17.3.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/179


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2023/602

zo 16. marca 2023,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/245, ktorým sa prijímajú ponuky záväzkov v nadväznosti na uloženie konečných vyrovnávacích ciel na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1037 z 8. júna 2016 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1), a najmä na jeho články 13, 15 a 24,

po porade s výborom zriadeným článkom 15 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (2),

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/244 (3) Komisia uložila konečné vyrovnávacie clo na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne (ďalej len „pôvodné prešetrovanie“).

(2)

Záväzky ponúknuté ôsmimi vyvážajúcimi výrobcami spolu s Argentínskou komorou pre biopalivá (CARBIO) boli prijaté vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2019/245 (4).

(3)

Spoločnosť Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A, doplnkový kód TARIC C497, na ktorú sa vzťahuje individuálna sadzba vyrovnávacieho cla vo výške 25,0 % a záväzok, informovala Komisiu 23. mája 2022, že zmenila názov na Viterra Argentina S.A.

(4)

Komisia preskúmala predložené informácie a dospela k záveru, že zmena názvu bola riadne zaregistrovaná príslušnými orgánmi a neviedla k vytvoreniu nových vzťahov s inými skupinami spoločností, ktoré Komisia neprešetrila v pôvodnom prešetrovaní.

(5)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2023/592 (5) Komisia zmenila vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/244, aby sa od 1. júla 2022 zohľadnil zmenený názov spoločnosti, ktorej bol predtým pridelený doplnkový kód TARIC C497.

(6)

Vzhľadom na to, že zmena názvu je v účinnosti od 1. júla 2022, všetok tovar prepustený do režimu voľný obeh oslobodený od vyrovnávacieho cla podľa článku 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/244, ku ktorého colnému vyhláseniu bola priložená faktúra súvisiaca so záväzkom vystavená spoločnosťou pred dátumom zmeny názvu s predchádzajúcim názvom spoločnosti, zostáva v platnosti a je oslobodený od výberu vyrovnávacích ciel.

(7)

Komisia dospela k záveru, že zmena názvu nemá vplyv na záväzok, ktorý prijala.

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1.   Článok 1 vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2019/245 sa mení takto:

„Argentína

Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A

Vyrába a predáva spoločnosť Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A prvému nezávislému zákazníkovi v Únii, ktorý pôsobí ako dovozca.

C497“

sa nahrádza takto:

„Argentína

Viterra Argentina S.A.

Vyrába a predáva spoločnosť Viterra Argentina S.A. prvému nezávislému zákazníkovi v Únii, ktorý pôsobí ako dovozca.

C497“.

2.   Doplnkový kód TARIC C497, ktorý bol predtým pridelený spoločnosti Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A, sa uplatňuje na spoločnosť Viterra Argentina S.A. od 1. júla 2022. Akékoľvek konečné clo zaplatené z dovozu výrobkov vyrobených a predávaných spoločnosťou Viterra Argentina S.A., na ktoré sa vzťahuje záväzok ponúknutý spoločnosťou a prijatý vykonávacím rozhodnutím (EÚ) 2019/245, pokiaľ ide o spoločnosť Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A, sa vráti alebo odpustí v súlade s platnými colnými predpismi.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 16. marca 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 55.

(2)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/244 z 11. februára 2019, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne (Ú. v. EÚ L 40, 12.2.2019, s. 1).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/245 z 11. februára 2019, ktorým sa prijímajú ponuky záväzkov v nadväznosti na uloženie konečných vyrovnávacích ciel na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne (Ú v. EÚ L 40, 12.2.2019, s. 71).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/592 zo 16. marca 2023, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/244, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne (pozri stranu 51 tohto úradného vestníka).