18.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/14


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2259

zo 14. novembra 2022

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 4 a článok 58 ods. 2,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe odôvodnenia uvedeného v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaných v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. novembra 2022

Za Komisiu

Gerassimos THOMAS

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie (číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Plastový krúžok s vonkajším priemerom približne 4 cm a vnútorným priemerom približne 2 cm. Krúžok má dva malé otvory na vonkajšej a vnútornej strane. Obsahuje pásik z netkanej textílie impregnovaný vonnými látkami.

Výrobok sa vkladá do náustka špecifických nápojových fliaš, aby aromatizoval okolitý vzduch nasávaný počas pitia vody cez náustok. Aromatizovaný vzduch je vnímaný retronazálne (t. j. z vnútra ústnej dutiny), čo vytvára u spotrebiteľa dojem ochuteného nápoja.

Výrobok je dostupný v rôznych vôňach a balený vo vreckách z kompozitných hliníkových fólií určených na maloobchodný predaj ako vonný krúžok na uvoľňovanie vône.

3307 90 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 4 k 33. kapitole a znením číselných znakov KN 3307 a 3307 90 00 .

Výrobok nie je druhu používaného ako surovina v priemysle, ani prípravkom druhu používaného na výrobu nápojov. Výrobok nepridáva tekutine arómu, a teda neodovzdáva vôňu samotnému nápoju. Zatriedenie do položky 3302 je preto vylúčené.

Výrobok je určený na aromatizáciu vzduchu, ktorý sa nasáva spolu s vodou z nápojovej fľaše. Na tento účel obsahuje pásik z netkanej textílie impregnovaný voňavkárskym prípravkom v zmysle poznámky 4 k 33. kapitole [pozri aj vysvetlivky k harmonizovanému systému k položke 3307 , bod (V) (5)].

Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 3307 90 00 ako ostatné voňavkárske prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté.

(*)

Obrázok má len informačný charakter.

Image 1