príslušné orgány dôvodné podozrenie z nezákonného zasahovania do automatického identifikačného systému pre lode (AIS), jeho vypnutia alebo iného znefunkčnenia pri preprave ruskej ropy a ropných výrobkov v rozpore s bodom 2.4 predpisu V/19 dohovoru SOLAS. Tento zákaz sa neuplatňuje vtedy, keď systém AIS možno legitímne vypnúť v súlade s medzinárodnými dohodami, pravidlami alebo normami, ktorými sa upravuje ochrana navigačných informácií, ako je napríklad plavba vo vodách s vysokým bezpečnostným rizikom. Uvedený zákaz sa vzťahuje aj na všetky plavidlá bez ohľadu na vlajku ich registrácie a na akýkoľvek nezákonný zásah do navigačného systému kedykoľvek počas plavby do prístavov alebo plavebných komôr členského štátu.

(33)

Posúdenie, ktoré vykonávajú príslušné orgány v súvislosti so zákazmi vstupu do prístavov, by malo vychádzať z analýzy rizík, ktorá príslušnému orgánu umožní posúdiť, či existujú dostatočné skutkové okolnosti na podozrenie z porušenia pravidiel. V tejto analýze rizík by sa malo napríklad zohľadniť, či plavidlá dodržali požiadavky na predbežné oznámenie transferov z lode na loď a iné relevantné právne záväzky alebo či oznámili prepravu nebezpečného nákladu alebo znečisťujúceho nákladu, a to ropy alebo ropných výrobkov (5). Komisia by tiež mala uverejňovať oznámenia o správaní, za ktoré hrozia námorné sankcie, aby sa podporila analýza rizík vykonávaná príslušnými orgánmi, okrem iného využitím vhodných informačnotechnologických nástrojov.

(34)

Komisia by mala s pomocou Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) podporovať príslušné orgány okrem iného monitorovaním a nahlasovaním podozrivých presunov z lode na loď a prípadov nezákonného zasahovania do systému pre lode AIS, jeho vypínania alebo iného znefunkčňovania, ako aj uľahčovaním výmeny informácií na základe systému Únie na výmenu námorných informácií SafeSeaNet, ktorý umožňuje prijímať, uchovávať, vyhľadávať a vymieňať si informácie na účely námornej bezpečnosti, ochrany prístavov a námornej dopravy, ochrany morského prostredia a efektívnosti námornej premávky a námornej dopravy. Príslušné vnútroštátne orgány v zmysle smernice Komisie 2014/100/EÚ (6) by mali svojim prístavným orgánom, ak ide o iné orgány, bezodkladne poskytnúť prístup do tohto systému. Pomocou systému SafeSeaNet by Komisia s pomocou agentúry EMSA mala všetkými dostupnými prostriedkami podporovať príslušné vnútroštátne orgány pri monitorovaní všetkých plavidiel, ktoré sú predmetom záujmu, najmä tých, ktoré sa plavia do vzdialenosti 200 námorných míľ od pobrežia členských štátov.

(35)

Na zmiernenie taktizovania pri výbere príslušného orgánu by si príslušné orgány v členskom štáte, ktoré odmietajú plavidlu vstup, mali okamžite vymieňať informácie o takomto zamietnutí s inými príslušnými orgánmi členských štátov prostredníctvom existujúcich platforiem, ktoré majú k dispozícii. Komisia by mala úzko spolupracovať s agentúrou EMSA s cieľom bezodkladne uľahčiť akékoľvek technické úpravy SafeSeaNet na základe oznámení príslušných orgánov.

(36)

Zákazy týkajúce sa vstupu do prístavu sa vzťahujú na každé plavidlo bez ohľadu na to, či je ukotvené v prístave alebo v kotvisku v právomoci prístavu členského štátu. V prípade Fínskeho zálivu sa tieto zákazy vzťahujú na každé plavidlo bez ohľadu na to, či je ukotvené v prístave alebo v kotvisku, ktoré sa nachádza v teritoriálnych vodách alebo vo vnútorných vodách členského štátu.

(37)

Stanovia sa primerané výnimky a odchýlky, ktoré takýmto plavidlám umožnia vstup do prístavov a plavebných komôr na území Únie z dôvodu námornej bezpečnosti, ako aj z dôvodu obáv súvisiacich so životným prostredím, so záchranou životov na mori a na humanitárne účely.

(38)

V rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/884 (7) a v nariadení Rady (EÚ) 2022/879 (8) sa stanovuje, že členské štáty majú prijať všetky potrebné opatrenia na získanie alternatívnych dodávok, aby sa zabezpečilo, že tieto dovozy budú čo najskôr podliehať zákazom. V súlade s týmto cieľom by sa mala ukončiť dočasná výnimka udelená Nemecku a Poľsku na dodávky ropy z Ruska cez severnú časť ropovodu Družba. Dovoz ropy, ktorá pochádza z Kazachstanu alebo inej tretej krajiny a prechádza cez Rusko ropovodom Družba, nie je zakázaný.

(39)

V rámci mechanizmu cenového stropu sa stanovuje, že konkrétne projekty, ktoré sú nevyhnutné pre energetickú bezpečnosť určitých tretích krajín, môžu byť vyňaté z cenového stropu. Platnosť výnimky stanovenej v súvislosti s projektom Sakhalin-2 (Сахалин-2), ktorý sa nachádza v Rusku, by sa mala predĺžiť do 31. marca 2024, aby sa zabezpečili potreby Japonska v oblasti energetickej bezpečnosti.

(40)

S cieľom neoslabiť kritické dodávky energie do Únie z tretích krajín, ktoré nie sú zakázané, je vhodné zaručiť primeranú údržbu a prevádzku infraštruktúr potrubia konzorcia Caspian Pipeline Consortium, ktoré umožňujú nákup, dovoz alebo presun tovaru patriaceho pod číselný znak KN 2709 00 s pôvodom v Kazachstane, a ktorý sa v Rusku len nakladá, odchádza z neho alebo cezeň prechádza. Rozhodnutím (SZBP) 2023/12117 sa zaviedli výnimky zo zákazu priameho alebo nepriameho predaja, dodávky, presunu alebo vývozu určitého tovaru alebo technológií akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku alebo poskytovania súvisiaceho financovania alebo finančnej pomoci, technickej pomoci, sprostredkovateľských alebo iných služieb alebo poskytovania audítorských služieb, inžinierskych služieb, právnych poradenských služieb, technického testovania a analytických služieb, ktoré sú nevyhnutne potrebné na tento účel, a to za prísnych podmienok, aby sa zabránilo riziku obchádzania.

(41)

S cieľom zabrániť obchádzaniu zákazu poskytovať osobám v Rusku prevoditeľné cenné papiere sa rozhodnutím (SZBP) 2023/1217 tento zákaz rozširuje aj na finančné nástroje denominované v akejkoľvek mene.

(42)

Rozhodnutím (SZBP) 2023/1217 sa tiež zaviedla výnimka zo zákazu poskytovať ruským subjektom určité služby, ak sú potrebné na zriadenie, certifikáciu alebo hodnotenie firewallu, ktorým sa odstráni kontrola vykonávaná osobou uvedenou na zozname nad aktívami subjektu Únie, ktorý nie je uvedený na zozname a ktorý táto osoba uvedená na zozname vlastní alebo kontroluje, a zabezpečí sa, aby z nich táto osoba nemala žiaden prospech, čím sa tomuto subjektu umožní pokračovať v jeho obchodných činnostiach.

(43)

V rozhodnutí (SZBP) 2023/1217 sa ďalej objasňuje, aké dôkazy sú potrebné na dovoz výrobkov zo železa a z ocele spracovaných v tretej krajine a obsahujúcich výrobky zo železa a z ocele s pôvodom v Rusku.

(44)

Rozhodnutím (SZBP) 2023/1217 sa zaviedla výnimka zo zákazu nákupu, dovozu alebo transferu určitých položiek, ktoré Rusku generujú značné príjmy a ktoré sú potrebné na prevádzku, údržbu alebo opravu vozňov budapeštianskeho metra na linke 3.

(45)

V rozhodnutí (SZBP) 2023/1217 sa objasnilo, ktoré orgány sú príslušné na prijímanie oznámení o nepravidelných letoch medzi Ruskom a Úniou.

(46)

Rozhodnutím (SZBP) 2023/1217 sa predĺžila lehota na uplatňovanie dočasnej výnimky zo zákazu poskytovať určité služby s cieľom ďalej uľahčiť odčlenenie únijných prevádzkovateľov od ruského trhu. S cieľom urýchliť odčlenenie ruských prevádzkovateľov z trhu Únie sa rozhodnutím (SZBP) 2023/1217 zaviedla dočasná výnimka zo zákazu poskytovania právnych poradenských služieb právnickým osobám, subjektom alebo orgánom usadeným v Rusku. Príslušné orgány členských štátov môžu do 31. marca 2024 povoliť poskytovanie právnych služieb, ktoré sú podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu povinné na dokončenie takýchto odčlenení.

(47)

S cieľom zabezpečiť úplné a jednotné vykonávanie reštriktívnych opatrení je vhodné, aby členské štáty informovali ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení, ktoré odmietli udeliť podľa nariadenia (EÚ) č. 833/2014, a aby si vymieňali informácie o žiadostiach o povolenia, ktoré majú v úmysle udeliť, pokiaľ už iné členské štáty oznámili odmietnutie, aby sa zabránilo taktizovaniu pri výbere jurisdikcie.

(48)

Takisto je vhodné zintenzívniť výmenu informácií o uplatňovaní a presadzovaní vývozných obmedzení týkajúcich sa citlivých položiek, ktoré sa môžu použiť na podporu ruskej útočnej vojny proti Ukrajine, ako je tovar s dvojakým použitím a tovar uvedený v prílohe VII k nariadeniu (EÚ) č. 833/2014, aby sa zabránilo riziku obchádzania zo strany osôb alebo subjektov zapojených do obstarávania zakázaného tovaru Únie na použitie v Rusku alebo do poskytovania zakázaných služieb v rozpore s nariadením (EÚ) č. 833/2014.

(49)

Je vhodné lepšie objasniť ustanovenia o výmene informácií medzi orgánmi určitého členského štátu a s orgánmi iných členských štátov a Komisiou.

(50)

Rozhodnutím (SZBP) 2023/1217 sa rozširuje zoznam partnerských krajín, ktoré uplatňujú súbor opatrení na kontrolu vývozu, ktoré sú v podstate rovnocenné s opatreniami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 833/2014.

(51)

Rozhodnutím (SZBP) 2023/1217 sa takisto uskutočňujú určité technické opravy v normatívnom texte a prílohách, a to aj vypustením odkazov na prechodné obdobia, ktoré uplynuli, ako aj reorganizáciou štruktúry niektorých príloh k nariadeniu (EÚ) č. 833/2014. V dôsledku toho sa na zákaz dovozu uhlia vzťahuje článok 3i a príloha XXI k nariadeniu (EÚ) č. 833/2014 a článok 3j a príloha XXII k nariadeniu (EÚ) č. 833/2014 sa tak stávajú nadbytočnými a vypúšťajú sa. Vypustenie odkazov na prechodné obdobia, ktoré už uplynuli, nemá mať žiadne právne účinky na minulé alebo prebiehajúce zmluvy ani na uplatniteľnosť týchto prechodných období.

(52)

Tieto opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a preto, najmä s cieľom zabezpečiť ich jednotné uplatňovanie vo všetkých členských štátoch, je potrebné regulačné opatrenie na úrovni Únie.

(53)

Nariadenie (EÚ) č. 833/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 833/2014 sa mení takto:

1.

V článku 2 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:

„c)

priamo alebo nepriamo predávať práva duševného vlastníctva alebo obchodné tajomstvo, udeľovať licencie na práva duševného vlastníctva alebo na využívanie obchodného tajomstva alebo akýmkoľvek iným spôsobom prevádzať práva duševného vlastníctva alebo obchodné tajomstvo, ako aj udeľovať práva na prístup k akémukoľvek materiálu alebo informáciám chráneným právami duševného vlastníctva alebo predstavujúcim obchodné tajomstvo alebo udeľovať práva na opakované použitie takéhoto materiálu alebo informácií v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 a s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním takéhoto tovaru a technológií akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku.“

2.

Článok 2a sa mení takto:

a)

vkladá sa tento odsek:

„1a.   Zakazuje sa tranzit tovaru a technológií vyvážaných z Únie, ktoré by mohli prispieť k vojenskému a technologickému zlepšeniu Ruska alebo k rozvoju jeho sektora obrany a bezpečnosti, uvedených v prílohe VII, cez územie Ruska.“

;

b)

v odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno:

„c)

priamo alebo nepriamo predávať práva duševného vlastníctva alebo obchodné tajomstvo, udeľovať licencie na práva duševného vlastníctva alebo na využívanie obchodného tajomstva alebo akýmkoľvek iným spôsobom prevádzať práva duševného vlastníctva alebo obchodné tajomstvo, ako aj udeľovať práva na prístup k akémukoľvek materiálu alebo informáciám chráneným právami duševného vlastníctva alebo predstavujúcim obchodné tajomstvo alebo udeľovať práva na opakované použitie takéhoto materiálu alebo informácií v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 a s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním takéhoto tovaru a technológií akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku.“;

c)

vkladá sa tento odsek:

„3a.   Zákaz uvedený v odseku 1a sa nevzťahuje na tranzit tovaru a technológií, ktoré by mohli prispieť k vojenskému a technologickému zlepšeniu Ruska alebo k rozvoju jeho sektora obrany a bezpečnosti, uvedených v prílohe VII určených na účely stanovené v odseku 3 písm. a) až e) cez územie Ruska.“

;

d)

v odseku 4 sa dopĺňa toto písmeno:

„i)

určené na výlučné použitie a pod úplnou kontrolu povoľujúceho členského štátu a na účely splnenia jeho povinností údržby v oblastiach v rámci dlhodobej dohody o prenájme medzi členským štátom a Ruskou federáciou.“;

e)

vkladá sa tento odsek:

„4a.   Odchylne od odseku 1a môžu príslušné orgány povoliť tranzit tovaru a technológií, ktoré by mohli prispieť k vojenskému a technologickému zlepšeniu Ruska alebo k rozvoju jeho sektora obrany a bezpečnosti, uvedených v prílohe VII cez územie Ruska po tom, ako určia, že takýto tovar alebo technológie sú určené na účely stanovené v odseku 4 písm. b), c), d) a h).“

3.

Článok 2aa sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať strelné zbrane, ich súčasti a hlavné časti a strelivo, ktoré sú uvedené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 258/2012 (*1), a strelné zbrane a iné zbrane uvedené v prílohe XXXV k tomuto nariadeniu, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pôvod v Únii, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku.

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 258/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa vykonáva článok 10 Protokolu Organizácie Spojených národov proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúceho Dohovor Organizácie spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu (protokol OSN o strelných zbraniach) a ktorým sa ustanovujú vývozné povolenia a opatrenia týkajúce sa dovozu a tranzitu strelných zbraní, ich súčastí a častí a streliva (Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 1).“;"

b)

v odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno:

„c)

priamo alebo nepriamo predávať práva duševného vlastníctva alebo obchodné tajomstvo, udeľovať licencie na práva duševného vlastníctva alebo na využívanie obchodného tajomstva alebo akýmkoľvek iným spôsobom prevádzať práva duševného vlastníctva alebo obchodné tajomstvo, ako aj udeľovať práva na prístup k akémukoľvek materiálu alebo informáciám chráneným právami duševného vlastníctva alebo predstavujúcim obchodné tajomstvo alebo udeľovať práva na opakované použitie takéhoto materiálu alebo informácií v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 a s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním takéhoto tovaru a technológií akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku.“

4.

V článku 2d sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Príslušné orgány si vymieňajú informácie o uplatňovaní článkov 2, 2a a 2b s ostatnými členskými štátmi a Komisiou vrátane informácií o všetkých udelených alebo odmietnutých povoleniach a v prípade podozrenia z taktizovania pri výbere príslušného orgánu alebo v iných relevantných prípadoch o prijatých žiadostiach o povolenie.

Príslušné orgány si vymieňajú informácie o presadzovaní článkov 2, 2a a 2b s ostatnými členskými štátmi a Komisiou vrátane informácií o súvisiacich porušeniach a sankciách, ako aj o najlepších postupoch vnútroštátnych orgánov presadzovania práva a o odhaľovaní a stíhaní nepovoleného vývozu. Výmena informácií sa uskutočňuje s použitím elektronického systému uvedeného v článku 23 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/821.“

5.

V článku 3 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:

„c)

priamo alebo nepriamo predávať práva duševného vlastníctva alebo obchodné tajomstvo, udeľovať licencie na práva duševného vlastníctva alebo na využívanie obchodného tajomstva alebo akýmkoľvek iným spôsobom prevádzať práva duševného vlastníctva alebo obchodné tajomstvo, ako aj udeľovať práva na prístup k akémukoľvek materiálu alebo informáciám chráneným právami duševného vlastníctva alebo predstavujúcim obchodné tajomstvo alebo udeľovať práva na opakované použitie takéhoto materiálu alebo informácií v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 a s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním takéhoto tovaru a technológií akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku.“

6.

V článku 3b ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:

„c)

priamo alebo nepriamo predávať práva duševného vlastníctva alebo obchodné tajomstvo, udeľovať licencie na práva duševného vlastníctva alebo na využívanie obchodného tajomstva alebo akýmkoľvek iným spôsobom prevádzať práva duševného vlastníctva alebo obchodné tajomstvo, ako aj udeľovať práva na prístup k akémukoľvek materiálu alebo informáciám chráneným právami duševného vlastníctva alebo predstavujúcim obchodné tajomstvo alebo udeľovať práva na opakované použitie takéhoto materiálu alebo informácií v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 a s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním takéhoto tovaru a technológií akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku.“

7.

Článok 3c sa mení takto:

a)

vkladá sa tento odsek:

„1a.   Zakazuje sa tranzit tovaru a technológií vhodných na použitie v letectve alebo vesmírnom priemysle uvedených v prílohe XI a leteckého paliva a palivových aditív uvedených v prílohe XX, ktoré sa vyvážajú z Únie, cez územie Ruska.“

;

b)

v odseku 4 sa dopĺňa toto písmeno:

„c)

priamo alebo nepriamo predávať práva duševného vlastníctva alebo obchodné tajomstvo, udeľovať licencie na práva duševného vlastníctva alebo na využívanie obchodného tajomstva alebo akýmkoľvek iným spôsobom prevádzať práva duševného vlastníctva alebo obchodné tajomstvo, ako aj udeľovať práva na prístup k akémukoľvek materiálu alebo informáciám chráneným právami duševného vlastníctva alebo predstavujúcim obchodné tajomstvo alebo udeľovať práva na opakované použitie takéhoto materiálu alebo informácií v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 a s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním takéhoto tovaru a technológií akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku.“;

c)

vkladajú sa tieto odseky:

„6d.   Odchylne od odseku 1a môžu príslušné orgány povoliť tranzit tovaru a technológií vhodných na použitie v letectve alebo vesmírnom priemysle uvedených v prílohe XI a leteckých palív a palivových prísad uvedených v prílohe XX cez územie Ruska po tom, ako určia, že takýto tovar alebo technológie sú určené na účely stanovené v odsekoch 6a, 6b a 6c tohto článku.

6e.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány povoliť predaj, dodávku, transfer alebo vývoz tovaru uvedeného v časti B prílohy XI, ak je daný tovar určený na výlučné použitie a pod úplnou kontrolou povoľujúceho členského štátu s cieľom plniť si povinnosti týkajúce sa údržby v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje dohoda o dlhodobom prenájme medzi daným členským štátom a Ruskou federáciou.“

8.

V článku 3d sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Prevádzkovatelia nepravidelných letov medzi Ruskom a Úniou, ktoré sa prevádzkujú priamo alebo cez tretiu krajinu, oznámia pred ich vykonaním a najmenej 48 hodín vopred všetky relevantné informácie týkajúce sa letu príslušným orgánom členského štátu odletu alebo príletu.“

9.

V článku 3ea ods. 5 sa vypúšťa písmeno e).

10.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 3eb

1.   Zakazuje sa od 24. júla 2023 umožniť vstup do prístavov a plavebných komôr na území Únie akémukoľvek plavidlu, ktoré kedykoľvek počas plavby do prístavov alebo plavebných komôr členského štátu vykonáva transfery z lode na loď, ak má príslušný orgán dôvodné podozrenie, že dané plavidlo porušuje zákazy stanovené v článku 3m ods. 1 a 2 a v článku 3n ods. 1 a 4.

2.   Príslušný orgán neumožní vstup, ak plavidlo neoznámi príslušnému orgánu aspoň 48 hodín vopred transfer z lode na loď, ku ktorému došlo vo výhradnej hospodárskej zóne členského štátu alebo v oblasti do 12 námorných míľ od vonkajšej hranice pobrežných vôd daného členského štátu.

3.   Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú v prípade plavidla, ktoré potrebuje pomoc, hľadá miesto útočiska, núdzový prístav z dôvodov námornej bezpečnosti alebo na záchranu života na mori.

4.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môžu príslušné orgány povoliť vstup plavidla do prístavu alebo plavebnej komory na území Únie za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, po tom, ako určia, že tento vstup je potrebný na humanitárne účely.

5.   Po zamietnutí žiadosti o vstup do prístavu v súlade s odsekmi 1 a 2 dotknuté príslušné orgány bezodkladne informujú ostatné príslušné orgány členských štátov. Dotknutý členský štát bezodkladne informuje ostatné členské štáty a Komisiu.

6.   Na účely odsekov 1 a 2 príslušné orgány používajú okrem akéhokoľvek vnútroštátneho systému a informácií aj integrované námorné informácie dostupné v systéme Únie na výmenu námorných informácií (SafeSeaNet) zriadenom v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES (*2).

Článok 3ec

1.   Zakazuje sa od 24. júla 2023 umožniť vstup do prístavov a plavebných komôr na území Únie akémukoľvek plavidlu, pri ktorom má príslušný orgán dôvodné podozrenie, že pri preprave ropy alebo ropných výrobkov, na ktoré sa vzťahujú zákazy stanovené v článku 3m ods. 1 a 2 a článku 3n ods. 1 a 4, kedykoľvek počas plavby do prístavov alebo plavebných komôr členského štátu nezákonne zasahuje do svojho automatického identifikačného systému pre lode, vypína ho alebo ho inak znefunkčňuje, ak koná v rozpore s bodom 2.4 predpisu V/19 dohovoru SOLAS.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade plavidla, ktoré potrebuje pomoc, hľadá miesto útočiska, núdzový prístav z dôvodov námornej bezpečnosti alebo na záchranu života na mori.

3.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány povoliť vstup plavidla do prístavu alebo plavebnej komory za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, po tom, ako určia, že tento vstup je potrebný na humanitárne účely.

4.   Po zamietnutí žiadosti o vstup do prístavu v súlade s odsekom 1 dotknuté príslušné orgány bezodkladne informujú ostatné príslušné orgány členských štátov. Dotknutý členský štát bezodkladne informuje ostatné členské štáty a Komisiu.

5.   Na účely odseku 1 príslušné orgány používajú okrem akéhokoľvek vnútroštátneho systému a informácií aj integrované námorné informácie dostupné v systéme Únie na výmenu námorných informácií (SafeSeaNet) zriadenom v súlade so smernicou 2002/59/ES.

(*2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém spoločenstva pre lodnú dopravu a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/75/EHS (Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10).“"

11.

V článku 3f ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:

„c)

priamo alebo nepriamo predávať práva duševného vlastníctva alebo obchodné tajomstvo, udeľovať licencie na práva duševného vlastníctva alebo na využívanie obchodného tajomstva alebo akýmkoľvek iným spôsobom prevádzať práva duševného vlastníctva alebo obchodné tajomstvo, ako aj udeľovať práva na prístup k akémukoľvek materiálu alebo informáciám chráneným právami duševného vlastníctva alebo predstavujúcim obchodné tajomstvo alebo udeľovať práva na opakované použitie takéhoto materiálu alebo informácií v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 a s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním takéhoto tovaru a technológií akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku.“

12.

Článok 3g sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

priamo alebo nepriamo dovážať alebo nakupovať od 30. septembra 2023 výrobky zo železa a z ocele uvedené v prílohe XVII, ak sú spracované v tretej krajine a obsahujú výrobky zo železa a z ocele s pôvodom v Rusku, ktoré sú uvedené v prílohe XVII; pokiaľ ide o výrobky uvedené v prílohe XVII spracované v tretej krajine a obsahujúce výrobky z ocele s pôvodom v Rusku patriace pod číselné znaky KN 7207 11, 7207 12 10 alebo 7224 90, tento zákaz sa vzťahuje na číselný znak KN 7207 11 od 1. apríla 2024 a na číselné znaky KN 7207 12 10 a 7224 90 od 1. októbra 2024.

Na účely uplatňovania tohto písmena dovozcovia v čase dovozu poskytnú dôkaz o krajine pôvodu vstupov zo železa a z ocele použitých na spracovanie výrobku v tretej krajine.“;

b)

odseky 2 a 3 sa vypúšťajú.

13.

Článok 3h sa mení takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo iné služby v súvislosti s tovarom uvedeným v odseku 1 a s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním takéhoto tovaru akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku;

b)

poskytovať priamo alebo nepriamo finančné prostriedky alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom uvedeným v odseku 1 na akýkoľvek predaj, dodávku, presun alebo vývoz takéhoto tovaru alebo na poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských alebo iných služieb akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku;

c)

priamo alebo nepriamo predávať práva duševného vlastníctva alebo obchodné tajomstvo, udeľovať licencie na práva duševného vlastníctva alebo na využívanie obchodného tajomstva alebo akýmkoľvek iným spôsobom prevádzať práva duševného vlastníctva alebo obchodné tajomstvo, ako aj udeľovať práva na prístup k akémukoľvek materiálu alebo informáciám chráneným právami duševného vlastníctva alebo predstavujúcim obchodné tajomstvo alebo udeľovať práva na opakované použitie takéhoto materiálu alebo informácií v súvislosti s tovarom uvedeným v odseku 1 a s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním takéhoto tovaru akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku.“

;

b)

vkladá sa tento odsek:

„2a.   Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa vzťahujú na luxusný tovar uvedený v prílohe XVIII, pokiaľ jeho hodnota presahuje 300 EUR za položku, pokiaľ nie je v danej prílohe uvedené inak.“

;

c)

vkladá sa tento odsek:

„4a.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môžu príslušné orgány povoliť predaj alebo dodávku plavidla, ktoré patrí pod číselný znak KN 8901 10 00 alebo 8901 90 00, alebo poskytnutie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci do 31. decembra 2023 právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku za podmienok, ktoré považujú za vhodné, a po tom, ako určia, že:

a)

plavidlo sa dňa 24. júna 2023 fyzicky nachádza v Rusku a je určené na použitie v Rusku;

b)

plavidlo sa plavilo pod vlajkou Ruskej federácie v rámci registrácie prenájmu lode bez posádky, ktorá sa pôvodne uskutočnila pred 24. februárom 2022;

c)

právnická osoba, subjekt alebo orgán v Rusku nie je vojenským koncovým používateľom a nebude plavidlo používať na vojenské účely;

d)

predaj ani dodávka nie sú v prospech fyzickej osoby, právnickej osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré sú uvedené v prílohe I k rozhodnutiu (EÚ) č. 269/2014 alebo na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v tomto nariadení.“

;

d)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odsekov 4 a 4a do dvoch týždňov odo dňa vydania povolenia.“

14.

Článok 3i sa mení takto:

a)

odseky 3, 3b, 3ba a 3d sa vypúšťajú;

b)

vkladá sa tento odsek:

„3e.   Odchylne od odsekov 1 a 2 tohto článku môžu príslušné orgány povoliť nákup, dovoz alebo transfer tovaru patriaceho pod číselné znaky KN 7007, 8479, 8481, 8487, 8504, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8542, 8543, 8603, ako sa uvádza v prílohe XXI, alebo poskytnutie súvisiacej technickej a finančnej pomoci za podmienok, ktoré považujú za vhodné, ak uznajú, že je to potrebné na prevádzku, údržbu alebo opravu vozňov budapeštianskeho metra na linke 3 dodaných v roku 2018 v rámci vykonávania záruky poskytnutej spoločnosťou Metrowagonmash pred 24. júna 2023.“

15.

Článok 3j sa vypúšťa.

16.

Článok 3k sa mení takto:

a)

v odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno:

„c)

priamo alebo nepriamo predávať práva duševného vlastníctva alebo obchodné tajomstvo, udeľovať licencie na práva duševného vlastníctva alebo na využívanie obchodného tajomstva alebo akýmkoľvek iným spôsobom prevádzať práva duševného vlastníctva alebo obchodné tajomstvo, ako aj udeľovať práva na prístup k akémukoľvek materiálu alebo informáciám chráneným právami duševného vlastníctva alebo predstavujúcim obchodné tajomstvo alebo udeľovať práva na opakované použitie takéhoto materiálu alebo informácií v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 a s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním takéhoto tovaru a technológií akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Pokiaľ ide o tovar, ktorého hodnota nepresahuje 50 000 EUR za jednotku, patriaci pod číselné znaky KN 8703 23, 8703 24, 8703 32, 8703 33, 8703 40, 8703 50, 8703 60, 8703 70, 8703 80, 8703 90 alebo 8903, zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na plnenie zmlúv do 25. septembra 2023, ktoré boli uzavreté pred 24. júnom 2023, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.“

;

c)

odsek 3a sa nahrádza takto:

„3a.   Pokiaľ ide o tovar patriaci pod číselné znaky KN 2710 12, 2909 60, 3905 99, 4002 19, 4002 70, 4010 11, 4010 12, 4011 20, 4012 90, 4805 93, 4810 29, 4823 90, 7216 61, 8402 11, 8454 30, 8477 10, 8477 20, 8477 59, 8477 80, 8477 90, 8514 32, 8514 40, 8525 89, 8704 21, 9024 90, 9031 10, 9031 41, 9031 49, 9031 80, 9031 90 alebo 9406 20, zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na plnenie zmlúv do 25. septembra 2023, ktoré boli uzavreté pred 24. júnom 2023, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.“

;

d)

odsek 3b sa nahrádza takto:

„3b.   Pokiaľ ide o tovar patriaci pod číselné znaky KN, ktoré sa po prvýkrát zahrnuli do prílohy XXIII k tomuto nariadeniu 24. júna 2023 a ktoré nie sú uvedené v odsekoch 3 a 3a tohto článku, a s výnimkou tovaru patriaceho pod číselné znaky KN, ktoré už boli zahrnuté do prílohy XVIII k tomuto nariadeniu, zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa nevzťahujú na plnenie zmlúv do 25. septembra 2023, ktoré boli uzavreté pred 24. júnom 2023, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.“

;

e)

odsek 3c sa vypúšťa;

f)

odsek 5b sa nahrádza takto:

„5b.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môžu príslušné orgány za podmienok, ktoré považujú za vhodné, povoliť predaj, dodávku, presun alebo vývoz tovaru patriaceho pod číselné znaky KN 72., 84., 85. a 90. kapitoly uvedeného v prílohe XXIII alebo poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských služieb, financovania alebo finančnej pomoci po tom, ako určia, že je to nevyhnutne potrebné na výrobu tovaru z titánu požadovaného v leteckom priemysle, pre ktorý nie sú k dispozícii žiadne alternatívne dodávky.“

;

g)

odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odsekov 5, 5a a 5b do dvoch týždňov odo dňa vydania povolenia.“

17.

Článok 3l sa mení takto:

a)

vkladá sa tento odsek:

„1a.   Zákaz uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na prepravu tovaru na území Únie podnikmi cestnej dopravy prostredníctvom prívesov alebo návesov registrovaných v Rusku, a to aj v prípade, že sú tieto prívesy alebo návesy ťahané nákladnými vozidlami registrovanými v iných krajinách.“

;

b)

vkladá sa tento odsek:

„3a.   Zákaz uvedený v odseku 1a sa do 30. júna 2023 nevzťahuje na prepravu tovaru, ktorá sa začala pred 24. júnom 2023, za predpokladu, že príves alebo náves:

a)

sa 24. júna 2023 už nachádzal na území Únie alebo

b)

potrebuje vykonať tranzit cez Úniu, aby sa mohlo vrátiť do Ruska.“

;

c)

v odseku 4 sa úvodná časť nahrádza takto:

„4.   Odchylne od odsekov 1 a 1a môžu príslušné orgány členského štátu podniku cestnej dopravy usadenému v Rusku alebo akémukoľvek podniku cestnej dopravy povoliť prepravu tovaru, keď sa daný tovar prepravuje prostredníctvom prívesov alebo návesov registrovaných v Rusku, a to aj vtedy, ak sú tieto prívesy alebo návesy ťahané nákladnými vozidlami registrovanými v iných krajinách, ak príslušné orgány určili, že takáto preprava je potrebná na:“

18.

V článku 3m sa vkladá tento odsek:

„3a.   Výnimka uvedená v odseku 3 písm. d) sa prestáva vzťahovať na Nemecko a Poľsko 23. júna 2023.“

19.

V článku 4 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc a sprostredkovateľské služby v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu (*3) alebo v súvislosti s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním tovaru uvedeného v tomto zozname, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku;

(*3)  Najnovšia verzia je uverejnená v Ú. v. EÚ C 85, 13.3.2020, s.147.“"

20.

V článku 5aa ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

21.

V článku 5f sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Zakazuje sa predávať prevoditeľné cenné papiere denominované v akejkoľvek oficiálnej mene ktoréhokoľvek členského štátu vydané po 12. apríli 2022 alebo denominované v akejkoľvek inej mene vydané po 6. auguste 2023, podielové listy podniku kolektívneho investovania s expozíciou voči takýmto cenným papierom akémukoľvek ruskému štátnemu príslušníkovi alebo fyzickej osobe, ktorá má v Rusku pobyt, alebo akejkoľvek právnickej osobe, subjektu alebo orgánu usadeným v Rusku.“

22.

Článok 5k sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa úvodná veta nahrádza takto:

„1.   Zakazuje sa zadávanie všetkých verejných zákaziek alebo koncesií, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smerníc o verejnom obstarávaní, ako aj článku 10 ods. 1, 3, ods. 6 písm. a) až e), ods. 8, 9 a 10, článkov 11, 12, 13 a 14 smernice 2014/23/EÚ, článku 7 písm. a) až d) a článku 8, článku 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) smernice 2014/24/EÚ, článku 18, článku 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článkov 29 a 30 smernice 2014/25/EÚ a článku 13 písm. a) až d) a písm. f) až h) a písm. j) smernice 2009/81/ES, nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:“;

b)

v odseku 2 sa vypúšťa písmeno f).

23.

Článok 5n sa mení takto:

a)

vkladá sa tento odsek:

„9a.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môžu príslušné orgány povoliť poskytovanie uvedených služieb za podmienok, ktoré považujú za vhodné, po tom, ako určia, že tieto služby sú nevyhnutné na zriadenie, certifikáciu alebo hodnotenie firewallu, ktorým sa:

a)

odstráni kontrola vykonávaná fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktoré sú uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014, nad aktívami právnickej osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré nie sú uvedené na zozname a ktoré sú založené alebo zriadené podľa práva členského štátu, ktoré táto fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014vlastní alebo kontroluje; a

b)

zabezpečuje, aby v prospech tejto fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedeného na zozname neplynuli žiadne ďalšie finančné prostriedky ani hospodárske zdroje.“

;

b)

odsek 11 sa nahrádza takto:

„11.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odsekov 9a a 10 do dvoch týždňov odo dňa vydania povolenia.“

24.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 5q

1.   Odchylne od článkov 2, 2a, 3k a 3f môžu príslušné orgány povoliť predaj, dodávku, presun, vývoz alebo tranzit cez územie Ruska tovaru a technológií uvedených v týchto článkoch alebo poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských služieb alebo iných služieb, alebo financovania alebo finančnej pomoci na prevádzku a údržbu potrubia konzorcia Caspian Pipeline Consortium a súvisiacej infraštruktúry potrebných na prepravu tovaru patriaceho pod číselný znak KN 2709 00 s pôvodom v Kazachstane, ktorý sa v Rusku len nakladá, odchádza z neho alebo cezeň prechádza, a to za takých podmienok, ktoré považujú za vhodné, po tom, ako určia, že:

a)

takýto predaj, dodávka, presun, vývoz alebo tranzit cez územie Ruska alebo poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských služieb alebo iných služieb, alebo financovania a finančnej pomoci sú potrebné na prevádzku, základnú údržbu, opravu alebo výmenu komponentov potrubia konzorcia Caspian Pipeline Consortium a súvisiacej infraštruktúry;

b)

druh požadovaného tovaru, technológií a pomoci nejde nad rámec druhu tovaru a technológie, ktoré boli v minulosti vyvážané, alebo pomoci, ktorá bola v minulosti poskytnutá, z Únie, členskej krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska alebo partnerskej krajiny uvedenej v prílohe VIII do Ruska na účely prevádzky, základnej údržby, opravy alebo výmeny komponentov potrubia konzorcia Caspian Pipeline Consortium a súvisiacej infraštruktúry a súvisiacej pomoci;

c)

požadované objemy zodpovedajú objemom používaným na prevádzku, základnú údržbu, opravu alebo výmenu komponentov potrubia konzorcia Caspian Pipeline Consortium a súvisiacej infraštruktúry a

d)

takýto tovar a technológie bude poskytovať fyzická alebo právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje článok 13 nariadenia (EÚ) č. 833/2014, výlučne na konečné použitie pri prevádzke, základnej údržbe, oprave alebo výmene komponentov potrubia konzorcia Caspian Pipeline Consortium a súvisiacej infraštruktúry.

2.   Odchylne od článku 5n môžu príslušné orgány povoliť poskytovanie audítorských služieb, inžinierskych služieb, právnych poradenských služieb, technického testovania a analytických služieb na prevádzku a údržbu potrubia konzorcia Caspian Pipeline Consortium a súvisiacej infraštruktúry potrebných na prepravu tovaru patriaceho pod číselný znak KN 2709 00 s pôvodom v Kazachstane, ktorý sa v Rusku len nakladá, odchádza z neho alebo cezeň prechádza, a to po tom, ako určia, že:

a)

poskytovanie týchto služieb je potrebné na prevádzku, základnú údržbu, opravu alebo výmenu komponentov potrubia konzorcia Caspian Pipeline Consortium a súvisiacej infraštruktúry a

b)

takéto služby poskytuje fyzická alebo právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje článok 13.

3.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odsekov 1 a 2 do dvoch týždňov odo dňa udelenia povolenia.

4.   Pri udeľovaní povolenia podľa odsekov 1 a 2 príslušný orgán vyžaduje predloženie osvedčenia koncového používateľa a podrobných pravidelných správ o tom, že žiadny takýto tovar ani technológia neboli použité a žiadne takéto služby neboli poskytnuté na iný ako zamýšľaný účel. Môže uložiť aj dodatočné podmienky v súlade s odsekom 1.“

25.

V článku 6 sa odsek 1 mení takto:

a)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

povolení udelených alebo odmietnutých podľa tohto nariadenia;“;

b)

písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)

zistených prípadov porušenia a obchádzania zákazov stanovených v tomto nariadení, a to aj v štádiu pokusu, vrátane prostredníctvom kryptoaktív.“

26.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 6a

1.   Dotknutý členský štát alebo dotknuté členské štáty informujú ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach odmietnutých podľa článkov 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3ea, 3f, 3g, 3h, 3i, 3k, 3m, 3n, 5a, 5c, 5d, 5k, 5m, 5n, 5p a 12b do dvoch týždňov odo dňa odmietnutia udeliť povolenie.

2.   Predtým, ako členský štát udelí povolenie v súlade s článkami 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3ea, 3f, 3g, 3h, 3i, 3k, 3m, 3n, 5a, 5c, 5d, 5k, 5m, 5n, 5p a 12b pre transakciu, ktorá je v podstate zhodná s transakciou, na ktorú sa vzťahuje stále platné odmietnutie zo strany iného členského štátu alebo iných členských štátov, poradí sa najskôr s členským štátom alebo členskými štátmi, ktoré toto povolenie odmietli udeliť. Ak sa po tejto porade dotknutý členský štát rozhodne povolenie udeliť, oznámi to ostatným členským štátom a Komisii, pričom im poskytne všetky relevantné informácie na odôvodnenie uvedeného rozhodnutia.

Článok 6b

1.   V súlade s rešpektovaním dôvernosti komunikácie medzi právnikmi a ich klientmi, ktorá je zaručená v článku 7 Charty základných práv Európskej únie, a v príslušných prípadoch bez toho, aby boli dotknuté pravidlá týkajúce sa dôvernosti informácií, ktorými disponujú justičné orgány, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

poskytnú príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom majú pobyt alebo sídlo, všetky informácie, ktoré by uľahčili vykonávanie tohto nariadenia, a to do dvoch týždňov od získania takejto informácie a

b)

spolupracujú s príslušným orgánom pri overovaní takýchto informácií.

2.   Dotknutý členský štát zašle Komisii akékoľvek relevantné informácie získané podľa odseku 1 do jedného mesiaca od ich získania. Dotknutý členský štát môže tieto informácie zaslať v anonymizovanej forme, ak ich v súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním trestného činu alebo trestným súdnym konaním vyhlásil vyšetrovací alebo súdny orgán za dôverné.

3.   Akékoľvek dodatočné informácie, ktoré získa priamo Komisia, sa sprístupnia členským štátom.

4.   Akékoľvek informácie, ktoré boli poskytnuté príslušným orgánom členských štátov alebo ktoré príslušné orgány členských štátov získali v súlade s týmto článkom, použijú tieto orgány výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo získané.“

27.

V článku 12a sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2.   Na účely tohto nariadenia sa Komisia určuje za „prevádzkovateľa“ v zmysle článku 3 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2018/1725, pokiaľ ide o činnosti spracúvania údajov potrebné na plnenie úloh uvedených v odseku 1.

3.   Príslušné orgány členských štátov vrátane orgánov presadzovania práva, colných orgánov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (*4), príslušných orgánov v zmysle nariadenia (EÚ) č. 575/2013, smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (*5) a smernice 2014/65/EÚ, ako aj správcov úradných registrov, v ktorých sa registrujú fyzické osoby, právnické osoby, subjekty a orgány, ako aj nehnuteľný alebo hnuteľný majetok, bezodkladne spracúvajú informácie vrátane osobných údajov a v prípade potreby aj informácie uvedené v článku 6b ods. 1 a vymieňajú si ich s ostatnými príslušnými orgánmi svojho členského štátu, orgánmi ostatných členských štátov a Komisiou, ak sú takéto spracúvanie a výmena potrebné na plnenie úloh spracujúceho orgánu alebo prijímajúceho orgánu podľa tohto nariadenia, a to najmä ak zistia prípady porušenia alebo obchádzania zákazov stanovených v tomto nariadení, a to aj v štádiu pokusu. Týmto ustanovením nie sú dotknuté pravidlá týkajúce sa dôvernosti informácií, ktorými disponujú justičné orgány.

(*4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1)."

(*5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).“"

28.

Článok 12b sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa úvodná veta nahrádza takto:

„1.   Odchylne od článkov 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h a 3k môžu príslušné orgány do 31. decembra 2023 povoliť predaj, dodávku alebo transfer tovaru a technológií uvedených v prílohách II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX a XXIII k tomuto nariadeniu a v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2021/821, ako aj predaj, udeľovanie licencií alebo akýkoľvek iný prevod v súvislosti s právami duševného vlastníctva alebo obchodným tajomstvom, ako aj udeľovanie práv na prístup alebo na opakované použitie v súvislosti s akýmkoľvek materiálom alebo informáciami chránenými právami duševného vlastníctva alebo predstavujúcich obchodné tajomstvo, pokiaľ ide o uvedený tovar a technológie, ak sú takýto predaj, dodávka, transfer, udeľovanie licencií, udeľovanie práv na prístup alebo práv na opätovné použitie nevyhnutné na odčlenenie od obchodných činností v Rusku alebo ukončenie obchodných činností v Rusku, pričom musia byť splnené tieto podmienky:“;

b)

vkladá sa tento odsek:

„1a.   Odchylne od článku 3 môžu príslušné orgány do 31. marca 2024 povoliť predaj, dodávku alebo transfer tovaru a technológií uvedených v prílohe II, ak je takýto predaj, dodávka alebo transfer nevyhnutne potrebný na odčlenenie od spoločného podniku založeného alebo zriadeného podľa práva členského štátu pred 24. februárom 2022, do ktorého je zapojená ruská právnická osoba, subjekt alebo orgán a ktorý prevádzkuje infraštruktúru plynovodov medzi Ruskom a tretími krajinami.“

;

c)

v odseku 2a sa úvodná veta nahrádza takto:

„2a.   Odchylne od článku 5n môžu príslušné orgány povoliť, aby sa do 31. marca 2024 pokračovalo v poskytovaní služieb uvedených v danom článku, ak je takéto poskytovanie služieb nevyhnutne potrebné na odčlenenie z Ruska alebo ukončenie obchodných činností v Rusku, za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:“;

d)

vkladá sa tento odsek:

„2b.   Odchylne od článku 5n ods. 2 môžu príslušné orgány povoliť, aby sa do 31. marca 2024 poskytovali právne poradenské služby, ktoré sú povinné zo zákona na ukončenie predaja alebo prevodu vlastníckych práv priamo alebo nepriamo vlastnených právnickými osobami, subjektmi alebo orgánmi usadenými v Rusku právnickej osobe, subjektu alebo orgánu usadeným v Únii.“

;

e)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odsekov 1, 1a, 2, 2a alebo 2b do dvoch týždňov odo dňa udelenia povolenia.“

29.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 12f

1.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, presúvať alebo vyvážať tovar a technológie uvedené v prílohe XXXIII bez ohľadu na to, či majú pôvod v Únii, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine uvedenej v danej prílohe.

2.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo iné služby v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 a s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním takéhoto tovaru a technológií akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v uvedenej tretej krajine;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 na akýkoľvek predaj, dodávku, presun alebo vývoz takéhoto tovaru a technológií alebo na poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských alebo iných služieb akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v uvedenej tretej krajine;

c)

priamo alebo nepriamo predávať práva duševného vlastníctva alebo obchodné tajomstvo, udeľovať licencie na práva duševného vlastníctva alebo na využívanie obchodného tajomstva alebo akýmkoľvek iným spôsobom prevádzať práva duševného vlastníctva alebo obchodné tajomstvo, ako aj udeľovať práva na prístup k akémukoľvek materiálu alebo informáciám chráneným právami duševného vlastníctva alebo predstavujúcim obchodné tajomstvo alebo udeľovať práva na opakované použitie takéhoto materiálu alebo informácií v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 a s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním takéhoto tovaru a technológií akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v uvedenej tretej krajine.

3.   Príloha XXXIII zahŕňa iba zahŕňa iba citlivý tovar a technológie s dvojakým použitím alebo tovar a technológie, ktoré by mohli prispieť k posilneniu vojenských, technologických alebo priemyselných kapacít Ruska alebo k rozvoju jeho sektora obrany a bezpečnosti spôsobom, ktorý posilní schopnosť Ruska viesť vojnu, a ktorých vývoz do Ruska je zakázaný podľa tohto nariadenia a pri ktorých pretrváva vysoké riziko, že sa predajú, dodajú, presunú alebo vyvezú z tretích krajín do Ruska potom, ako sa predali, dodali, presunuli alebo vyviezli z Únie. V prílohe XXXIII sa pri každom zaradenom tovare alebo technológii uvedú tretie krajiny, do ktorých je zakázaný predaj, dodávka, presun alebo vývoz. Príloha XXXIII zahŕňa len tretie krajiny, ktoré Rada označila za krajiny, ktoré systematicky a trvalo nebránia predaju, dodávkam, transferu alebo vývozu tovaru a technológií uvedených v danej prílohe vyvážaných z Únie do Ruska, napriek tomu, že Únia s danou krajinou vopred komunikovala a poskytla jej pomoc.

4.   Ak predaj, dodávka, presun alebo vývoz tovaru alebo technológií uvedených v prílohe XXXIII fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku nie je zakázaný na základe určitých výnimiek stanovených v tomto nariadení, ich predaj, dodávka, presun alebo vývoz fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v uvedenej tretej krajine nie je zakázaný za predpokladu, že sú splnené rovnaké podmienky ako podmienky uplatniteľné podľa tohto nariadenia na vývoz do Ruska alebo na použitie v Rusku.

5.   Ak predaj, dodávka, presun alebo vývoz tovaru alebo technológií uvedených v prílohe XXXIII fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku môže byť v súlade s týmto nariadením povolený príslušnými orgánmi, ich predaj, dodávka, presun alebo vývoz fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v uvedenej tretej krajine môže byť povolený príslušnými orgánmi za predpokladu, že sú splnené rovnaké podmienky ako podmienky uplatniteľné na výnimky týkajúce sa vývozu do Ruska alebo na použitie v Rusku.“

30.

Príloha IV sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

31.

Príloha VII sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

32.

Príloha VIII sa mení v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

33.

Príloha XV sa mení v súlade s prílohou IV k tomuto nariadeniu.

Tento bod sa uplatňuje vo vzťahu k jednému alebo viacerým subjektom uvedeným v prílohe IV k tomuto nariadeniu od 1. októbra 2023, a to pod podmienkou, že o tom po preskúmaní príslušných prípadov rozhodne Rada vykonávacím aktom.

34.

Príloha XVII sa mení v súlade s prílohou V k tomuto nariadeniu.

35.

Príloha XVIII sa mení v súlade s prílohou VI k tomuto nariadeniu.

36.

Príloha XXI sa mení v súlade s prílohou VII k tomuto nariadeniu.

37.

Príloha XXII sa vypúšťa.

38.

Príloha XXIII sa mení v súlade s prílohou VIII k tomuto nariadeniu.

39.

Príloha XXIX sa mení v súlade s prílohou IX k tomuto nariadeniu.

40.

Dopĺňa sa príloha XXXIII v súlade s prílohou X k tomuto nariadeniu.

41.

Dopĺňa sa príloha XXXV v súlade s prílohou XI k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júna 2023

Za Radu

predsedníčka

J. ROSWALL


(1)  Pozri stranu 451 tohto úradného vestníka.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 2014/512/SZBP z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31.7.2014, s. 13).

(4)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 6).

(5)  Príloha I k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí (MARPOL), nariadenie 42; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/75/EHS (Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10).

(6)  Smernica Komisie 2014/100/EÚ z 28. októbra 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu (Ú. v. EÚ L 308, 29.10.2014, s. 82).

(7)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/884 z 3. júna 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 153, 3.6.2022, s. 128).

(8)  Nariadenie Rady (EÚ) 2022/879 z 3. júna 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 153, 3.6.2022, s. 53).


PRÍLOHA I

Príloha IV k nariadeniu (EÚ) č. 833/2014 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA IV

V tejto prílohe sa uvádza zoznam fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré sú vojenskými koncovými používateľmi, tvoria súčasť vojensko-priemyselného komplexu Ruska alebo majú obchodné alebo iné väzby na ruský obranný a bezpečnostný sektor Ruska. Tieto fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány prispievajú k vojenskému a technologickému posilneniu Ruska alebo k rozvoju jeho obranného a bezpečnostného sektora. Patria k nim fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány v tretích krajinách iných ako Rusko. Ich zahrnutie do tejto prílohy neznamená pripísanie zodpovednosti za ich konanie jurisdikcii, v ktorej pôsobia.

Zoznam fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov podľa článku 2 ods. 7, článku 2a ods. 7 a článku 2b ods. 1

1.

JSC Sirius (Rusko)

2.

OJSC Stankoinstrument (Rusko)

3.

OAO JSC Chemcomposite (Rusko)

4.

JSC Kalashnikov (Rusko)

5.

JSC Tula Arms Plant (Rusko)

6.

NPK Technologii Maschinostrojenija (Rusko)

7.

OAO Wysokototschnye Kompleksi (Rusko)

8.

OAO Almaz Antey (Rusko)

9.

OAO NPO Bazalt (Rusko)

10.

Admiralty Shipyard JSC (Rusko)

11.

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Rusko)

12.

Argut OOO (Rusko)

13.

Komunikačné centrum ministerstva obrany (Rusko)

14.

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (Rusko)

15.

Štátny federálny rozpočtový úrad kancelárie prezidenta Ruska (Rusko)

16.

Štátny federálny rozpočtový úrad „Special Flight Unit Rossiya“ kancelárie prezidenta Ruska (Rusko)

17.

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (Rusko)

18.

Zahraničná spravodajská služba (SVR) (Rusko)

19.

Forenzné centrum Nižnonovgorodskej oblasti pri hlavnom riaditeľstve ministerstva vnútra (Rusko)

20.

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center) (Rusko)

21.

Irkut Corporation (Rusko)

22.

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (Rusko)

23.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (Rusko)

24.

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Rusko)

25.

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Rusko)

26.

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard) (Krymská autonómna republika, protiprávne anektovaná Ruskom)

27.

JSC Rocket and Space Centre – Progress (Rusko)

28.

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (Rusko)

29.

Kazan Helicopter Plant PJSC (Rusko)

30.

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) (Rusko)

31.

Ministerstvo obrany Ruskej federácie (Rusko)

32.

Moskovský inštitút fyziky a technológie (Rusko)

33.

NPO High Precision Systems JSC (Rusko)

34.

NPO Splav JSC (Rusko)

35.

OPK Oboronprom (Rusko)

36.

PJSC Beriev Aircraft Company (Rusko)

37.

PJSC Irkut Corporation (Rusko)

38.

PJSC Kazan Helicopters (Rusko)

39.

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (Rusko)

40.

Promtech-Dubna, JSC (Rusko)

41.

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (Rusko)

42.

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Rusko)

43.

Rapart Services LLC (Rusko)

44.

Rosoboronexport OJSC (ROE) (Rusko)

45.

Rostec (Russian Technologies State Corporation) (Rusko)

46.

Rostekh – Azimuth (Rusko)

47.

Russian Aircraft Corporation MiG (Rusko)

48.

Russian Helicopters JSC (Rusko)

49.

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (Rusko)

50.

Sukhoi Aviation JSC (Rusko)

51.

Sukhoi Civil Aircraft (Rusko)

52.

Tactical Missiles Corporation JSC (Rusko)

53.

Tupolev JSC (Rusko)

54.

UEC-Saturn (Rusko)

55.

United Aircraft Corporation (Rusko)

56.

JSC AeroKompozit (Rusko)

57.

United Engine Corporation (Rusko)

58.

UEC-Aviadvigatel JSC (Rusko)

59.

United Instrument Manufacturing Corporation (Rusko)

60.

United Shipbuilding Corporation (Rusko)

61.

JSC PO Sevmash (Rusko)

62.

Krasnoye Sormovo Shipyard (Rusko)

63.

Severnaya Shipyard (Rusko)

64.

Shipyard Yantar (Rusko)

65.

UralVagonZavod (Rusko)

66.

Baikal Electronics (Rusko)

67.

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Rusko)

68.

Central Research and Development Institute Tsiklon (Rusko)

69.

Crocus Nano Electronics (Rusko)

70.

Dalzavod Ship-Repair Center (Rusko)

71.

Elara (Rusko)

72.

Electronic Computing and Information Systems (Rusko)

73.

ELPROM (Rusko)

74.

Engineering Center Ltd. (Rusko)

75.

Forss Technology Ltd. (Rusko)

76.

Integral SPB (Rusko)

77.

JSC Element (Rusko)

78.

JSC Pella-Mash (Rusko)

79.

JSC Shipyard Vympel (Rusko)

80.

Kranark LLC (Rusko)

81.

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (Rusko)

82.

LLC Center (Rusko)

83.

MCST Lebedev (Rusko)

84.

Miass Machine-Building Factory (Rusko)

85.

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Rusko)

86.

MPI VOLNA (Rusko)

87.

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Rusko)

88.

Nerpa Shipyard (Rusko)

89.

NM-Tekh (Rusko)

90.

Novorossiysk Shipyard JSC (Rusko)

91.

NPO Electronic Systems (Rusko)

92.

NPP Istok (Rusko)

93.

NTC Metrotek (Rusko)

94.

OAO GosNIIkhimanalit (Rusko)

95.

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era (Rusko)

96.

OJSC TSRY (Rusko)

97.

OOO Elkomtekh (Elkomtex) (Rusko)

98.

OOO Planar (Rusko)

99.

OOO Sertal (Rusko)

100.

Photon Pro LLC (Rusko)

101.

PJSC Zvezda (Rusko)

102.

Amur Shipbuilding Factory PJSC (Rusko)

103.

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Rusko)

104.

AO Kronshtadt (Rusko)

105.

Avant Space LLC (Rusko)

106.

Production Association Strela (Rusko)

107.

Radioavtomatika (Rusko)

108.

Research Center Module (Rusko)

109.

Robin Trade Limited (Rusko)

110.

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Rusko)

111.

Rubin Sever Design Bureau (Rusko)

112.

Russian Space Systems (Rusko)

113.

Rybinsk Shipyard Engineering (Rusko)

114.

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Rusko)

115.

Scientific-Research Institute of Electronics (Rusko)

116.

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Rusko)

117.

Scientific Research Institute NII Submikron (Rusko)

118.

Sergey IONOV (Rusko)

119.

Serniya Engineering (Rusko)

120.

Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Rusko)

121.

Ship Maintenance Center Zvezdochka (Rusko)

122.

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Rusko)

123.

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Rusko)

124.

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Rusko)

125.

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Rusko)

126.

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Rusko)

127.

UAB Pella-Fjord (Rusko)

128.

United Shipbuilding Corporation JSC ‘35th Shipyard’ (Rusko)

129.

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Astrakhan Shipyard’ (Rusko)

130.

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Aysberg Central Design Bureau’ (Rusko)

131.

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Baltic Shipbuilding Factory’ (Rusko)

132.

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Krasnoye Sormovo Plant OJSC’ (Rusko)

133.

United Shipbuilding Corporation JSC SC ‘Zvyozdochka’ (Rusko)

134.

United Shipbuilding Corporation ‘Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar’ (Rusko)

135.

United Shipbuilding Corporation ‘Scientific Research Design Technological Bureau Onega’ (Rusko)

136.

United Shipbuilding Corporation ‘Sredne-Nevsky Shipyard’ (Rusko)

137.

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Rusko)

138.

Urals Project Design Bureau Detal (Rusko)

139.

Vega Pilot Plant (Rusko)

140.

Vertikal LLC(Rusko)

141.

Vladislav Vladimirovich Fedorenko (Rusko)

142.

VTK Ltd (Rusko)

143.

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Rusko)

144.

ZAO Elmiks-VS (Rusko)

145.

ZAO Sparta (Rusko)

146.

ZAO Svyaz Inzhiniring (Rusko)

147.

46th TSNII Central Scientific Research Institute (Rusko)

148.

Alagir Resistor Factory (Rusko)

149.

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Rusko)

150.

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Rusko)

151.

Almaz JSC (Rusko)

152.

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Rusko)

153.

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Rusko)

154.

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Rusko)

155.

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Rusko)

156.

Electrosignal JSC (Rusko)

157.

Energiya JSC (Rusko)

158.

Engineering Center Moselectronproekt (Rusko)

159.

Etalon Scientific and Production Association (Rusko)

160.

Evgeny Krayushin (Rusko)

161.

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Rusko)

162.

Ineko LLC (Rusko)

163.

Informakustika JSC (Rusko)

164.

Institute of High Energy Physics (Rusko)

165.

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Rusko)

166.

Inteltech PJSC (Rusko)

167.

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Rusko)

168.

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Rusko)

169.

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Rusko)

170.

Lutch Design Office JSC (Rusko)

171.

Meteor Plant JSC (Rusko)

172.

Moscow Communications Research Institute JSC (Rusko)

173.

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Rusko)

174.

NPO Elektromechaniki JSC (Rusko)

175.

Omsk Production Union Irtysh JSC (Rusko)

176.

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Rusko)

177.

Optron, JSC (Rusko)

178.

Pella Shipyard OJSC (Rusko)

179.

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Rusko)

180.

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Rusko)

181.

Radiozavod JSC (Rusko)

182.

Razryad JSC (Rusko)

183.

Research Production Association Mars (Rusko)

184.

Ryazan Radio-Plant (Rusko)

185.

Scientific Production Center Vigstar JSC (Rusko)

186.

Scientific Production Enterprise ‘Radiosviaz’ (Rusko)

187.

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Rusko)

188.

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Rusko)

189.

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components (Rusko)

190.

Scientific-Production Enterprise ‘Kant’ (Rusko)

191.

Scientific-Production Enterprise ‘Svyaz’ (Rusko)

192.

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Rusko)

193.

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Rusko)

194.

Scientific-Production Enterprise Volna (Rusko)

195.

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Rusko)

196.

Scientific-Research Institute ‘Argon’ (Rusko)

197.

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Rusko)

198.

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Rusko)

199.

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Rusko)

200.

Special Design Bureau Salute JSC (Rusko)

201.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Salute’ (Rusko)

202.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ By Name I.I.Toropov’ (Rusko)

203.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘URALELEMENT’ (Rusko)

204.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Plant Dagdiesel’ (Rusko)

205.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’ (Rusko)

206.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Rusko)

207.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Rusko)

208.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Rusko)

209.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Rusko)

210.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Rusko)

211.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Rusko)

212.

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ‘Research Center for Automated Design’ (Rusko)

213.

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Rusko)

214.

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Rusko)

215.

Tactical Missile Company, NPO Lightning (Rusko)

216.

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ‘Molot’ (Rusko)

217.

Tactical Missile Company, PJSC ‘MBDB ‘ISKRA’’ (Rusko)

218.

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Rusko)

219.

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Rusko)

220.

Tactical Missile Corporation, ‘Central Design Bureau of Automation’ (Rusko)

221.

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Rusko)

222.

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ‘Region’ (Rusko)

223.

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ‘Soyuz’ (Rusko)

224.

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Rusko)

225.

Tactical Missile Corporation, Concern ‘MPO – Gidropribor’ (Rusko)

226.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ‘KRASNY GIDROPRESS’ (Rusko)

227.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Rusko)

228.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Rusko)

229.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Rusko)

230.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Rusko)

231.

Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Rusko)

232.

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Rusko)

233.

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Rusko)

234.

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ‘Detal’ (Rusko)

235.

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Rusko)

236.

Tambov Plant (TZ) ‘October’ (Rusko)

237.

United Shipbuilding Corporation ‘Production Association Northern Machine Building Enterprise’ (Rusko)

238.

United Shipbuilding Corporation ‘5th Shipyard’ (Rusko)

239.

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Rusko)

240.

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Rusko)

241.

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Rusko)

242.

Rosatomflot (Rusko)

243.

Lyulki Experimental-Design Bureau (Rusko)

244.

Lyulki Science and Technology Center (Rusko)

245.

AO Aviaagregat (Rusko)

246.

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Rusko)

247.

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Rusko)

248.

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (Rusko)

249.

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) (Rusko)

250.

Federal State Unitary Enterprise “State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” (GosNIIAS) (Rusko)

251.

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (Rusko)

252.

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (Rusko)

253.

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (Rusko)

254.

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (Rusko)

255.

Joint Stock Company 766 UPTK (Rusko)

256.

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (Rusko)

257.

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) (Rusko)

258.

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (Rusko)

259.

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (Rusko)

260.

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (Rusko)

261.

JSC NII Steel (Rusko)

262.

Joint Stock Company Remdizel (Rusko)

263.

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (Rusko)

264.

Joint Stock Company STAR (Rusko)

265.

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Rusko)

266.

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (Rusko)

267.

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (Rusko)

268.

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (Rusko)

269.

Lytkarino Machine-Building Plant (Rusko)

270.

Moscow Aviation Institute (Rusko)

271.

Moscow Institute of Thermal Technology (Rusko)

272.

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (Rusko)

273.

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (Rusko)

274.

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (Rusko)

275.

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (Rusko)

276.

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (Rusko)

277.

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (Rusko)

278.

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (Rusko)

279.

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (Rusko)

280.

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) (Rusko)

281.

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (Rusko)

282.

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (Rusko)

283.

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (Rusko)

284.

Salute Gas Turbine Research and Production Center (Rusko)

285.

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (Rusko)

286.

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Rusko)

287.

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (Rusko)

288.

Software Research Institute (Rusko)

289.

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (mesto Sevastopoľ, protiprávne anektované Ruskom )

290.

Tula Arms Plant (Rusko)

291.

Russian Institute of Radio Navigation and Time (Rusko)

292.

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (Rusko)

293.

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Rusko (FTIAN) (Rusko)

294.

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (Rusko)

295.

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (Rusko)

296.

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (Rusko)

297.

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (Rusko)

298.

UEC-Perm Engines, JSC (Rusko)

299.

Ural Works of Civil Aviation, JSC (Rusko)

300.

Central Design Bureau for Marine Engineering “Rubin”, JSC (Rusko)

301.

„Aeropribor-Voskhod“, JSC (Rusko)

302.

Aerospace Equipment Corporation, JSC (Rusko)

303.

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Rusko)

304.

Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Rusko)

305.

Afanasyev Technomac, JSC (Rusko)

306.

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (Rusko)

307.

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (Rusko)

308.

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Rusko)

309.

Joint Stock Company Eleron (Rusko)

310.

AO Rubin (Rusko)

311.

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (Rusko)

312.

Branch of PAO II – Aviastar (Rusko)

313.

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (Rusko)

314.

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Rusko)

315.

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (Rusko)

316.

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (Rusko)

317.

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (Rusko)

318.

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Rusko)

319.

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Rusko)

320.

Joint Stok Company Microtechnology (Rusko)

321.

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Rusko)

322.

Joint Stock Company Radiopribor (Rusko)

323.

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Rusko)

324.

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Rusko)

325.

Joint Stock Company Rychag (Rusko)

326.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Rusko)

327.

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko (Rusko)

328.

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Rusko)

329.

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (Rusko)

330.

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (Rusko)

331.

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (Rusko)

332.

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (Rusko)

333.

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Rusko)

334.

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (Rusko)

335.

Public Joint Stock Company Techpribor (Rusko)

336.

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (Rusko)

337.

V.V. Tarasov Avia Avtomatika (Rusko)

338.

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Rusko)

339.

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Rusko)

340.

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (Rusko)

341.

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (Rusko)

342.

Irkutsk Aviation Plant (Rusko)

343.

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (Rusko)

344.

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev (Rusko)

345.

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Rusko)

346.

Joint Stock Company “Head Special Design Bureau Prozhektor (Rusko)

347.

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Rusko)

348.

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (Rusko)

349.

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Rusko)

350.

Joint Stock Company SPMDB Malachite (Rusko)

351.

Joint Stock Company Votkinsky Zavod (Rusko)

352.

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG (Rusko)

353.

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (Rusko)

354.

NPP Start (Rusko)

355.

OAO Radiofizika (Rusko)

356.

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (Rusko)

357.

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Rusko)

358.

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (Rusko)

359.

Radio Technical Institute named after A. L. Mints (Rusko)

360.

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Rusko)

361.

Shvabe JSC (Rusko)

362.

Special Technological Center LLC (Rusko)

363.

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Rusko)

364.

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Rusko)

365.

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Rusko)

366.

Strategic Control Posts Corporation (Rusko)

367.

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (Rusko)

368.

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Rusko)

369.

Voentelecom JSC (Rusko)

370.

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (Rusko)

371.

Ak Bars Holding (Rusko)

372.

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (Rusko)

373.

Systems of Biological Synthesis LLC (Rusko)

374.

Borisfen, JSC (Rusko)

375.

Barnaul cartridge plant, JSC (Rusko)

376.

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Rusko)

377.

Bryansk Automobile Plant, JSC (Rusko)

378.

Burevestnik Central Research Institute, JSC (Rusko)

379.

Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Rusko)

380.

Arsenal Machine-building plant, OJSC (Rusko)

381.

Central Design Bureau of Automatics, JSC (Rusko)

382.

Zelenodolsk Design Bureau, JSC (Rusko)

383.

Zavod Elecon, JSC (Rusko)

384.

VMP „Avitec“, JSC (Rusko)

385.

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (Rusko)

386.

Tulatochmash, JSC (Rusko)

387.

PJSC „I.S. Brook“ INEUM (Rusko)

388.

SPE „Krasnoznamenets“, JSC (Rusko)

389.

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC (Rusko)

390.

SPA „Impuls“, JSC (Rusko)

391.

RusBITech (Rusko)

392.

ROTOR 43 (Rusko)

393.

Rostov optical and mechanical plant, PJSC (Rusko)

394.

RATEP, JSC (Rusko)

395.

PLAZ (Rusko)

396.

OKB „Technika“ (Rusko)

397.

Ocean Chips (Rusko)

398.

Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Rusko)

399.

Angstrem JSC (Rusko)

400.

NPCAP (Rusko)

401.

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (Rusko)

402.

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (SIBFIRE) (Rusko)

403.

Novator DB (Rusko)

404.

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC (Rusko)

405.

NII Stali JSC (Rusko)

406.

Nevskoe Design Bureau, JSC (Rusko)

407.

Neva Electronica JSC (Rusko)

408.

ENICS (Rusko)

409.

The JSC Makeyev Design Bureau (Rusko)

410.

KURGANPRIBOR, JSC (Rusko)

411.

Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (Rusko)

412.

Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (Rusko)

413.

Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (Rusko)

414.

Videoglaz Project (Rusko)

415.

Innovative Underwater Technologies, LLC (Rusko)

416.

Ulyanovsk Mechanical Plant (Rusko)

417.

All-Russian Research Institute of Radio Engineering (Rusko)

418.

PJSC „Scientific and Production Association „Almaz“ named after Academician A.A. Raspletin“ (Rusko)

419.

Concern OJSC - KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT (Rusko)

420.

Concern Oceanpribor, JSC (Rusko)

421.

JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (Rusko)

422.

JSC Elektronstandart Pribor (Rusko)

423.

JSC “Urals Optical-Mechanical Plant named after Mr E.S Yalamov” (Rusko)

424.

Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (Rusko)

425.

Special Technology Centre Limited Liability Company (Rusko)

426.

Vest Ost Limited Liability (Rusko)

427.

Trade-Component LLC (Rusko)

428.

Radiant Electronic Components JSC (Rusko)

429.

JSC ICC Milandr (Rusko)

430.

SMT iLogic LLC (Rusko)

431.

Device Consulting (Rusko)

432.

Concern Radio-Electronic Technologies (Rusko)

433.

Technodinamika, JSC (Rusko)

434.

OOO “UNITEK” (Rusko)

435.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS (Rusko)

436.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (Rusko)

437.

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) (Irán)

438.

Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force (Irán)

439.

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) (Irán)

440.

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) (Irán)

441.

Paravar Pars Company (Irán)

442.

Qods Aviation Industries (Irán)

443.

Shahed Aviation Industries (Irán)

444.

Concern Morinformsystem–Agat (Rusko)

445.

AO Papilon (Rusko)

446.

IT-Papillon OOO (Rusko)

447.

OOO Adis (Rusko)

448.

Papilon Systems Limited Liability Company (Rusko)

449.

Advanced Research Foundation (Rusko)

450.

Federal Service for Military-Technical Cooperation (Rusko)

451.

Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center (Rusko)

452.

Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences (Rusko)

453.

Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (Rusko)

454.

Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (Rusko)

455.

Joint Stock Company Concern Avtomatika (Rusko)

456.

Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (Rusko)

457.

Joint Stock Company Design Center Soyuz (Rusko)

458.

Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (Rusko)

459.

Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (Rusko)

460.

Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina (Rusko)

461.

Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (Rusko)

462.

Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (Rusko)

463.

Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin (Rusko)

464.

Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (Rusko)

465.

Joint Stock Company Production Association Sever (Rusko)

466.

Joint Stock Company Research Center ELINS (Rusko)

467.

Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (Rusko)

468.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (Rusko)

469.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (Rusko)

470.

Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (Rusko)

471.

Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (Rusko)

472.

Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (Rusko)

473.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (Rusko)

474.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (Rusko)

475.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (Rusko)

476.

Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (Rusko)

477.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT (Rusko)

478.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (Rusko)

479.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (Rusko)

480.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (Rusko)

481.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (Rusko)

482.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (Rusko)

483.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (Rusko)

484.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (Rusko)

485.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (Rusko)

486.

Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (Rusko)

487.

Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (Rusko)

488.

Joint Stock Company Svetlana Semiconductors (Rusko)

489.

Joint Stock Company Tekhnodinamika (Rusko)

490.

Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (Rusko)

491.

KAMAZ Publicly Traded Company (Rusko)

492.

Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (Rusko)

493.

Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (Rusko)

494.

Limited Liability Company RSBGroup (Rusko)

495.

Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (Rusko)

496.

Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (Rusko)

497.

Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (Rusko)

498.

Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (Rusko)

499.

Public Joint Stock Company Megafon (Rusko)

500.

Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (Rusko)

501.

Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (Rusko)

502.

RT-Inform Limited Liability Company (Rusko)

503.

Skolkovo Foundation (Rusko)

504.

Skolkovo Institute of Science and Technology (Rusko)

505.

State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov (Rusko)

506.

Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina (Rusko)

507.

VMK Limited Liability Company (Rusko)

508.

TESTKOMPLEKT LLC (Rusko)

509.

Radiopriborsnab LLC (Rusko)

510.

CJSC Radiotekhkomplekt (Rusko)

511.

Asia Pacific Links Ltd. (Hongkong, Čína)

512.

Tordan Industry Limited (Hongkong, Čína)

513.

Alpha Trading Investments Limited (Hongkong, Čína)

514.

JSC NICEVT (Rusko)

515.

A-CONTRAKT (Rusko)

516.

JCS Izhevsk Motozavod Axion-holding (Rusko)

517.

Gorky Plant of Communication Equipment (GZAS) (Rusko)

518.

Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering (NNIIRT) (Rusko)

519.

Nizhegorodskiy televizionnyy zavod (NITEL JSC) (Rusko)

520.

LLC Rezonit (Rusko)

521.

ZAO Promelektronika (Rusko)

522.

TD Promelektronika LLC (Rusko)

523.

Tako LLC (Armenia)

524.

Art Logistics LLC (Rusko)

525.

GFK Logistics LLC (Rusko)

526.

Novastream Limited (Rusko)

527.

SKS Elektron Broker (Rusko)

528.

Trust Logistics (Rusko)

529.

Trust Logistics LLC (Rusko)

530.

Alfa Beta Creative LLC (Uzbekistan)

531.

GFK Logistics Asia LLC (Uzbekistan)

532.

I Jet Global DMCC (Sýria)

533.

I Jet Global DMCC (Spojené arabské emiráty)

534.

Success Aviation Services FZC (Spojené arabské emiráty)

535.

LLC CST (Zala Aero Group) (Rusko)

536.

Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) (Irán)

537.

Closed Joint Stock Company Special Design Bureau (Rusko)

538.

Federal State Enterprise Kazan State Gunpowder Plant (Rusko)

539.

Federal State Unitary Enterprise Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics (Rusko)

540.

Federal State Unitary Enterprise Rostov-On-Don Research Institute of Radio Communications (Rusko)

541.

Informtest Firm Limited Liability Company (Rusko)

542.

Joint Stock Company 150 Aircraft Repair Plant (Rusko)

543.

Joint Stock Company 810 Aircraft Repair Plant (Rusko)

544.

Joint Stock Company Arzamas Instrument-Making Plant named after P.I. Plandin (Rusko)

545.

Joint Stock Company Concern Central Institute for Scientific Research Elektropribor (Rusko)

546.

Joint Stock Company Dux (Rusko)

547.

Joint Stock Company Eastern Shipyard (Rusko)

548.

Joint Stock Company Information Satellite Systems Named After Academician M.F. Reshetnev (Rusko)

549.

Joint Stock Company Izhevsk Electromechanical Plant Kupol (Rusko)

550.

Joint Stock Company Kazan Optical-Mechanical Plant (Rusko)

551.

Joint Stock Company Khabarovsk Shipbuilding Yard (Rusko)

552.

Joint Stock Company Machine Building Company Vityaz (Rusko)

553.

Joint Stock Company Management Company Radiostandard (Rusko)

554.

Joint Stock Company Marine Instrument Engineering Corporation (Rusko)

555.

Joint Stock Company NII Gidrosvyazi Shtil (Rusko)

556.

Joint Stock Company Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory (Rusko)

557.

Joint Stock Company Northern Production Association Arktika (Rusko)

558.

Joint Stock Company Perm Machine Building Plant (Rusko)

559.

Joint Stock Company Production Complex Akhtuba (Rusko)

560.

Joint Stock Company Project Design Bureau RIO (Rusko)

561.

Joint Stock Company Scientific Production Association Orion (Rusko)

562.

Joint Stock Company Scientific Production Association Volna Plant (Rusko)

563.

Joint Stock Company Scientific Production Center of Automatics and Instrument Building Named After Academician N.A. Pilyugin (Rusko)

564.

Joint Stock Company Scientific Production Concern Tekhmash (Rusko)

565.

Joint Stock Company Scientific Research Engineering Institute (Rusko)

566.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Complexes Named After M.A. Kartsev (Rusko)

567.

Joint Stock Company Scientific Technical Institute Radiosvyaz (Rusko)

568.

Joint Stock Company Taganrog Plant Priboy (Rusko)

569.

Joint Stock Company Tula Cartridge Works (Rusko)

570.

Joint Stock Company Tula Machine-Building Plant (Rusko)

571.

Joint Stock Company Ulan-Ude Aviation Plant (Rusko)

572.

Joint Stock Company Ulyanovsk Cartridge Works (Rusko)

573.

Joint Stock Company Ural Automotive Plant (Rusko)

574.

Joint Stock Company Vodtranspribor (Rusko)

575.

Joint Stock Company Zavolzhskiy Plant of Caterpillar Tractors (Rusko)

576.

Joint Stock Company Zelenodolsk Plant Named After A.M. Gorky (Rusko)

577.

Machine Building Group Limited Liability Company (Rusko)

578.

Military Industrial Company Limited Liability Company (Rusko)

579.

Open Joint Stock Company Degtyaryov Plant (Rusko)

580.

Promtekhnologiya Limited Liability Company (Rusko)

581.

Public Joint Stock Company Kurganmashzavod (Rusko)

582.

Public Joint Stock Company Motovilikha Plants (Rusko)

583.

Public Joint Stock Company Proletarsky Plant (Rusko)

584.

Public Joint Stock Company Rostvertol (Rusko)

585.

Scientific Production Association Izhevsk Unmanned Systems Limited Liability Company (Rusko)

586.

Scientific Production Enterprise Prima Limited Liability Company (Rusko)

587.

United Machine Building Group Limited Liability Company (Rusko)

588.

Volgograd Machine Building Company Limited Liability Company (Rusko)

589.

VXI-Systems Limited Liability Company (Rusko)

590.

LLC Yadro (Rusko)

591.

Perm Powder Plant (Rusko)

592.

RPA Kazan Machine Building Plant (Rusko)

593.

Proton JSC (Rusko)

“.

PRÍLOHA II

Príloha VII k nariadeniu (EÚ) č. 833/2014 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA VII

Zoznam tovaru a technológií podľa článku 2a ods. 1 a článku 2b ods. 1

Časť A

Na túto prílohu sa uplatňujú všeobecné poznámky, akronymy a skratky a vymedzenie pojmov uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2021/821 okrem „Časti I – Všeobecné poznámky, akronymy a skratky a vymedzenie pojmov, Všeobecných poznámok k prílohe I, bodu 2.“

Na túto prílohu sa uplatňuje vymedzenie pojmov použitých v Spoločnom zozname vojenského materiálu Európskej Únie (2020/C 85/01).

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 tohto nariadenia, sa na nekontrolované položky obsahujúce jeden alebo viaceré komponenty uvedené v tejto prílohe nevzťahujú kontroly podľa článkov 2a a 2b tohto nariadenia.

Kategória I – Elektronika

X.A.I.001

Elektronické zariadenia a komponenty.

a)

„mikroobvody mikroprocesora“, „mikroobvody mikropočítača“ a mikroobvody mikroradiča, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto charakteristík:

1.

výkonnosť aspoň 5 gigaflopov a aritmeticko-logická jednotka so šírkou prístupu aspoň 32 bitov;

2.

taktovacia frekvencia viac ako 25 MHz alebo

3.

viac ako jedna dátová zbernica, zbernica inštrukcií alebo sériový komunikačný port pre priame vonkajšie prepojenie medzi paralelnými „mikroobvodmi mikroprocesora“ s rýchlosťou prenosu 2,5 Mbyte/s;

b)

integrované pamäťové obvody:

1.

elektricky zmazateľné programovateľné pamäte len na čítanie (EEPROM) s kapacitou pamäte;

a)

viac ako 16 Mbitov/balík v prípade pamäte typu flash alebo

b)

viac ako ďalej uvedené limity v prípade všetkých ostatných typov EEPROM:

1.

viac ako 1 Mbit/balík alebo

2.

viac ako 256 kbit/balík a maximálny čas prístupu menej ako 80 ns;

2.

statické pamäte s priamym prístupom (S-RAM) s kapacitou pamäte:

a)

viac ako 1 Mbit/balík alebo

b)

viac ako 256 kbit/balík a maximálny čas prístupu menej ako 25 ns;

c)

analógovo-digitálne prevodníky vyznačujúce sa niektorou z týchto charakteristík:

1.

rozlíšenie 8 bitov alebo viac, ale menej ako 12 bitov, s výstupným výkonom viac ako 200 mega vzoriek za sekundu (MSPS);

2.

rozlíšenie 12 bitov s výstupným výkonom viac ako 105 mega vzoriek za sekundu (MSPS);

3.

rozlíšenie viac ako 12 bitov, ale menej ako 14 bitov, s výstupným výkonom viac ako 10 mega vzoriek za sekundu (MSPS), alebo

4.

rozlíšenie viac ako 14 bitov s výstupným výkonom viac ako 2,5 mega vzoriek za sekundu (MSPS);

d)

užívateľom programovateľné logické obvody s maximálnym počtom jednobodových digitálnych vstupov/výstupov medzi 200 a 700;

e)

procesory s rýchlou Fourierovou transformáciou (FFT), ktoré majú menovitú dobu výkonu v prípade súboru bodov FFT na úrovni 1 024 menej ako 1 ms;

f)

integrované obvody na zákazku, ktorých funkcia je neznáma, alebo výrobcovi nie je známe, aký kontrolný status majú zariadenia, v ktorých sa integrované obvody budú používať, a ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností:

1.

viac ako 144 vývodov; alebo

2.

typická doba oneskorenia základného hradla menej ako 0,4 ns;

g)

„vákuové elektronické súčiastky“ s postupnou vlnou, s impulzovou alebo stálou vlnou:

1.

súčiastky so spojenou dutinou alebo ich deriváty;

2.

súčiastky založené na skrutkovnicovom, zloženom vlnovode alebo na serpentínových vlnovodových obvodoch alebo ich odvodeninách, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

a)

„okamžitá šírka pásma“ polovica oktávy alebo viac a súčin priemerného výkonu (vyjadreného v kW) a frekvencie (vyjadrenej v GHz) viac ako 0,2 alebo

b)

„okamžitá šírka pásma“ menej ako polovica oktávy „okamžitá šírka pásma“ menej ako polovica oktávy a súčin priemerného výkonu (vyjadreného v kW) a frekvencie (vyjadrenej v GHz) viac ako 0,4;

h)

pružné vlnovody navrhnuté na používanie pri frekvenciách nad 40 GHz;

i)

zariadenia s povrchovými akustickými vlnami a zariadenia s akustickými vlnami na stieranie povrchu (plytký objem) vyznačujúce sa niektorou z týchto charakteristík:

1.

nosná frekvencia viac ako 1 GHz alebo

2.

nosná frekvencia najviac 1 GHz a

a)

„potlačenie frekvenčných postranných slučiek“ viac ako 55 dB;

b)

súčin maximálnej doby oneskorenia a šírky pásma (čas v μs a šírka pásma v MHz) je viac ako 100; alebo

c)

disperzné oneskorenie viac ako 10 μs;

Technická poznámka: Na účely X.A.I.001.i) je ‚potlačenie frekvenčných postranných slučiek‘ maximálna hodnota potlačenia uvedená v karte s údajmi.

j)

nasledujúce „články“:

1.

„primárne články“ s „hustotou energie“ najviac 550 Wh/kg pri 293 K (20 °C);

2.

„sekundárne články“ s „hustotou energie“ najviac 350 Wh/kg pri 293 K (20 °C);

Poznámka: X.A.I.001.j) sa nevzťahuje na batérie vrátane jednočlánkových batérií.

Technické poznámky:

1.

Na účely X.A.I.001.j) sa hustota energie (Wh/kg) vypočíta vynásobením menovitého napätia menovitou kapacitou v ampérhodinách (Ah) a vydelením výsledku hmotnosťou v kilogramoch. Ak sa menovitá kapacita neuvádza, hustota energie sa vypočíta vynásobením druhej mocniny menovitého napätia dobou vybíjania v hodinách a vydelením výsledku veľkosťou výboja v ohmoch a hmotnosťou v kilogramoch.

2.

Na účely X.A.I.001.j) je „článok“ elektrochemické zariadenie, ktoré má kladné a záporné elektródy a elektrolyt a je zdrojom elektrickej energie. Je základným stavebným prvkom batérie.

3.

Na účely X.A.I.001.j)1 je „primárny článok“ taký „článok“, ktorý nie je určený na nabíjanie z iného zdroja.

4.

Na účely X.A.I.001.j).2 je „sekundárny článok“ taký „článok“, ktorý je určený na nabíjanie z vonkajšieho elektrického zdroja.

k)

„supravodivé“ elektromagnety alebo solenoidy osobitne navrhnuté tak, aby ich bolo možné úplne nabiť alebo vybiť za dobu kratšiu ako jedna minúta, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

Poznámka: X.A.I.001.k) sa nevzťahuje na „supravodivé“ elektromagnety alebo solenoidy navrhnuté pre medicínske zariadenia určené na zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie (MRI).

1.

maximálna energia dodaná počas výboja vydelená trvaním výboja viac ako 500 kJ za minútu;

2.

vnútorný priemer vinutí pod prúdom je viac ako 250 mm a a

3.

sú dimenzované na magnetickú indukciu viac ako 8 T alebo na „celkovú hustotu prúdu“ vo vinutí viac ako 300 A/mm2;

l)

obvody alebo systémy na uchovávanie elektromagnetickej energie obsahujúce komponenty vyrobené zo „supravodivých“ materiálov osobitne navrhnutých na prevádzku pri teplotách nižších, ako je „kritická teplota“ aspoň jednej z ich „supravodivých“ zložiek, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

rezonančná prevádzková frekvencia nad 1 MHz;

2.

hustota uchovanej energie 1 MJ/m3 alebo viac a

3.

čas výboja menej ako 1 ms;

m)

hydrogén-izotopové tyratrony s keramickou-kovovou architektúrou a menovitým špičkovým prúdom 500 A alebo viac;

n)

keramické frekvenčné filtre;

o)

solárne články, sústavy pozostávajúce z článku, prepojenia a krycieho skla (CIC), solárne panely a solárne sústavy, ktoré sú „vhodné na vesmírne použitie“ a na ktoré sa nevzťahuje 3A001.e)4 (1);

p)

cermetové trimre.

X.A.I.002

Univerzálne „elektronické zostavy“, moduly a zariadenia:

a)

elektronické skúšobné zariadenia, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

b)

zariadenia na záznam údajov na digitálnu technickú magnetickú pásku, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

maximálna rýchlosť prenosu na digitálnom rozhraní viac ako 60 Mbit/s a využívanie techniky helikálneho snímania;

2.

maximálna rýchlosť prenosu na digitálnom rozhraní viac ako 120 Mbit/s a využívanie techniky s pevnou magnetickou hlavou, alebo alebo

3.

„určené na vesmírne použitie“;

c)

zariadenia s maximálnou rýchlosťou prenosu na digitálnom rozhraní viac ako 60 Mbit/s konštruované na konverziu digitálnych videorekordérov s magnetickou páskou tak, aby ich bolo možné použiť ako zariadenia na záznam údajov s digitálnym prístrojovým vybavením;

d)

nemodulárne analógové osciloskopy so šírkou pásma 1 GHz alebo viac;

e)

systémy modulárnych analógových osciloskopov, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

hlavná jednotka so šírkou pásma 1 GHz alebo viac alebo

2.

zásuvné moduly s individuálnou šírkou pásma 4 GHz alebo viac;

f)

analógové vzorkovacie osciloskopy na analýzu opakujúcich sa javov s účinnou šírkou pásma nad 4 GHz;

g)

digitálne osciloskopy a a záznamníky prechodných javov, používajúce techniky analógovo-digitálnej konverzie, schopné uchovávať prechodné javy sekvenčným odberom vzoriek jednorazovými vstupmi v po sebe nasledujúcich intervaloch kratších ako 1 ns [pri viac ako 1 giga vzorke za sekundu (GSPS)], digitalizujúce na 8 bitov alebo s vyšším rozlíšením a uskladňujúce 256 alebo viac vzoriek.

Poznámka:

X.A.I.002 sa vzťahuje na tieto osobitne navrhnuté komponenty pre analógové osciloskopy:

1.

zásuvné moduly;

2.

externé zosilňovače;

3.

predzosilňovače;

4.

vzorkovacie zariadenia;

5.

katódové trubice.

X.A.I.003

Osobitné zariadenia na spracovanie, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821:

a)

frekvenčné meniče a ich osobitne navrhnuté komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

b)

hmotnostné spektrometre, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

c)

všetky zábleskové (flash) röntgeny alebo na nich postavené komponenty systémov impulznej energie vrátane Marxových generátorov, vysokovýkonných sietí na tvarovanie impulzov, vysokonapäťových kondenzátorov a spúšťačov;

d)

pulzné zosilňovače, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

e)

elektronické zariadenia na generovanie časového oneskorenia alebo meranie časového intervalu:

1.

digitálne generátory časového oneskorenia s rozlišovacou schopnosťou 50 ns alebo menej počas časového intervalu 1 μs alebo väčšieho, alebo

2.

viackanálové (t. j. s troma alebo viacerými kanálmi) alebo modulárne merače časového intervalu a chronometrické zariadenia s rozlišovacou schopnosťou 50 ns alebo menej počas časového intervalu 1 μs alebo väčšieho;

f)

chromatografické a spektrometrické analytické nástroje.

X.B.I.001

Zariadenia na výrobu elektronických komponentov alebo materiálov a ich osobitne navrhnuté komponenty a príslušenstvo:

a)

zariadenia osobitne navrhnuté na výrobu elektrónok, optických prvkov a ich osobitne navrhnuté komponenty, na ktoré sa vzťahuje 3A001 (2) alebo X.A.I.001;

b)

zariadenia osobitne navrhnuté na výrobu polovodičových zariadení, integrovaných obvodov a „elektronických zostáv“ a systémy obsahujúce takéto zariadenia alebo majúce vlastnosti takýchto zariadení:

Poznámka: X.B.I.001.b) sa vzťahuje aj na zariadenia používané alebo upravené na použitie pri výrobe iných zariadení, ako sú zobrazovacie zariadenia, elektrooptické zariadenia, zariadenia na akustickú vlnu.

1.

zariadenia na spracovanie materiálov na výrobu prístrojov a komponentov uvedených v položke X.B.I.001.b):

Poznámka: X.B.I.001 sa nevzťahuje na kremenné trubice do pecí, vložky pecí, lopatky, nádoby (okrem osobitne navrhnutých klietkových nádob), premývačky, kazety alebo tégliky osobitne navrhnuté pre zariadenia na spracovanie, na ktoré sa vzťahuje X.B.I.001.b)1.

a)

zariadenia na výrobu polykryštalického kremíka a materiálov, na ktoré sa vzťahuje 3C001 (3);

b)

zariadenia osobitne navrhnuté na čistenie alebo spracovanie polovodičových materiálov III/V a II/VI, na ktoré sa vzťahuje 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 alebo 3C005 1 , okrem vyťahovačov kryštálov, v prípade ktorých pozri X.B.I.001.b)1.c);

c)

vyťahovače kryštálov a pece:

Poznámka: X.B.I.001.b)1.c) sa nevzťahuje na difúzne a oxidačné pece.

1.

žíhacie alebo rekryštalizačné zariadenia iné ako pece s konštantnou teplotou využívajúce vysoké rýchlosti prenosu energie schopné spracovať čipové plátky rýchlosťou presahujúcou 0,005 m2 za minútu;

2.

vyťahovače kryštálov „riadené programom uloženým v pamäti“, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

a)

doplniteľné bez výmeny téglikovej nádoby;

b)

schopné prevádzky pri tlaku nad 2,5 x 105 Pa, alebo

c)

schopné ťahať kryštály s priemerom presahujúcim 100 mm;

d)

zariadenia na epitaxiálny rast „riadené programom uloženým v pamäti“, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

schopné vytvárať vrstvu kremíka s rovnomernosťou hrúbky lepšou než ± 2,5 % v rozsahu vzdialenosti najmenej 200 mm;

2.

schopné vytvárať vrstvu z akéhokoľvek iného materiálu ako kremíka s rovnomernosťou hrúbky ± 3,5 % alebo lepšou v rozsahu čipového plátku, alebo

3.

rotácia jednotlivých čipových plátkov počas spracovania;

e)

zariadenia na epitaxiálny rast pomocou molekulového lúča;

f)

magneticky vylepšené „naprašovacie“ zariadenia s osobitne navrhnutými integrálnymi uzávermi nakladania schopnými prenášať čipové plátky v izolovanom vákuovom prostredí;

g)

zariadenia osobitne navrhnuté na implantáciu iónov, difúziu vylepšenú iónovou technológiou alebo fototechnológiou, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

vzorovacia schopnosť;

2.

energia lúča (urýchľovacie napätie) vyššia ako 200 keV;

3.

optimalizované tak, aby pracovali s energiou lúča (urýchľovacím napätím) menej ako 10 keV, alebo

4.

schopné implantovať kyslík s vysokou energiou do zahriateho „substrátu“ z polovodičového materiálu;

h)

zariadenia „riadené programom uloženým v pamäti“ na selektívne odstraňovanie (leptanie) anizotropnými suchými metódami (napr. plazmou):

1.

„typy šarží“, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností:

a)

detekcia koncového bodu, iné ako typy s optickou emisnou spektroskopiou alebo

b)

prevádzkový (leptací) tlak reaktora 26,66 Pa alebo menej;

2.

„typy s jediným čipovým plátkom“, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností:

a)

detekcia koncového bodu, iné ako typy s optickou emisnou spektroskopiou

b)

prevádzkový (leptací) tlak reaktora 26,66 Pa alebo menej; alebo

c)

manipulácia možná z kazety do kazety a nakladanie čipového plátku s možnosťou uzamykania;

Poznámky:

1.

Pojem „typy šarží“ sa vzťahuje na stroje, ktoré nie sú osobitne navrhnuté na výrobné spracovanie jediných čipových plátkov. Takéto stroje môžu spracúvať dva alebo viac čipových plátkov súčasne so spoločnými procesnými parametrami, ako sú napr. RF výkon, teplota, leptací plyn, prietoky.

2.

Pojem „typy s jediným čipovým plátkom“ sa vzťahuje na stroje osobitne navrhnuté na výrobné spracovanie jediných čipových plátkov. Tieto stroje môžu používať techniky automatickej manipulácie s čipovými plátkami na naloženie jedného plátku do zariadenia na spracovanie. Toto vymedzenie zahŕňa zariadenia, ktoré môžu nakladať a spracúvať niekoľko čipových plátkov, ale kde parametre leptania, napr. RF výkon alebo koncový bod, možno nezávisle určiť pre každý jednotlivý čipový plátok.

i)

zariadenia na „chemické nanášanie pár prvkov“ (CVD), napr. CVD vylepšené plazmou (PECVD) alebo CVD vylepšené fototechnológiou, na výrobu polovodičových zariadení, ktoré majú niektorú z týchto vlastností, na nanášanie oxidov, nitridov, kovov alebo polykryštalického kremíka:

1.

zariadenie na „chemické nanášanie pár prvkov“ pracujúce pod 105 Pa alebo

2.

zariadenia PECVD pracujúce buď pod 60 Pa, alebo s automatickou manipuláciou z kazety do kazety a nakladaním čipového plátku s možnosťou uzamykania;

Poznámka: X.B.I.001.b)1.i) sa nevzťahuje na nízkotlakové systémy na „chemické nanášanie pár prvkov“ (LPCVD) ani na reaktívne zariadenia na „naprašovanie“.

j)

systémy elektrónových lúčov osobitne navrhnuté alebo upravené na vytváranie masiek alebo spracovanie polovodičových zariadení vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

elektrostatický deflektor lúča;

2.

tvarovaný lúč s iným profilom ako Gaussova krivka;

3.

digitálno-analógová konverzná rýchlosť viac ako 3 MHz;

4.

presnosť digitálno-analógovej konverzie viac ako 12 bitov, alebo

5.

presnosť spätnoväzbovej regulácie polohy cieľového svetla 1 μm alebo vyššia;

Poznámka: X.B.I.001.b)1.j) sa nevzťahuje na systémy na vyvolanie elektrónového lúča ani na univerzálne skenovacie elektrónové mikroskopy.

k)

zariadenia na povrchovú úpravu na spracovanie polovodičových čipových plátkov:

1.

osobitne navrhnuté zariadenia na spracovanie zadných strán čipových plátkov tenších ako 100 μm a na ich následné oddelenie, alebo

2.

osobitne navrhnuté zariadenia na dosiahnutie drsnosti aktívneho povrchu spracovaného čipového plátku s 2 sigma hodnotou 2 μm alebo menej, celková odchýlka (TIR);

Poznámka: X.B.I.001.b)1.k) sa nevzťahuje na jednostranné lapovacie a leštiace zariadenia na povrchovú úpravu čipových plátkov.

l)

prepojovacie zariadenie, ktoré zahŕňa spoločné samostatné alebo viaceré vákuové komory osobitne navrhnuté tak, aby umožňovali integráciu akéhokoľvek zariadenia, na ktoré sa vzťahuje X.B.I.001, do kompletného systému;

m)

zariadenia „riadené programom uloženým v pamäti“, ktoré používajú „lasery“ na opravy alebo orezávanie „monolitických integrovaných obvodov“ s niektorou z týchto vlastností:

1.

presnosť polohovania menej ako ± 1 μm alebo

2.

veľkosť bodu (šírka odrezku) menšia ako 3 μm;

Technická poznámka: Na účely X.B.I.001.b)1 je ‚naprašovanie‘ proces prekrývacieho povliekania, pri ktorom sú kladné ióny urýchľované elektrickým poľom smerom k povrchu terča (povliekací materiál). Kinetická energia dopadajúcich iónov je dostatočná na to, aby uvoľnila atómy z bombardovaného povrchu a naniesla ich na substrát. (Poznámka: triódové, magnetrónové alebo rádiofrekvenčné naprašovanie na zvýšenie priľnavosti povlaku a rýchlosti nanášania predstavujú bežnú modifikáciu tohto procesu.).

2.

masky, substráty masiek, zariadenia na výrobu masiek a zariadenia na prenos obrazu na výrobu prístrojov a komponentov uvedených v položke X.B.I.001:

Poznámka: Pojem masky sa vzťahuje na masky používané na litografiu elektrónovým lúčom, röntgenovú litografiu a ultrafialovú litografiu, ako aj na bežnú ultrafialovú a viditeľnú fotolitografiu.

a)

hotové masky, kontrolné šablóny znakov a ich návrhy okrem:

1.

hotových masiek alebo kontrolných šablón znakov na výrobu integrovaných obvodov, na ktoré sa nevzťahuje 3A001 (4), alebo

2.

masiek alebo kontrolných šablón znakov vyznačujúcich sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a)

ich konštrukcia je založená na geometriách 2,5 μm alebo viac a

b)

konštrukcia neobsahuje osobitné prvky na zmenu zamýšľaného použitia prostredníctvom výrobného zariadenia alebo „softvéru“;

b)

substráty masiek:

1.

„substráty“ s tvrdým povrchom (napr. sklo, kremík, zafír), potiahnuté (napr. chróm, kremík, molybdén), na prípravu masiek s rozmermi presahujúcim 125 mm x 125 mm, alebo

2.

substráty osobitne navrhnuté pre röntgenové masky;

c)

zariadenia iné ako počítače na všeobecné účely, osobitne navrhnuté na navrhovanie polovodičových zariadení alebo integrovaných obvodov pomocou počítača (CAD);

d)

zariadenia alebo stroje na výrobu masiek alebo kontrolných šablón znakov:

1.

fotooptické fázové kamery a opakovacie kamery schopné vytvoriť polia väčšie ako 100 mm x 100 mm alebo schopné vytvoriť jednorazovú expozíciu väčšiu ako 6 mm x 6 mm v rovine obrazu (t. j. ohnisko), alebo schopné vytvoriť šírku línie menšiu ako 2,5 μm vo fotorezistente na „substráte“;

2.

zariadenia na výrobu masiek alebo kontrolných šablón znakov používajúce litografiu iónov alebo „laserového“ lúča schopné vytvoriť šírku línie menšiu ako 2,5 μm, alebo

3.

zariadenia alebo držiaky na zmenu masiek alebo kontrolných šablón znakov alebo na pridávanie tenkého povlaku na odstránenie kazov;

Poznámka: X.B.I.001.b)2.d)1 a b)2.d)2 sa nevzťahujú na zariadenia na výrobu masiek využívajúce foto-optické metódy, ktoré boli buď komerčne dostupné pred 1. januárom 1980, alebo ktoré nemajú lepší výkon ako takéto zariadenia.

e)

zariadenia „riadené programom uloženým v pamäti“ na kontrolu masiek, kontrolných šablón znakov alebo tenkého povlaku s:

1.

rozlíšením 0,25 μm alebo vyšším a

2.

presnosťou 0,75 μm alebo vyššou na vzdialenosť v jednej alebo dvoch súradniciach 63,5 mm alebo viac;

Poznámka: X.B.I.001.b)2.e) sa nevzťahuje na univerzálne skenovacie elektrónové mikroskopy okrem prípadov, keď sú osobitne navrhnuté a vybavené prístrojmi na automatickú kontrolu obrazcov.

f)

nastavovacie a zobrazovacie zariadenia na výrobu čipových plátkov pomocou foto-optických alebo röntgenových metód, napr. litografické zariadenia vrátane zariadení na prenos obrazu a zariadení s fázovaním a opakovaním (priamo na čipovom plátku) alebo zariadenia s fázovaním a skenovaním (skenery), schopné vykonávať ktorúkoľvek z týchto funkcií:

Poznámka: X.B.I.001.b)2.f) sa nevzťahuje na zariadenia na foto-optické priame alebo nepriame nastavovanie a expozíciu masiek a zariadenia na priamy prenos obrazu.

1.

výroba s veľkosťou vzoru menšou ako 2,5 μm;

2.

nastavenie s presnosťou jemnejšou ako ± 0,25 μm (3 sigma);

3.

strojový overlay maximálne ± 0,3 μm, alebo

4.

zdroj svetla s vlnovou dĺžkou menej ako 400 nm;

g)

zariadenia s elektrónovým lúčom, iónovým lúčom alebo röntgenovými lúčom na prenos projekcie obrazu schopné vytvárať vzory menšie ako 2,5 μm;

Poznámka: Pre cielené systémy s odchyľovaným lúčom (systémy priameho zápisu) pozri X.B.I.001.b)1.j).

h)

zariadenia používajúce „lasery“ na priame zapisovanie na čipové plátky schopné vytvárať vzory menšie ako 2,5 μm.

3.

zariadenia na konštrukciu integrovaných obvodov:

a)

nanášače na matricu „riadené programom uloženým v pamäti“, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

osobitne navrhnuté pre „hybridné integrované obvody“;

2.

zdvih polohovania na osiach X-Y viac ako 37,5 x 37,5 mm a

3.

presnosť umiestňovania na osiach X-Y vyššia ako ± 10 μm;

b)

zariadenia „riadené programom uloženým v pamäti“ na vytváranie viacerých väzieb jednou operáciou (napr. smerovače lúčov, pásové nanášače, páskové nanášače);

c)

poloautomatické alebo automatické uzavierače za tepla, v ktorých sa uzáver lokálne zohrieva na vyššiu teplotu ako telo zostavy, osobitne navrhnuté pre keramické mikroobvody, na ktoré sa vzťahuje 3A001 (5) a ktorých výkon sa rovná alebo je väčší ako jedna balenie za minútu;

Poznámka: X.B.I.001.b)3 sa nevzťahuje na univerzálne bodové zvárače typu s odporom.

4.

filtre pre čisté miestnosti, schopné vytvoriť vzduchové prostredie 10 alebo menej častíc s veľkosťou 0,3 μm alebo menej na ploche 0,02832 m3, a ich filtračné materiály.

Technická poznámka: Na účely X.B.I.001 pojem „uložený program riadenia“ označuje riadenie na základe pokynov uložených v elektronickej pamäti, ktoré môže vykonávať procesor s cieľom riadiť plnenie vopred stanovených funkcií. Zariadenie môže mať ‚uložený program riadenia‘ bez ohľadu na to, či sa elektronická pamäť nachádza vo vnútri zariadenia alebo mimo neho.

X.B.I.002

Zariadenia na kontrolu alebo skúšanie elektronických komponentov a materiálov a ich osobitne navrhnuté komponenty a príslušenstvo.

a)

zariadenia osobitne navrhnuté na kontrolu alebo skúšanie elektrónok, optických prvkov a ich osobitne navrhnuté komponenty, na ktoré sa vzťahuje 3A001 (6) alebo X.A.I.001;

b)

zariadenia osobitne navrhnuté na kontrolu alebo skúšanie polovodičových zariadení, integrovaných obvodov a „elektronických zostáv“ a systémy obsahujúce takéto zariadenia alebo majúce vlastnosti takýchto zariadení:

Poznámka: X.B.I.002.b) sa vzťahuje aj na zariadenia používané alebo upravené na použitie pri kontrole alebo skúšaní iných zariadení, ako sú zobrazovacie zariadenia, elektrooptické zariadenia, zariadenia na akustickú vlnu.

1.

zariadenia na kontrolu s „uloženým programom riadenia“ na automatickú detekciu kazov, chýb alebo kontaminantov o veľkosti 0,6 μm alebo menej v alebo na spracovaných čipových plátkoch, substrátoch, iných obvodoch, ako sú doska plošných spojov alebo čipov, používajúce optické techniky získavania obrazu na porovnanie vzorov;

Poznámka: X.B.I.002.b)1 sa nevzťahuje na univerzálne skenovacie elektrónové mikroskopy okrem prípadov, keď sú osobitne navrhnuté a vybavené prístrojmi na automatickú kontrolu obrazcov.

2.

osobitne navrhnuté meracie a analytické zariadenia „riadené programom uloženým v pamäti“:

a)

osobitne navrhnuté na meranie obsahu kyslíka alebo uhlíka v polovodičových materiáloch;

b)

zariadenia na meranie šírky línie s rozlíšením 1 μm alebo vyšším;

c)

osobitne navrhnuté prístroje na meranie plochosti schopné merať odchýlky od plochosti 10 μm alebo menej s rozlíšením 1 μm alebo vyšším;

3.

zariadenia na kontrolu čipových plátkov „riadené programom uloženým v pamäti“, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

a)

presnosť polohovania menej ako 3,5 μm;

b)

schopnosť skúšať zariadenia s viac ako 68 vývodmi, alebo

c)

schopné skúšania pri frekvencii nad 1 GHz;

4.

zariadenia na skúšanie:

a)

zariadenia „riadené programom uloženým v pamäti“ osobitne navrhnuté na skúšanie samostatných diskrétnych polovodičových zariadení a nezapuzdrených čipov, schopné skúšania pri frekvenciách nad 18 GHz;

Technická poznámka: Samostatné polovodičové zariadenia zahŕňajú fotobunky a solárne články.

b)

zariadenia „riadené programom uloženým v pamäti“ osobitne navrhnuté na skúšanie integrovaných obvodov a ich „elektronických zostáv“ schopné skúšok funkčnosti:

1.

pri ‚vzorovej frekvencii‘ viac ako 20 MHz, alebo

2.

pri „vzorovej frekvencii“ viac ako 10 MHz, ale menej ako 20 MHz, a schopné skúšať zostavy s viac ako 68 vývodmi.

Poznámky: X.B.I.002.b)4.b) sa nevzťahuje na zariadenia osobitne navrhnuté na skúšanie:

1.

pamätí;

2.

zostáv alebo tried „elektronických zostáv“ pre použitie v domácnosti a pre zábavný priemysel a

3.

elektronických komponentov, „elektronických zostáv“ a integrovaných obvodov, na ktoré sa nevzťahuje 3A001 (7) alebo X.A.I.001, za predpokladu, že časťou takýchto zariadení na skúšanie nie sú výpočtové zariadenia s „programovateľnosťou dostupnou používateľovi“.

Technická poznámka: Na účely X.B.I.002.b)4.b) sa „vzorová frekvencia“ vymedzuje ako maximálna frekvencia digitálnej operácie skúšobného zariadenia. Preto sa rovná najvyššej rýchlosti prenosu dát, ktorú je skúšobné zariadenie schopné dosiahnuť v nemultiplexnom režime. Označuje sa aj ako skúšobná rýchlosť, maximálna digitálna frekvencia alebo maximálna digitálna rýchlosť.

c)

zariadenia osobitne navrhnuté na určovanie výkonnosti sústav s ohniskovou rovinou pri vlnových dĺžkach viac ako 1 200 nm, ktoré používajú merania „riadené programom uloženým v pamäti“ alebo vyhodnocovanie pomocou počítača, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

využívanie priemeru bodu skenovacieho svetla menej ako 0,12 mm;

2.

navrhnuté na meranie fotosenzitívnych výkonnostných parametrov a na hodnotenie frekvenčnej odozvy, funkcie prenosu modulácie, jednotnosti reakcie alebo šumu, alebo

3.

navrhnuté na hodnotenie sústav schopných vytvárať obraz s viac ako 32 x 32 riadkovými prvkami;

5.

systémy na skúšanie postavené na technológii elektrónového lúča navrhnuté na prevádzku pri 3 keV alebo menej, alebo „laserové“ systémy lúčov na nekontaktné skúmanie napájaných polovodičových zariadení, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

a)

stroboskopická schopnosť buď prerušovaním lúča, alebo blikaním detektora;

b)

elektrónový spektrometer na meranie napätia s rozlíšením menej ako 0,5 V, alebo

c)

upínacie elektrické skúšobné prvky na analýzu výkonnosti integrovaných obvodov;

Poznámka: X.B.I.002.b)5 sa nevzťahuje na skenovacie elektrónové mikroskopy okrem prípadov, keď sú osobitne navrhnuté a vybavené prístrojmi na nekontaktné skúmanie napájaných polovodičových zariadení.

6.

multifunkčné systémy so zaostrenými iónovými lúčmi „riadené programom uloženým v pamäti“ osobitne navrhnuté na výrobu, opravu, analýzu fyzického usporiadania a skúšanie masiek alebo polovodičových zariadení, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

a)

presnosť spätnoväzbovej regulácie polohy cieľového svetla 1 μm alebo vyššia; alebo

b)

presnosť digitálno-analógovej konverzie viac ako 12 bitov,

7.

systémy na meranie častíc využívajúce „lasery“ navrhnuté na meranie veľkosti a koncentrácie častíc vo vzduchu, ktoré sa vyznačujú oboma týmito vlastnosťami:

a)

schopnosť merať veľkosť častíc 0,2 μm alebo menej pri prietoku 0,02832 m3 za minútu alebo viac a

b)

schopnosť charakterizovať čistý vzduch triedy 10 alebo vyššej.

Technická poznámka: Na účely X.B.I.002 pojem „riadené programom uloženým v pamäti“ označuje riadenie na základe pokynov uložených v elektronickej pamäti, ktoré môže vykonávať procesor s cieľom riadiť plnenie vopred stanovených funkcií. Zariadenie môže mať „uložený program riadenia“ bez ohľadu na to, či sa elektronická pamäť nachádza vo vnútri zariadenia alebo mimo neho.

X.B.I.003

Zariadenia na výrobu dosiek tlačených obvodov a ich osobitne navrhnuté komponenty a príslušenstvo, a to:

a)

zariadenia na spracovanie filmov;

b)

zariadenia na poťahovanie spájkovacie masky;

c)

fotografické zakresľovacie zariadenia;

d)

zariadenia na pokovovanie alebo elektrolytické pokovovanie;

e)

vákuové komory a lisy;

f)

valcové laminátory;

g)

nastavovacie zariadenia, alebo

h)

leptacie zariadenia.

X.B.I.004

Automatické optické kontrolné zariadenie na testovanie dosiek tlačených obvodov, na základe optických a elektrických senzorov, ktoré dokáže odhaliť jednu z týchto chýb kvality:

a)

vzdialenosť, rozloha, objem alebo výška;

b)

bočná montáž (bill boarding)

c)

zložky (prítomnosť, absencia, pretočenie, vypnutie, polarita alebo naklonenie);

d)

spájka (premosťovanie, nedostatočné spájkovacie spoje);

e)

vývody (nedostatok pasty, nadvihnutie);

f)

efekt náhrobného kameňa (tombstoning), alebo

g)

elektrina (skraty, otvorené spoje, odpor, kapacitancia, výkon, sieťová výkonnosť).

X.C.I.001

Pozitívne odolné materiály dimenzované na polovodičovú litografiu osobitne upravené (optimalizované) na použitie pri vlnových dĺžkach 370 až 193 nm.

X.C.I.002

Chemické látky a materiály druhu používaného pri výrobe dosiek tlačených obvodov, a to:

a)

kompozitné substráty dosiek tlačených obvodov zo skleneného vlákna alebo bavlny (napr. FR-4, FR-2, FR-6, CEM-1, G-10 atď.);

b)

viacvrstvové substráty pre dosky plošných spojov, ktoré obsahujú asppň jednu vrstvu ktoréhokoľvek z týchto materiálov:

1.

hliník;

2.

polytetrafluóretylén (PTFE), alebo

3.

keramické materiály (napr. oxid hlinitý, oxid titánu atď.);

c)

Leptacie chemické látky;

1.

chlorid železitý (7705-08-0);

2.

chlorid meďnatý (7447-39-4);

3.

síran amónny (7727-54-0);

4.

persíran sodný (7775-27-1), alebo

5.

Chemické prípravky osobitne určené na leptanie a obsahujúce ktorúkoľvek z chemických látok zahrnutých v položkách X.C.I.002.c.1 až X.C.I.002.c.4.

Poznámka: Podľa X.C.I.002.c sa neriadia „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položke X.C.I.002.c, v ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií netvorí viac ako 10 % hm. zmesi.

d)

medená fólia s minimálnou čistotou 95 % a hrúbkou menej ako 100 μm;

e)

polymérne látky a filmy z nich s hrúbkou menej ako 0,5 mm, a to:

1.

aromatické polyimidy;

2.

parylény;

3.

benzocyklobutény, alebo

4.

polybenzoxazoly.

X.D.I.001

„Softvér“ osobitne navrhnutý na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ elektronických zariadení alebo komponentov, na ktoré sa vzťahuje X.A.I.001, univerzálnych elektronických zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.I.002, alebo výrobných a skúšobných zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.B.I.001 a X.B.I.002, alebo „softvér“ osobitne navrhnutý na „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje 3B001.g) a 3B001.h) (8).

X.D.I.002

„Softvér“ osobitne určený na testovanie, „vývoj“ alebo „výrobu“ dosiek plošných spojov.

X.E.I.001

„Technológia“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ elektronických zariadení alebo komponentov, na ktoré sa vzťahuje X.A.I.001, univerzálnych elektronických zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.I.002, alebo výrobných a skúšobných zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.B.I.001 alebo X.B.I.002, alebo materiálov, na ktoré sa vzťahuje X.C.I.001.

X.E.I.002

„Technológia“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ dosiek plošných spojov.

Kategória II – Počítače

Poznámka : Kategória II sa nevzťahuje na tovar na osobné použitie fyzických osôb.

X.A.II.001

Počítače, „elektronické zostavy“ a príbuzné zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje 4A001 alebo 4A003 (9), a ich osobitne navrhnuté komponenty.

Poznámka : Stav kontroly „digitálnych počítačov“ a príbuzných zariadení opísaných v X.A.II.001 sa určuje podľa stavu kontroly ostatných zariadení alebo systémov pod podmienkou, že:

a)

„digitálne počítače“ alebo príbuzné zariadenia sú rozhodujúce pre chod ostatných zariadení alebo systémov;

b)

„digitálne počítače“ alebo príbuzné zariadenia nie sú „základným prvkom“ ostatných zariadení alebo systémov a

Dôležité upozornenie 1 :

Stav kontroly zariadení na „spracovanie signálu“ alebo na „zosilnenie obrazu“ osobitne navrhnutých pre iné zariadenia s funkciami obmedzenými na funkcie požadované pre iné zariadenia sa určuje podľa stavu kontroly týchto iných zariadení aj vtedy, ak prekračuje kritérium „základného prvku“.

Dôležité upozornenie 2 :

Pre stav kontroly „digitálnych počítačov“ alebo príbuzných zariadení pre telekomunikačné zariadenia pozri kategóriu 5, časť 1 (Telekomunikácie) (10) .

c)

„technológia“ pre „digitálne počítače“ a príbuzné zariadenia sa riadi bodom 4E 1 .

a)

elektronické počítače a príbuzné zariadenia a „elektronické zostavy“ a ich osobitne navrhnuté komponenty, dimenzované na prevádzku pri teplote prostredia vyššej ako 343 K (70° C);

b)

„digitálne počítače“ vrátane zariadení na „spracovanie signálu“ alebo na „zosilnenie obrazu“ s „nastaveným špičkovým výkonom“ („APP“) 0,0128 váženého teraflopu (WT) alebo vyšším;

c)

„elektronické zostavy“, ktoré sú osobitne navrhnuté alebo upravené na zvýšenie výkonu agregovaním procesorov týmto spôsobom:

1.

navrhnuté tak, aby boli schopné agregácie pri konfigurácii 16 alebo viac procesorov;

2.

nepoužíva sa;

Poznámka 1: X.A.II.001.c) sa uplatňuje iba na „elektronické zostavy“ a programovateľné vzájomné prepojenia s „APP“ neprekračujúcim limity uvedené v X.A.II.001.b), ak sa expedujú ako neintegrované „elektronické zostavy“. Neuplatňuje sa na „elektronické zostavy“, ktoré sú inherentne limitované už povahou svojej konštrukcie na použitie ako príbuzné zariadenia, na ktoré sa vzťahuje X.A.II.001.k).

Poznámka 2: X.A.II.001.c) sa nevzťahuje na „elektronickú zostavu“ osobitne navrhnutú pre určitý produkt alebo skupinu produktov, ktorých maximálna konfigurácia neprekračuje limity uvedené v X.A.II.001.b).

d)

nepoužíva sa;

e)

nepoužíva sa;

f)

zariadenie na „spracovanie signálu“ alebo na „zosilnenie obrazu“ s „nastaveným špičkovým výkonom“ („APP“) 0,0128 váženého teraflopu (WT) alebo vyšším;

g)

nepoužíva sa;

h)

nepoužíva sa;

i)

zariadenie obsahujúce „zariadenie koncového rozhrania“ prekračujúce limity uvedené v X.A.III.101;

Technická poznámka: Na účely X.A.II.001.i) „zariadenie koncového rozhrania“ znamená zariadenie, cez ktoré informácia vstupuje do telekomunikačného systému alebo cez ktoré informácia z neho vystupuje, napríklad telefón, dátové zariadenie, počítač atď.

j)

zariadenie osobitne navrhnuté na zabezpečenie externých prepojení „digitálnych počítačov“ alebo pridružených zariadení, ktoré umožňuje komunikáciu s rýchlosťou prenosu dát vyššou ako 80 Mbyte/s.

Poznámka: X.A.II.001.j) sa nevzťahuje na zariadenia na vzájomné interné prepojenie (napr. prepojovacie roviny, zbernice), zariadenia na pasívne vzájomné prepojenie, „riadiace jednotky prístupu do siete“ alebo „regulátory komunikačného kanála“.

Technická poznámka: Na účely X.A.II.001.j) je „regulátor komunikačného kanála“ fyzické rozhranie, ktoré reguluje tok synchrónnych alebo asynchrónnych digitálnych informácií. Je to montážny celok, ktorý môže byť integrovaný do počítača alebo do telekomunikačného zariadenia tak, aby umožňoval komunikačný prístup.

k)

„hybridné počítače“ a „elektronické zostavy“ a ich osobitne navrhnuté komponenty obsahujúce analógovo-číslicové prevodníky vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

32 kanálov alebo viac a

2.

rozlíšenie 14 bitov (plus znamienkový bit) alebo viac, s rýchlosťou konverzie 200 000 Hz alebo viac.

X.D.II.001

„Softvér“ na overovanie a validáciu „programov“, „softvér“ umožňujúci automatické generovanie „zdrojových kódov“ a „softvér“ operačného systému, ktorý je osobitne navrhnutý pre zariadenie na „spracovanie v reálnom čase“.

a)

„softvér“ na overovanie a validáciu „programov“ využívajúci matematické a analytické techniky a navrhnutý alebo upravený pre „programy“ s viac ako 500 000 pokynmi „zdrojového kódu“;

b)

„softvér“ umožňujúci automatické generovanie „zdrojových kódov“ z dát, ktoré sa získavajú online z vonkajších snímačov opísaných v nariadení (EÚ) 2021/821, alebo

c)

„softvér“ operačného systému osobitne navrhnutý pre zariadenie na „spracovanie v reálnom čase“, ktorý zaručuje „globálnu latenciu prerušenia“ menej ako 20 μs.

Technická poznámka: Na účely X.D.II.001 je „globálna latencia prerušenia“ časový úsek, ktorý počítačový systém potrebuje na rozpoznanie prerušenia spôsobeného udalosťou, na obsluhu tohto prerušenia a na vykonanie zmeny kontextu (prepnutie) na alternatívnu rezidentnú pamäťovú operáciu čakajúcu pri prerušení.

X.D.II.002

„Softvér“ iný ako ten, na ktorý sa vzťahuje 4D001 (11) osobitne navrhnutý alebo upravený na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje 4A101 2 .

X.E.II.001

‚Technológia‘ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadenia, na ktoré sa vzťahuje X.A.II.001, alebo „softvér“, na ktorý sa vzťahuje X.D.II.001 alebo X.D.II.002.

X.E.II.002

„Technológia“ na „vývoj“ alebo „výrobu“ zariadení navrhnutých na ‚spracovanie viacnásobného toku dát‘.

Technická poznámka: Na účely X.E.II.002 je „spracovanie viacnásobného toku dát“ mikroprogram alebo taká technika architektúry zariadenia, ktorá umožňuje súčasné spracovanie dvoch alebo viacerých dátových sekvencií pod kontrolou jednej alebo viacerých sekvencií inštrukcií takými prostriedkami, ako sú napríklad:

1.

architektúry SIMD (jedna inštrukcia, viac údajov) ako vektorové alebo maticové procesory;

2.

architektúry MSIMD (jedna viacnásobná inštrukcia, viac údajov);

3.

architektúry MIMD (viacnásobné inštrukcie, viac údajov) vrátane takých, ktoré sú pevne spojené, tesne spojené alebo voľne spojené, alebo

4.

štruktúrované polia prvkov spracovania vrátane systolických polí.

Kategória III. Časť 1 – Telekomunikácie

Poznámka: Kategória III, časť 1 sa nevzťahuje na tovar na osobné použitie fyzických osôb.

X.A.III.101

Telekomunikačné zariadenia.

a)

akýkoľvek druh telekomunikačného zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje 5A001.a) (12), osobitne navrhnutého na prevádzku mimo teplotného rozpätia od 219 K (-54 °C) do 397 K (124 °C);

b)

telekomunikačné prenosové zariadenia a systémy a ich osobitne navrhnuté komponenty a príslušenstvo, ktoré majú niektorú z týchto vlastností, funkcií alebo prvkov:

Poznámka : Telekomunikačné prenosové zariadenia:

a)

rozdeľujeme ich do týchto kategórií alebo ich kombinácií:

1.

rádiové zariadenie (napríklad vysielače, prijímače a transceivery, t. j. vysielače s prijímačmi);

2.

koncové zariadenie linky (LTE);

3.

medzifrekvenčné zosilňovače;

4.

opakovače;

5.

regenerátory;

6.

translačné kódovače (transkodéry);

7.

multiplexory (vrátane štatistického mutiplexu);

8.

modulátory/demodulátory (modemy);

9.

transmultiplexory (pozri odporúčanie G701 medzinárodného výboru CCITT);

10.

digitálne zariadenia na krížové prepojenie „riadené programom uloženým v pamäti“;

11.

‚gateways‘ (brány) a mosty;

12.

„rozbočovače“ (MAU) a

b)

navrhnuté na použitie v jednokanálovej alebo viackanálovej komunikácii prostredníctvom niektorého z týchto spôsobov:

1.

kábel (linka);

2.

koaxiálny kábel;

3.

kábel z optických vlákien;

4.

elektromagnetické žiarenie alebo

5.

šírenie podvodných akustických vĺn.

1.

využívajú digitálne techniky vrátane digitálneho spracovania analógových signálov a sú navrhnuté na prevádzku pri „rýchlosti digitálneho prenosu“ na najvyššej úrovni multiplexu presahujúcej 45 Mbit/s alebo pri „celkovej rýchlosti digitálneho prenosu“ presahujúcej 90 Mbit/s;

Poznámka : X.A.III.101.b)1 sa nevzťahuje na zariadenia osobitne navrhnuté na zabudovanie do akéhokoľvek satelitného systému na civilné použitie a na prevádzku v takomto satelitnom systéme.

2.

modemy využívajúce „pásma jedného hlasového kanála“ s „rýchlosťou signalizácie dát“ viac ako 9 600 bitov za sekundu;

3.

sú digitálnymi zariadeniami na krížové prepojenie s „uloženým programom riadenia“ s „rýchlosťou digitálneho prenosu“ viac ako 8,5 Mbit/s na jeden port;

4.

sú zariadeniami obsahujúcimi niektorý z týchto prvkov:

a)

„riadiace jednotky prístupu do siete“ a ich súvisiace spoločné médium s „rýchlosťou digitálneho prenosu“ viac ako 33 Mbit/s alebo

b)

„regulátory komunikačného kanála“ s digitálnym výstupom s „rýchlosťou signalizácie dát“ viac ako 64 000 bit/s na jeden kanál;

Poznámka: Ak niektoré z neriadených zariadení obsahuje „riadiacu jednotku prístupu do siete“, nemôže mať žiadny typ telekomunikačného rozhrania okrem tých, ktoré sú opísané v X.A.III.101.b)4, no daný bod sa na ne nevzťahuje.

5.

používajú „laser“ a vyznačujú sa niektorou z týchto vlastností:

a)

vlnová dĺžka prenosu viac ako 1 000 nm alebo

b)

zariadenie používajúce analógové techniky a majúce šírku pásma viac ako 45 GHz;

c)

používajú techniky koherentného optického prenosu alebo koherentnej optickej detekcie (tiež známe ako optické heterodýnne alebo homodýnne techniky);

d)

používajú techniky vlnového mulitplexovania alebo

e)

vykonávajú „optické zosilnenie“;

6.

rádiové zariadenia prevádzkované pri vstupných alebo výstupných frekvenciách presahujúcich:

a)

31 GHz pre aplikácie pozemných staníc na satelitnú komunikáciu alebo

b)

26,5 GHz pre ostatné aplikácie;

Poznámka: X.A.III.101.b)6 sa nevzťahuje na zariadenia na civilné použitie, ak dodržiavajú pridelené pásmo Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) od 26,5 GHz do 31 GHz.

7.

sú rádiovými zariadeniami, ktoré využívajú niektorý z týchto prvkov:

a)

techniky kvadratúrnej amplitúdovej modulácie (QAM) nad úrovňou 4, ak „celková rýchlosť digitálneho prenosu“ presahuje 8,5 Mbit/s;

b)

techniky QAM nad úrovňou 16, ak je „celková rýchlosť digitálneho prenosu“ 8,5 Mbit/s alebo nižšia;

c)

iné techniky digitálnej modulácie a majú „spektrálnu účinnosť“ viac ako 3 bit/s/Hz alebo

d)

fungujú v pásme 1,5 MHz až 87,5 MHz a majú zabudované adaptívne techniky, ktoré zabezpečujú potlačenie interferujúceho signálu o viac ako 15 dB.

Poznámky:

1.

X.A.III.101.b)7 sa nevzťahuje na zariadenia osobitne navrhnuté na zabudovanie do akéhokoľvek satelitného systému na civilné použitie a na prevádzku v takomto satelitnom systéme.

2.

X.A.III.101.b)7 sa nevzťahuje na rádiové relé zariadenia určené na prevádzku v pásme pridelenom Medzinárodnou telekomunikačnou úniou (ITU):

a)

ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

nepresahujú 960 MHz alebo

2.

„celková rýchlosť digitálneho prenosu“ nepresahuje 8,5 Mbit/s a

b)

ktoré majú „spektrálnu účinnosť“ nepresahujúcu 4 bit/s/Hz.

c)

prepínacie zariadenia „riadené programom uloženým v pamäti“ a súvisiace signalizačné systémy vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností, funkcií alebo prvkov a ich osobitne navrhnuté komponenty a príslušenstvo:

Poznámka : Štatistické multiplexory s digitálnym vstupom a digitálnym výstupom, ktoré zabezpečujú prepínanie, sa považujú za prepínače s „uloženým programom riadenia“.

1.

zariadenia alebo systémy „prepínania dát (správ)“ navrhnuté na „prevádzku v paketovom režime“ a ich elektronické zostavy a komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

2.

nepoužíva sa;

3.

smerovanie (routing) alebo prepínanie „datagramových“ paketov;

Poznámka: X.A.III.101.c)3 sa nevzťahuje na siete, v ktorých sa môžu používať len „riadiace jednotky prístupu do siete“, ani na samotné „riadiace jednotky prístupu do siete“.

4.

nepoužíva sa;

5.

viacúrovňová priorita a preempcia pre prepínanie obvodov;

Poznámka: X.A.III.101.c)5 sa nevzťahuje na jednoúrovňovú preempciu volania.

6.

navrhnuté na automatický prenos celulárnych rádiových volaní na iné celulárne prepínače alebo automatické prepojenie na centralizovanú databázu účastníkov, ktorá je spoločná pre viac ako jeden prepínač;

7.

obsahujúce digitálne zariadenia na krížové prepojenie s „uloženým programom riadenia“ s „rýchlosťou digitálneho prenosu“ viac ako 8,5 Mbit/s na jeden port;

8.

„signalizácia spoločným kanálom“ fungujúca buď v nepridruženom, alebo kvázi pridruženom režime prevádzky;

9.

„dynamické adaptívne smerovanie“;

10.

sú paketovými prepínačmi, prepínačmi obvodov a smerovačmi s portmi alebo linkami, ktoré presahujú niektorú z týchto hodnôt:

a)

„rýchlosť signalizácie dát“64 000 bitov/s na jeden kanál v prípade „regulátora komunikačného kanála“; alebo

Poznámka: X.A.III.101.c)10.a) sa nevzťahuje na multiplexné kompozitné linky, ktoré sú zložené len z komunikačných kanálov, na ktoré sa jednotlivo nevzťahuje X.A.III.101.b)1.

b)

„rýchlosť digitálneho prenosu“ 33 Mbit/s v prípade „riadiacej jednotky prístupu do siete“ a súvisiaceho bežného média;

Poznámka: X.A.III.101.c)10 sa nevzťahuje na prepínače paketov alebo smerovače s portmi alebo linkami, ktoré nepresahujú limity uvedené v X.A.III.101.c)10.

11.

„optické prepínanie“;

12.

používajúce techniky „asynchrónneho prenosového módu“ („ATM“);

d)

optické vlákna a káble z optických vlákien s dĺžkou viac ako 50 m určené na prevádzku v jednom režime;

e)

centralizované riadenie siete vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

prijíma dáta z uzlov a

2.

spracúva tieto dáta s cieľom zabezpečiť riadenie dátovej prevádzky bez toho, aby sa vyžadovali rozhodnutia prevádzkovateľa, a vykonáva tak „dynamické adaptívne smerovanie“;

Poznámka 1: X.A.III.101.e) nezahŕňa prípady rozhodnutí o smerovaní prijaté na základe vopred definovaných informácií.

Poznámka 2: X.A.III.101.e) nevylučuje riadenie dátovej prevádzky ako funkciu predvídateľných štatistických prenosových podmienok.

f)

fázované anténové sústavy prevádzkované nad 10,5 GHz, obsahujúce aktívne prvky a distribuované komponenty a navrhnuté tak, aby umožňovali elektronické riadenie tvarovania a zameriavania lúčov, okrem pristávacích systémov s prístrojmi, ktoré spĺňajú normy Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) [mikrovlnné pristávacie systémy (MLS)];

g)

zariadenia mobilnej komunikácie, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, ich „elektronické zostavy“ a komponenty, alebo

h)

rádiové reléové komunikačné zariadenia navrhnuté na používanie pri frekvencii najmenej 19,7 GHz a ich komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821.

Technická poznámka : Na účely X.A.III.101:

1.

„Asynchrónny prenosový mód“ („ATM“) je režim prenosu, v ktorom sú informácie usporiadané do buniek; asynchrónny je v tom zmysle, že opakovaný výskyt buniek závisí od požadovanej alebo okamžitej prenosovej rýchlosti v bitoch.

2.

„Šírka pásma jedného hlasového kanála“ je zariadenie na prenos údajov navrhnuté na prevádzku v jednom hlasovom kanáli s frekvenciou 3 100 Hz v zmysle odporúčania G.151 medzinárodného výboru CCITT.

3.

„Regulátor komunikačného kanála“ je fyzické rozhranie, ktoré reguluje tok synchrónnych alebo asynchrónnych digitálnych informácií. Je to montážny celok, ktorý môže byť integrovaný do počítača alebo do telekomunikačného zariadenia tak, aby umožňoval komunikačný prístup.

4.

„Datagram“ je samostatná, nezávislá dátová jednotka, ktorá obsahuje dostatočný objem informácií na to, aby ju mohol smerovač presmerovať zo zdrojového do cieľového koncového dátového zariadenia bez spoliehania sa na predchádzajúce výmeny medzi týmto zdrojovým a cieľovým koncovým dátovým zariadením a prenosovou sieťou.

5.

„Fast select (Rýchla voľba)“ je aplikácia použiteľná pri virtuálnych volaniach, ktorá umožňuje koncovému dátovému zariadeniu rozšíriť možnosť prenosu dát v „paketoch“ na nadviazanie a ukončenie spojenia nad rámec základných funkcií virtuálneho volania.

6.

„Gateway (Brána)“ je funkcia, ktorú vykonáva akékoľvek zariadenie v kombinácii so „softvérom“ a ktorá spočíva v konverzii konvencií pre prezentáciu, spracovanie alebo komunikáciu informácií používaných v jednom systéme na zodpovedajúce, avšak odlišné konvencie používané v druhom systéme.

7.

„Digitálna sieť integrovaných služieb“ (ISDN) je jednotná digitálna sieť na prenos medzi koncovými zariadeniami siete, v ktorej sa dáta pochádzajúce zo všetkých druhov komunikácie (napríklad hlas, text, dáta, statické a pohyblivé obrazy) prenášajú z jedného portu (terminálu) v prepínači cez jednu prístupovú linku k účastníkovi a od účastníka.

8.

„Paket“ je skupina binárnych číslic zahŕňajúca dáta a signály riadenia volania, ktorá sa prepína ako ucelený blok. Dáta, signály riadenia volania a prípadné informácie o kontrole chýb sú usporiadané v špecifickom formáte.

9.

„Signalizácia spoločným kanálom“ je prenos riadiacich informácií (signalizácia) prostredníctvom kanála, ktorý je oddelený od kanála používaného pre správy. Signalizačný kanál zvyčajne ovláda viaceré kanály správ.

10.

„Rýchlosť signalizácie dát“ je rýchlosť v zmysle odporúčaní ITU 53-36, ktorá zohľadňuje skutočnosť, že v prípade nebinárnej modulácie hodnota baud za sekundu a bit za sekundu nie je rovnaká. Treba zahrnúť bity pre kódovacie, kontrolné a synchronizačné funkcie.

11.

„Dynamické adaptívne smerovanie“ znamená automatické presmerovávanie prenosov založené na snímaní a analýze skutočných aktuálnych podmienok v sieti.

12.

„Rozbočovač“ je zariadenie, ktoré obsahuje jedno alebo viac komunikačných rozhraní („riadiace jednotky prístupu do siete“, „regulátory komunikačného kanála“, modemy alebo počítačové zbernice) na pripojenie koncového zariadenia do siete.

13.

„Spektrálna účinnosť“ je „rýchlosť digitálneho prenosu“ [bits/s]/6 dB šírka frekvenčného spektra v Hz.

14.

Pojem „riadené programom uloženým v pamäti“ označuje riadenie na základe pokynov uložených v elektronickej pamäti, ktoré môže vykonávať procesor s cieľom riadiť plnenie vopred stanovených funkcií.

Poznámka: Zariadenie môže mať „uložený program riadenia“ bez ohľadu na to, či sa elektronická pamäť nachádza vo vnútri zariadenia alebo mimo neho.

X.B.III.101

Telekomunikačné skúšobné zariadenia, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821.

X.C.III.101

Preformy zo skla alebo z akéhokoľvek iného materiálu optimalizované na výrobu optických vlákien, na ktoré sa vzťahuje X.A.III.101.

X.D.III.101

„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.III.101 a X.B.III.101, a softvér na dynamické adaptívne smerovanie podľa tohto opisu:

a)

„softvér“, iný ako v strojovo vykonávateľnej forme, osobitne navrhnutý na „dynamické adaptívne smerovanie“;

b)

nepoužíva sa;

X.E.III.101

„Technológia“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.III.101 alebo X.B.III.101, alebo „softvér“, na ktorý sa vzťahuje X.D.III.101, a iné „technológie“, ako sa uvádza ďalej:

a)

špecifické „technológie“:

1.

„technológia“ na spracovanie a nanášanie ochranných povlakov na optické vlákna osobitne navrhnuté tak, aby boli vhodné na použitie pod vodou;

2.

„technológia“ na „vývoj“ zariadení využívajúcich techniky „synchrónnej digitálnej hierarchie“ („SDH“) alebo „synchrónnej optickej siete“ („SONET“).

Technická poznámka : Na účely X.E.III.101:

1.

„Synchrónna digitálna hierarchia“ (SDH) je digitálna hierarchia, ktorá poskytuje prostriedky na riadenie a multiplexovanie rôznych foriem digitálnej prevádzky, ako aj prostriedky na prístup k nim, a to pomocou synchrónneho prenosového formátu na rôznych druhoch médií. Formát je založený na synchrónnom transportnom module (STM), ktorý je vymedzený v odporúčaniach G.703, G.707, G.708, G.709 a ďalších odporúčaniach CCITT, ktoré sa ešte len uverejnia. Rýchlosť na prvej úrovni „SDH“ je 155,52 Mbit/s.