31.1.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 27/22


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/199

z 30. januára 2023,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka s nízkym rizikom Trichoderma atroviride AT10 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 2 v spojení s článkom 22 ods. 1,

keďže:

(1)

Francúzsku bola 30. októbra 2018 podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009 doručená žiadosť od spoločnosti Agrotecnologías Naturales S.L. o schválenie účinnej látky Trichoderma atroviride AT10.

(2)

V súlade s článkom 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 Francúzsko ako spravodajský členský štát informovalo 15. februára 2019 žiadateľa, ostatné členské štáty, Komisiu a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) o prijateľnosti žiadosti.

(3)

Po posúdení, či možno očakávať, že uvedená účinná látka spĺňa kritériá schválenia stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009, spravodajský členský štát predložil 18. septembra 2020 Komisii návrh hodnotiacej správy, ktorého kópiu zaslal úradu.

(4)

Podľa článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009 úrad rozoslal návrh hodnotiacej správy žiadateľovi a ostatným členským štátom.

(5)

V súlade s článkom 12 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 požiadal žiadateľa, aby členským štátom, Komisii a úradu poskytol dodatočné informácie.

(6)

Úradu bolo predložené hodnotenie doplňujúcich informácií vykonané spravodajským členským štátom vo forme aktualizovaného návrhu hodnotiacej správy.

(7)

Úrad 20. januára 2022 oznámil žiadateľovi, členským štátom a Komisii svoj záver (2) o tom, či od účinnej látky Trichoderma atroviride AT10 možno očakávať, že spĺňa kritériá schválenia stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009. Úrad svoj záver sprístupnil verejnosti.

(8)

Komisia predložila 14. júla 2022 Stálemu výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá správu o preskúmaní týkajúcu sa účinnej látky Trichoderma atroviride AT10 a návrh tohto nariadenia.

(9)

Komisia vyzvala žiadateľa, aby predložil svoje pripomienky k revíznej správe. Žiadateľ predložil pripomienky, ktoré sa dôkladne preskúmali.

(10)

Zistilo sa, že v prípade jedného reprezentatívneho použitia minimálne jedného prípravku na ochranu rastlín s obsahom danej účinnej látky, ako bolo preskúmané a podrobne opísané v revíznej správe, sú kritériá schválenia stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 splnené.

(11)

Komisia sa okrem toho domnieva, že účinná látka Trichoderma atroviride AT10 je podľa článku 22 nariadenia (ES) č. 1107/2009 účinnou látkou s nízkym rizikom. Trichoderma atroviride AT10 nie je problémovým mikroorganizmom a spĺňa podmienky stanovené v bode 5.2 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009.

(12)

Preto je vhodné schváliť účinnú látku Trichoderma atroviride AT10 ako látku s nízkym rizikom.

(13)

V súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 v spojení s jeho článkom 6 a vzhľadom na súčasné vedecké a technické poznatky je potrebné stanoviť určité podmienky.

(14)

V súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 v spojení s jeho článkom 22 ods. 2 by sa preto vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 (3) malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Schválenie účinnej látky

Účinná látka Trichoderma atroviride AT10 sa schvaľuje za podmienok stanovených v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. januára 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma atroviride strain AT10. (Záver z partnerského preskúmania účinnej látky Trichoderma atroviride, kmeň AT10 z hľadiska posúdenia rizika pesticídov) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2022.7200. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2022) 7200. DOI: 10.2903/j.efsa.2022.7200.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).


PRÍLOHA I

Bežný názov identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Dátum schválenia

Koniec platnosti schválenia

Osobitné ustanovenia

Trichoderma atroviride AT10

Neuvádza sa.

Nominálny obsah Trichoderma atroviride AT10 v technickom výrobku by mal byť:

minimálny: 1 x 1011 JTK/kg

nominálny: 5 x 1011 JTK/kg

maximálny: 1 x 1012 JTK/kg

žiadne relevantné nečistoty

20. február 2023

20. február 2038

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa musia zohľadniť závery revíznej správy o Trichoderma atroviride AT10, a najmä dodatky I a II k nej.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

špecifikácii komerčne vyrábaného technického materiálu použitého v prípravkoch na ochranu rastlín vrátane úplnej charakterizácie príslušných sekundárnych metabolitov,

ochrane operátorov a pracovníkov, pričom berú do úvahy to, že mikroorganizmy sa ako také považujú za potenciálne senzibilizátory. Na zníženie dermálnej a inhalačnej expozície by sa mohlo zvážiť použitie osobných ochranných prostriedkov/prostriedkov ochrany dýchacích ciest.


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v správe o obnovení schválenia.


PRÍLOHA II

V časti D prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa dopĺňa táto položka:

Č.

Bežný názov, dentifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Dátum schválenia

Koniec platnosti schválenia

Osobitné ustanovenia

„43

Trichoderma atroviride AT10

Neuvádza sa.

Nominálny obsah Trichoderma atroviride AT10 v technickom výrobku a zložení je

minimálne: 1 x 1011 JTK/kg

nominálne: 5 x 1011 JTK/kg

maximálne: 1 x 1012 JTK/kg

žiadne relevantné nečistoty

20. február 2023

20. február 2038

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa musia zohľadniť závery revíznej správy o Trichoderma atroviride AT10, a najmä dodatky I a II k nej.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

špecifikácii komerčne vyrábaného technického materiálu použitého v prípravkoch na ochranu rastlín vrátane úplnej charakterizácie príslušných sekundárnych metabolitov,

ochrane operátorov a pracovníkov, pričom berú do úvahy to, že mikroorganizmy sa ako také považujú za potenciálne senzibilizátory. Na zníženie dermálnej a inhalačnej expozície by sa mohlo zvážiť použitie osobných ochranných prostriedkov/prostriedkov ochrany dýchacích ciest.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v správe o obnovení schválenia.