18.7.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 181/47


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2023/1473

zo 17. júla 2023,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/450, pokiaľ ide o uverejnenie odkazov na európske hodnotiace dokumenty pre fólie na použitie ako strešné alebo stenové podložky alebo oboje a iné stavebné výrobky

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (1), a najmä na jeho článok 22,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 majú orgány technického posudzovania používať metódy a kritériá uvedené v európskych hodnotiacich dokumentoch, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, v záujme posudzovania parametrov stavebných výrobkov, na ktoré sa tieto dokumenty vzťahujú, pokiaľ ide o ich podstatné vlastnosti.

(2)

Organizácia orgánov technického posudzovania po viacerých žiadostiach výrobcov o európske technické posúdenia v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 305/2011 vypracovala a prijala 20 európskych hodnotiacich dokumentov.

(3)

Európske hodnotiace dokumenty vypracované a prijaté organizáciou orgánov technického posudzovania sa týkajú týchto stavebných výrobkov:

fólie na použitie ako strešné alebo stenové podložky alebo oboje,

parozábrany s účinkom závislým od vlhkosti,

pružné, polymérom modifikované hrubé minerálne povlaky,

tepelná izolácia budov z balíkov slamy,

priemyselne vyrábaná lepená pena na použitie ako zvuková a tepelná izolácia,

izolačné dosky z recyklovaného polyuretánu na použitie ako zvuková a tepelná izolácia,

zostava polyuretánových prvkov na tepelnoizolačný rám okolo okien z nemäkčených polyvinylchloridových profilov,

zostavy komínov s pálenou/keramickou vložkou, pre pôsobenie vo vlhkom prostredí a pri podtlaku/pretlaku (nahrádza technické špecifikácie „060001-00-0802, 060003-00-0802 a 060008-00-0802“),

konštrukčné dosky s klinovým spojom s uzavretým klinom triedené podľa pevnosti – mäkké drevo,

prefabrikovaný drevený doskový prvok z frézovaného mäkkého dreva, na použitie ako konštrukčný prvok budov,

podkladová vrstva z granulovanej polyuretánovej peny s alebo bez granulovaného korku,

prvky oceľových pružín,

kompozitné panely na báze dreva pre vnútorné steny alebo stropy alebo oboje,

zostavy pre zelené strechy,

dopravné značenie – retroreflexné prvky,

sklenené panely, dlaždice a mozaiky,

vopred zabetónované kotvy s puzdrom s vnútorným závitom (nahrádza technickú špecifikáciu „EAD 330012-00-0601“),

plastové spojky vystužené vláknami na použitie v sendvičových a stenových prvkoch z betónu,

kotviace zariadenia na upevnenie systémov osobnej ochrany proti pádu do drevených konštrukcií,

lepené skrutkové spojovacie prvky na použitie v betóne.

(4)

Európske hodnotiace dokumenty vypracované a prijaté organizáciou orgánov technického posudzovania spĺňajú nároky, ktoré treba splniť v súvislosti so základnými požiadavkami na stavby stanovenými v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 305/2011. Odkazy na uvedené európske hodnotiace dokumenty je preto vhodné uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.

(5)

Zoznam odkazov na európske hodnotiace dokumenty pre stavebné výrobky sa uverejňuje v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2019/450 (2). Z dôvodu jednoznačnosti by sa odkazy na nové európske hodnotiace dokumenty mali doplniť do uvedeného zoznamu.

(6)

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/450 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

S cieľom umožniť čo najskoršie používanie európskych hodnotiacich dokumentov by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/450 sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. júla 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/450 z 19. marca 2019 o uverejnení európskych hodnotiacich dokumentov (EAD) pre stavebné výrobky vypracovaných na podporu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 77, 20.3.2019, s. 78).


PRÍLOHA

V prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/450 sa vkladajú tieto riadky v postupnosti podľa poradia referenčných čísel:

„030218-01-0402

Fólie na použitie ako strešné alebo stenové podložky alebo oboje“;

„030271-00-0605

Parozábrany s účinkom závislým od vlhkosti“;

„030295-00-0605

Pružné, polymérom modifikované hrubé minerálne povlaky“;

„040146-00-1201

Tepelná izolácia budov z balíkov slamy“;

„040831-00-1201

Priemyselne vyrábaná lepená pena na použitie ako zvuková a tepelná izolácia“;

„041369-00-1201

Izolačné dosky z recyklovaného polyuretánu na použitie ako zvuková a tepelná izolácia“;

„041499-00-1201

Zostava polyuretánových prvkov na tepelnoizolačný rám okolo okien z nemäkčených polyvinylchloridových profilov“;

„060011-00-0802

Zostavy komínov s pálenou/keramickou vložkou, pre pôsobenie vo vlhkom prostredí a pri podtlaku/pretlaku

(nahrádza technické špecifikácie „060001-00-0802, 060003-00-0802 a 060008-00-0802“)“;

„130321-00-0304

Konštrukčné dosky s klinovým spojom s uzavretým klinom triedené podľa pevnosti – mäkké drevo“;

„130323-00-0304

Prefabrikovaný drevený doskový prvok z frézovaného mäkkého dreva, na použitie ako konštrukčný prvok budov“;

„190010-00-0502

Podkladová vrstva z granulovanej polyuretánovej peny s alebo bez granulovaného korku“;

„200112-00-0301

Prvky oceľových pružín“;

„210058-00-0504

Kompozitné panely na báze dreva pre vnútorné steny alebo stropy alebo oboje“;

„220009-00-0401

Zostavy pre zelené strechy“;

„230064-00-0106

Dopravné značenie – retroreflexné prvky“;

„300002-00-1202

Sklenené panely, dlaždice a mozaiky“;

„330012-01-0601

Vopred zabetónované kotvy s puzdrom s vnútorným závitom

(nahrádza technickú špecifikáciu „EAD 330012-00-0601“)“;

„330387-00-0601

Plastové spojky vystužené vláknami na použitie v sendvičových a stenových prvkoch z betónu“;

„331846-00-0603

Kotviace zariadenia na upevnenie systémov osobnej ochrany proti pádu do drevených konštrukcií“;

„332795-00-0601

Lepené skrutkové spojovacie prvky na použitie v betóne“.