23.1.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 20/33


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/150

z 20. januára 2023,

ktorým sa menia určité prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/620, pokiaľ ide o schválenie alebo zrušenie štatútu bez výskytu choroby určitých členských štátov alebo ich pásiem alebo kompartmentov v súvislosti s určitými chorobami zo zoznamu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 3, článok 36 ods. 4 a článok 42 ods. 4,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2016/429 sa stanovujú pravidlá vzťahujúce sa na konkrétne choroby uvedené v zozname v súlade s článkom 5 ods. 1 uvedeného nariadenia a zároveň sa stanovuje, ako sa tieto pravidlá majú uplatňovať na rôzne kategórie chorôb zo zoznamu. V nariadení (EÚ) 2016/429 sa stanovuje, že členské štáty zriadia povinné eradikačné programy pre choroby zo zoznamu uvedené v jeho článku 9 ods. 1 písm. b) a voliteľné eradikačné programy pre choroby zo zoznamu uvedené v jeho článku 9 ods. 1 písm. c), ako aj schválenie takýchto programov Komisiou. V uvedenom nariadení sa takisto stanovuje, že Komisia schvaľuje alebo zrušuje štatút členských štátov alebo ich pásiem či kompartmentov bez výskytu choroby, pokiaľ ide o určité choroby zo zoznamu uvedené v jeho článku 9 ods. 1 písm. b) a c).

(2)

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2020/689 (2) sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2016/429 a stanovujú kritériá udelenia, udržania, pozastavenia a zrušenia štatútu bez výskytu choroby pre členské štáty alebo ich pásma či kompartmenty, ako aj požiadavky na schvaľovanie povinných alebo voliteľných eradikačných programov pre členské štáty alebo ich pásma či kompartmenty.

(3)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/620 (3) sa stanovujú vykonávacie pravidlá týkajúce sa chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o štatút bez výskytu choroby a štatút bez vakcinácie v určitých členských štátov alebo ich pásmach či kompartmentoch, ako aj schvaľovanie eradikačných programov pre uvedené choroby zo zoznamu. Presnejšie sa v jeho prílohách uvádzajú členské štáty alebo ich pásma či kompartmenty so štatútom bez výskytu choroby. Meniaca sa epidemiologická situácia v súvislosti s určitými chorobami si teraz vyžaduje zmenu určitých príloh k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/620 s cieľom zaradiť do zoznamov nové členské štáty alebo ich pásma bez výskytu chorôb a vypustiť zo zoznamov pásma či kompartmenty, v ktorých sa potvrdili ohniská choroby alebo v ktorých už nie sú splnené podmienky na udržanie štatútu bez výskytu choroby.

(4)

Viaceré členské štáty nedávno požiadali Komisiu o udelenie štatútu bez výskytu choroby pre časť svojich území, pokiaľ ide o infekciu baktériami skupiny Mycobacterium tuberculosis komplex (Mycobacterium bovis, M. capraeM. tuberculosis) (MTBC), infekciu vírusom Aujeszkého choroby (ADV), infekciu vírusom bovinnej vírusovej hnačky (BVD), infekciu vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24) (BTV) a infekciu vírusom vírusovej hemoragickej septikémie (VHS). Niektoré členské štáty oznámili aj výskyt ohnísk infekcie vírusom besnoty (RABV), BTV a vírusom infekčnej hematopoetickej nekrózy (IHN), ktoré tiež treba zohľadniť v určitých prílohách k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/620.

(5)

Pokiaľ ide o MTBC, Španielsko predložilo Komisii informácie preukazujúce, že v autonómnych spoločenstvách Baleárske ostrovy, Katalánsko a Murcia sú splnené podmienky na uznanie štatútu bez výskytu MTBC stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2020/689. Po posúdení Komisiou sa preukázalo, že tieto žiadosti spĺňajú kritériá na udelenie štatútu bez výskytu MTBC stanovené v časti II kapitole 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689. Tieto pásma by sa preto mali uvádzať v časti I prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/620 ako pásma so štatútom bez výskytu MTBC.

(6)

Pokiaľ ide o ADV, Taliansko predložilo Komisii informácie preukazujúce, že v regiónoch Trento a Benátsko sú splnené podmienky na uznanie štatútu bez výskytu ADV stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2020/689. Po posúdení Komisiou sa preukázalo, že tieto žiadosti spĺňajú kritériá na udelenie štatútu bez výskytu ADV uvedené v časti II kapitole 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689. Tieto pásma by sa preto mali uvádzať v časti I prílohy VI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/620 ako pásma so štatútom bez výskytu ADV.

(7)

Pokiaľ ide o BVD, Nemecko predložilo Komisii informácie preukazujúce, že v bavorských krajinských okresoch (Landkreis) Dachau, Straubing-Bogen a Günzburg sú splnené podmienky na uznanie štatútu bez výskytu BVD stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2020/689. Po posúdení Komisiou sa preukázalo, že tieto žiadosti spĺňajú kritériá na udelenie štatútu bez výskytu BVD stanovené v časti II kapitole 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689. Tieto pásma by sa preto mali uvádzať v prílohe VII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/620 ako pásma so štatútom bez výskytu BVD.

(8)

Maďarsko oznámilo Komisii niekoľko ohnísk RABV v Sabolčsko-satmársko-berežskej župe. Štatút bez výskytu RABV má celé územie Maďarska, tak ako je uvedené v časti I prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/620, preto by sa mal štatút bez výskytu choroby v prípade Sabolčsko-satmársko-berežskej župy zrušiť a zápis týkajúci sa Maďarska v uvedenom zozname zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Pokiaľ ide o RABV, Maďarsko predložilo Komisii aj žiadosť o schválenie eradikačného programu pre Sabolčsko-satmársko-berežskú župu. Po posúdení Komisiou sa preukázalo, že táto žiadosť spĺňa kritériá na schválenie programov na eradikáciu RABV stanovené v časti II kapitole 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689. Sabolčsko-satmársko-berežská župa by sa preto mala uvádzať v časti II prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/620 ako pásmo so schváleným programom na eradikáciu RABV.

(10)

Portugalsko oznámilo Komisii výskyt ohnísk BTV sérotypu 4 v okresoch Aveiro, Bragança, Coimbra, Guarda a Viseu, ktoré postihujú aj okolité okresy. Tieto okresy majú štatút bez výskytu choroby, tak ako je uvedené v časti I prílohy VIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/620, preto by sa ich štatút bez výskytu BTV mal zrušiť a zápis týkajúci sa Portugalska v uvedenom zozname zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Španielsko oznámilo Komisii výskyt ohnísk BTV sérotypu 4 v provincii Toledo v autonómnom spoločenstve Kastília-La Mancha a v provincii Salamanca v autonómnom spoločenstve Kastília-León, ktoré postihujú aj oblasti v provinciách Avila a Zamora. Tieto oblasti majú štatút bez výskytu choroby, tak ako je uvedené v časti I prílohy VIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/620, preto by sa ich štatút bez výskytu BTV mal zrušiť a zápis týkajúci sa Španielska v uvedenom zozname zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

V prípade BTV predložilo Španielsko Komisii informácie, ktoré preukazujú, že podmienky na uznanie štatútu bez výskytu BTV sú splnené v niektorých regiónoch autonómnych spoločenstiev Aragónsko a Navarra, ako aj v niektorých regiónoch autonómneho spoločenstva Baskicko. Po posúdení Komisiou sa preukázalo, že táto žiadosť spĺňa kritériá na udelenie štatútu bez výskytu BTV stanovené v časti II kapitole 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689. Nákazu BTV sa v týchto autonómnych spoločenstvách podarilo úspešne eradikovať, a preto by sa celé územie týchto autonómnych spoločenstiev malo uvádzať v časti I prílohy VIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/620 ako územie so štatútom bez výskytu BTV.

(13)

Pokiaľ ide o BTV, Nemecko predložilo Komisii informácie, ktoré preukazujú, že podmienky na uznanie štatútu bez výskytu BTV sú splnené v spolkovej republike Sársko a v niektorých častiach spolkovej republiky Porýnie-Falcko. Po posúdení Komisiou sa preukázalo, že táto žiadosť spĺňa kritériá na udelenie štatútu bez výskytu BTV stanovené v časti II kapitole 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689. Tieto pásma by sa preto mali uvádzať v časti I prílohy VIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/620 ako pásmo so štatútom bez výskytu BTV.

(14)

Pokiaľ ide o VHS, Fínsko poskytlo informácie, ktoré preukazujú, že v provincii Åland sú splnené podmienky na uznanie štatútu oblasti bez výskytu VHS. Tieto informácie spĺňajú kritériá na udelenie štatútu bez výskytu VHS stanovené v časti II kapitole 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689. Nákazu VHS sa v provincii Åland podarilo úspešne eradikovať, preto by sa celé územie Fínska malo uvádzať v časti I prílohy XII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/620 ako územie so štatútom bez výskytu VHS.

(15)

Fínsko oznámilo Komisii aj ohnisko IHN v provincii Åland, a to v oblasti, ktorá je uvedená v prílohe XIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/620 ako oblasť so štatútom bez výskytu choroby. Štatút bez výskytu choroby v infikovanej oblasti by sa preto mal zrušiť, daný kompartment by sa mal z časti I uvedenej prílohy vypustiť a zápis týkajúci sa tohto členského štátu v uvedenom zozname by sa mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(16)

Prílohy II, III, VI, VII, VIII, XII a XIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/620 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II, III, VI, VII, VIII, XII a XIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/620 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. januára 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/689 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá dohľadu, eradikačných programov a štatútu bez výskytu choroby pre určité choroby zo zoznamu a objavujúce sa choroby (Ú. v. EÚ L 174, 3.6.2020, s. 211).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/620 z 15. apríla 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o schválenie štatútu bez výskytu choroby a bez vakcinácie v určitých členských štátoch alebo ich pásmach alebo kompartmentoch, pokiaľ ide o určité choroby zo zoznamu, a schválenie eradikačných programov pre uvedené choroby zo zoznamu (Ú. v. EÚ L 131, 16.4.2021, s. 78).


PRÍLOHA

Prílohy II, III, VI, VII, VIII, XII a XIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/620 sa menia takto:

1.

Príloha II sa mení takto:

a)

V časti I sa zápis týkajúci sa Španielska nahrádza takto:

Členský štát

Územie

„Španielsko

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma del País Vasco

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias“

b)

V časti II sa zápis týkajúci sa Španielska nahrádza takto:

Členský štát

Územie

„Španielsko

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de Valencia“

2.

Príloha III sa mení takto:

a)

V časti I sa zápis týkajúci sa Maďarska nahrádza takto:

Členský štát

Územie

„Maďarsko

Celé územie okrem Sabolčsko-satmársko-berežskej župy“

b)

V časti II sa pred zápis týkajúci sa Poľska vkladá tento zápis týkajúci sa Maďarska:

Členský štát

Územie

„Maďarsko

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye“

3.

Príloha VI sa mení takto:

a)

V časti I sa zápis týkajúci sa Talianska nahrádza takto:

Členský štát

Územie

„Taliansko

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Veneto“

b)

V časti II sa zápis týkajúci sa Talianska nahrádza takto:

Členský štát

Územie

Dátum prvého schválenia, ako sa uvádza v článku 15 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689

„Taliansko

Regione Abruzzo

Regione Apulia

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Emilia-Romagna

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sicilia

Regione Toscana

Regione Valle d’Aosta

Regione Umbria

21. apríla 2021“

4.

Príloha VII sa mení takto:

a)

V časti I sa zápis týkajúci sa Nemecka nahrádza takto:

Členský štát

Územie

„Nemecko

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern:

Regierungsbezirk Oberbayern

Tieto mestá a krajinské okresy (Landkreis) vo vládnom obvode (Regierungsbezirk) Niederbayern: Stadt Landshut, Stadt Passau, Stadt Straubing, Freyung-Grafenau, Kelheim, Lkr. Landshut, Lkr. Passau, Regen, Rottal-Inn, Lkr. Straubing-Bogen,

Tieto mestá a krajinské okresy (Landkreis) vo vládnom obvode (Regierungsbezirk) Oberpfalz: Stadt Amberg, Stadt Regensburg, Weiden in der Oberpfalz, Lkr. Amberg-Sulzbach, Cham, Neumarkt in der Oberpfalz, Neustadt an der Waldnaab, Lkr. Regensburg, Schwandorf, Tirschenreuth

Tieto mestá a krajinské okresy (Landkreis) vo vládnom obvode (Regierungsbezirk) Oberfranken: Stadt Bamberg, Stadt Bayreuth, Stadt Coburg, Stadt Hof, Lkr. Bamberg, Lkr. Bayreuth, Lkr. Coburg, Forchheim, Lkr. Hof, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Wunsiedel im Fichtelgebirge

Tieto mestá a krajinské okresy (Landkreis) vo vládnom obvode (Regierungsbezirk) Mittelfranken: Stadt Ansbach, Stadt Erlangen, Stadt Fürth, Nürnberg, Schwabach, Lkr. Ansbach, Lkr. Erlangen-Höchstadt, Lkr. Fürth, Nürnberger Land, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Roth, Weißenburg-Gunzenhausen

Tieto mestá a krajinské okresy (Landkreis) vo vládnom obvode (Regierungsbezirk) Unterfranken: Stadt Aschaffenburg, Stadt Schweinfurt, Stadt Würzburg, Lkr. Aschaffenburg, Bad Kissingen, Röhn-Grabfeld, Haßberge, Kitzingen, Miltenberg, Main-Spessart, Lkr. Schweinfurt, Lkr. Würzburg

Tieto mestá a krajinské okresy (Landkreis) vo vládnom obvode (Regierungsbezirk) Schwaben: Stadt Augsburg, Kaufbeuren, Kempten im Allgäu, Memmingen, Aichach-Friedberg, Dillingen an der Donau, Günzburg, Neu-Ulm, Lindau, Oberallgäu, Unterallgäu, Donau-Ries

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Rheinland-Pfalz

Bundesland Saarland

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Thüringen“

b)

V časti II sa zápis týkajúci sa Nemecka nahrádza takto:

Členský štát

Územie

Dátum prvého schválenia, ako sa uvádza v článku 15 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689

„Nemecko

Bundesland Bayern:

Tieto mestá a krajinské okresy (Landkreis) vo vládnom obvode (Regierungsbezirk) Niederbayern: Deggendorf, Dingolfing-Landau

Tieto mestá a krajinské okresy (Landkreis) vo vládnom obvode (Regierungsbezirk) Schwaben: Lkr. Augsburg, Ostallgäu

Bundesland Berlin

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Bundesland Schleswig-Holstein

21. februára 2022“

5.

V prílohe VIII sa časť I mení takto:

a)

Zápis týkajúci sa Nemecka sa nahrádza takto:

Členský štát

Územie

„Nemecko

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern

Bundesland Berlin

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Bundesland Rheinland-Pfalz:

Tieto krajinské okresy (Landkreis): Ahrweiler, Altenkirchen, Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Bad Kreuznach, Birkenfeld, Cochem-Zell, Donnersbergkreis, Germersheim, Kaiserslautern, Kusel, Mainz-Bingen, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Rhein-Pfalz-Kreis, Südliche Weinstraße, Südwestpfalz, Westerwaldkreis

Tieto mestá: Frankenthal (Pfalz), Kaiserslautern, Koblenz, Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Mainz, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens, Speyer, Worms, Zweibrücken

Bundesland Saarland

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Schleswig-Holstein

Bundesland Thüringen“

b)

Zápis týkajúci sa Španielska sa nahrádza takto:

Členský štát

Územie

„Španielsko

Comunidad Autónoma de Andalucía: Province of Almería

Provincia Granada, tieto regióny: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada)

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha okrem týchto regiónov:

Almadén, Almodóvar del Campo, Piedrabuena v provincii Ciudad Real

Belvis de la Jara, Gálvez, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos v provincii Toledo

Comunidad Autónoma de Castilla y León okrem týchto regiónov:

Provincia Salamanca

Ávila, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebrero, El Barco de Ávila, El Barraco, Navaluenga, Navarredonda de Gredos, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo, Sotillo de la Adrada v provincii Ávila

Bermillo de Sayago v provincii Zamora

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid okrem týchto regiónov:

Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de País Vasco

Comunidad Autónoma de Valencia“

c)

Zápis týkajúci sa Portugalska sa nahrádza takto:

Členský štát

Územie

„Portugalsko

Região Autónoma dos Açores

Região Autónoma da Madeira“

6.

V prílohe VIII sa časť II nahrádza takto:

„ČASŤ II

Členské štáty alebo ich pásma so schváleným eradikačným programom pre infekciu BTV

Členský štát

Územie

Dátum prvého schválenia, ako sa uvádza v článku 15 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689

Španielsko

Communidad Autónoma de Andalucía:

Province of Cádiz, Córdoba, Huelva, Jáén, Málaga, Sevilla

Province of Granada: Motril (Costa de Granada)

Communidad Autónoma de Castilla-La Mancha:

Provincia Ciudad Real, tieto regióny: Almadén, Almodóvar del Campo and Piedrabuena

Communidad Autónoma de Extremadura:

Communidad Autónoma de Islas Baleares

21. februára 2022“

7.

V časti I prílohy XII sa zápis týkajúci sa Fínska nahrádza takto:

Členský štát

Územie

„Fínsko

celé územie“

8.

V časti I prílohy XIII sa zápis týkajúci sa Fínska nahrádza takto:

Členský štát

Územie

„Fínsko

celé územie okrem:

1.

pobrežného kompartmentu, ktorý tvoria časti obcí Föglö, Lumparland, Lemland, Vårdö nachádzajúce sa v kruhu s polomerom 19,331 km so stredom na súradniciach systému WGS84 59,975253701° šírky, 20,454027317° dĺžky;

2.

pobrežného kompartmentu, ktorý tvoria časti obcí Eckerö a Hammarland nachádzajúce sa v kruhu s polomerom 10 km so stredom na súradniciach systému WGS84 60,207175390° šírky, 19,507907780° dĺžky.“