14.12.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2447

z 30. septembra 2022,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700 špecifikovaním počtu a názvu premenných zbieraných každých osem rokov v doméne „pracovná sila“ týkajúcich sa čiastkových tém „mladí ľudia na trhu práce“, „dosiahnuté vzdelanie – podrobnosti vrátane prerušeného alebo predčasne ukončeného vzdelávania“ a „zosúladenie práce a rodinného života“

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700 z 10. októbra 2019, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európske štatistiky o osobách a domácnostiach na základe individuálnych údajov zbieraných zo vzoriek, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nariadenie Rady (ES) č. 577/98 (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

Na pokrytie potrieb identifikovaných v príslušných čiastkových témach v doméne „pracovná sila“ by Komisia mala špecifikovať počet a názov premenných zbieraných každých osem rokov, ktoré sa majú po prvýkrát zbierať v rokoch 2024 a 2025.

(2)

Komisia by mala špecifikovať počet a názov premenných zbieraných každých osem rokov týkajúcich sa v doméne „pracovná sila“ čiastkových tém „mladí ľudia na trhu práce“, „dosiahnuté vzdelanie – podrobnosti vrátane prerušeného alebo predčasne ukončeného vzdelávania“ a „zosúladenie práce a rodinného života“,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Počet a názov premenných zbieraných každých osem rokov týkajúcich sa v doméne „pracovná sila“ čiastkových tém „mladí ľudia na trhu práce“, „dosiahnuté vzdelanie – podrobnosti vrátane prerušeného alebo predčasne ukončeného vzdelávania“ a „zosúladenie práce a rodinného života“ sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. septembra 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 261I, 14.10.2019, s. 1.


PRÍLOHA

Počet a názov premenných zbieraných každých osem rokov v doméne „pracovná sila“, ktoré sa majú zbierať k čiastkovým témam „mladí ľudia na trhu práce“, „dosiahnuté vzdelanie – podrobnosti vrátane prerušeného alebo predčasne ukončeného vzdelávania“ (ktoré sa prvýkrát vykonávajú v roku 2024) a „zosúladenie práce a rodinného života“ (ktoré sa prvýkrát vykonávajú v roku 2025)

Téma

Čiastková téma

Identifikátor premennej

Názov premennej

03e. Účasť na trhu práce – 3 zbierané premenné (3 každých osem rokov)

Mladí ľudia na trhu práce

LEVMATCH

Súlad medzi dosiahnutým stupňom vzdelania a súčasným alebo posledným hlavným zamestnaním

FIELDMATCH

Súlad medzi oblasťou najvyššieho stupňa úspešne ukončeného vzdelania a súčasným alebo posledným hlavným zamestnaním

SKILLMATCH

Súlad medzi zručnosťami a súčasným alebo posledným hlavným zamestnaním

04b. Dosiahnuté a doterajšie vzdelanie – 4 zbierané premenné (4 každých osem rokov)

Dosiahnuté vzdelanie – podrobnosti vrátane prerušeného alebo predčasne ukončeného vzdelávania

DROPEDUC

Predčasne ukončené formálne vzdelávanie alebo odborná príprava

DROPEDUCLEVEL

Úroveň predčasne ukončeného formálneho vzdelávania alebo odbornej prípravy

DROPEDUCREAS

Hlavný dôvod neukončenia programu formálneho vzdelávania uvedeného v DROPEDUCLEVEL

MEDLEVQUAL

Kvalifikácie stredného stupňa dosiahnutého vzdelania

03f. Účasť na trhu práce – 11 zbieraných premenných (11 každých osem rokov)

Zosúladenie práce a rodinného života

CHCARRES

Existencia povinností pravidelnej starostlivosti o deti do 14 rokov

CHCARAGE

Vek najmladšieho dieťaťa alebo vnúčaťa, ktoré je predmetom starostlivosti

CHCARUSE

Využívanie služieb starostlivosti o deti

CHCAROBS

Hlavný dôvod nevyužívania služieb starostlivosti o deti

ELCARRES

Existencia povinností pravidelnej starostlivosti o príbuzných vo veku najmenej 15 rokov, ktorí sú chorí, slabí alebo majú zdravotné postihnutie

ELCARINT

Intenzita starostlivosti o príbuzných, ktorí sú chorí, slabí alebo majú zdravotné postihnutie

CAREFFEM

Vplyv povinností v oblasti starostlivosti na zamestnanie

WORKOBS

Hlavná prekážka v práci pri zosúlaďovaní práce a rodinného života

CHNUMBER

Počet vlastných vychovávaných detí

PARLEAV

Využitie rodinnej dovolenky

PARLENG

Dĺžka využitej rodinnej dovolenky