4.2.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 32/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2023/250

zo 4. februára 2023,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2023/252 zo 4. februára 2023, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 31. júla 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 833/2014 (2).

(2)

Nariadením (EÚ) č. 833/2014 sa vykonávajú určité opatrenia stanovené v rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP (3).

(3)

Rada 6. októbra 2022 prijala rozhodnutie (SZBP) 2022/1909 (4), ktorým sa zaviedla výnimka zo zákazu poskytovať námornú dopravu a zákazu poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s námornou dopravou ropy alebo ropných výrobkov, ktoré majú v pôvod v Rusku alebo sa z Ruska vyvážajú, do tretích krajín, nakúpených na úrovni alebo pod úrovňou vopred stanoveného cenového stropu, na ktorom sa dohodla Koalícia pre cenové stropy. Uvedená výnimka má zmierniť nepriaznivé dôsledky na dodávky energie do tretích krajín a znížiť prudký nárast cien spôsobený mimoriadnymi trhovými podmienkami a zároveň obmedziť ruské príjmy z ropy.

(4)

Rada 3. decembra 2022 prijala rozhodnutie (SZBP) 2022/2369 (5), ktorým sa stanovil cenový strop pre ropu, t. j. cena za barel, za ktorú alebo pod ktorou je ropa z Ruska vyňatá zo zákazu poskytovať námornú dopravu takejto ropy do tretích krajín a zákazu poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s námornou dopravou takejto ropy do tretích krajín.

(5)

Rada 4. februára 2023 prijala rozhodnutie (SZBP) 2023/252. Uvedeným rozhodnutím sa zavádzajú dva dodatočné cenové stropy pre ropné výrobky, t. j. cena za barel, za ktorú alebo pod ktorou sú ropné výrobky z Ruska vyňaté zo zákazu poskytovať námornú dopravu takýchto výrobkov do tretích krajín a zákazu poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo financovanie či finančnú pomoc v súvislosti s námornou dopravou takýchto výrobkov do tretích krajín: jeden pre ropné výrobky obchodované so zľavou oproti rope („zľava oproti rope“) a druhý pre ropné výrobky obchodované s prirážkou oproti rope („prirážka oproti rope“).

(6)

Rozhodnutím (SZBP) 2023/252 sa zavádza prechodné obdobie 55 dní pre plavidlá prepravujúce ropné výrobky s pôvodom v Rusku, ktoré sú nakúpené a naložené na plavidlo pred 5. februárom 2023 a vyložené pred 1. aprílom 2023.

(7)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/2369 za zaviedlo pravidelné preskúmanie mechanizmu cenového stropu. Od polovice marca 2023 by sa malo toto preskúmanie zakladať na objektívnych údajoch, ktoré Rade každé dva mesiace poskytne Komisia. Údaje by mali zahŕňať informácie o cenovej úrovni ropy a rafinovaných ropných výrobkov, zmenách počas skúmaného obdobia a o primeraných prognózach cien v nasledujúcom období. Komisia zahrnie aj príslušné údaje o predpokladanom vplyve na rozpočet Ruska, jeho odvetvie energetiky a členské štáty.

(8)

Uvedené opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti zmluvy, a preto je potrebné regulačné opatrenie na úrovni Únie, najmä s cieľom zabezpečiť ich jednotné uplatňovanie vo všetkých členských štátoch.

(9)

Nariadenie (EÚ) č. 833/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 3n nariadenia (EÚ) č. 833/2014 sa mení takto:

1.

V odseku 6 sa dopĺňa toto písmeno:

„e)

od 5. februára 2023 na ropné výrobky patriace pod číselný znak KN 2710, ktoré majú pôvod v Rusku alebo boli vyvezené z Ruska, nakúpené za cenu vyššiu, než je príslušná cena stanovená v prílohe XXVIII, a ktoré boli naložené na plavidlo v prístave nakládky pred 5. februárom 2023 a vyložené v konečnom prístave určenia pred 1. aprílom 2023.“

2.

Odsek 11 sa nahrádza takto:

„11.   Fungovanie mechanizmu cenového stropu vrátane prílohy XXVIII a zákazy uvedené v odsekoch 1 a 4 tohto článku sa preskúmajú do polovice marca 2023 a následne každé dva mesiace.

V preskúmaní sa zohľadní účinnosť opatrenia z hľadiska jeho očakávaných výsledkov, jeho vykonávania, medzinárodného dodržiavania mechanizmu cenového stropu a neformálneho zosúladenia s ním, ako aj jeho potenciálny vplyv na Úniu a jej členské štáty. Reaguje na vývoj na trhu vrátane možných otrasov.

Na dosiahnutie cieľov cenového stropu vrátane jeho schopnosti znížiť príjmy Ruska z ropy musí byť cenový strop aspoň o 5 % nižší ako priemerná trhová cena ruskej ropy a ropných výrobkov vypočítaná na základe údajov poskytnutých Medzinárodnou agentúrou pre energiu.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. februára 2023

Za Radu

predsedníčka

J. ROSWALL


(1)  Ú. v. EÚ L 32 I, 4.2.2023.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 2014/512/SZBP z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31.7.2014, s. 13).

(4)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/1909 zo 6. októbra 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 259I, 6.10.2022, s. 122).

(5)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/2369 z 3. decembra 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 311I, 3.12.2022, s. 8).